Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 27. 3. 2023

Nový systém evidenčních kontrol ušetří lidem čas i peníze.  

Novinky Automobilový průmysl.  

Nový systém evidenčních kontrol ušetří lidem čas i peníze.

23.2.2023, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Od začátku března vstupuje v účinnost první balíček změn v rámci rozsáhlé novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Novinky se týkají především oblasti registrace vozidel a provádění evidenčních kontrol. Odpadá povinnost absolvovat evidenční kontrolu při změně, kdy se provozovatel vozidla stává vlastníkem, platnost evidenční kontroly se pak prodlužuje na 1 rok. Jednodušší bude i rezervace registrační značky.

„Jedním z hlavních úkolů naší vlády je výrazné zjednodušení současného byrokratického molochu. Do toho patří i významné změny v systému evidenčních kontrol a registrací vozidel. Prodloužíme platnost evidenční kontroly ze současných 30 dní na 1 rok, a to i zpětně, a rušíme povinnost absolvovat ji na konci leasingu,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

U evidenčních kontrol dochází k prodloužení platnosti ze současných 30 dnů na 1 rok, a to bez omezení počtu úkonů. Toto prodloužení platí zpětně i pro již proběhlé evidenční kontroly. Pokud tedy například řidič úspěšně absolvoval evidenční kontrolu v lednu 2023, platí mu nově do ledna roku 2024. Zároveň nebude nutné předkládat protokol o jejím provedení při zápisu vozidla ani při změně vlastníka či provozovatele. Tyto informace si digitální systémy státu předají mezi sebou automaticky.

Nově odpadá i dosavadní nutnost absolvovat evidenční kontrolu u některých úkonů. Evidenční kontrolu tak nebude třeba provádět při změně, kdy se provozovatel vozidla stává vlastníkem, typicky po ukončení leasingu vozidla – tedy v případě, kdy má být jako nový vlastník zapsán jeho dosavadní provozovatel. „Každoročně probíhalo kolem 1 milionu evidenčních kontrol. Nyní se tento počet výrazně sníží a lidé tak ušetří spoustu svého času i peněz,“ dodává ministr Kupka.

Změny u rezervace registračních značek

Jednodušší bude i rezervace registrační značky. Od 1. března si zájemci budou moci zarezervovat značku už 1 měsíc před registrací vozidla. „Usnadníme práci a ušetříme čas například autodopravcům, kteří si zařizují všechny formality spojené se zařazením nového auta do svých flotil,“ přibližuje význam této novinky ministr dopravy.

Dobrou zprávu máme i pro držitele registračních značek na přání. K 1. 3. se též prodlužuje rezervace značky na přání při uložení značky na úřadu obce s rozšířenou působností, a to z 3 měsíců na 6.

Od 1. 3. 2023 se již také k novým vozidlům nevystavuje čistopis technického průkazu, který by byl v rámci prodeje předáván společně s vozidlem. Jediným dokumentem k vozidlu sloužící jako doklad k registraci vozidla je nově Prohlášení o shodě tzv. COC list. Teprve v rámci registrace vozidla bude na úřadě vytištěn a předán technický průkaz. Může se stát, že k vozidlu byl technický průkaz vystaven před 1. 3. a vozidlo fyzicky předáno až poté – v takovém případě technický průkaz s vozidlem předán bude.

A konečně od začátku března platí, že v případě ukončení vyřazení vozidla už nebude nutné dokládat absolvování STK. Nově postačí pouze zelená karta.

Počátkem září vstoupí v platnost další řada změn, které se budou týkat především provozovatelů historických vozidel. Vše vyvrcholí 1. lednem příštího roku, kdy dojde ke zrušení povinnosti mít velký technický průkaz. Řidiči tak místo dvou průkazů budou nově potřebovat jen jeden. Malý technický průkaz se doplní o některé údaje, ostatní technické informace budou dostupné elektronicky a řidič je bude mít vždycky po ruce, třeba ve svém mobilu.


Novinky Automobilový průmysl.

1.3.2023, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

Přehled právních předpisů pro automobilový průmysl.

