Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 30. 8. 2022

Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě.  

Novela vyhlášky o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě.  

Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě.

16.8.2022, redakce DLprofi.cz, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 220/2022, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo dopravy novelu vydalo z důvodu přijetí novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“). Novela zákona o silniční dopravě představuje implementaci řady právních předpisů Evropské unie, které tvoří tzv. Balíček mobility I, do vnitrostátního právního řádu. Ve vztahu k předmětu právní úpravy obsažené ve vyhlášce řeší novela zákona o silniční dopravě několik dílčích tematických okruhů, které vyplývají zejména ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057 ze dne 15. července 2020, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012 (dále jen „směrnice (EU) 2020/1057“).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (dále jen „směrnice 2006/22/ES“), která je v dílčím rozsahu do vnitrostátního právního řádu transponována vyhláškou, stanoví minimální podmínky pro provedení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, v platném znění (dále jen „nařízení (ES) č. 561/2006“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, v platném znění (dále jen „nařízení (EU) č. 165/2014). Za tímto účelem stanovuje minimální požadavky na jednotnou a účinnou kontrolu prováděnou členskými státy, pokud jde o dodržování požadavků vyplývajících z uvedených přímo použitelných předpisů Evropské unie, jakož i na vykazování výsledků těchto kontrol vůči Evropské komisi. Vzhledem k čl. 2 odst. 1 směrnice 2020/1057 pak dochází k rozšíření oblasti působnosti stávajících jednotných požadavků na prosazování stanovených směrnicí 2006/22/ES i na kontrolu dodržování ustanovení o pracovní době a přestávkách obsažených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (dále jen „směrnice 2002/15/ES“).

Novela zákona o silniční dopravě proto v návaznosti na požadavky vyplývající z uvedených právních předpisů Evropské unie přiznává kompetenci k výkonu kontroly nebo státního odborného dozoru na pozemních komunikacích nad dodržováním dílčích požadavků na týdenní pracovní dobu a přestávky na jídlo a oddech řidičů orgánům Policie České republiky a osobám pověřeným k výkonu státního odborného dozoru. Rovněž upravuje provázanost kontrol dodržování požadavků na práci a oddech řidičů a požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, vedení, předkládání a uchovávání záznamů o těchto skutečnostech, kdy stanovuje mechanismus pro předávání údajů o vybraných protiprávních jednáních dopravců orgány inspekce práce, jakož i orgánům inspekce práce, a to za účelem efektivnější a systematičtější organizace kontrol stanovených směrnicí 2006/22/ES. Upravuje též zabezpečení sběru kompletních údajů o protiprávních jednáních dopravců za účelem jejich notifikace Evropské komisi. Vedle toho nařízení (EU) č. 165/2014 nově přiznává kompetenci kontrolním orgánům spočívající v tom, že v případě, kdy v rámci kontroly tachografu odstraní jeho plomby, opětovně mohou plombami tachograf opatřit. Podmínkou tohoto postupu je, že po dokončení kontroly příslušný kontrolní orgán nahrazenou plombu opatří jedinečnou zvláštní značkou. V návaznosti na to novela zákona upravuje v § 34 odst. 4 zákona o silniční dopravě zmocnění k vydání prováděcího předpisu, který podobu této značky stanoví. V neposlední řadě novela zákona o silniční dopravě reaguje na poznatky vyplývající z aplikační praxe spojené s předchozí novelizací zákona o silniční dopravě, kdy se objevily potíže s vymáháním neuhrazených nákladů na provedení kontroly tachografu autorizovaným metrologickým střediskem. Novela zákona tak zakotvuje kompetenci Policie České republiky nebo osoby pověřené výkonem státního odborného dozoru zabránit řidiči v jízdě v případě, že dopravce neuhradí náklady na provedení kontroly tachografu. V takovém případě jsou tyto osoby povinny řidiči předat potvrzení o zabránění v jízdě, jehož podoba bude stanovena vyhláškou.

