Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 20. 5. 2024

Virtuální realita pro řidiče kamiónů? Nákladní automobily nově musí mít senzory pro mrtvé úhly, používají se ale i speciální simulátory.* 

Žádost o příděl nedostatkových relací jednorázových povolení na 3. čtvrtletí 2024.* 

Provoz tatraktoru na zpoplatněné komunikaci.* 

Virtuální realita pro řidiče kamiónů? Nákladní automobily nově musí mít senzory pro mrtvé úhly, používají se ale i speciální simulátory.

22.4.2024, Zdroj: Botticelli, spol.s.r.o. (botticelli.cz/cs)

Technologický pokrok se nevyhýbá ani silniční přepravě. Od letošního července Evropská unie vyžaduje, aby byly kamióny a autobusy vybaveny speciálními senzory, které řidiče upozorňují na objekty, které nejsou z kabiny vidět. Řidičům nákladních vozidel při práci asistuje řada dalších technologií, v logistické společnosti Raben například zavádí zácvik řidičů pomocí simulátorů s virtuální realitou.

Takzvaná virtuální realita (VR), která pomocí technologie simuluje podmínky reálného světa, zdaleka nenachází využití pouze v zábavním průmyslu. Vývojáři v automotive ji využívají pro simulaci prototypů před vlastní výrobou, architekti ke zkoumání návrhů budov a lékaři díky ní dokáží zmírňovat bolest nebo se připravovat na složité operační výkony.

K tréninku se VR používá i v logistice, evropská společnost Raben Group zavádí školení řidičů na přístrojích VR TRUCK SIMULATOR, které dokonale reprodukují podmínky v kabině během jízd. „Simulátor objevili kolegové z polské centrály při testování jiného produktu. Když přišli na jeho potenciál k využití pro naše řidiče, začal proces úprav a přizpůsobování požadavkům reálného provozu,“ říká Jitka Kocálová, marketingová manažerka Raben Logistics Czech.

Zohlednit byly potřeba různé druhy vozovek, fyzikální zákony působící při řízení 40 tunového vozidla i reálné možnosti manévrování souprav na terminálech a parkovištích tak, aby co nejvíce odrážely skutečné pracovní prostředí řidičů. Simulátory jsou vybaveny originálním volantem a sedadlem a uživatel se na „svět“ může dívat buď speciálními brýlemi, anebo pomocí tři vestavěných LCD obrazovek.

Simulátor nabízí různé obtížné scénáře, při kterých bere v úvahu typ vozidla, druh silnice, povětrnostní podmínky i pohyb ostatních vozidel. „Dokážeme tak věrně nasimulovat například jízdu po horských silnicích v mlze nebo různé krizové situace, což je zejména pro nové řidiče velmi užitečné. Na simulátorech mohou své schopnosti zdokonalovat i déle pracující zaměstnanci, hodí se například pro zácvik s různými typy vozidel,“ doplňuje Kocálová. Simulátory lze navíc efektivně převážet tam, kam je potřeba. V rámci Raben Group se do běžného provozu dostanou nejprve v Polsku a Česku, zbytek zemí bude následovat.

Senzory pro mrtvé úhly vyvinuli v Brně

Jiný technologický „upgrade“ řidiče kamiónů čeká i díky rozhodnutí EU. Od července musí nákladní vozidla a autobusy disponovat senzory mrtvých úhlů, které jim umožní mít přehled o tom, co se děje před, za i po stranách mnohatunového vozidla. Usnadní jim to manévrování, což by mělo přispět k větší bezpečnosti účastníků silničního provozu i pasažérů nebo nákladu.

Na vývoji speciálních senzorů se podíleli také experti z Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Technologie funguje na principu lidarů, tedy zařízení, která využívají laserový paprsek, souběžně probíhal také vývoj nanoradaru: „Z běžné kamery sice vidíme některé objekty na silnici, ale nezískáme informaci o jejich vzdálenosti či rychlosti pohybu. To umožní nový nanoradar, který vidí i za vozidla ve výhledu. Bližší informaci o geometrickém tvaru objektu pak řidiči nabídne lidar,“ uvedl pro iDnes Peter Chudý z VUT.  Kombinace obou technologií řidičům poskytne optimální podmínky pro lepší přehled při řízení, jednotlivá zařízení ale lze na vozidlo instalovat i odděleně.


Žádost o příděl nedostatkových relací jednorázových povolení na 3. čtvrtletí 2024.

14.5.2024, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA (www.prodopravce.cz)

Do 6. června 2024 je nutné podat žádost o příděl některých druhů jednorázových povolení pro mezinárodní silniční nákladní dopravu.

Žádost se podává na regionální pracoviště ČESMAD BOHEMIA.

Pro rok 2024 platí, že požadavky na příděl povolení pro mezinárodní nákladní dopravu se podávají pouze pro nedostatkové relace. Na požadavkovém listu jsou vymezeny pouze tyto nedostatkové relace, u kterých označíte počet požadovaných povolení.

