Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 13. 3. 2023

Společná kontrola vysílání pracovníků.  

Nové plomby tachografu.  

Řidičský průkaz si letos vyměnilo zatím přes 108 tisíc řidičů, dalších 759 tisíc to ještě čeká.  

Společná kontrola vysílání pracovníků.

2.3.2023, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu (www.cspsd.cz)

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních přechodů s Rakouskem koordinované kontroly vysílání pracovníků podle pravidel Balíčku mobility I. Kontrol se zúčastnili kolegové z Rakouska, za Českou republiku Ministerstvo dopravy prostřednictvím CSPSD a dále Státní úřad inspekce práce (SÚIP).

Pod dohledem Evropského pracovního úřadu (ELA) se třídenní silniční kontroly zaměřovaly především na předkládání prohlášení o vyslání, které je pro zahraniční unijní dopravce povinné v případě, že jejich řidič provádí kabotáž nebo tzv. cross trade přepravu.

Kontroly ukázaly, že nové povinnosti dopravců už většina z nich akceptuje, jen je potřeba připomínat další kroky, které s vysíláním pracovníků souvisí. Například ne každý dopravce si uvědomuje, že zapsáním řidiče do systému IMI a vytištěním prohlášení tento proces nekončí. Pokud si třeba příslušný orgán země, kam byl řidič vyslaný, vyžádá další doklady, musí je dopravce ve stanovené lhůtě poskytnout. Jsou to zejména datové soubory z vozidla a karet řidičů, přepravní doklady, pracovní smlouvy a doklady o skutečném vyplácení mzdy řidiči.

Smyslem této nové úpravy je sjednocení požadavků, které v minulosti některé země aplikovaly samostatně. Současné podmínky by měly celý proces zjednodušit a zajistit přitom lepší pracovní podmínky samotným řidičům při zachování volného přístupu k poskytování dopravních služeb.


Nové plomby tachografu.

23.2.2023, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu (www.cspsd.cz)

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou nyní odstranit plombu tachografu a nahradit ji novou.

Pokud je třeba, má kontrolor podle nařízení (EU) 165/2014 možnost odstranit plombu, aby mohl zkontrolovat parametry a funkce systému digitálního tachografu. To může být třeba v situaci, kdy je nutné provést kontrolu a měření elektrických parametrů snímače pohybu a jednotky vozidla, ale také v případech, kdy je nesprávné plombování ze strany odborné dílny překážkou v řádné kontrole.

Porušená plomba je nahrazena speciální plombou se znakem CZ. Plomba není pouze dočasná, ale zajišťuje trvalé zabezpečení tachografu až do doby, kdy bude vozidlo přistaveno na odbornou dílnu k provedení pravidelného ověření (kalibrace) tachografu.

Kontrolor musí dodržet předepsané postupy kontroly tachografu a po umístění plomby vydá řidičovi speciální dokument v mezinárodním formátu, kde je mimo jiné uvedeno číslo původní plomby, číslo nové, důvod odstranění, jméno kontrolora atd. Dokument pak musí zůstat ve vozidle po celou dobu, a to až do provedení následné, pravidelné kontroly tachografu.

Tento postup platí pouze v případě, že se kontrolou nezjistila nesprávně provedená kalibrace tachografu, ani se neprokázala nedovolená manipulace s tachografem. V opačném případě, kdy se jedná o přestupek dopravce a řidiče, musí být provedena nová kalibrace a kontrola funkce tachografu autorizovanou dílnou.


Řidičský průkaz si letos vyměnilo zatím přes 108 tisíc řidičů, dalších 759 tisíc to ještě čeká.

6.3.2023, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Během prvních dvou měsíců letošního roku si o výměnu končícího řidičského průkazu požádalo 108 490 řidičů, kterých se povinná výměna týkala. Pro nový řidičský průkaz si tak přišlo 12,5 % řidičů z celkových 868 tisíc, kterým letos platnost průkazu končí. Do konce roku zbývá vyměnit ještě přes 759 tisíc průkazů, nejvíce ve Středočeském a Jihomoravském kraji. O nový řidičský průkaz si mohou žadatelé požádat i on-line.

„Na kontrolu platnosti dokladů může člověk snadno zapomenout, proto řidičům tuto povinnost pravidelně připomínáme. Zkontrolovat řidičák zabere jen pár vteřin a vyvarujete se zbytečným problémům s neplatným průkazem. Nově si také můžete ušetřit jednu návštěvu úřadu a žádost o nový průkaz podat pohodlně on-line prostřednictvím Portálu dopravy,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

O výměnu řidičského průkazu z důvodu uplynutí platnosti je možné požádat nejdříve tři měsíce před skončením platnosti dokladu. Řidiči si o nový řidičský průkaz mohou zažádat buď fyzicky na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, nebo elektronicky s využitím datové schránky přes nový Portál dopravy. Při elektronické žádosti si řidič vybere, na kterém úřadu si chce svůj hotový nový řidičský průkaz vyzvednout. Vybrat si může z kteréhokoliv z 206 obecních úřadů obcí z rozšířenou působností, jejich seznam najdete na webu Ministerstva dopravy. Elektronická žádost je velmi rychlá, nezabere více než pár minut a všechny důležité údaje má žadatel v systému již předvyplněné. K samotné výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičák.

Elektronicky i fyzicky je možné podat žádost o výměnu neplatného řidičského průkazu jak ve lhůtě standardní, tj. do 20 dní (bez poplatku), tak ale i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů. Tento úkon je již zpoplatněn částkou 700 Kč, přičemž při elektronické žádosti k úhradě tohoto správního poplatku dochází v okamžiku vyzvednutí nového řidičského průkazu.

K 1. březnu 2023 zbývalo vyměnit ještě 759 678 řidičských průkazů. Platnost největšímu počtu řidičských průkazů vyprší v říjnu, květnu a červenci. Mezi nejvytíženější kraje patří Středočeský a Jihočeský, kde zbývá vyměnit ještě 97 189, respektive 88 042 řidičských průkazů. Z hlediska věku se potom výměna týká nejvíce řidičů ve věkové skupině 61 a více let, ve věkové skupině do 30 let jich je naopak nejméně.

Videonávod k ePodání skrze Portál dopravy naleznete zde.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526