Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 4. 9. 2023

Školení řidičů podílejících se na přepravě nebezpečných věcí. * 

Havarijní plán. * 

Německo, ucpávka kanalizačních vpustí a pokuty. * 

Zákaz předjíždění pro kamiony na D1 se odkládá. * 

Školení řidičů podílejících se na přepravě nebezpečných věcí.

13.7.2023, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín , Zdroj: Verlag Dashöfer

Školení řidičů

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci jsou formou základního minimálně osmnáctihodinového kurzu (výuková hodina má 45 minut) školeni k tomu, aby získali následující základní znalosti:

 • znalosti předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a základní informace o právní odpovědnosti řidiče;
 • znalost hlavních druhů nebezpečí a znalost značení nebezpečí bezpečnostními značkami, druhu a identifikačními čísly nebezpečí;
 • znalost základního třídění nebezpečných věcí do tříd, příp. obalových skupin, znalost hlavního a vedlejších nebezpečí, která jsou pro předměty a látky jednotlivých tříd charakteristická;
 • základní znalost značení obalů a kusů, které obsahují nebezpečné věci, a prázdných nevyčištěných obalů od těchto věcí;
 • znalost jednotlivých dokladů a jejich obsahu, které před přepravou dostávají od odesílatele a dopravce, zejména přepravních dokladů a písemných pokynů pro řidiče;
 • znalost dokladů a jejich obsahu, které jim musí zabezpečit dopravce (jejich zaměstnavatel), např. osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci, doklad o technické způsobilosti vozidla, zvláštní povolení opravňující k provedení přepravy – pokud je třeba, apod.;
 • znalost značení vozidel a kontejnerů oranžovými tabulkami a velkými bezpečnostními značkami;
 • znalost postupů obsažených v písemných pokynech pro řidiče pro případ nehody nebo mimořádné události, a to zejména znalost první pomoci, způsobů signalizace nebezpečí, znalosti používání ochranných prostředků a základní znalosti při dodatečných a zvláštních činnostech řidiče;
 • znalosti, co řidič smí a nesmí dělat před nakládkou, při nakládce, při manipulaci a uložení kusů na ložné ploše vozidla, při přepravě, při vykládce a po vykládce;
 • znalost postupů při průjezdu tunely či v případě mimořádné události v tunelu;
 • znalost postupů při případné kontrole policie, celníků či orgánů státního odborného dozoru.

Školení musí probíhat tak, aby bylo co nejnázornější, a mělo by obsahovat i praktické cvičení týkající se nejméně první pomoci, hašení ohně a postupů v případě poruchy nebo nehody.

Řidiči, kteří chtějí přepravovat nebezpečné látky v cisternách, pak musejí absolvovat další speciální dvanáctihodinový kurz. Ti, kteří chtějí přepravovat látky a předměty třídy 1 nebo radioaktivní látky třídy 7, musejí v obou případech absolvovat minimálně osmihodinový speciální kurz.

Po ukončení kurzu je v České republice pořádána pouze písemná zkouška formou testu, který má rozdílný rozsah pro základní i obnovovací kurz. Dohoda ADR požaduje minimálně 25 písemných otázek u základního kurzu a minimálně 15 písemných otázek u obnovovacího kurzu. Testy se skládají zásadně před komisařem Ministerstva dopravy ČR. Naši řidiči tedy mají větší rozsah testu (30 a 20 otázek), než Dohoda ADR ukládá, ale nemají povinnou ústní zkoušku. V Dohodě ADR je umožněno elektronické zkoušení řidičů. Elektronické zkoušení řidičů musí povolit Ministerstvo dopravy, ale dosud toto povolení nebylo vydáno.

Školení řidičů je platné 5 let a v posledním pátém roce platnosti osvědčení je nutné osvědčení obnovit obnovovací zkouškou. Osvědčení lze obnovit kdykoliv v posledním pátém roce platnosti. Osvědčení se prodlužuje na dalších 5 let od data propadnutí osvědčení, tzn. prodloužené osvědčení platí po dobu, jež zbývá do propadnutí starého osvědčení a k této době se připočítá 5 let. ADR předepisuje vzor osvědčení – karta vyrobená z plastu s fotografií a podpisem. Na zadní straně osvědčení je uvedena platnost pro jaké druhy přeprav je řidič vyškolen a případně pro jaké třídy nebezpečných věcí v cisternách má příslušné školení. Vydání osvědčení (vč. duplikátů) je od roku 2022 zatíženo správním poplatkem, který musí být uhrazen před zkouškou. Za vydání nového osvědčení je účtován poplatek 200 Kč, za vydání duplikátu osvědčení je stanoven poplatek 100 Kč.


