Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 11. 10. 2022

POLSKO. Dne 17. září 2022 vstoupilo v platnost ustanovení vyhlášky Ministra vnitra a správy o evidenci řidičů vozidel porušujících předpisy o provozu na pozemních komunikacích. Tyto změny zavádějí maximální postih 15 bodů za nejzávažnější dopravní přestupky do katalogu přestupků. Týkají se zejména řidičů, kteří drasticky překračují rychlost a řídí pod vlivem alkoholu.

Zdroj: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/od-17-wrzesnia-wazne-zmiany-w-przepisach-ruchu-drogowego

Jde o druhou etapu implementace novely předpisů platných od 1. ledna 2022, jejímž zastřešujícím cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

– Každý, kdo sedí za volantem, si musí uvědomit, že je zodpovědný nejen za sebe a své spolucestující, ale i za ostatní účastníky silničního provozu. Vyzývám všechny, aby se účastnili silničního provozu bezpečně a v souladu s předpisy. Nezapomínejme, že jsme zodpovědní za bezpečnost silničního provozu – řekl náměstek ministra infrastruktury Rafał Weber.

Vyhláška Ministerstva vnitra a správy stanoví 21 nejzávažnějších dopravních přestupků, za které může řidič získat 15 trestných bodů:

 • řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu, alkoholu nebo drog;
 • neposkytnutí pomoci obětem nehod;
 • používání vozidla způsobem, který ohrožuje bezpečnost osob uvnitř nebo vně vozidla;
 • vyhýbání se vozidlu, které jelo stejným směrem, ale zastavilo, aby dalo přednost chodci;
 • předjíždění vozidla na přechodu pro chodce nebo bezprostředně před ním, kde není směrován provoz;
 • nedání přednosti v jízdě chodcům na přechodu pro chodce nebo vjezdu na přechod;
 • nezastavení vozidla, když zdravotně postižená osoba používající zvláštní značku nebo osoba s viditelně sníženou pohyblivostí přechází vozovku za účelem umožnění průjezdu;
 • neuposlechnutí, aby se zabránilo kontrole, signálu osoby řídící silniční provoz, která přikazuje vozidlu zastavit;
 • nedodržení světelných signálů;
 • nerespektování signálů a pokynů osob oprávněných řídit silniční provoz a osob pověřených řízením silničního provozu;
 • překročení povolené rychlosti o více než 70 km/h;
 • nerespektování značky B-25 nebo B-26 „zákaz předjíždění“;
 • porušení zákazu vyhýbání se opuštěným závorám nebo polozávorám a vjezdu na železniční přejezd, bylo-li jejich spouštění zahájeno nebo jejich zvednutí nebylo dokončeno;
 • porušení zákazu vjezdu na železniční přejezd se signalizačním zařízením na červený signál, blikající červený signál, dva střídavě blikající červené signály nebo jiné zařízení vysílající tyto signály;
 • porušení zákazu vjezdu na železniční přejezd, není-li na jeho druhé straně prostor pro pokračování v jízdě;
 • jízda po dálnici nebo rychlostní silnici v protisměru, než stanoví zákon nebo dopravní značení;
 • přeprava více než dvou dětí ve vozidle způsobem neodpovídajícím předpisům;
 • přeprava cestujících ve vozidle, které k tomu není konstruováno nebo uzpůsobeno, v počtu přesahujícím počet sedadel uvedený v technickém průkazu vozidla nebo vyplývající z konstrukčního určení vozidla nepodléhajícího evidenci, pokud počet přepravovaných osob nesprávně činí 10 osob nebo více;
 • porušení, v jehož důsledku byl čin kvalifikován jako trestný čin podle: Čl. 173, 174, art. 177 odst. 1 písm. 1 nebo 2, čl. 178b, čl. 180a, čl. 244, čl. 355 odst. 1 nebo 2 trestního zákoníku.

