Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 11. 6. 2024

Praktické informace k pojištění odpovědnosti z provozu vozidel.* 

Těžká vozidla: Rada schválila přísnější výkonnostní normy pro emise CO2.* 

Bezpečnost silničního provozu: Parlament odstraňuje nedostatky při stíhání pachatelů dopravních přestupků v zahraničí.* 

Praktické informace k pojištění odpovědnosti z provozu vozidel.

2.5.2024, Zdroj: Ministerstvo financí

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel je povinné pojištění odpovědnosti, jehož základním účelem je zajištění náhrady újmy na zdraví a majetku způsobené poškozenému provozem vozidla.

Toto pojištění v ČR upravuje zákon č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. K zákonu byl vydán Ministerstvem financí prováděcí předpis, vyhláška č. 69/2024 Sb.

Povinnost sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je oproti dřívější právní úpravě přenesena z vlastníka vozidla na provozovatele vozidla. Má se za to, že jím je u registrovaných vozidel ten, kdo je provozovatelem podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích. Povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se tedy vždy týká provozovatele a nikoliv řidiče, který si ho například dočasně půjčil. To platí i v případě krátkodobého využívání sdílených koloběžek.

Provozem vozidla se pak rozumí jakékoli použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku, a to bez ohledu na vlastnosti vozidla a bez ohledu na terén, ve kterém je vozidlo použito, a na to, zda stojí, nebo je v pohybu.

Pojištění odpovědnosti musí být uzavřeno pro všechna motorová vozidla poháněná vlastním pohonem, jejichž maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, nebo jejichž provozní hmotnost je vyšší než 25 kg a maximální konstrukční rychlost vyšší než 14 km/h, včetně přípojných vozidel. Za vozidlo poháněné výhradně mechanickým pohonem se považuje i moped splňující výše uvedené podmínky, s výjimkou mopedu vybaveného pomocným pohonem, jehož hlavním účelem je pomoc při šlapání. Povinné pojištění se tak např. vztahuje též na elektrické koloběžky či Segwaye. Vozík pro invalidy užívaný výlučně osobou se zdravotním postižením se za vozidlo nepovažuje.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla upravuje řadu výjimek z povinnosti pojištění odpovědnosti z provozu vozidel – uvedené se týká například vozidel jiných než registrovaných, jsou-li umístěna mimo veřejně přístupné místo a jsou-li provedena nezbytná opatření k zabránění jejich provozu či vozidel jiných než registrovaných, která jsou provozována pouze v uzavřených nebo jinak veřejnosti nepřístupných prostorech nebo objektech. Tato uzavřenost, respektive nepřístupnost veřejnosti, může spočívat buď v tom, že do určitého prostoru nebo objektu je zabráněno vstupovat veřejnosti na základě fyzické překážky (např. plot, zeď nebo jiné ohrazení), nebo v tom, že vlastník využije svého oprávnění a právně vyloučí veřejnost z užívání jeho prostoru nebo objektu. V případě fyzického omezení se nevyžaduje, aby překážka působila absolutně. Výjimku tedy mají např. zahradní traktory, které se pohybují výhradně na soukromém pozemku. V momentě, kdy vyjedou mimo něj (například na silnici), však pojištění mít musí.

Výjimka z povinnosti pojištění odpovědnosti se rovněž týká provozu vozidel při jejich účasti na organizovaném motoristickém závodu ve vymezeném prostoru mimo běžný provoz vozidel na uzavřených motoristických tratích nebo trasách, při kterých řidič není povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích, přičemž bude povinností pořadatele motorsportu zajistit pojištění motorsportu podle zvláštního ustanovení. Kompletní seznam výjimek naleznete v § 7 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Z hlediska územního rozsahu pojištění odpovědnosti platí, že kryje pojistné události, které vzniknou v členských státech EU, a dále na území dalších států, o kterých rozhodne Česká kancelář pojistitelů.

