Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 25. 6. 2023

Rozvoj elektromobility naráží na problém parkování a dobíjení vozů v garážích. Chybí pro to aktualizovaná legislativa.  

Vrácení řidičského oprávnění po novele zákona o silničním provozu.  

Německo zprovozní dalších 16 míst pro vážení nákladních vozidel.  

Rozvoj elektromobility naráží na problém parkování a dobíjení vozů v garážích. Chybí pro to aktualizovaná legislativa.

8.6.2023, Zdroj: Aspen.PR s.r.o. (www.aspen.pr)

– Trend elektromobility je v současnosti patrný. Automobilů na elektropohon je stále více a nyní se rychle musí přizpůsobit a připravit dobíjecí infrastruktura. A to včetně rezidenčních i kancelářských a průmyslových budov. Rizika rychlého řešení představují zejména podzemní garáže, které je nutné projektovat od základu s ohledem na bezpečnost. Platná a na současný stav aktualizovaná legislativa ale chybí.

„Jedním z největších rizik elektromobilů jsou baterie, které obsahují velké množství energie a v případě poškození mohou být nebezpečné. Jedním z rizik je vznik požáru, jež může vzniknout v důsledku poškození baterie nebo elektrického systému,“ říká Ondřej Mareček ze společnosti SSI Group. „Hašení elektromobilu s hořící baterií představuje daleko závažnější problém než hašení aut se spalovacím motorem. Boj s ohněm totiž může trvat několik dnů, je nutné postupovat velmi opatrně a použít speciální hasicí techniku i postupy,“ dodává.

Legislativa, která by svými nařízeními reflektovala aktuální potřeby bezpečnosti elektromobilů, však stále ještě není v tomto bodě aktuální. V dubnu 2022 vznikl návrh vyhlášky, která by upravovala bezpečnostní standardy v garážích, mezi které patří například povinnost použití materiálu, který odolá požáru více než 90 minut, nutná přítomnost hasicích zařízení se stálým přívodem vody či termokamery směřující na každé dobíjecí místo a monitorující aktuální teplotu.

Stále tedy není zcela jasné, jak mají vypadat bezpečné podzemní garáže pro elektromobily. A vlastníkům stávajících nemovitostí tedy hrozí milionové náklady na přestavbu garáží a developeři by mohli zvýšit ceny nových staveb. Mezi doporučené pokyny v současnosti patří rozšíření parkovacího stání s nabíječkou na šířku 3,5 metru, tedy na velikost shodnou se šířkou parkovacího stání pro hendikepované. Doporučuje se také instalace požárních technologií, které požár signalizují, samočinně hasí a odvádějí z garáží zplodiny. Což vše samozřejmě prodraží.

Na rozdíl od legislativy základních podmínek je jasné, že je třeba dlouhodobě a v režimu 24/7 hlídat bezpečnost. Pro její kontrolu pak je kdekoli vhodné využít specializované dohledové centrum. „Dohledové a poplachové přijímací centrum, či jednodušeji dohledové centrum, představuje komplexní bezpečnostní systém, který v sobě spojuje nejmodernější technologie a perfektně vyškolené profesionály. Pokud nastane potenciálně nebezpečná situace, pracovníci dokážou na místo okamžitě vyslat posílení ostrahy, hasiče, zdravotníky i policii,“ říká Ondřej Mareček ze společnosti SSI Group.

Výhodou je, že takové centrum spravuje několik budov a ušetří se tak personální a další náklady v každé jednotlivé budově. Má dokonalý přehled i díky analytickým kamerám a sensorům s umělou inteligencí. Dokáže tak efektivně sledovat a vyhodnocovat běžné poplachové události jako je pohyb osob ve střeženém objektu, funkčnost systémů, změnu teploty v hlídaném prostoru, například v serverovně a další mimořádné události.


Vrácení řidičského oprávnění po novele zákona o silničním provozu.

7.6.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Cílem novely zákona je náprava nedostatků platné a dosud neúčinné úpravy podmínek zajišťování a provádění terapeutického programu, jehož absolvování má být ukládáno pachatelům trestných činů spáchaných v souvislosti s řízením motorového vozidla.

Ve Sbírce zákonů vyšel zákon č. 150/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Vydáno dne: 5. 6. 2023
Účinné od: 1. 7. 2023 a 1. 4. 2024


Německo zprovozní dalších 16 míst pro vážení nákladních vozidel.

6.6.2023, Zdroj: ČTK

Instalací dalších 16 vah pro nákladní automobily na odpočívadlech na nejvytíženějších dálnicích chtějí německý provozovatel dálnic Autobahn a Spolkový úřad pro logistiku a mobilitu (BALM, dříve BAG) společně zasáhnout proti přetíženým nákladním automobilům.

Společnosti Autobahn GmbH a BALM podepsaly dohodu o spolupráci při budování míst kontroly hmotnosti za účelem ochrany účastníků silničního provozu a dopravní infrastruktury, uvedl úřad v oficiálním prohlášení.

Zabezpečení infrastruktury, zejména mostů, má velký význam pro zajištění přístupu k efektivní a bezpečné dálniční síti. Proto se plánuje zřídit na německých dálnicích řadu dalších kontrolních stanovišť pro nákladní automobily.

„Stále se zvyšující objem dopravy těžkých nákladních vozidel již způsobil značné narušení infrastruktury. Jako společnost Autobahn GmbH jsme zodpovědní za to, aby byly silnice pro dopravu vždy bezpečné. Musíme tedy zajistit, aby po silnicích nejezdila přetížená nákladní vozidla. Již koncem roku 2024 bude na dálnici A4 mezi Cáchami a Kolínem nad Rýnem testováno pilotní kontrolní stanoviště pro kontrolu hmotnosti,“ vysvětluje Stephan Krenz, generální ředitel společnosti Autobahn GmbH.

Do roku 2028 má být na německých dálnicích instalováno celkem 16 takových kontrolních míst.

Kontroly hmotnosti nákladních vozidel a související pokuty pro provinilce pomáhají zabránit škodlivým účinkům přetížených nákladních vozidel na infrastrukturu v důsledku nepřijatelně vysokého zatížení náprav. Kromě toho přetížená nákladní vozidla ohrožují bezpečnost silničního provozu kvůli delší brzdné dráze a vyšší energii nárazu, vysvětluje BALM.

Proto budou společnosti Autobahn GmbH a BALM v následujících pěti letech instalovat na odpočívadlech na nejvytíženějších dálnicích plně digitální stacionární kontrolní stanoviště pro vážení hmotnosti.

Společnost Autobahn GmbH bude stanice vážení projektovat, stavět a udržovat a BALM bude zodpovědná za kontrolu přetížených vozidel.
Měřicí technologie zabudovaná do povrchu dálnice v budoucnu umožní předem vybrat přetížená vozidla, která budou následně prostřednictvím telematicky řízených LED displejů nasměrována na kontrolní stanoviště pro převážení.

Pokud bude nákladní vozidlo nadměrně těžké, nebude mu umožněno pokračovat v jízdě a řidiči a provozovateli vozidla bude uložena pokuta.
První dálniční kontrolní stanoviště má být otevřeno v říjnu příštího roku na parkovišti Rur-Scholle na dálnici A4 u Dürenu (Severní Porýní-Vestfálsko).

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526