Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 27. 5. 2024

Novela zákona o pozemních komunikacích.* 

Veřejná konzultace k povinnému nákupu elektrických užitkových vozidel.* 

Všechna nově vyrobená auta z kategorie M1 a N1 musí být od července vybavena systémem EDR.* 

Novela zákona o pozemních komunikacích.

10.4.2024, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Novela upravuje připojování pozemních komunikací, poskytování služby elektronického mýtného a zvláštní užívání pozemních komunikací nadměrnými vozidly.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšel zákon č. 82/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno: 9. 4. 2024
Účinné od: 1. 5. 2024 a 1. 7. 2024

Novela:

 • nahrazuje Ministerstva dopravy Ministerstvem vnitra coby dotčeného orgánu v řízení o připojení dálnice na pozemní komunikaci, o připojení sousední nemovitosti na dálnici, o úpravě tohoto připojení nebo o jeho zrušení,
 • přiznává zmocnění pro vládu k tomu, aby způsob stanovení výše odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného stanovila nařízením,
 • ruší zmocnění pro Ministerstvo dopravy k tomu, aby způsob prokázání úhrady mýtného stanovilo vyhláškou,
 • upravuje parametry vztahující se k maximální délce a šířce vozidel (navýšením těchto hodnot), u nichž bude moci Ministerstvo
  dopravy na dobu 1 roku povolovat opakované zvláštní užívání dálnic a silnic a dále místních komunikací I. a II. třídy na území
  hlavního města Prahy,
 • nepostihuje řidiče vozidla (a omezuje příslušnou skutkovou podstatu přestupku) v situaci, kdy nedodržení některé z hodnot
  hmotnosti vztahujících se k vozidlu nebo jízdní soupravě bylo zjištěno vysokorychlostním kontrolním vážením,
 • vyjasňuje vztaha nové právní úpravy v zákoně o pozemních komunikacích vůči zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o
  nich tak, aby bylo zřejmé, že v případě podání odporu proti vydanému příkazu hrozí provozovateli vozidla, jenž nedodržel některou z hodnot hmotnosti vztahujících se k vozidlu nebo jízdní soupravě, stejná pokuta, jako v případě vedení „standardního“ správního řízení, v němž příkaz nebyl vydán (bude-li přestupek vyřízen příkazem, hrazena bude oproti tomu pokuta v poloviční výši).

Veřejná konzultace k povinnému nákupu elektrických užitkových vozidel.

4.4.2024, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA (www.prodopravce.cz)

Dopravci mají jedinečnou možnost vyjádřit se ke snaze zavedení povinného nákupu užitkových vozidel, kterou prosazují někteří evropskounijní politici.

Dotazník je v češtině, je sice poměrně rozsáhlý, ale kdo má registraci (podobně jako při registraci vysílaných řidičů v IMI), obětuje svůj čas a dotazník vyplní s jasnou zprávou, že povinné nákupy jsou nepřijatelné, může přispět k tomu, že nápad bude zamítnutý.

Za úspěch by bylo možné považovat i skutečnost, že se tento návrh vůbec neobjeví v plánu nové Komise nebo nové(ho) předsedkyně(dy) Komise.

Dotazník k vyplnění

Dotazník je možné vyplnit nejpozději do 30. dubna 2024.

Autor: Jan Medveď


Všechna nově vyrobená auta z kategorie M1 a N1 musí být od července vybavena systémem EDR.

11.4.2024, Zdroj: Centrum dopravního výzkumu (www.cdv.cz)

Systém EDR (z anglického Event Data Recorder, volně přeloženo jako zapisovače údajů o události) je zařízení, které slouží k uložení vybraných informací o vozidle v případě, že nastane předem definovaná událost. Systémem EDR musí být od července 2022 vybavena všechna nově homologovaná vozidla kategorie M1 a N1 a od července 2024 pak všechna nově vyrobená vozidla kategorie M1 a N1 bez ohledu na datum uvedení na trh.1

