Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 6. 5. 2024

CSPSD: Manipulací neubývá.* 

DPH u přepravních služeb 16: Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží.* 

DPH u přepravních služeb 17: Osvobození přepravy osob.* 

DPH u přepravních služeb 18: Nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně.* 

CSPSD: Manipulací neubývá.

23.4.2024, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu (www.cspsd.cz)

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale významně posouvají i ti, kteří se snaží bezpečnostní opatření obejít. Také proto jsou tu kontroloři, kteří ověřují pravost záznamu a pokud je to v jejich silách, zjistí i příčinu nesprávného provedení záznamu.

Doba, kdy na ovlivnění funkce digitálního tachografu stačil pouhý magnet, je naštěstí až na výjimky pryč. Podstatou moderních manipulací již nebývá hardwarový zásah do systému tachografu, ale mnohem méně nápadná úprava softwarového vybavení. To přitom není nijak snadná záležitost, kterou by svedl sám řidič nebo dopravce. Nelegální úpravy pocházejí z rukou několika málo specialistů, výsledky jejich práce jsou ale viditelné napříč celou Evropou.

Nějakou dobu byli kontroloři při silničních kontrolách limitováni technickými znalostmi a vybavením. Dnes už dokáží někteří z nich vyčíst důležité údaje z řídicích jednotek vozidla a na základě těchto informací stanovit další postupy, které mohou vést k odhalení této nedovolené úpravy.

Díky novým zkušenostem a za pomoci speciálního zařízení jsme jen během měsíce dubna odhalili při provádění státního odborného dozoru tři případy, kdy měl tachograf nedovolenou softwarovou úpravu. Řidiči těchto vozidel mohli po zadání jedinečného kódu sami rozhodnout, zda se má jízda vozidla zaznamenat jako řízení nebo se má naopak vykazovat jako odpočinek. To by v případě schváleného a funkčního tachografu nepřicházelo v úvahu.

Pokud je na základě dostupných údajů možné prokázat řidiči takové obcházení předpisů, je ve správním řízení uložena pokuta do výše 50 000 Kč, a navíc zákaz činnosti řízení velkého vozidla. Dopravci může být i bez prokázání používání uložen trest až do výše 350 000 Kč a při opakovaném přestupku je ještě zahájeno řízení o ztrátě dobré pověsti. Tím je pak na nějakou dobu vyloučen z oblasti podnikání v silniční dopravě.


DPH u přepravních služeb 16: Osvobození poskytnutí služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží.

18.4.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

U služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží došlo při uplatnění daně z přidané hodnoty ke změně již od 1. března 2018, kdy na základě rozsudku SDEU ve věci C-288/16 L.Č. vydalo GFŘ Informaci o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží č.j. 103102/17/7100-20116-050701.

Zákonem č. 80/2019 Sb., účinným od 1. 4. 2019, byl upraven § 69 ZDPH (zákona o DPH), kterým byla tato problematika upravena v souladu s informací, vydanou GFŘ.

Přeprava zboží při vývozu zboží

Podle § 69 odst. 1 zákona o DPH je osvobozeno od daně poskytnutí služby přímo vázané na vývoz zboží.

Službami přímo vázanými na vývoz nebo dovoz zboží se rozumí služby, bez nichž by nemohl být vývoz zboží nebo dovoz zboží uskutečněn. Jedná se například o přepravu zboží, nakládku zboží, balení, přípravu dopravního prostředku na přepravu zboží, ale také o vystavení přepravních dokladů, celních dokladů apod.

Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně se nevztahuje na služby, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně, jako jsou například finanční služby, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 zákona o DPH nebo pojišťovací služby, osvobozené od daně podle § 55 zákona o DPH.

Příklad:

Přepravní firma, plátce A, poskytne přepravu zboží z České republiky do Číny pro vývozce zboží, plátce B. Plátce A poskytne přepravu jako plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, vystaví pro plátce B daňový doklad, na kterém uvede odkaz na osvobozené plnění.

Časté problémy se správným uplatněním daně z přidané hodnoty vznikají při poskytnutí přepravní služby prostřednictvím spediční společnosti.