Nová právní úprava pojištění odpovědnosti z provozu vozidla od 1. října 2024 ruší zelené karty pro prokazování pojištění odpovědnosti při provozu vozidla na území České republiky s tím, že budou nahrazeny on-line evidencí předmětného pojištění. Pro cesty do zahraničí však doporučujeme mít zelenou kartu s sebou. Zelenou kartu (tzv. Mezinárodní kartu automobilového pojištění) vydá na žádost pojistníka pojistitel, jde-li o pojištění odpovědnosti týkající se provozu tuzemského vozidla. V případě sjednání pojištění odpovědnosti týkajícího se provozu cizozemského vozidla zelenou kartu vydá bezprostředně po sjednání pojištění Česká kancelář pojistitelů.

Informace pro účastníky dopravní nehody na území České republiky

Pokud jste způsobil svým vozidlem škodu na území ČR Vy:

Sdělte poškozeným své jméno, příjmení a bydliště, jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka a provozovatele vozidla, název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a číslo pojistné smlouvy, státní poznávací značku vozidla, kterým byla škoda způsobena.

Povinnost přivolat k dopravní nehodě Policii ČR máte, pokud došlo k usmrcení nebo zranění osoby, k hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí vyšší než 100 tis. Kč nebo k hmotné škodě na majetku třetí osoby. Policii je též nutné přivolat, pokud došlo k poškození součásti nebo příslušenství pozemní komunikace (např. svodidla, dopravní značka, zábradlí mostu apod.), nebo pokud účastníci dopravní nehody sami nemohou zabezpečit obnovení silničního provozu. Porušení povinnosti přivolat k dopravní nehodě policii ČR se považuje za přestupek. Výjezd Policie ČR k dopravním nehodám není zpoplatněn. Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. V opačném případě do něho uveďte své výhrady.

Účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Doporučuje se pořídit fotodokumentaci z místa nehody a poškozených částí automobilu, ideálně z více úhlů. Je vhodné použít formulář „Evropský záznam dopravní nehody“. Vzor formuláře (v češtině) je ke stažení na internetových stránkách Ministerstva dopravy (www.mdcr.cz), doporučuje se mít tento formulář při sobě vytištěn, aby byl případně k dispozici.

Zapište si kontakty na účastníky nehody a na svědky.

Oznamte bez zbytečného odkladu pojistiteli, u kterého máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, že došlo ke škodní události, předložte příslušné doklady včetně vyjádření k požadované náhradě a její výši, a v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele. Pojistitel prošetří škodnou událost a nejpozději do 3 měsíců ode dne uplatnění práva na pojistné plnění vám sdělí výši pojistného plnění, případně podá vysvětlení k uplatněným nárokům, které byly zamítnuty, nebo u kterých bylo plnění sníženo.

V případě, že poškozený má bydliště v jiném státě, viník dopravní nehody mu poskytne údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody, a oznámí svému pojistiteli, že došlo ke škodné události.

Pokud způsobil někdo škodu svým vozidlem na území ČR Vám:

Zjistěte si od viníka nehody jeho jméno, příjmení a bydliště, jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena, státní poznávací značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena, název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy, a pokud je vozidlo škůdce registrováno v zahraničí, zjistěte si číslo zelené karty a její časovou platnost, nebo hraničního pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.

Pravidla pro povinnost oznámit nehodu policii, případně sepsat společný záznam o dopravní nehodě (optimálně formulář „Evropský záznam dopravní nehody“), jsou stejná jako v případě popsaném výše pro všechny dopravní nehody na území ČR.

Zapište si kontakty na účastníky nehody a na svědky. Pokud někdo z účastníků dopravní nehody projeví zájem, poskytněte mu vaše jméno a adresu.

S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla se obraťte na příslušného pojistitele viníka. V případě, že újma byla způsobena provozem nezjištěného vozidla nebo osobou bez pojištění odpovědnosti, má poškozený nárok na plnění z garančního fondu spravovaného Českou kanceláří pojistitelů. Pojistitel nebo tato kancelář prošetří škodní událost a nejpozději do 3 měsíců ode dne uplatnění práva na pojistné plnění sdělí poškozenému výši pojistného plnění, případně mu podá vysvětlení k uplatněným nárokům, které byly zamítnuty nebo u kterých bylo plnění sníženo.

