Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 3. 1. 2023

CSPSD: Větší samostatnost při kontrolách.  

Výsledky programu DOPRAVA 2020+ vyhlášeny – podpořeno bude 36 projektů.  

CSPSD: Větší samostatnost při kontrolách.

30.11.2022, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu (www.cspsd.cz)

Už od letních měsíců se řidiči v osobní a nákladní dopravě mohou potkat se silničními kontrolami v jiné podobě, než byli zvyklí. Na základě pověření k výkonu státního odborného dozoru provádějí někteří naši zaměstnanci kontroly vozidel zcela samostatně, bez účasti Policie.

Určitá forma spolupráce s PČR je však i nadále zachována. Jednak proto, že jedni druhým mohou být při kontrolách užiteční a také z toho důvodu, že zastavování vozidel je v současné době dovoleno jen osobám uvedeným v § 79 zákona 361/2000 Sb.

V praxi to nyní může vypadat tak, že policista třeba jen zastaví vozidlo. Následně požádá pracovník pověřený výkonem státního odborného dozoru o předložení potřebných dokumentů a dokladů, provede kontrolu a na závěr řidiče seznámí s jejím výsledkem. Jde to ale i bez zastavování vozidel, například v případě kontroly osobní linkové dopravy na zastávkách a v prostoru autobusových nádraží. Zkušenosti ze zahraničí také ukazují, že kontrolovat je možné i po příjezdu vozidla na parkoviště.

A co všechno může pověřená osoba kontrolovat? V první řadě jde o dodržování dob řízení, odpočinku a přestávek a s tím související používání karet řidiče a tachografů. Našim kontrolám se nevyhnou ani vozidla přepravující nebezpečné věci podle dohody ADR. Dodržování podmínek pro provozování silniční dopravy, jako například oprávnění k podnikání nebo kontrola dokladů požadovaných podle zákona 111/1994 Sb., je nezbytnou součástí každé kontroly.

Nově může být na silnici kontrolováno dodržování maximální týdenní pracovní doby a přestávek na jídlo a oddech. Pokud jde o zahraniční dopravce a řidiče, přišla řada také na kontroly dodržování podmínek pro vyslání pracovníků, kontrolu vstupních povolení nebo kabotážních přeprav.

Pokud bylo při kontrole zjištěno podezření z přestupku dopravce, je výstup z kontroly předán příslušnému dopravnímu úřadu, který zahájí správní řízení. Zejména zahraničnímu dopravci je navíc uložena kauce, případně je zabráněno vozidlu v jízdě.

Podstata kontroly se tedy nijak nemění, jen ji mohou nově samostatně provádět osoby, které řidiči a dopravci dosud vídali jen po boku policistů.


Výsledky programu DOPRAVA 2020+ vyhlášeny – podpořeno bude 36 projektů.

19.12.2022, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky 4. veřejné soutěže v rezortním programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+. Soutěž potvrdila velký zájem českých univerzit, výzkumných organizací, podniků a dalších subjektů o program DOPRAVA 2020+. Do první veřejné soutěže, vyhlášené Technologickou agenturou České republiky společně s Ministerstvem dopravy ČR v roce 2019, bylo podáno celkem 141 projektů, v letech následujících už šlo o přibližně dvě stě návrhů projektů ročně. Do letošní, aktuálně ukončené čtvrté veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+, vyhlášené 6. dubna 2022, bylo podáno 198 návrhů projektů.

Zájem o možnost využít financování z programu DOPRAVA 2020+ a řešit jeho prostřednictvím výzkumné projekty tak ani v letošním roce nepolevuje. Formální podmínky pro postup do další fáze hodnocení splnilo 190 návrhů projektů, po odborném posouzení a s ohledem na celkovou alokaci pro tuto soutěž bylo rozhodnuto o podpoře celkem 36 návrhů projektů v celkové výši podpory 509 676 547 Kč. Alokace pro soutěž byla oproti dřívějším předpokladům navýšena o dodatečných 15 mil. Kč a mohlo tak být podpořeno více projektů doporučených odbornými hodnotiteli k realizaci. Úspěšné projekty zahájí realizaci v roce 2023, čerpat na jeden projekt lze obecně až 50 mil. Kč podpory.

Hlavním cílem Ministerstva dopravy, které vznik programu iniciovalo a definuje jeho zaměření, je podporovat realizaci projektů směřujících k praktickým výsledkům. Ty pak mohou být uplatnitelné v rámci zvyšování dostupnosti dopravy, její udržitelnosti a bezpečnosti. Kromě projektů zaměřených na dopravní infrastrukturu či dopravní prostředky se řešená témata týkají také systémového přístupu k dopravě, rozvoji automatizace a digitalizace nebo využití družicových dat. Aktuálně podpořené projekty se tak týkají bezpečnosti železničního a leteckého provozu, technologií pro dopravní stavby či diagnostiky mostních konstrukcí, čisté mobility včetně využití vodíku, ale také například zpracování tzv. velkých dat pro sledování silniční sítě, výzkumu senzorů pro autonomní vozidla či komunikace mezi vozidly.

Z pohledu budoucího vývoje v oblasti autonomní mobility, inteligentních dopravních systémů či obecně chytré a čisté mobility budoucnosti je mezi vybranými projekty k realizaci zhruba čtvrtinové zastoupení projektů s tímto tematickým zaměřením. Jako příklad lze vybrat alespoň několik z nich – problematice použití družicové navigace v souvislosti s autonomními automobily se bude věnovat projekt „Monitoring RTK sı́tı́ pomocı́ Galileo HAS pro přesnou a spolehlivou lokalizaci autonomnı́ch vozidel“, možné problémy v budoucí koexistenci autonomních a konvenčních vozidel na silnicích bude řešit projekt „Hodnocenı́ chovánı́ automatizovaných vozidel z pohledu dodržovánı́ etických a právnı́ch principů ve smı́šeném provozu“. Podpořeny jsou také dva projekty se zacílením na vodíkovou mobilitu, a to jak na železnici, tak na pozemních komunikacích. Jde o projekty „Vývoj vodı́kové posunovacı́ lokomotivy“ a „ESO – Vozidlo kategorie N1 s pohonem na vodı́kové palivové články“. Alternativním palivům se věnuje řada dalších projektů, například „Výzkum a vývoj pokročilých kompozitnı́ch nádržı́ pro alternativnı́ paliva“, „Výroba pokročilých biopaliv zpracovánı́m Fischer Tropschových vosků“ či „Zvýšenı́ bezpečnosti trakčnı́ch bateriı́ v dopravě“. Na zařízení nezbytných pro správnou činnost inteligentních dopravních systémů se pak zaměří projekt „Prediktivnı́ diagnostika technologických zařı́zenı́ ITS s využitı́m přı́stupů AI“.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526