Novinky – Automobilový průmysl

2023-01-24
Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 49

(EHK 41 – EHK 60)

Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů, motorů poháněných zemním plynem a zážehových motorů poháněných zkapalnělými ropnými plyny Předpis č. 49 – Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných

Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

361/2000 Sb.
(aktuální znění)
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu)
/ zákonem č. 48/2016 Sb. se mimo jiné doplňuje ustanovení ohledně povinnosti chodce mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu, když se pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo v místě bez veřejného osvětlení
/ změna zákonem č. 432/2022 Sb. se použije od 1. 3. 2023, dělená účinnost viz čl. XIX

2022-12-29
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2022/2336 Prováděcí rozhodnutí Komise o zveřejnění seznamu uvádějícího určité emise CO2 výrobce, jakož i průměrné specifické emise CO2 všech nových těžkých vozidel zaregistrovaných v Unii podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/1242 za vykazované období roku 2020
(pouze anglické, francouzské, italské, německé, nizozemské a švédské znění je závazné)
(EU)2022/2383 Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011, pokud jde o schvalování typu těžkých nákladních vozidel na čistou bionaftu z hlediska emisí

Právní předpisy SR pro automobilový průmysl

č. 106/2018 Z.z.
(aktuální znění)
Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ změna zákonem č. 429/2022 Z.z. se použije od 2. 1. 2023
č. 131/2018 Z.z. Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel
/ změna vyhláškou č. 442/2022 Z.z. se použije od 2. 1. 2023

 

Právní předpisy ČR – Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 345/2021 Sb. Vyhláška  o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
/ změna vyhláškou č. 445/2022 Sb. se použije od 1. 1. 2023
č. 8/2021 Sb.
prováděcí předpis
k novému zákonu
č. 541/2020 Sb.
Vyhláška o Katalogu odpadů
/ vyhláška č. 93/2016 Sb. byla zrušena 1. 1. 2021 zákonem č. 541/2020 Sb.
/ změna vyhláškou č. 445/2022 Sb. se použije od 1. 1. 2023
č. 273/2021 Sb.
aktuální znění
Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
/ změna vyhláškou č. 445/2022 Sb. se použije od 1. 1. 2023

2022-11-28
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2022/2087 Prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se potvrzují nebo pozměňují předběžné výpočty průměrných specifických emisí CO2 a cílů pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel za kalendářní rok 2020 a informují výrobci o hodnotách, které se použijí pro výpočet cílů pro specifické emise a pro výpočet cílových hodnot výjimek na kalendářní roky 2021 až 2024, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631
(Pouze anglické, české, francouzské, italské, německé, nizozemské, maďarské, polské, španělské a švédské znění je závazné)
(EU)2018/858
znění v pdf formátu
z 6. 7. 2022
bez změny (EU)2022/2236 a
opravy z 24. 11. 2022
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 10

(EHK 1–EHK 20)

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel
z hlediska elektromagnetické kompatibility
Předpis č. 10 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel
z hlediska elektromagnetické kompatibility [2022/2263]

 

EHK 154
(EHK 141- EHK 160)
Lehká osobní a užitková vozidla – emisní kritéria (WLTP)
Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP)
Předpis OSN č. 154 – Jednotná ustanovení pro schvalování lehkých osobních a užitkových vozidel z hlediska normovaných emisí, emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu (WLTP) [2022/2124]

2022-10-27
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2019/2144
konsolidované znění
v pdf formátu
z 5. 9. 2022
Změny:
oprava
z 11. 11. 2021
(EU)2021/1243(EU)2021/1341(EU)2021/1958(EU)2022/545(EU)2022/1398
Nařízení EP a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166
(EU)2020/683
konsolidované znění v pdf formátu
z 25. 8. 2022
včetně změny
(EU)2022/1362
Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi
// oprava řeckého znění: (EU)2022/799
2014/45/EU
znění v pdf
z 27. 9. 2022
včetně změny (EU)2021/1717 
Směrnice EP a Rady o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice č. 2009/40/ES
// ruší a nahrazuje: 2009/40/ES
96/53/ES
znění bez opravy
z 27. 10. 2022
Směrnice Rady, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 147
(EHK 141- EHK 160)
Mechanické spojovací části zemědělských vozidel
(Mechanical coupling components of combinations of  agricultural vehicles)
Předpis č. 147 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu mechanických spojovacích konstrukčních částí jízdních souprav zemědělských vozidel [2022/2055]

Právní předpisy ČR – Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 542/2020 Sb.
ve znění změny
č. 244/2022 Sb.
Zákon o výrobcích s ukončenou životností
// zákon č. 244/2022 Sb. má dělenou účinnost – viz čl. VIII

2022-09-26
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Obecná bezpečnost motorových vozidel

