Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 24. 6. 2024

Revidované emisní normy CO2 pro těžká vozidla.* 

Řidič nedodržoval přestávky, v dalším voze tachograf dokonce chyběl.* 

Žádat o řidičský průkaz fyzicky na úřadě nemusíte už tři roky.* 

Otázky a odpovědi: Revidované emisní normy CO2 pro těžká vozidla.

13.5.2024, Zdroj: Evropská komise

Dotaz:

Odpověď:

 1. Jak nové právní předpisy EU zvýší počet těžkých vozidel s nulovými emisemi v Evropě?

Těžká vozidla jsou odpovědná za více než 25 % emisí skleníkových plynů ze silniční dopravy v EU a představují více než 6 % celkových emisí skleníkových plynů v EU.

Revidované emisní normy CO2 pro těžká vozidla budou klíčové pro snížení emisí v odvětví silniční dopravy a zajištění rostoucí nabídky nových vozidel s nulovými emisemi na trh. To má zásadní význam pro to, aby EU přešla na mobilitu s nulovými emisemi a dosáhla svých cílů v oblasti klimatu do roku 2030 a stala se do roku 2050 klimaticky neutrální.

Stanovením ambiciózních cílů v oblasti snižování emisí CO2 pro těžká vozidla poskytuje EU jasný a dlouhodobý signál, který má směrovat investice do inovativních technologií s nulovými emisemi a podpořit zavádění infrastruktury dobíjecích a plnicích stanic.

Vozidla s nulovými emisemi se postupem času zlevní. Jasný signál, že normy dávají automobilovému průmyslu proto rychlejší zavádění vozidel s nulovými emisemi na trh. Související úspory z rozsahu dále sníží počáteční náklady vozidel a učiní je cenově dostupnějšími a přitažlivějšími pro potenciální kupující.

Spolu s emisními normami CO2 pro těžká vozidla hrají při zavádění vozidel s nulovými emisemi významnou úlohu podpůrné politiky: infrastruktura bude posílena díky nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva, které zajišťuje dostatek veřejně přístupných dobíjecích a vodíkových čerpacích stanic, a směrnice o obnovitelných zdrojích energie, která zajistí, že budeme mít čistou elektrickou síť pro napájení těchto vozidel.

 1. Jaké jsou přínosy pro občany a průmysl?

Vozidla s nulovými emisemi a energeticky účinnější vozidla budou mít jasný přínos pro kvalitu ovzduší a zdraví Evropanů, a přispějí tak k akčnímu plánu pro nulové znečištění. Snížení znečištění ovzduší se přímo promítá do přínosů pro zdraví a dobrých životních podmínek občanů, neboť oblast působnosti emisních norem CO2 pro těžká vozidla se vztahuje i na menší nákladní vozidla a autobusy, které jsou většinou poháněny v městských oblastech.

Provozovatelé dopravy a uživatelé utrpí značné úspory nákladů. Celkové náklady na vlastnictví nového těžkého motorového vozidla se pro první uživatele výrazně sníží. s úsporami v průměru přibližně 9 000 EUR u vozidla zakoupeného v roce 2030 a 41,000 EUR u vozidla zakoupeného v roce 2040. Kromě toho průmyslový rozvoj rychle mění odvětví těžkých vozidel. Výrobci těžkých vozidel v EU jsou v současné době na světové špičce. Zavedením těchto právních předpisů budou průmysl a investoři EU vědět, kde investovat do inovativních technologií s nulovými emisemi a do zavádění dobíjecí a čerpací infrastruktury. Tento jasný a společný právní rámec bude mít klíčový význam pro zachování vedoucího postavení EU v oblasti technologií i v budoucnu a pro podporu tvorby pracovních míst pro vysoce kvalifikované pracovníky.

Kromě toho se očekává, že díky těmto novým normám CO2 se v období 2031 až 2050 sníží poptávka po fosilních palivech přibližně o 2 miliardy barelů ropy, což přispěje k energetické nezávislosti EU.

 1. Jaká je oblast působnosti nových právních předpisů EU?

Nový právní předpis rozšiřuje stávající oblast působnosti tak, aby se vztahovala téměř na všechna nákladní vozidla (včetně účelových vozidel, jako jsou nákladní automobily na odpadky, sklápěcí vozy nebo míchačky betonu od roku 2035), městské autobusy a dálkové autobusy (nad 7,5 tuny), jakož i přípojná vozidla (bezmotorové vozidlo tažené motorovým vozidlem). V roce 2027 Komise přezkoumá rozšíření oblasti působnosti i na malá nákladní vozidla.