Pokud je viníkem dopravní nehody řidič vozidla registrovaného na území cizího státu, platí stejný postup i pravidla jako při nehodě, jejíž účastníci jsou občané ČR. V informačním středisku na webu České kanceláře pojistitelů lze vyhledat kontakt na škodního zástupce pojišťovny viníka nehody, kterému se škoda oznámí a ten ji ve spolupráci se zahraniční pojišťovnou vyřídí a zajistí vyplacení pojistného plnění. Pokud škodní zástupce nebyl ustanoven, pak je třeba škodnou událost oznámit České kanceláři pojistitelů, která má povinnost poskytnout náhradní plnění.

Výše pojistného plnění

Limity pojistného plnění představují maximální sumu, která je v případě škodné události vyplacena poškozenému. Minimální zákonem stanovený limit je 50 mil. Kč na každého poškozeného a 50 mil. Kč na majetkovou škodu pro všechny poškozené. V praxi to znamená, že v případě nehody zaplatí pojistitel za viníka nehody poškozenému náhradu újmy, maximálně však do výše sjednaných limitů pojistného plnění.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla kryje (detailně viz § 17 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla):

 • újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením;
 • náklady spojené s péčí o zraněné zvířete a škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, nebo odcizením věci;
 • ušlý zisk;
 • náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků uvedených výše.

Pojištěný má právo, aby za něj pojistitel nahradil (detailně viz § 18 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla):

 • náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou na zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění;
 • regresní náhradu podle zákona upravujícího nemocenské pojištění;
 • náklady zásahu hasičského záchranného sboru nebo sboru dobrovolných hasičů hrazené podle zákona upravujícího hasičský záchranný sbor;
 • regresní náhradu instituci z jiného členského státu, která v souladu s právními předpisy upravujícími systém sociálního zabezpečení poskytla poškozenému dávku z tohoto zabezpečení;
 • zachraňovací náklady podle občanského zákoníku včetně nákladů vynaložených na likvidaci následků dopravní nehody.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nekryje (detailně viz § 22 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla):

 • újmu, kterou utrpěl viník dopravní nehody;
 • škodu na vozidle a na věcech přepravovaných vozidlem viníka (s výjimkou škody vzniklé na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době vzniku škodné události na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém je pojištěný povinen škodu nahradit);
 • škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, a škodu na věcech přepravovaných těmito vozidly, nejde-li o škodu vzniklou provozem jiného vozidla;
 • újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla;
 • náklady na léčení, dávky nemocenského pojištění a důchody z důchodového pojištění v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl viník dopravní nehody;
 • újmu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události;
 • újmu vzniklou užitím vozidla při motorsportu.

Postup v případě nesouhlasu poškozeného s výší plnění

Poškozený uplatňuje nárok na plnění u příslušného pojistitele viníka dopravní nehody. Pojistitel prošetří škodnou událost a nejpozději do 3 měsíců ode dne uplatnění práva na plnění a sdělí výši pojistného plnění, případně podá vysvětlení k uplatněným nárokům, které byly zamítnuty nebo u kterých bylo plnění sníženo. Pokud poškozený nedostane ve lhůtě 3 měsíců toto vyrozumění, má možnost obrátit se se stížností na postup pojistitele na Českou národní banku jako orgán dohledu v pojišťovnictví. Pokud není spokojen s výší přiznaného pojistného plnění, může zaslat stížnost na adresu sídla pojistitele. Pojistitel vyrozumí bez zbytečného odkladu stěžovatele o tom, že stížnost přijal, a dále o způsobu a lhůtě vyřízení. Nebylo-li dosaženo požadovaného plnění, má poškozený možnost domáhat se svých nároků u příslušného soudu. Může také využít řešení sporu u ombudsmana České asociace pojišťoven.

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je dostupné ve všech členských státech EU a také v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Turecku a na Islandu. Telefonní číslo 112 lze volat bezplatně z většiny mobilních telefonů a v některých státech i z pevných linek, a kontaktovat zdravotní záchrannou službu, hasičský záchranný sbor nebo policii. Speciálně vyškolený operátor tísňové linky doporučí vhodný postup v češtině, případně angličtině nebo němčině.

Sjednání asistenčních služeb

Doporučujeme sjednat asistenční služby, které poskytují pojišťovny k pojištění odpovědnosti či havarijnímu pojištění. Základní asistence je vždy pro případ nehody, je možné a vhodné ji rozšířit i pro případ poruchy vozidla.