Spediční společnost jedná při poskytnutí přepravní služby vlastním jménem na vlastní účet a přepravní službu nakupuje od přepravce, který přepravu zboží uskuteční. Jedná se o dvě samostatná plnění. Jedno plnění je poskytnutí přepravní služby přepravcem spediční společnosti, druhé plnění je poskytnutí přepravy zboží spediční společností vývozci zboží. V těchto případech má smluvní vztah s vývozcem zboží spediční společnost, proto je poskytnutí přepravní služby spediční společností vývozci plněním osvobozeným od daně s nárokem na odpočet daně. Přepravní společnost má smlouvu o přepravě zboží uzavřenou se spediční společností.

Proto v případě, když přepravní společnost poskytne přepravu zboží při vývozu zboží spediční společnosti, jedná se o zdanitelné plnění.

Příklad:

Vývozce zboží, plátce A, si objednal v červnu 2019 přepravu zboží z České republiky do USA od spediční společnosti, plátce B. Spediční společnost, plátce B, si objednala tuto přepravu zboží z České republiky do USA od přepravní společnosti, plátce C. Plátce C poskytl spediční společnosti, plátci B, přepravní službu jako zdanitelné plnění, u kterého uplatnil základní sazbu daně 21 %, vystavil daňový doklad a plnění uvedl na ř. 1 daňového přiznání a v kontrolním hlášení. Spediční společnost, plátce B, si při pořízení této přepravní služby uplatnila nárok na odpočet daně v souladu se zákonem o DPH. Spediční společnost, plátce B, poskytla přepravu zboží vývozci, plátci A, jako plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, vystavila daňový doklad, na kterém uvedla odkaz na osvobozené plnění, hodnotu plnění uvedla na ř. 26 daňového přiznání.

Stejný princip se použije také mezi jednotlivými spedičními společnostmi.

Příklad:

Vývozce zboží, plátce A, si objednal v červenci 2019 přepravu zboží z České republiky na Ukrajinu od spediční společnosti, plátce B. Spediční společnost B však neměla dostatečnou kapacitu přepravců, tak si objednala přepravu zboží z České republiky na Ukrajinu od jiné spediční společnosti, plátce C. Spediční společnost C si objednala tuto přepravu zboží od přepravní společnosti, plátce D. Přepravní společnost, plátce D, poskytla spediční společnosti, plátci C, přepravní službu jako zdanitelné plnění, u kterého uplatnila základní sazbu daně 21 %. Spediční společnost, plátce C, poskytla tuto přepravní službu plátci B také jako zdanitelné plnění. Spediční společnost, plátce B, poskytla přepravu zboží vývozci, plátci A, jako plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, vystavila daňový doklad, na kterém uvedla odkaz na osvobozené plnění, hodnotu plnění uvedla na ř. 26 daňového přiznání.

Změna výkladu při poskytnutí přepravní služby při vývozu zboží má dopady na uplatnění daně z přidané hodnoty také při poskytnutí této služby osobě povinné k dani s místem plnění v jiném členském státě. Protože se jedná o zdanitelné plnění, uvádí ji plátce v souhrnném hlášení.


DPH u přepravních služeb 17: Osvobození přepravy osob.

25.4.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při přepravě osob a jejich zavazadel mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi je část přepravy, uskutečněná s místem plnění v tuzemsku, osvobozena s nárokem na odpočet daně. Dále si musí přepravce při následné přepravě osob po území mimo tuzemska zjistit, jaké jsou daňové povinnosti dle legislativy členských států, na jejichž území je část přepravy osob uskutečněna.

Osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně jsou také služby, které s touto přepravou přímo souvisejí, jako například zajištění přepravy osob jménem a na účet jiné osoby, prodej přepravních dokladů, vystavení dokladů, vytvoření rezervace a její změna a výměna přepravních dokladů.

Osvobození od daně se uplatní bez ohledu na to, kdo služby přepravy osob nebo služby přímo související s touto přepravou zajišťuje. Tyto služby mohou být také poskytovány osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani.

Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu.


DPH u přepravních služeb 18: Nárok na odpočet daně, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně.

2.5.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdy má plátce nárok na odpočet daně

Plátce má nárok na odpočet daně v okamžiku, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat. Od tohoto okamžiku také začíná běh tříleté lhůty pro možnost uplatnění nároku na odpočet daně, nikoliv od okamžiku, kdy plátce obdrží daňový doklad.

Nárok na odpočet daně má plátce v plné výši pouze u přijatého zdanitelného plnění, které použije výhradně pro uskutečňování zdanitelných plnění uvedených v§ 72 odst. 1 zákona o DPH.