Novela vyhlášky na novelu zákona o silniční dopravě přímo navazuje a zajišťuje soulad obou předpisů, jakož i dílčí aktualizaci transpozice směrnice 2006/22/ES (ve znění směrnice (EU) 2020/1057). Novela vyhlášky proto zpracovává několik témat, a to:

 1. provedení dílčích úprav ustanovení vyhlášky, týkajících se vymezení předmětu silničních kontrol a kontrol v provozovnách dopravců v návaznosti na požadavky vyplývající z čl. 2 odst. 1 a 3a, čl. 4 a 6 a přílohy I části A a B směrnice 2006/22/ES ve znění směrnice (EU) 2020/1057 a čl. 10a odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, v platném znění (dále jen „nařízení (ES) č. 1072/2009“), jakož i navazujících formulářů stanovujících podobu hlášení výsledků těchto kontrol vzhledem k požadavkům vyplývajícím z čl. 2 odst. 4 a čl. 3 směrnice 2006/22/ES ve znění směrnice (EU) 2020/1057;
 2. stanovení seznamu závažných porušení povinnosti dopravce zajistit dodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a dobu odpočinku při práci řidičů a povinnosti zajistit řádné vedení záznamů o těchto skutečnostech, na základě kterých budou orgány inspekce práce po obdržení rozhodnutí dopravních úřadů provádět kontroly dodržování požadavků vyplývajících z pracovněprávních předpisů vzhledem k čl. 2 odst. 3a a čl. 6 směrnice 2006/22/ES ve znění směrnice (EU) 2020/1057, která nově stanoví i minimální podmínky na provedení směrnice 2002/15/ES;
 3. stanovení podoby formulářů v příloze vyhlášky, prostřednictvím kterých bude Státní úřad inspekce práce poskytovat Ministerstvu dopravy údaje o kontrolách dodržování vybraných požadavků vyplývajících z pracovněprávních předpisů, o výsledcích těchto kontrol a o rozhodnutích, kterými byl za zjištěné přestupky uložen správní trest, a to za účelem notifikace těchto údajů Evropské komisi vzhledem k požadavkům vyplývajícím z čl. 2 odst. 4 a čl. 3 směrnice 2006/22/ES ve znění směrnice (EU) 2020/1057;
 4. stanovení vzoru jedinečné zvláštní značky v příloze vyhlášky, kterou bude v rámci silniční kontroly řádného fungování tachografu vozidla povinen kontrolor opatřit jím umisťované plomby s ohledem na čl. 22 odst. 5 nařízení (EU) č. 165/2014 a § 34 odst. 4 věta druhá zákona o silniční dopravě, a
 5. stanovení nového jednotného vzoru formuláře „potvrzení o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění vozidla“ (dále jen „potvrzení o zabránění v jízdě“), který vyhoví všem důvodům pro učinění tohoto opatření upravených v § 35d, § 35j a nově i v § 35i zákona o silniční dopravě.

Vybraná ustanovení vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

 • 2 Obecná ustanovení

V § 2 odst. 1 vyhlášky č. 522/2006 Sb. je vymezena legislativní zkratka „kontrolní orgán“, kterým je orgán provádějící kontrolu a státní odborný dozor v silniční dopravě. Novelou zákona o silniční dopravě dochází k úpravě kompetenčního ustanovení upravujícího výkon státního odborného dozoru obsaženého v § 34 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě je v § 34 odst. 3 zákona o silniční dopravě vedle dopravních úřadů, kterými jsou pro účely předmětu právní úpravy obsažené ve vyhlášce krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy, nově svěřen též Ministerstvu dopravy. Oproti tomu je nutno uvést, že Policie České republiky neprovádí státní odborný dozor v silniční dopravě, ale kontrolu, jež se řídí zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k uvedeným orgánům veřejné moci pak vyhláška v § 1 upravuje jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru, kdy těmto osobám ukládá např. mandatorně provést kontrolu ve stanovených případech a vykazovat výsledky těchto kontrol na stanovených formulářích. Vzhledem k uvedenému dochází k upřesnění obsahu legislativní zkratky „kontrolní orgán“, který bude v návaznosti na § 34 odst. 3 a § 37 zákona o silniční dopravě vymezen jako orgán Policie České republiky, dopravní úřad a Ministerstvo dopravy.