(EU)2019/2144
konsolidované znění
v html formátu
z 5. 9. 2022
Změny:
oprava
z 11. 11. 2021
(EU)2021/1243(EU)2021/1341(EU)2021/1958(EU)2022/545,
(EU)2022/1398
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166
(EU)2018/858
znění v pdf formátu
z 6. 7. 2022
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES
2022/C/288/2 Oznámení Komise o pokynech týkajících se postupu pro akreditaci, schvalování a oprávnění samostatných provozovatelů k přístupu k bezpečnostním prvkům vozidla, který je stanoven v příloze X nařízení (EU) 2018/858
(EU)2020/683
konsolidované znění v pdf formátu
z 28. 7. 2022
bez změny
(EU)2022/1362
Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi
// oprava řeckého znění: (EU)2022/799
2014/47/EU
(konsolidované znění
z 27. 9. 2022 znění včetně změny (EU)2021/1716)
Směrnice EP a Rady o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES
(EU)2017/2400
znění bez změny (EU)2022/1379
Nařízení Komise , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011

2022-08-25
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

Obecná bezpečnost motorových vozidel

(EU)2018/858
znění v html formátu
z 6. 7. 2022
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES
2022/C/288/2 Oznámení Komise o pokynech týkajících se postupu pro akreditaci, schvalování a oprávnění samostatných provozovatelů k přístupu k bezpečnostním prvkům vozidla, který je stanoven v příloze X nařízení (EU) 2018/858
(EU)2022/1209 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1209 ze dne 5. května 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o postup pro ukládání správních pokut a metody pro jejich výpočet a výběr
(EU)2020/683
konsolidované znění
v pdf formátu z 12. 6. 2022
bez změny (EU)2022/1177,
(EU)2022/1362
Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi
// oprava řeckého znění: (EU)2022/799

 

(EU)2022/1426 Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144, pokud jde o jednotné postupy a technické specifikace pro schvalování typu automatizovaného systému řízení (ADS) plně automatizovaných vozidel

Právní předpisy SR pro automobilový průmysl

 

č. 465/2013 Z.z.
ve znění změny
č. 193/2022 Z.z.

 

Vyhláška MŽP SR o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
// účinnost vyhlášky č. 193/2022 Z.z. viz čl. II

Seznam látek s povinnou deklarací pro automobilový průmysl – seznam GADSL
doplněn:  GADSL Reference List 2022 (Excel) revidovaný 1. 8. 2022, info o nově přidaných nebo zrušených látkách ZDE.

2022-07-22
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl
Obecná bezpečnost motorových vozidel

(EU)2020/683
konsolidované znění v pdf formátu z 6. 3. 2022 bez změny (EU)2022/1177
Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi
// oprava řeckého znění: (EU)2022/799

Environment

(EU)2022/716
ve znění opravy z 7. 7. 2022
Prováděcí rozhodnutí Komise  o schválení inteligentního ohřívače naftového paliva pro použití v osobních automobilech s konvenčním spalovacím motorem a v některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631

Právní předpisy SR – Opětná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 373/2015 Z.z.
(ve znění změny
č. 192/2022 Z.z.)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
č. 371/2015 Z.z.
(ve znění změny
č. 194/2022 Z.z.)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

2022-06-28
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2020/683
konsolidované znění v pdf formátu
z 6. 3. 2022
Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi
// oprava řeckého znění: (EU)2022/799
(EU)2022/716 Prováděcí rozhodnutí Komise  o schválení inteligentního ohřívače naftového paliva pro použití v osobních automobilech s konvenčním spalovacím motorem a v některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631

2022-05-31
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2020/683
konsolidované znění v pdf formátu z 6. 3. 2022
Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi

Environment

(EU)2020/1167
konsolidované znění v pdf formátu z 14. 3. 2022
včetně opravy (EU)2020/1167
(3. 2. 2022) a
(EU)2022/252
Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité v účinném 48voltovém motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/631

Právní předpisy ČR pro automobilový průmysl

č. 481/2012 Sb.
změny:
č. 391/2016 Sb.,
č. 101/2018 Sb.,
č. 146/2019 Sb.,
č. 121/2020 Sb.,
č. 344/2020 Sb.,
č. 334/2021 Sb.
č. 120/2022 Sb.
Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
/ změna nařízením vlády č. 101/2018 Sb. má dělenou účinnost
/ změna nařízením vlády č. 146/2019 Sb. má dělenou účinnost, viz čl. II
/ změna nařízením vlády č.  121/2020 Sb. se použije od 1. 5. 2020
/ změna nařízením vlády č. 344/2020 Sb. implementuje směrnice
č. (EU)2020/364, č. (EU)2020/365, č. (EU)2020/366, (EU)2020/360, (EU)2020/361, zavádí nové výjimky ze zákazu obsahu olova, kadmia a šestimocného chromu pro konkrétní aplikace a platnost těchto výjimek omezuje na stanovenou dobu, účinnost od 1. 4. 2021
/ změna nařízením vlády č. 334/2021 Sb. se použije od 1. 11. 2021
/ změna nařízením vlády č. 120/2022 Sb. má dělenou účinnost, viz čl. II

Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech (IMDS)
Material Data System (IMDS) User manual (version 13.2), česká verze je k dispozici: Příručka uživatele (verze 13.2).