Plátce poskytující přepravní služby má nárok na odpočet daně při uskutečnění přepravní služby, která je zdanitelným plněním, uskutečněným s místem plnění v tuzemsku, dále u přepravy zboží poskytnuté při vývozu zboží nebo dovozu zboží, která je osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně, a také při poskytnutí přepravy, uskutečněné mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet daně, jestliže by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku.

Příklad:

Plátce poskytl přepravu zboží z Prahy do Brna pro českého obchodníka. Místo plnění je v tuzemsku, plátce má nárok na odpočet daně u všech zdanitelných plnění, která s touto přepravou souvisejí, například při nákupu pohonných hmot.

Příklad:

Plátce poskytl přepravu zboží z Prahy do Bratislavy pro slovenského obchodníka. Místo plnění je na Slovensku, plátce má nárok na odpočet daně u všech zdanitelných plnění, která s touto přepravou souvisejí, například při nákupu pohonných hmot

Pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění jak pro účely s nárokem na odpočet daně, tak pro účely bez nároku na odpočet daně, tedy i pro jiné účely, má nárok na odpočet daně v částečné výši. Mohlo by se jednat o případy, kdy plátce nakoupí pohonné hmoty a část jich použije pro osobní potřebu. Potom má nárok na odpočet daně pouze u té části pohonných hmot, které použil pro uskutečnění plnění s nárokem na odpočet daně.

Nárok na odpočet daně při pořízení vybraného osobního automobilu

Od 1. ledna 2024 je nově nastaven limit pro možnost odpočtu daně při nákupu vybraného osobního automobilu, který je dlouhodobým majetkem plátce. Výše limitu je 420 000 Kč, základ daně 2 mil. Kč.

Podle přechodného ustanovení č. 2 k zákonu o DPH je odpočet daně při nákupu vybraného osobního automobilu omezen od prvního okamžiku, zakládajícího povinnost přiznat daň, který vznikne od 1. ledna 2024.

Z toho vyplývá, že pokud plátce prodávající přijal úplatu na dodání vybraného osobního automobilu nebo dodal tento vybraný osobní automobil do konce roku 2023, uplatní plátce kupující odpočet daně od 1. ledna 2024 v plné výši, tedy ještě bez limitu.

Vzhledem k tomu, že je plátce oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění do limitu 420 000 Kč, tak pokud je u dodání vybraného osobního automobilu daň na výstupu stanovena v souladu se ZDPH v nějaké výši, tak pro účely odpočtu daně může být daň na vstupu rozdílná.

Pokud je vybraný osobní automobil dodán ve zvláštním režimu podle § 90 zákona o DPH, osvobozený od daně podle § 51 zákona o DPH nebo nebude předmětem daně, nemá plátce žádný nárok na odpočet daně.

Limit pro odpočet daně platí i v případě, kdy plátce má nárok na odpočet daně u tohoto typu přijatého zdanitelného v plné výši.

Částka daně na vstupu ve výši 420 000 Kč se také vztahuje na odpočet daně na vstupu v částečné výši nebo při úpravě odpočtu daně, kdy například § 75 odst. 3, § 76 odst. 2, § 78 odst. 1 písm. a) zákona o DPH používají částku daně na vstupu u příslušeného majetku. Obdobně se tak postupuje při nároku na odpočet daně při registraci a zrušení registrace plátce.

Příklad:

Plátce si v roce 2024 pořídil vybraný osobní automobil jako dlouhodobý majetek výhradně pro uskutečňování zdanitelných plnění. Základ daně byl 3 000 000 Kč + daň na výstupu 630 000 Kč. Plátce si může uplatnit odpočet daně ve výši 420 000 Kč.

Příklad:

Plátce si v roce 2024 pořídil vybraný osobní automobil jako dlouhodobý majetek. Základ daně byl 3 000 000 Kč + daň na výstupu 630 000 Kč. Pro účely související s ekonomickou činností má plátce nárok na odpočet z 90 %, z 10 % automobil pořídil pro účely nesouvisející s ekonomickou činností. Plátce uplatnil odpočet daně ve výši 379 000 Kč (420 000 x 0,9).

Při dodání vybraného osobního automobilu se k omezení možnosti uplatnit odpočet daně na vstupu nepřihlíží. V takovém případě se zdaní celková hodnota prodávaného vybraného osobního automobilu.

V případě finančního leasingu je omezena výše daně na vstupu u leasingového nájemce, pro kterého je vybraný osobní automobil pro účely zákona o DPH dlouhodobým hmotným majetkem.