Vedle toho je nově v § 34 odst. 3 věta třetí zákona o silniční dopravě přiznána kompetence kontrolovat dodržování dílčích povinností podle § 9c odst. 1 písm. b) a § 33g odst. 1 písm. c) bodu 2 a odst. 3 zákona o silniční dopravě orgánům inspekce práce. Kontrola dodržování těchto povinností však nespadá do předmětu úpravy obsažené ve směrnici 2006/22/ES. Vymezením pojmu kontrola v § 1 vyhlášky se pak vyhláška vztahuje s ohledem na § 34 odst. 3 věta třetí zákona o silniční dopravě i na orgány inspekce práce. Vzhledem k vymezení zkratky „kontrolní orgán“ se však v případě orgánů inspekce práce nebude jednat o kontrolní orgány ve smyslu § 2 odst. 1 vyhlášky, neboť postup orgánů inspekce práce ve vztahu ke kontrole dodržování podmínek vyplývajících z pracovněprávních předpisů je vymezen zákonem o inspekci práce. Do předmětu úpravy obsažené ve vyhlášce proto orgány inspekce práce spadají toliko co do provedení zmocnění obsaženého v § 34d odst. 9 a § 38 odst. 6 zákona o silniční dopravě, a to v § 8 a v příloze č. 12 vyhlášky.

V návaznosti na zpřesnění pojmu silniční kontrola v § 38 odst. 1 zákona o silniční dopravě dochází k použití shodného vymezení v § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 522/2006 Sb.

 • 3 Předmět kontroly

Směrnice 2006/22/ES vymezuje v příloze I části A a B v návaznosti na čl. 2 rozsah předmětu silničních kontrol a kontrol v provozovnách dopravců, resp. vymezuje dílčí požadavky vyplývající z předpisů upravujících podmínky provozování silniční dopravy, jejichž dodržování má být v rámci silničních kontrol a kontrol v provozovnách posuzováno. Tomuto odpovídá úprava zaměření silničních kontrol podle § 3 odst. 1 vyhlášky a kontrol v provozovnách podle § 3 odst. 2 vyhlášky, kterými jsou uvedená ustanovení v dílčím rozsahu transponována. Na skutečnost, že směrnicí (EU) 2020/1057 dochází k rozšíření předmětu kontrol, proto pamatuje navrhovaná odpovídající úprava v § 3 vyhlášky.

Doplněním slov „požadavků na“ a „vozidla“ v § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky dochází k sjednocení používané terminologie v návaznosti na § 3a a § 27 zákona o silniční dopravě, ve kterých je obsažena právní úprava povinností dopravců zajistit dodržování požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a dobu odpočinku při práci řidičů a povinnosti zajistit řádné vedení záznamů o těchto skutečnostech v návaznosti na nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014.

Co se týče § 3 odst. 1 písm. h) vyhlášky, podle kterého se mají silniční kontroly zaměřovat na dodržování podmínek pro přepravu zvířat, věcí nebo osob mezi místy ležícími na území České republiky, aniž by byl v České republice dopravce usazen (tzv. kabotáž), dochází k implementaci požadavku uvedeného v čl. 10a odst. 2 nařízení (ES) č. 1072/2009 , podle kterého každý členský stát zajistí, aby kontroly stanovené v čl. 2 směrnice 2006/22/ES v příslušných případech zahrnovaly rovněž kontrolu kabotáže. K tomu je nutno uvést, že příslušným případem je právě toliko situace, kdy je fakticky v rámci silniční kontroly z předložených dokladů o nákladu a záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku zjištěno, že je zahraničním dopravcem provozována kabotáž.

