Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 9. 8. 2022

Velká novela zákona o silniční dopravě.  

Omezení technické způsobilosti pro kontejner.  

Velká novela zákona o silniční dopravě.

22.7.2022, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Evropský balíček mobility si vyžádal významnou úpravu stěžejního předpisu pro silniční nákladní dopravu. Co přináší?

Ve Sbírce zákonů vyšel zákon č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Vydáno dne: 22. 7. 2022
Účinné od: 1. 8. 2022, 21. 8. 2023 a 1. 2. 2023

Novela upravuje zejména:

  1. a) provozování mezinárodní silniční dopravy a kabotáže vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
  2. b) vysílání řidičů dopravci usazenými v jiných členských státech Evropské unie a v třetích zemích,
  3. c) kontrolu dodržování požadavků na týdenní pracovní dobu, délku směny při práci v noci a přestávky na jídlo a oddech řidičů, pomocníků řidiče a průvodčích,
  4. d) dočasné výjimky z požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a z požadavků na vedení záznamů o těchto skutečnostech,
  5. e) přeshraniční spolupráci v oblasti kontroly usazení dopravců a v oblasti dodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a požadavků na vedení záznamů o těchto skutečnostech,
  6. f) postih objednatelů přepravy,
  7. g) implementaci dalších dílčích požadavků vyplývajících z předpisů Evropské unie,
  8. h) výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě,
  9. i) snižování administrativní zátěže adresátů právní úpravy,
  10. j) zapracování dílčích požadavků z aplikační praxe.

Více o novele v tomto článku.


Omezení technické způsobilosti pro kontejner

19.7.2022, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Při kontrole bylo zjištěno a zapsáno následující: 6.2.1.1.4. [8]

Omezení technické způsobilosti na dobu 30 dnů ode dne vystavení dokladu, vážná závada – Kontejnerová nástavba vozidla deformována (vyboulení) s prasklinami nosných konstrukčních prvků.

Vzhledem k faktu, že abroll kontejner není součástí vozidla a ani není předmětem technické kontroly, jak chápat omezení technické způsobilosti?

Odpověď:

Technické silniční kontroly se provádějí na základě směrnice 2014/47/EU, která byla zapracována do vyhlášky č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích.

Při technické silniční kontrole se vedle kontroly technického stavu vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, posuzuje i vliv na životní prostředí a zohledňuje se výsledek silniční kontroly ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu. V rámci technické silniční kontroly je možnost provádět i kontrolu umístění, upevnění nebo zajištění nákladu, jejíž výsledek zaznamenán v protokolu o technické silniční kontrole.

K dosažení účelu technické silniční kontroly je možné vybrané vozidlo odklonit k místu mobilní kontrolní jednotky nebo stanici technické kontroly, případně stanici měření emisí, přičemž zajížďka nesmí být delší než 16 km. V případě kontroly záznamového zařízení je možné rovněž vozidlo odklonit k autorizovanému metrologickému středisku (AMS). V tomto případě délka zajížďky není omezena. Je-li účtován poplatek za provedení technické prohlídky v STK nebo v autorizovaném metrologickému středisku, hradí jej ten, kdo kontrolu nařídil a v případě zjištění vážné (B) nebo nebezpečné závady (C) je poplatek vymáhám po provozovateli. Obdobně se postupuje i při kontrole záznamového zařízení (tachografu), je-li zjištěna nějaká manipulace.

Pokud řidič odmítne vozidlo podrobit technické silniční kontrole nebo kontrole v AMS, použije se technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Vozidlo bude uvolněno po té, co vozidlo bude podrobeno technické silniční kontrole nebo kontrole v AMS, nejpozději však po 48 hodinách od zabránění v jízdě.

Při zjištění závady kontejnerové nástavby, která byla podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 211/2018 Sb. označena číslem kontrolního úkonu 6.2.1.1.4 – „Deformace, praskliny nebo lomy karoserie, kabiny nebo nástavby vozidla, která ovlivňuje její pevnost“ se může vztahovat i k přepravovanému kontejneru, protože kontejner musí být k vozidlu řádně připevněn úchyty, které jsou součástí konstrukce vozidla.

Kontrolní úkony, které jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky č. 211/2018 Sb., vycházejí ze směrnice 2014/47/EU a byly v rámci států EU sjednoceny. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v ustanovení § 51 odst. 1 uvádí:

Zjistí-li se technickou prohlídkou silničního vozidla nebo technickou silniční kontrolou (§ 6a zákona č. 361/2000 Sb.) nebo obdobnou kontrolou v jiném členském státě vážná závada, je vozidlo technicky způsobilé k provozu pouze na dobu 30 dnů ode dne vyznačení zápisu výsledku technické prohlídky silničního vozidla v technickém průkazu vozidla nebo ode dne vydání dokladu o provedené technické silniční kontrole. Provozovatel silničního vozidla je povinen v této lhůtě přistavit silniční vozidlo s odstraněnou vážnou závadou stanici technické kontroly k provedení opakované technické prohlídky.

Legislativa České republiky však již nestanovuje, respektive nedává povinnost přistavit k následné tzv. „opakované technické prohlídce“ na stanici STK vozidlo s kontejnerem, který byl předmětem technické silniční kontroly. Z výše uvedeného tak lze usuzovat, že v takovém a obdobném případě omezení technické způsobilosti se míjí účinkem.

Pokud by byl přepravovaný kontejner v tak špatném stavu, že by představoval nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu, bylo by jej možné také hodnotit jako přepravovaný náklad a celou věc potom posoudit podle kontrolního úkonu 20.5.1.2 „Představuje nebezpečí pro účastníky silničního provozu“. Uvedená závada je hodnocena jako nebezpečná „C“, a může se jednat ze strany řidiče o přestupek podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, za který lze uložit ve správním řízení pokutu v rozpětí 5000 – 10 000 Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v rozpětí 6–12 měsíců. Takový přestupek je ohodnocen v bodovém hodnocení řidičů 5 body.

Závady zjištěné provedením kontrolních úkonů uvedených ve skupině 20 nemají vliv na technickou způsobilost vozidla, a proto se uvádějí pouze v poznámce dokladu o provedené technické silniční kontrole, to znamená, neomezuje se technická způsobilost vozidla.

Ve vyhlášce č. 82/2012 Sb. jsou v příloze č. 5 uvedeny požadavky na zabezpečení nákladu, kdy kontrolní úkon č. 10 se týká vhodnosti vozidla, kontrolní úkon č. 20 způsobu upevnění nákladu a kontrolní úkon 30. se použije pro zcela nezabezpečený náklad. Závady zjištěné provedením kontrolních úkonů uvedených ve skupině 20. nebo 30. nemají vliv na technickou způsobilost vozidla a proto se uvádějí pouze v poznámce dokladu o provedené technické silniční kontrole, to znamená, neuplatní se institut omezení technické způsobilosti. Naproti tomu v příloze č. 1 citované vyhlášky je uveden seznam kontrolních úkonů (0. až 9.) pro kontrolu technického stavu vozidel a je-li kontrolou technického stavu zjištěna vážná (B) nebo nebezpečná (C) závada může být omezena technická způsobilost vozidla na základě ustanovení § 51 nebo § 52 zákona č. 56/2001 Sb.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526