Nedostatkové relace pro rok 2024 jsou tyto:      

 •     běloruské povolení pro třetizemní přepravy,
 •     kazašské povolení pro třetizemní přepravy,
 •     arménské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 •     maďarské povolení pro třetizemní přepravy,
 •     uzbecké povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 •     uzbecké povolení pro třetizemní přepravy,
 •     tádžické povolení pro bilaterální přepravy,
 •     turecké povolení pro třetizemní přepravy
 •     ázerbájdžánské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 •     moldavské povolení univerzální,
 •     polské třetizemní povolení.

Dopravci, kterým byl přidělen některý z nedostatkových typů povolení musí při žádosti o stejný typ v následujícím období doložit využití dříve přidělených povolení.

Ostatní druhy povolení jsou k dispozici v průběhu celého roku bez nutnosti o tato povolení předem žádat.

Přehled vydávaných povolení

Požadavkový list pro příděl nedostatkových relací jednorázových povolení (pdf) (doc)


Provoz tatraktoru na zpoplatněné komunikaci.

23.4.2024, Ing. Jiří Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Za jakých podmínek lze provozovat vozidlo kategorie T (tatraktor Tatra Phoenix) s konstrukční rychlostí vyšší než 80 km/h na dálnici zpoplatněné mýtem?

Odpověď:

Dálnice je definována ustanovením § 4 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění novel. Konkrétně toto ustanovení uvádí:

(1) Dálnice je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která má směrově oddělené jízdní pásy.

(2) Dálnice se podle svého určení a dopravního významu rozdělují na dálnice I. třídy a dálnice II. třídy.

(3) Dálnice je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis.

Uvedené ustanovení definuje účel dálnice, a komu je určena. Z definice jednoznačně vyplývá, že dálnice je určena výhradně silničním motorovým vozidlům, jejichž nejnižší dovolené rychlost, jak uvádí ustanovení § 35 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění novel, není nižší než 80 km/h.

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v ustanovení § 3 definuje druhy vozidel a rozděluje je na silniční vozidlazvláštní vozidla.

Silniční vozidla se rozdělují na tyto základní druhy:

a) motocykly,

b) osobní automobily,

c) autobusy,

d) nákladní automobily,

e) vozidla zvláštního určení,

f) přípojná vozidla,

g) vozíky pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka přesahuje 1,4 m, jejich konstrukční rychlost převyšuje 15 km.h-1 nebo jejich maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg, a

h) ostatní silniční vozidla.

Zvláštní vozidla se rozdělují na tyto základní druhy:

a) zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla,

b) pracovní stroje samojízdné,

c) pracovní stroje nesené,

d) pracovní stroje přípojné,

e) výměnná tažená zařízení,

f) vozidla určená především pro jízdu na sněhu,

g) vozidla určená především pro jízdu v terénu,

h) jednonápravové traktory a jejich přípojná vozidla,

i) speciální tahače a jejich přípojná vozidla,

j) přepravníky pracovních adaptérů a

k) ostatní zvláštní vozidla.

Z uvedeného vyplývá, že zemědělské a lesnické traktory jsou zvláštní vozidla, nikoliv silniční vozidla a dálnice je určena pro silniční vozidla, která mají povinnost uhradit časový poplatek, pokud jejich povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny; silničním motorová vozidla, jejichž největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny, podléhají úhradě mýtného.

Traktor jako zvláštní vozidlo smí použít dálnici pouze v případě, že má vydané rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace podle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Není-li při kontrole rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace předloženo, respektive nebylo vůbec vydáno, jedná se o porušení, za které hrozí fyzické osobě, fyzické podnikající osobě nebo právnické osobě pokuta do výše 500.000,-Kč.

Pokud je za traktor připojeno přípojné vozidlo, může podle ustanovení § 4 písm. b) vyhlášky č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel jít o přípojné vozidlo kategorie R nebo S, pokud není v § 3 odst. 1 písm. f) citované vyhlášky stanoveno jinak. V žádném případě nelze do soupravy vozidel kategorie T, C nebo Z zařadit vozidla kategorie O3 nebo O4.

Při provozování traktoru, jehož konstrukční rychlost je vyšší než 40,-km/h vzniká povinnost vést záznam záznamovým zařízením (tachografem) o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle ustanovení § 3a odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění novel. To neplatí u zemědělských nebo lesnických traktorů používaných pro zemědělské a lesnické činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla, neboť v tomto případě spadají do výjimky uvedené v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)   č. 561/2006. Pokud je traktor využíván v okruhu nad 100 km od místa obvyklého odstavení nebo k jiným než zemědělským a lesnickým činnostem, musí vést záznam pomocí tachografu o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku vždy.

Na závěr je třeba připomenout, že pro traktory jakožto zvláštní vozidla platí na silnici I. třídy mimo obec je v období od 15. dubna do 30. září zákaz jízdy:

a) v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin,

b) v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,

c) v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526