Navrhovaným § 3 odst. 1 písm. i) vyhlášky dochází k transpozici přílohy I části A bodu 6 směrnice 2006/22/ES, ve znění směrnice (EU) 2020/1057, podle kterého silniční kontroly obvykle zahrnují kontrolu dodržování prodloužené maximální týdenní pracovní doby v délce 60 hodin podle čl. 4 písm. a) směrnice 2002/15/ES, přičemž kontrolu jiné týdenní pracovní doby podle čl. 4 a 5 směrnice 2002/15/ES pouze v případě, že technologie umožňuje účinné provádění kontrol. Vzhledem k čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec věta druhá směrnice 2006/22/ES ve znění směrnice (EU) 2020/1057 se mají silniční kontroly dodržování směrnice 2002/15/ES omezit na aspekty, které lze účinně zkontrolovat použitím tachografu a souvisejícího záznamového zařízení. Nejedná se tedy o zevrubnou kontrolu dodržování požadavků vyplývajících z pracovněprávních předpisů, ale toliko o kontrolu vybraných aspektů týkajících se pracovní doby. V čl. 4 a 5 směrnice 2002/15/ES jsou stanoveny požadavky na dodržování průměrné týdenní pracovní doby v délce 48 hodin, maximální týdenní pracovní doby v délce 60 hodin a přestávek na jídlo a oddech, které jsou do tuzemského právního řádu zapracovány v § 4, 5 a 9 nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 589/2006“), v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Referenční rámec pro výpočet průměrné pracovní doby je přitom stanoven na čtyři měsíce. Podle čl. 36 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 165/2014 jsou řidiči v rámci silniční kontroly povinni předkládat kompletní sadu záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku za aktuální den a předcházejících 28 dní, resp. od 31. 12. 2024 za předcházejících 56 dní. Z těchto záznamů proto nelze dodržování požadavku na průměrnou pracovní dobu v horizontu 4 měsíců dovozovat. V návaznosti na požadavek vyplývající z čl. 2 odst. 1 směrnice 2006/22/ES lze v rámci silniční kontroly prostřednictvím záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku kontrolovat toliko dodržování maximální týdenní pracovní doby v délce 60 hodin jak vyžaduje příloha I část A bod 6 směrnice 2006/22/ES ve znění směrnice (EU) 2020/1057 a rovněž dodržování přestávek na jídlo a oddech s ohledem na čl. 5 směrnice 2002/15/ES. Tomu odpovídá navrhovaná úprava v § 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 522/2006 Sb. Tato úprava pak rovněž pamatuje na kontrolu dodržování maximální týdenní doby výkonu činností samostatně výdělečnými řidiči ve smyslu § 9b odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb. a přestávek podle § 9b odst. 2 zákona o silniční dopravě (k tomu srov. níže).

Vymezení předmětu kontrol se rovněž upravuje doplněním § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 522/2006 Sb., podle kterého se v rámci kontrol v provozovnách kontrolní orgán rovněž zaměří na dodržování zvláštních povinností podnikatele v silniční dopravě stanovených v § 9b zákona o silniční dopravě. Ustanovení § 9b zákona o silniční dopravě představují transpozici směrnice 2002/15/ES ve vztahu k samostatně výdělečným řidičům. Kontrola a dozor nad dodržováním uvedených povinností jsou v § 34 odst. 3 a § 37 zákona o silniční dopravě svěřeny dopravním úřadům, Ministerstvu dopravy a orgánu Policie České republiky. Za účelem transpozice přílohy I části B bodu 4 směrnice 2006/22/ES ve znění směrnice (EU) 2020/1057, podle kterého se kontroly v provozovnách zaměřují na všechny požadavky na maximální týdenní pracovní doby, přestávky a noční práci podle směrnice 2002/15/ES, tak dochází k úpravě předmětu kontrol v provozovnách ve smyslu § 3 odst. 2 vyhlášky, to však toliko co do dodržování uvedených pracovněprávních požadavků samostatně výdělečnými řidiči. K tomu je dlužno dodat, že ve vztahu k ostatním mobilním pracovníkům podléhajícím směrnici 2002/15/ES je nadále kontrola dodržování uvedených pracovněprávních požadavků vykonávána orgány inspekce práce s ohledem na zákon o inspekci práce, kterým je transpozice tohoto ustanovení ve zbytku prováděna.

Transpozice přílohy I části B bodu 5 směrnice 2006/22/ES ve znění směrnice (EU) 2020/1057, vyžadující aby v rámci kontroly v provozovně došlo k posouzení dodržování povinností dopravců týkajících se platby za ubytování řidičů a organizace práce řidičů podle čl. 8 odst. 8 a 8a nařízení (ES) č. 561/2006 je provedena v § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení vyhlášky ve spojení s § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky. Uvedené ustanovení odkazuje na § 3 odst. 1 písm. a) až g) vyhlášky, s tím, že vzhledem k § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky pod kontrolu dodržování požadavků na denní a týdenní dobu odpočinku, jež má být provedena komplexně v provozovně dopravce, je nutno zahrnovat rovněž povinnosti uvedené v čl. 8 odst. 8 a 8a nařízení (ES) č. 561/2006 týkající se dodržování denní a týdenní doby odpočinku stran povinného návratu řidičů do provozovny dopravce ve stanoveném časovém horizontu, jakož i stran povinného zajištění ubytování těmto řidičům a uchovávání dokumentace o těchto skutečnostech.