Trestné body za překročení rychlosti

Nové předpisy zahrnují přísnější pravidla pro udělování trestných bodů za překročení rychlosti:

 • řidič obdrží 1 trestný bod za překročení rychlosti do 10 km/h (dříve žádné body);
 • řidič obdrží 2 trestné body za překročení rychlosti z 11 na 15 km/h;
 • řidič obdrží 3 trestné body za překročení rychlosti z 16 na 20 km/h;
 • řidič obdrží 5 trestných bodů za překročení rychlosti z 21 na 25 km/h;
 • řidič obdrží 7 trestných bodů za překročení rychlosti z 26 na 30 km/h;
 • za překročení rychlosti z 31 na 40 km/h obdrží řidič 9 trestných bodů (bylo 6 bodů);
 • za překročení rychlosti ze 41 na 50 km/h obdrží řidič 11 trestných bodů (bylo 8 bodů);
 • řidič obdrží 13 trestných bodů za překročení rychlosti z 51 na 60 km/h;
 • řidič obdrží 14 trestných bodů za překročení rychlosti z 61 na 70 km/h;
 • jezdec obdrží 15 trestných bodů za překročení rychlosti o více než 70 km/h.

 Trestné body se vynulují až po 2 letech

Od 17. září 2022 vstoupí v platnost mechanismus, který podmiňuje odebrání trestných bodů za porušení pravidel silničního provozu uhrazením pokuty. Body se navíc smažou až po 2 letech a ne za rok jako dříve. Novinkou je, že tato lhůta se bude počítat ode dne zaplacení pokuty.

Již nebude možné se účastnit školení ke snížení trestných bodů pořádaných vojvodskými centry silničního provozu.

 Nerentabilní recidiva

Po 17. září letošního roku řidiči musí počítat s tím, že za opakovaný přestupek stejného druhu do dvou let bude hrozit dvojnásobná pokuta.

Sazby pokut v případě silniční recidivy za překročení rychlosti:

 • za překročení rychlosti o více než 30 km/h je pokuta 800 PLN (v případě recidivy 1600 PLN);
 • za překročení rychlosti o více než 40 km/h je pokuta 1000 PLN (v případě recidivy 2000 PLN);
 • za překročení rychlosti o více než 50 km/h je pokuta 1 500 PLN (v případě recidivy 3 000 PLN);
 • za překročení rychlosti o více než 60 km/h je pokuta 2 000 PLN (v případě recidivy 4 000 PLN);
 • za překročení rychlosti o více než 70 km/h je pokuta 2 500 PLN (v případě recidivy 5 000 PLN).

Kromě překročení rychlosti nový sazebník stanoví, že dvojí pokuta bude uložena, pokud bude stejný přestupek spáchán opakovaně za:

 • nedání přednosti v jízdě chodcům – poprvé: 1 500 PLN (v případě recidivy – 3 000 PLN);
 • porušení zákazu předjíždění – poprvé: 1000 PLN (v případě recidivy – 2000 PLN);
 • předjíždění na přechodu nebo před ním – poprvé: 1 500 PLN (v případě recidivy – 3 000 PLN);
 • neopatrnost a ohrožení bezpečnosti silničního provozu s následkem zranění chodce, cyklisty apod. – poprvé: 1 500 PLN (v případě recidivy – 3 000 PLN);
 • vyhýbání se vozidlu, které zastavilo, aby dalo přednost chodci – poprvé: 1 500 PLN (v případě recidivy – 3 000 PLN);
 • vjezd na koleje u závor, které jsou spouštěny, spuštěny nebo ještě nebylo dokončeno jejich zvedání – poprvé: 2 000 PLN (v případě recidivy – 4 000 PLN);
 • vjezd na železniční přejezd na červenou signalizačního zařízení nebo není-li na druhé straně kam pokračovat v jízdě – poprvé: 2 000 PLN (za recidivu – 4 000 PLN);
 • řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné podobné látky – poprvé: 2 500 PLN (v případě recidivy – 5 000 PLN).

Policista může případ také postoupit soudu, který může uložit pokutu až do výše 30 000 PLN.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526