Právní předpisy ČR – Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

č. 273/2021 Sb.
ve znění vyhlášky
č. 78/2022 Sb.
Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

2022-04-28
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2019/2144
ve znění opravy
z 11. 11. 2021
a změn
(EU)2021/1243,
(EU)2021/1341,
(EU)2021/1958,
(EU)2022/545
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166
(EU)2015/208
znění bez změny (EU)2022/518
Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel
// změnou nařízením (EU)2020/540 se opravuje polské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel
(EU)2020/1167
konsolidované znění v html formátu z 14. 3. 2022
včetně opravy (EU)2020/1167
(3. 2. 2022) a
(EU)2022/252
Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité v účinném 48voltovém motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/631
(EU)2016/799
(konsolidované znění
v pdf formátu
21. 8. 2023)
Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí

2022-03-25
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2020/683
konsolidované znění v html formátu z 6. 3. 2022
Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi

2022-02-25
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2022/163 Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o funkční požadavky na dozor nad trhem s vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky
(EU)2020/683
ve znění změny a opravy (EU)2022/195
Prováděcí nařízení Komise, kterým se provádí nařízení EP a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi
(EU)2020/174
aktuální znění bez opravy
(EU)2021/488 (3. 2. 2022)
Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité ve 12voltových účinných alternátorech používaných v některých osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631
(EU)2020/1167
znění bez opravy
(EU)2020/1167 (3. 2. 2022) a (EU)2022/252
Prováděcí rozhodnutí Komise o schválení technologie použité v účinném 48voltovém motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/631

Seznam látek s povinnou deklarací pro automobilový průmysl – seznam GADSL
doplněno: GADSL Reference List 2022 (Excel) revidovaný 1. 2. 2022.

Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech (IMDS)
doplněna informace:
Material Data System (IMDS) User manual (version 13.1), česká verze je již k dispozici: Příručka uživatele (verze 13.1).

2022-01-27
Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 161
(EHK 161 -180)
Devices against Unauthorized Use
(Ochrana motorových vozidel před neoprávněným použitím)
Předpis OSN č. 161 – Jednotná ustanovení pro ochranu motorových vozidel proti neoprávněnému použití a schvalování zařízení proti neoprávněnému použití (prostřednictvím blokovacího systému) [2021/2274]
EHK 162
(EHK 161 -180)
Immobilizers

(Imobilizer)

Předpis OSN č. 162 – Jednotná technická ustanovení pro schvalování imobilizérů a schvalování vozidla z hlediska jeho imobilizéru [2021/2275]
EHK 163
(EHK 161 -180)
Vehicle Alarm systems
(Poplašný systém)
Předpis OSN č. 163 – Jednotná ustanovení pro schvalování poplašného systému vozidel a schvalování vozidla z hlediska jeho poplašného systému vozidel [2021/2276]

Právní předpisy ES – Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a zpětný odběr

2000/53/ES
(konsolidované znění
v pdf formátu
z 6. 3. 2020)
Směrnice EP a Rady o vozidlech s ukončenou životností
// změnou směrnice č. (EU)2020/362  ve znění opravy z 3. 4. 2020 se řeší výjimky pro šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách v obytných automobilech
// změnou směrnice č. (EU)2020/363  ve znění opravy (23. 9. 2021) a opravy (z 6. 1. 2022) se řeší výjimky pro olovo a sloučeniny olova v součástech

2022-01-03
Právní předpisy ES pro automobilový průmysl

(EU)2019/631
ve znění změny (EU)2021/1961
Nařízení EP a Rady, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011
(EU)2021/1981 Rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na Světovém fóru Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů pro harmonizaci předpisů týkajících se vozidel k návrhům změn předpisů OSN č. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 a 159, k návrhům změn úplných usnesení R.E.3 a R.E.5, k návrhům změn vzájemných usnesení M.R.1 a M.R.2 a k návrhům na zmocnění ke změně celosvětového technického předpisu OSN o bezpečnosti chodců a na vypracování celosvětových technických předpisů OSN o celkových emisích v reálném provozu a emisích specifických pro brzdění

Právní předpisy EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU

EHK 161
(EHK 161 -180)
Devices against Unauthorized Use
(Ochrana motorových vozidel před neoprávněným použitím)
EHK 162
(EHK 161 -180)
Immobilizers

(Imobilizer)

EHK 163
(EHK 161 -180)
Vehicle Alarm systems
(Poplašný systém)

Více: https://www.nlfnorm.cz/informacni-portal/670/novinky-automobilovy-prumysl

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526