Stanovení výše pojistného a zohlednění historie pojistných událostí

Každá pojišťovna v ČR si určuje vlastní parametry pro výši pojistného pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, proto je vhodné udělat si srovnání nabídek na trhu.

V ČR má pojistitel při stanovení výše pojistného povinnost zohlednit předchozí škodní průběh pojištění (systém bonus/malus), a to slevou na pojistném v případě bezeškodného průběhu pojištění, nebo přirážkou k pojistnému v případě předchozího pojistného plnění z pojištění odpovědnosti. Pojistitel má povinnost na požádání pojistníka poskytnout mu do 15 dnů výpis všech předchozích pojistných událostí. Dalšími kritérii ovlivňujícími výši pojistného jsou např. kategorie vozidla, zdvihový objem válců nebo výkon motoru, zvolený limit pojistného plnění a segmentační kritéria (např. věk, bydliště vlastníka vozidla, stáří vozidla apod.).

Kam se obrátit pro získání podrobných informací

 • příslušná pojišťovna, případně škodní zástupce;
 • Česká kancelář pojistitelů, která mimo jiné:
  • spravuje garanční fond;
  • sjednává hraniční pojištění, které si při vstupu na území ČR sjednává řidič cizozemského vozidla bez platného pojištění pro území ČR;
  • plní funkci informačního střediska;
  • provozuje linku pomoci řidičům 1224;
  • eviduje seznam škodních zástupců českých pojistitelů v zahraničí a zahraničních škodních zástupců v ČR.

Kde rozporovat rozhodnutí pojišťoven

 • věcně a místně příslušné soudy v České republice;
 • ombudsman České asociace pojišťoven;
 • Česká národní banka jako orgán dohledu v pojišťovnictví – v případě stížnosti na postup pojišťoven.

Těžká vozidla: Rada schválila přísnější výkonnostní normy pro emise CO2.

13.5.2024, Zdroj: Rada Evropské unie (www.consilium.europa.eu)

Rada dnes formálně přijala nařízení o výkonnostních normách pro emise CO2 pro těžká vozidla, kterým se mění a zpřísňují stávající unijní pravidla. Aktualizovaná pravidla povedou k dalšímu snižování emisí CO2 v odvětví silniční dopravy a zavedení nových cílů pro roky 2030, 2035 a 2040.

Přísnější normy pro emise CO2 pomohou zvýšit podíl vozidel s nulovými emisemi ve vozovém parku těžkých vozidel v celé EU a zároveň zajistí, aby byly zachovány a posíleny inovace v tomto odvětví a jeho konkurenceschopnost.

Rozšířená oblast působnosti

Na základě revidovaných pravidel bude oblast působnosti stávajícího nařízení rozšířena tak, aby se cíle snížení emisí vztahovaly na téměř všechna nová těžká vozidla s certifikovanými emisemi CO2, včetně menších nákladních vozidel, městských autobusů, autokarů a přípojných vozidel.

Nové cíle snižování emisí

Podle nových pravidel zůstává zachován stávající cíl pro rok 2025 v současnosti stanovený na 15% snížení emisí u těžkých nákladních vozidel o hmotnosti nad 16 tun. V souladu s cíli EU v oblasti klimatu do roku 2030 a na další období jsou dále v nařízení stanoveny tyto nové cíle:

 • snížení emisí od roku 2030 o 45 % (navýšení ze 30 %),
 • snížení emisí od roku 2035 o 65 %,
 • snížení emisí od roku 2040 o 90 %.

Tyto cíle se budou vztahovat na středně těžká nákladní vozidla, těžká nákladní vozidla o hmotnosti vyšší než 7,5 tuny a na autokary, ale od roku 2035 také na příslušná účelová vozidla.

Cíl nulových emisí pro městské autobusy

Nová pravidla zavádějí cíl 100 % nulových emisí pro nové městské autobusy do roku 2035 a zároveň stanoví pro tuto kategorii vozidel průběžný cíl ve výši 90 % do roku 2030. Výjimka z tohoto cíle bude udělena meziměstským autobusům, které budou pro účely měření snižování emisí spadat do kategorie autokarů.