Podle nového nařízení jsou stanoveny ambiciózní cíle pro snížení emisí CO2 ve srovnání s úrovněmi z roku 2019 prostřednictvím: 45 % od 1. ledna 2030, 65 % od 1. ledna 2035; 90 % od 1. ledna 2040 dále. Kromě toho 90 % nových městských autobusů v EU bude muset mít od roku 2030 nulové emise a všechny do roku 2035.

Od roku 2030 budou pro přípojná vozidla (7,5 %) a návěsy (10 %) platit cíle snížení specifických emisí ve srovnání s úrovněmi v roce 2025.

Bude na výrobcích, aby rozhodli, které technologie použijí k dosažení těchto cílů (např. elektrifikace, vodíkové palivové články nebo vodík ve vozidlech s vnitřním spalováním), neboť nové právní předpisy jsou technologicky neutrální.

 1. Jakou úlohu budou hrát obnovitelná a nízkouhlíková paliva v budoucnosti pro těžká vozidla?

Má-li být dosaženo klimatické neutrality, musí být obnovitelná paliva v odvětví dopravy v EU dostupnější, což by mělo být vhodným způsobem podporováno. Tato paliva musí být přednostně k dispozici v dostatečném množství pro ta odvětví, u nichž je obtížné snížit emise uhlíku, v nichž v současné době nejsou k dispozici alternativní možnosti dekarbonizace, jako je letecká a námořní doprava, jakož i pro stávající zásoby vozidel, včetně těžkých vozidel, vzhledem k jejich dlouhé životnosti.

V roce 2027 Komise přezkoumá účinnost a dopad nařízení. Komise posoudí možnou metodiku pro registraci těžkých vozidel poháněných výhradně palivyneutrálními z hlediska CO2 v souladu s právními předpisy EU a cíli klimatické neutrality, metodiku pro stanovení emisí CO2 nových těžkých vozidel během celého životního cyklu, úlohu udržitelných obnovitelných paliv při přechodu na klimatickou neutralitu a úlohu uhlíkového korekčního faktoru.

 1. Jaký dopad bude mít tato transformace automobilového průmyslu na pracovní místa?

Předpokládá se, že přísnější emisní normy CO2 budou mít čistý pozitivní dopad na zaměstnanost v celém hospodářství. Automobilový hodnotový řetězec se rozšíří a budou vytvořena nová kvalitní pracovní místa, například v oblasti výroby baterií, elektroniky a energetiky. To bude vyžadovat, aby budoucí zaměstnanci měli nové a lepší dovednosti. V důsledku snížené výroby vozidel se spalovacími motory a jejich specifických součástí budou zároveň některé ztráty pracovních míst. Některá odvětví se zmenší, zatímco jiná se rozšíří.

Dodavatelé a výrobci automobilů mohou být nuceni odpovídajícím způsobem přizpůsobit své portfolio výrobků a služeb a rekvalifikaci a zvyšovat kvalifikaci svých zaměstnanců, aby zajistili pracovní sílu připravenou na éru mobility s nulovými emisemi. Jedná se o třetí pilíř průmyslového plánu Zelené dohody a podpora rozvoje dovedností, odborné přípravy a vzdělávání je společnou výzvou a příležitostí. Finanční nástroje EU podpoří transformaci. Kromě Nástroje pro oživení a odolnost přispějí Evropský sociální fond + (ESF+), Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a mechanismus pro spravedlivou transformaci.

To je spojeno s iniciativami, jako jsou dialogy o jednoduché transformaciC, jejichž hlavním cílem je podpořit průmysl při budování obchodního modelu vhodného pro dekarbonizované hospodářství a poskytnout vstupy pro stavební kameny, které mohou přispět k posílenému průmyslovému přístupu k plnění Zelené dohody pro Evropu. Dne 8. dubna 2024 se uskutečnil zvláštní dialog o čisté transformaci v oblasti dopravy a mobility. Komise bude pokračovat ve spolupráci s průmyslem a sociálními partnery a je připravena zapojit se do důkladné diskuse s vedoucími představiteli EU a spolunormotvůrci o klíčových faktorech, které je třeba řešit, a spolupracovat na nich se všemi zúčastněnými stranami.

