Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 24. 4. 2023

Vyšly doplňky k dohodě ADR pro rok 2023.  

Komise usnadňuje provoz mobilních strojů na veřejných komunikacích v EU.  

Vyšly doplňky k dohodě ADR pro rok 2023.

12.4.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Sdělení č. 15/2023 Sb.m.s. přináší oficiální znění dohody ADR pro následující dva roky.

Ve Sbírce mezinárodních smluv vyšlo sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 15/2023 Sb. m. s., o přijetí změn Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Vydáno dne: 11. 4. 2023
Platné od: 1. 1. 2023


Komise usnadňuje provoz mobilních strojů na veřejných komunikacích v EU.

6.4.2023, Zdroj: PR LOUNGE (www.prlounge.cz)

struktura dokumentu

Komise navrhla nařízení, které má usnadnit provoz nesilničních mobilních strojů, jako jsou například jeřáby, kombajny, vysokozdvižné vozíky a prostředky k odstraňování sněhu, na veřejných komunikacích. Tato pravidla v konečném důsledku nahradí různé regulační režimy, které v současné době existují v jednotlivých členských státech.

Harmonizací technických požadavků na schvalování nesilničních strojů na úrovni EU přispějí nová pravidla k odstranění roztříštěnosti jednotného trhu a překážek volného oběhu těchto strojů a zároveň zajistí vysokou úroveň bezpečnosti silničního provozu. Nová pravidla rovněž sníží zátěž spojenou s dodržováním předpisů a administrativní zátěž, přičemž úspory nákladů se odhadují až na 846 milionů EUR za deset let.

Pro používání nesilničních mobilních strojů na veřejných komunikacích v EU v současné době neexistují žádné harmonizované požadavky. V důsledku toho čelí výrobci v EU směsici právních rámců, které se mohou v jednotlivých členských státech výrazně lišit, což vede ke zpožděním a značným nákladům. Kromě toho se může stát, že koncoví uživatelé, jako jsou dodavatelé nebo stavební společnosti na venkově, kteří poskytují služby ve více členských státech, nemohou používat své nesilniční mobilní stroje v zahraničí.

Tato iniciativa odstraňuje mezeru na jednotném trhu, který letos slaví 30. výročí svého vzniku. Nová pravidla jsou příkladem toho, jak Komise pokračuje v tvorbě nových iniciativ zaměřených na snížení překážek a nákladů, zvýšení standardů a posílení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví EU.

Navrhované nařízení:

  • dokončí jednotný trh s nesilničními mobilními stroji:  Návrh vytváří harmonizovaný regulační rámec pro schvalování nesilničních mobilních strojů na pozemních komunikacích, zajišťuje jejich volný pohyb a usnadňuje přeshraniční používání těchto strojů v rámci EU.
  • sníží administrativní zátěž a náklady pro zainteresované strany: Výrobci a distributoři budou muset o schválení silničního provozu žádat pouze jednou, a to v jedné zemi EU, a daný stroj bude schválen pro silniční provoz ve všech zemích EU. To usnadní vstup nových modelů na trh, odstraní zpoždění spojená s vícenásobnými schváleními a umožní snížení nákladů, které průmysl vynakládá na dodržování předpisů. Pro uživatele, jako jsou půjčovny, bude přínosné snížení nákladů na dodržování předpisů, bude pro ně snadnější používat a dále prodávat stroje přes hranice EU a budou mít větší výběr nesilničních mobilních strojů, jakož i přístup k inovativnějším návrhům. Pro řidiče zase budou přínosem harmonizovaná pravidla, která zajistí vysokou bezpečnost silničního provozu v celé EU.
  • zajistí proporcionalitu a právní jistotu: Nová pravidla upravují pouze nejdůležitější technické aspekty a poskytují zjednodušený jednostupňový postup, který bude přiměřený a zohlední vlastnosti nesilničních mobilních strojů, zejména skutečnost, že se běžně používají jinde než na silnicích, a který bude jednotně uplatňován v celé EU.
  • zavede účinnější dozor nad trhem: Nařízení zahrnuje postupy dohledu nad trhem, včetně záruk zaměřených na nevyhovující nesilniční strojní výrobky, jež jsou sladěny s těmi, které se používají v širším legislativním rámci EU týkajícím se výrobků.

Další kroky

Navrhované nařízení bude před přijetím a vstupem v platnost projednáno a schváleno Evropským parlamentem a Radou Evropské unie.

Souběžně s tím bude Komise v úzké spolupráci s členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami provádět přípravné práce na aktech v přenesené pravomoci stanovených v tomto nařízení, jako jsou podrobné technické požadavky a zkoušky požadované pro každou z příslušných vlastností stroje (brzdy, řízení, osvětlení, pole výhledu, hmotnosti, rozměry atd.).

Souvislosti

Nesilniční mobilní stroje se používají mimo jiné ve stavebnictví, zemědělství, zahradnictví, lesnictví, pro manipulaci s materiálem a komunální služby (např. kombajny, postřikovače, nakladače, rypadla, mobilní jeřáby, pojízdné sekačky, vysokozdvižné vozíky, teleskopické manipulátory, zametací vozidla, zdvihací plošiny nebo prostředky k odstraňování sněhu).

Celkovou hodnotu výroby nesilničních mobilních strojů v EU lze odhadnout na 12,5 miliardy EUR ročně, přičemž tyto stroje vyrábějí velké i malé podniky. Stejně jako v jiných segmentech strojírenství ovládá velký podíl na trhu malý počet velkých společností, zatímco malé a střední podniky se obvykle zaměřují na specializované trhy. Odhaduje se, že malé a střední podniky představují 98 % všech registrovaných společností, představují až 18 % příjmů tohoto odvětví a poskytují 30 % pracovních míst v tomto odvětví.

Odvětví nesilničních mobilních strojů v EU je významným výrobcem a důležitým vývozcem nesilničních mobilních strojů do celého světa. Z roční hodnoty produkce se 42 % vyváží do zemí mimo EU, 54 % se prodává v EU a pouze 4 % se prodávají v zemi EU, kde se stroje vyrábí. To znamená, že výrobci nesilničních mobilních strojů jsou velmi závislí na schvalování pro použití v silničním provozu v jiných členských státech nebo ve třetích zemích.

V současné době se již na nesilniční mobilní stroje vztahují určitá harmonizovaná pravidla, jako je směrnice 2006/42/ES týkající se bezpečnosti, pokud jde o navrhování a konstrukci strojních zařízení, směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě a nařízení (EU) 2016/1628 o mezních hodnotách znečišťujících látek.

Další informace

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526