Tato úprava vychází z dikce zákona o silniční dopravě, kdy podle § 3a odst. 1 písm. a) zákona o silniční dopravě je dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly, na kterou se v plném rozsahu použije nařízení (ES) č. 561/2006, povinen zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku stanovené tímto přímo použitelným předpis. Porušení uvedené povinnosti lze pak vynucovat prostřednictvím správního trestání vzhledem ke skutkové podstatě přestupku podle § 35 odst. 2 písm. b) zákona o silniční dopravě. Prostřednictvím slova „požadavky“ je tak provedena sada povinností týkajících se dob odpočinku, a to včetně plateb dopravců za ubytování řidičů, neboť tato povinnost je v rámci nařízení (ES) č. 561/2006 zahrnuta pod požadavky na dobu odpočinku vymezené v čl. 8 tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie. Pokud dopravce v rozporu s čl. 8 odst. 8 druhý pododstavec nařízení (ES) č. 561/2006 neposkytuje platby za ubytování řidičů a neuchovává o této skutečnosti dokumentaci, nedodrží požadavky na dobu odpočinku stanovené nařízením (ES) č. 561/2006. Této formulaci pak odpovídá povinnost stanovená v § 3a odst. 1 písm. a) zákona o silniční dopravě, jejíž dodržování má být rovněž v rozsahu týkajícímu se uchovávání dokumentace o platbách za ubytování vzhledem k příloze I části B bodu 5 směrnice 2006/22/ES předmětem kontrol v provozovnách dopravců. Uvedenému požadavku a dikci zákona o silniční dopravě odpovídá úprava v § 3 odst. 2 úvodní části ustanovení vyhlášky ve spojení s § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky, který byl v čl. I bodu 6 vyhlášky upraven. Adresát předmětné právní úpravy jsou pak orgány veřejné moci, jež dané kontroly provádějí. Těmi jsou zejména dopravní úřady a Policie České republiky. V rámci výkonu veřejné moci podle zákona o silniční dopravě jsou přitom metodicky vedeny Ministerstvem dopravy, a to včetně relevantních informací o případných dokladech, jež mají být v rámci silničních kontrol nebo kontrol v provozovnách v návaznosti na relevantní právní předpisy Evropské unie vyžadovány, ale rovněž i vzhledem k metodickému vedení, jež s cílem jednotné unijní aplikační praxe poskytuje členským státům Evropská komise. Současně je nutno uvést, že povinnost dopravce uchovávat v provozovně doklady o platbách za ubytování řidičů a organizaci práce řidičů takovým způsobem, aby se řidiči mohli ve stanoveném časovém horizontu vracet do provozovny dopravce nebo do svého bydliště, vyplývá přímo z čl. 8 odst. 8 a 8a nařízení (ES) č. 561/2006, tedy z právního předpisu vyšší právní síly než vyhláška, tedy případné postihování porušení uvedené povinnosti v rámci silničních kontrol není v návaznosti na právní předpisy Evropské unie možné. Vzhledem k uvedenému budou uvedené doklady podléhat toliko kontrole v provozovně dopravce.

 • 5 Kontrola v provozovně

Vzhledem k čl. 6 odst. 1 směrnice 2006/22/ES ve znění směrnice (EU) č. 2020/1057 se kontroly v provozovnách dopravců provádějí v případech, kdy byla při silniční kontrole zjištěna závažná porušení nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014, nově pak i směrnice 2002/15/ES.


Novela vyhlášky o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě.

1.8.2022, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Novela zákona o silniční dopravě si vyžádala novelu vyhlášky o státním odborném dozoru.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 220/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno dne: 26. 7. 2022
Účinné od: 1. 8. 2022

Hlavní body novely:

 1. Harmonizace s předpisy balíčku mobility.
 2. Stanovení seznamu závažných porušení povinnosti dopravce.
 3. Stanovení podoby formulářů v příloze vyhlášky, prostřednictvím kterých bude Státní úřad inspekce práce poskytovat Ministerstvu dopravy údaje o kontrolách dodržování vybraných požadavků vyplývajících z pracovněprávních předpisů, o výsledcích těchto kontrol.
 4. Stanovení vzoru jedinečné zvláštní značky v příloze vyhlášky, kterou bude v rámci silniční kontroly řádného fungování tachografu vozidla povinen kontrolor opatřit jím umisťované plomby.
 5. Stanovení nového jednotného vzoru formuláře „potvrzení o zadržení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou/o zabránění v jízdě použitím technického prostředku k zabránění vozidla“.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526