 1. Jaké výjimky zavádějí nové právní předpisy EU?

Zavádění nových technologií je dražší pro malé výrobce než pro větší výrobce, protože díky nižším objemům výroby mohou méně využívat úspor z rozsahu. Malí výrobci, kteří registrují až 100 vozidel, jsou proto od požadavků právních předpisů osvobozeni. Dopad této výjimky na životní prostředí a klima bude velmi omezený, takže hlavní politické cíle nebudou ohroženy.

Kromě toho se výjimka z cílů snížení emisí CO2 bude vztahovat na tato těžká vozidla:

 • vozidla používaná k těžebním, lesnickým a zemědělským účelům
 • vozidla zkonstruovaná, vyrobená nebo registrovaná pro použití ozbrojenými službami a pásová vozidla
 • vozidla zkonstruovaná a vyrobená nebo upravená k použití civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku nebo neodkladnou lékařskou péči
 • vozidla registrovaná pro použití ozbrojenými službami
 • vozidla, jejichž emise CO2 nemohou být certifikovány z technických důvodů, jako jsou vozidla zvláštního určení (např. obrněná vozidla, pojízdné jeřáby a vozidla pro přepravu mimořádného nákladu), některá těžká nákladní vozidla se zvláštním uspořádáním náprav, menší nákladní vozidla do 5 tun a autobusy do 7,5 tuny
 • účelová vozidla, jako jsou popelkové vozíky, do roku 2034.

Řidič nedodržoval přestávky, v dalším voze tachograf dokonce chyběl.

29.5.2024, Zdroj: Policie ČR (www.policie.cz)

Dopravní policisté z dálničního oddělení Frýdek-Místek, kteří jsou současně členy moravskoslezského kamion teamu, řešili v uplynulých dnech i níže uvedené dva případy.

Prvním z hříšníků byl 24letý řidič nákladního vozidla jedoucí po silnici D 48 ve směru na Frýdek-Místek. Policisté zkontrolovali prvně dodržení podmínek pro přepravované zboží. To podléhalo rychlé zkáze, jednalo se o polotovar k výrobě kebabu.

Vše bylo v pořádku. Po vyhodnocení dat ze záznamového zařízení vozidla (tachografu) a digitální karty ale zjistili, že řidič nedodržel dobu odpočinku, opakovaně překračoval dobu řízení a nerespektoval povinné bezpečnostní přestávky. Jednalo se o závažné porušení v oblasti sociálních předpisů. Dalším takovým porušením bylo zjištění, že v minulosti bylo vozidlo užíváno bez řádně vložené karty v tachografu.

Policisty uložená kauce ve výši 100 tisíc korun byla na místě dopravcem uhrazena, porušení policisté oznámili na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Řidič na místě uhradil uloženou pokutu v příkazním řízení ve výši 5 tisíc korun.

Před několika dny v odpoledních hodinách zastavili policisté z dálničního oddělení na komunikaci D 48 cizince, který převážel z Česka na Slovensko dva automobily na soupravě složené z odtahového speciálu a přívěsu. Dopravce je povinen vybavit takové vozidlo vybavit tachografem, což neučinil. Dále, řidič nedisponoval dokladem, že může podnikat na našem území. A do třetice, policisté provedli nízkorychlostní kontrolní vážení. Mobilní váhy vykázaly hodnoty, ze kterých vyplynulo, že tažné a přípojné vozidlo i nápravy byly přetíženy. Tažné vozidlo o bezmála 1,2 tuny… Policisté vyřešili přestupek řidiče na místě v příkazním řízení ve výši 5 tisíc korun. Dopravci uložili dvě kauce dosahující téměř 120 tisíc korun a věc oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Doplním, že Kamion team čítá na čtyřicet moravskoslezských dopravních policistů. Ti směřují kontroly v rámci běžného výkonu služby, ale také při speciálních akcích a kontrolách, zejména na dodržování sociálních předpisů, přepravu nebezpečných věcí a látek, technický stav vozidel, hmotnostní limity vozidel a přepravu nadrozměrných nákladů. Uvedená problematika, včetně samotných kontrol vozidel a řešení případných zjištěných porušení zákonů, je časově i z odborného hlediska náročná a vyznačuje se značnou specifičností.

Za první čtvrtletí roku provedli policisté týmu v oblasti sociálních předpisů 1 624 kontrol, při kterých zjistili 271 porušení. V oblasti přepravy nebezpečných látek dle mezinárodní dohody ADR provedli policisté 56 kontrol, zjistili 5 porušení. Co se týká kontrol nadrozměrné přepravy a překročení hmotnostních limitů motorových vozidel, v období prvních tří měsíců provedli policisté týmu 935 kontrol, u kterých zjistili porušení ve 302 případech, z toho bylo porušení u nadrozměrné přepravy ve 143 případech a překročení hmotnostních limitů ve 212 případech. Podrobit se nízkorychlostnímu vážení odmítlo 8 řidičů.