Leasingová společnost má při pořízení vybraného osobního automobilu, u kterého je při uzavření leasingové smlouvy zřejmé, že půjde o dodání zboží dle § 13 odst. 3 písm. c) zákona o DPH, plný nárok na odpočet daně.

Příklad:

Leasingová společnost pořídila vybraný osobní automobil pro jiného plátce na leasing, základ daně 4 mil. Kč, daň 840 000 Kč. Uplatnila plný nárok na odpočet daně. Tento automobil poskytla plátci na leasing s možností odkupu podle § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH. Na dodání vybraného osobního automobilu vystavila pro plátce daňový doklad. Plátce nájemce má na základě tohoto daňového dokladu nárok na odpočet daně maximálně v částce 420 000 Kč.

Pokud si leasingová společnost pořizuje vybraný osobní automobil jako svůj dlouhodobý majetek, s tím, že jej bude používat na operativní pronájem, tak je její odpočet daně omezen částkou 420 000 Kč. Při poskytnutí vybraného osobního automobilu nájemci se jedná o poskytnutí služby, kde výše daně na vstupu u nájemce není již omezena.

Příklad:

Leasingová společnost pořídila vybraný osobní automobil, základ daně 4 mil. Kč, daň 840 000 Kč jako svůj dlouhodobý hmotný majetek s tím, že tento vybraný osobní automobil poskytne plátci na operativní nájem. Leasingová společnost má nárok na odpočet daně maximálně v částce 420 000 Kč.

Technické zhodnocení provedené na vybraném osobním automobilu

Pokud plátce provede na vybraném osobním automobilu, který je jeho dlouhodobým majetkem, technické zhodnocení, které je dlouhodobým majetkem podle § 4 odst. 4 písm. d) bodu 4 ZDPH, tak je povinen při uplatnění nároku na odpočet daně zohlednit stanovené limitní částky daně na vstupu.

To se týká i automobilů, u kterých byla při jejich pořízení daň nižší než 420 000 Kč, ale v součtu této daně na vstupu při pořízení vybraného osobního automobilu a daně na vstupu z technického zhodnocení (případně proběhlých technických zhodnocení) přesáhne částku 420 000 Kč.

Mohou nastat tři varianty způsobu stanovení částky daně na vstupu u technického zhodnocení, které je dlouhodobým majetkem.

Podle první varianty není možnost uplatnit odpočet daně u technického zhodnocení (částka daně na vstupu je ve výši 0 Kč), v případě, že součet uplatněného nároku na odpočet daně na vstupu u pořízení automobilu a případných předchozích technických zhodnocení je již vyšší než 420 000 Kč.

Příklad:

Plátce si pořídil vybraný osobní automobil v hodnotě 2 000 000 Kč + daň na výstupu 420 000 Kč. Z pořízeného automobilu uplatnit nárok na odpočet v plné výši. Následně si nechal provést jeho technické zhodnocení, základ daně 200 000 Kč, daň na výstupu 42 000 Kč. Plátce nemá z technického zhodnocení nárok na odpočet daně.

Druhá varianta řeší případ, kdy součet uplatněného nároku na odpočet daně na vstupu u pořízeného dlouhodobého majetku i předchozích technických zhodnocení (pokud by žádné takové zhodnocení nenastalo, potom je ve výši 0 Kč) a aktuálně posuzovaného (tj. posledního) technického zhodnocení je menší nebo roven částce 420 000 Kč. Potom platí, že u tohoto aktuálně posuzovaného technického zhodnocení je částka daně na vstupu ve výši daně.

Příklad:

Plátce si pořídil vybraný osobní automobil v základu daně 1 000 000 Kč + daň na výstupu 210 000 Kč. Uplatnil plný nárok na odpočet daně. Nechal si provést jeho technické zhodnocení v základu daně 200 000 Kč, daň na výstupu 42 000 Kč. Plátce má z technického zhodnocení nárok na odpočet daně, protože celkový nárok na odpočet daně u vybraného osobního automobilu je 252 000 Kč.

Třetí případ vychází z výpočtu použitého u druhé varianty, kdy daň na vstupu podle odstavce 2 náležící aktuálnímu (poslednímu) technickému zhodnocení spadne do limitu 420 000 Kč jen částečně. V tomto případě platí, že částka daně na vstupu u tohoto technického zhodnocení je jen částečné výši do limitu 420 000 Kč.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526