Další kroky

Toto nařízení bude nyní podepsáno a vyhlášeno v Úředním věstníku EU. V platnost pak vstoupí dvacet dní po vyhlášení.

Účinnost a dopad pozměněného nařízení Komise přezkoumá v roce 2027.

Komise bude muset mimo jiné rovněž posoudit možnost vytvoření společné metodiky pro zjišťování a vykazování údajů o veškerých emisích CO2 vznikajících během celého životního cyklu nových těžkých vozidel.

Souvislosti

Odvětví těžkých vozidel je odpovědné za více než 25 % emisí skleníkových plynů ze silniční dopravy v EU. Výkonnostní normy pro emise CO2 pro určitá těžká vozidla byly poprvé stanoveny v roce 2019 s cíli pro období let 2025 až 2029 a pro období od roku 2030, přičemž obsahovaly ustanovení, že do roku 2022 bude nařízení přezkoumáno.

Dne 14. února 2023 Komise předložila návrh na revizi výkonnostních norem pro emise CO2 pro těžká vozidla. Tato revize je nedílnou součástí legislativního balíčku „Fit for 55“. Aktualizovaná pravidla přispějí k plnění unijního cíle snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990 a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.


Bezpečnost silničního provozu: Parlament odstraňuje nedostatky při stíhání pachatelů dopravních přestupků v zahraničí.

1.5.2024, Zdroj: Evropský parlament

Poslanci Evropského parlamentu posílili spolupráci členských států EU při přeshraničním vyšetřování dopravních přestupků, aby pomohli zabraňovat bezohledným jízdám v zahraničí.

 • Zlepšení pomoci mezi členskými státy při vymáhání pokut pro nebezpečné řidiče ze zahraničí.
 • Dopravní přestupky, které jsou důvodem pro přeshraniční vyšetřování, se rozšiřují.
 • 11měsíční lhůta pro udělení pokuty za dopravní přestupek

Vzhledem k tomu, že v současné době zůstává přibližně 40 % přeshraničních dopravních přestupků nepotrestáno, poslanci aktualizovali pravidla, která by měla přimět země EU k větší spolupráci a vzájemné pomoci při hledání zahraničního řidiče odpovědného za dopravní přestupek. Nová pravidla ukládají vnitrostátním orgánům povinnost odpovědět na žádosti jiné země EU neprodleně, nejpozději do dvou měsíců od shromáždění potřebných informací.

Kromě toho může na žádost členského státu, v němž k přestupku došlo, převzít výběr pokut za dopravní přestupky země EU, v níž má pachatel bydliště, pokud je částka vyšší než 70 EUR a nebyla zaplacena po vyčerpání všech zákonných možností.

Další přestupky

Aktualizovaná pravidla rozšiřují seznam dopravních přestupků, kterých se dopouštějí řidiči nerezidenti a které mohou vést k přeshraniční spolupráci a pokutě. Kromě překročení rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu nebo nezastavení na červenou přidali zákonodárci EU mimo jiné nebezpečné parkování, nebezpečné předjíždění, přejetí plné čáry a srážku s vozidlem.

Jasná lhůta a zákaz soukromých vymahačů dluhů

Země EU, v níž došlo k dopravnímu přestupku, bude mít 11 měsíců od data přestupku na vydání oznámení o dopravním přestupku. Oznámení o přestupku musí obsahovat dobu a okolnosti spáchání přestupku, jakož i informace o tom, jak se lze proti pokutě odvolat.

Z iniciativy poslanců Evropského parlamentu bude soukromým subjektům zakázáno pomáhat zemím EU při vybírání pokut za dopravní přestupky od zahraničních řidičů (od dvou let po transpozici pravidel do vnitrostátního práva).

Online portál

V zájmu zvýšení transparentnosti a usnadnění provádění nových pravidel má Komise za úkol vytvořit internetový portál, na kterém budou mimo jiné uvedeny pravidla, možnosti odvolání a příslušné pokuty za porušení pravidel silničního provozu.

Další kroky

Nová pravidla pro přeshraniční výměnu informací o dopravních přestupcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu byla přijata 570 hlasy pro, 36 hlasy proti a 24 se zdrželo hlasování. Po jejich schválení Radou budou mít země EU 30 měsíců na přípravu jejich provedení.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526