Co je systém EDR a kde je ve voze umístěn

EDR je funkce, resp. zařízení nainstalované ve vozidle, které ukládá informace o vozidle v případě, že nastane určitá specifikovaná událost – obecně když dojde k aktivaci airbagů, předepínačů bezpečnostních pásů nebo k překročení zpomalení vozidla o 8 km/h za dobu 300 ms.
Samotné EDR je nejčastěji funkcí ACM (z anglického Airbag Control Module, tedy řídcí jednotky airbagů), který je instalován v dobře chráněném prostoru vozidla (obvykle pod jedním z předních sedadel, případně ve středové konzoli) a hraje důležitou roli při záznamu nehodových dat, které shromažďuje z vyhrazených snímačů, rozmístěných po celém vozidle.

Jak systém funguje

Systém EDR snímá průběžně data z řídící jednotky airbagů (spolu s dalšími informacemi o vozidle) tato data uzamkne až v případě nehody, resp. překročení přednastavených hodnot, a to v čase do 5 sekund před zaznamenanou událostí a 300 ms po zaznamenané události. Nahrávání dat pracuje na principu uzavřené smyčky a EDR tedy nepřetržitě zaznamenává data a přepisuje několik předchozích vteřin, dokud ho nezastaví událost.

Konkrétní data, která jsou zaznamenávána, jejich rozsah a přesnost vymezuje předpis OSN č. 160. Mezi těmito daty jsou například:

 • rychlost udávaná vozidlem,
 • poloha akcelerátoru nebo pedálu akcelerátoru,
 • stav provozní brzdy,
 • stav bezpečnostních pásů,
 • zrychlení vozidla v jednotlivých osách,
 • zásah do řízení,
 • aktivace airbagů a čas do aktivace.

Data ukládaná v systému EDR jsou anonymizovaná

Jelikož je funkce systému EDR svázána s funkcí řídící jednotky airbagů, není možná jeho deaktivace. Samotná data jsou však anonymizována a musí být chráněna před manipulací, přičemž systém nesmí ukládat poslední 4 číslice VIN, aby nebylo možné konkrétní vozidlo, vlastníka či provozovatele jednoznačně identifikovat.
Vyčtení jednotky EDR v současné době vyžaduje připojení vyčítacího zařízení (nejčastěji CDR – Crash Data Retrieval) přímo na vozidlo nebo samotnou řídící jednotku. Systém uchovává veškerá data přímo v jednotce EDR a nemá možnost je odesílat na dálku. Rovněž jeho prostřednictvím nelze sledovat například jízdní styl řidiče nebo globální polohu vozidla.

K čemu je možné data ze systému využít

Data EDR poskytují informace pro výzkum bezpečnosti silničních vozidel a mohou sloužit jak pro diagnostiku vozidla v době nárazu, tak při hledání hlavní příčiny dopravní nehody. Jejich zkoumáním je možná inovace a zavádění pokročilejších bezpečnostních systémů ve vozidlech (což byl mj. jeden z hlavních důvodů jejich zavedení na přelomu století v USA). Data EDR napomáhají rovněž v oblasti silničního stavitelství, kdy lze statistickou analýzou průběhu a příčin dopravních nehod navrhnout vhodná bezpečnostní opatření jak na stávající komunikaci, tak ve fázi výstavby nové komunikace.

Velmi podrobně je problematika EDR rozebrána v publikaci Technologie EDR a její principy2 zpracovaném autory z ČVUT. Podrobnosti o této problematice jsou rovněž dostupné na stránkách NHTSA.

[1] S nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2019/2144 ze dne 27. listopadu 2019 a Nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/545 ze dne 26. ledna 2022, které jej dále upravuje, se do vozidel kategorie M1 a N1 zavádí mj. systémy EDR.

[2] KOSTĚNCOVÁ, Veronika a NOUZOVSKÝ, Luboš. Technologie EDR a její principy. Online. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020. ISBN 978-80-01-06705-5. Dostupné: https://k622.fd.cvut.cz/downloads/Technologie%20EDR.pdf. [cit. 2024-04-10].

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526