POR. MGR. SOŇA ŠTĚTÍNSKÁ POLICIE ČR


Žádat o řidičský průkaz fyzicky na úřadě nemusíte už tři roky.

4.6.2024, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Zažádat si o řidičský průkaz z pohodlí domova, bez ohledu na úřední hodiny, se slevou na správním poplatku a ušetřit tak jednu cestu na úřad i peníze. Již více než tři roky je taková možnost k dispozici řidičům v České republice. Za tuto dobu využilo takzvané ePodání více než 150 tisíc řidičů, kteří o řidičák žádali online přes Portál dopravy nebo Portál občana. Nejvíce možnost ePodání využívají řidiči v Praze, Brně a Plzni.

„Elektronická žádost o řidičský průkaz patří mezi nejvyužívanější služby v oblasti digitálních dopravních agend. O nový doklad je možné žádat nejen v případě jeho plánované výměny, ale také pokud dojde k jeho odcizení, ztrátě či změně osobních údajů,“ říká ministr dopravy Martin Kupka a připomíná, že ve všech těchto případech lze využít zkrácené pětidenní lhůty vyřízení.

Kromě ušetření jedné cesty na úřad a možnosti žádat o nový doklad kdykoli z pohodlí domova, ePodání také celý proces žádosti podstatně urychluje. Systém totiž automaticky předvyplní všechny známé informace o žadateli, a to včetně nejnovější fotografie a podpisu. Uživatel si tak už jen nastaví kontaktní údaje, přes které bude přijímat notifikace, pokud je již nemá zadané v Registru obyvatel, a úřad, kde si průkaz převezme.

Mimo to může žadatel také ušetřit 20 % z výše správního poplatku, a to u žádostí zpoplatněných, tedy spojených s odcizením, ztrátou, změnou osobních údajů nebo při zrychleném vyřízení, kde díky tomuto ušetří až 140 Kč. Videonávod k ePodání skrze Portál dopravy naleznete zde.

Elektronická žádost o řidičský průkaz byla také opakovaně oceněna odbornou veřejností. V roce 2021 byl projekt oceněn jako úspěšný projekt eGovernmentu, v roce 2022 získal čestné uznání projektu Český zavináč.

Nejedná se ale o jediný počin v oblasti digitalizace dopravních agend, který mohou již nyní řidiči využít k usnadnění jejich řešení a efektivnímu využití svého času.

Nabídka služeb Portálu dopravy zahrnuje také například možnost zjistit si stav bodového konta a nastavit si notifikace pro případ jeho změny, stáhnout výpis z evidenční karty řidiče, zjistit platnost řidičského průkazu, zobrazit informace o všech historicky vlastněných nebo provozovaných vozidlech či zjistit stav tachometru automobilů. Portál dopravy nabízí také spoustu služeb pro kapitány, letce nebo milovníky drážní dopravy.

Letos v únoru došlo k významnému rozšíření funkcionalit, mezi které patří například elektronické žádosti o změnu vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, vydání doplňkové tabulky s registrační značkou, zápis silničního vozidla do registru vozidel nebo možnost získat bezplatně výpisy z registru vozidel. Více informací o nejčerstvějších novinkách najdete zde.

„Zájem o využívání elektronických nástrojů na Portálu dopravy stále roste. Právě v agendě řidičů si o sobě zobrazilo informace více jak 450 tisíc uživatelů, téměř 80 tisíc si jich zdarma stáhlo svůj výpis z evidenční karty řidiče nebo bezmála 40 tisíc si během půl roku nastavilo notifikace o změně bodového konta řidiče. Věřím, že větší informovanost veřejnosti a širší nabídka funkcionalit povede k dalšímu růstu počtů uživatelů i celkovému využívání služeb,“ dodává ministr.

Rozšiřování funkcionalit Portálu dopravy pokračuje i nadále. Kam povedou jeho další kroky? Chystá se například jeho zpřístupnění pro právnické osoby nebo novinky v agendě vozidel, například notifikace o platnosti STK či informace o pojištění vozidla. Připravují se ale také novinky v agendě řidičů, jako je elektronická žádost o kartu řidiče do digitálního tachografu, elektronická úhrada správních poplatků a mnoho dalšího.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526