Dotaz: Havarijní plán.

24.7.2023, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.:

„Zacházením se závadnými látkami ve větším rozsahu se rozumí – zacházení se závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm obsažených závadných látek nad 1000 l včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených závadných látek nad 2000 l včetně, a to v kterémkoliv okamžiku. O zacházení s pevnými závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná, je-li s nimi nakládáno v kterémkoliv okamžiku v celkovém množství závadných látek do 2000 kg včetně.“

Jsou výše uvedená „zařízení“ myšlena kompletně, a to i včetně např. obráběcích strojů, vstřikolisů, hydraulických nůžek apod.?

Odpověď:

ano, sčítá se to za celé zařízení. Citujete § 2 písm. b) vyhlášky č. 450/2005 Sb. Je potřeba si povšimnout, že tento text říká, že se jedná o zacházení ve větším rozsahu v zařízení. Zařízení je pak níže definováno v § 2 písm. e)  jako „technická nebo technologická jednotka nebo provozní soustava takových jednotek, v níž se nakládá se závadnou látkou, a to včetně všech jejich částí nezbytných pro provoz, jako jsou stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy nebo nákladové prostory; zařízením je i mobilní technická jednotka sloužící k dopravě závadné látky“


Německo, ucpávka kanalizačních vpustí a pokuty.

18.8.2023, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA (www.prodopravce.cz)

Na základě informací od našich členů víme, že se někteří řidiči v Německu setkali s pokutou za nedostatečnou velikost ucpávek kanalizačních vpustí.

Řidiči, kteří přepravují nebezpečný náklad, jistě ví, že musí mít ve vozidle speciální výbavu. Výbava se dělí na výbavu dopravní jednotky, výbavu řidiče a na dodatečnou výbavu. Součástí dodatečné výbavy je i ucpávka kanalizačních vpustí, která se předepisuje pro tuhé a kapalné látky s čísly bezpečnostních značek 3, 4,1, 4,3, 8 a 9.

Rozměr kanalizační vpusti není nikde stanoven. Mnoho řidičů vozí ve svých vozidlech ucpávky kanalizačních vpustí různých materiálů a různých rozměrů a neměli s tím při kontrole doposud žádný problém. Až do letošního roku. Letos se v Německu již opakovaně setkáváme s názorem některých kontrolních orgánů, že kanalizační ucpávka menší než 80 x 80 cm je nedostačující, protože kanalizační vpusti v Německu mohou být i větší, a tím ucpávka s rozměrem menším než 80 x 80 cm neplní svoji funkci.

Na celou problematiku se můžeme podívat ze dvou stran. Jeden názor je ten, že Dohoda ADR nestanoví žádný rozměr kanalizační ucpávky, a tedy jakákoliv ucpávka splňuje požadavky Dohody ADR na doplňkovou výbavu. Druhý pohled ale říká, že účelem ucpávky je zajistit to, aby se nebezpečné věci nedostaly do kanalizační sítě. A protože kanalizační vpusti mohou být různých rozměrů, proto ani Dohoda ADR nepředepisuje jeden universální rozměr.

Z dané úvahy lze tedy vyvodit, že pokud se v Německu vyskytují kanalizační vpusti o rozměru např. 80 x 80 cm a já mám ve vozidle ucpávku o rozměru 64 x 44 cm, touto ucpávkou nezajistím utěsnění této kanalizační vpusti. Proto stojí možná za zvážení, zda než se dohadovat s policií, nebude lepší vybavit vozidlo dostatečně velkou kanalizační ucpávkou. V nabídce na našem e-shopu https://obchod.prodopravce.cz/nitrilova-kanalizacni-ucpavka je např. vhodná kanalizační ucpávka. Vyrobena je z nitrilové pryže, dobře se s ní manipuluje, je lehká, mrazuvzdorná, chemicky odolná a je velká, její rozměr je 120 x 120 cm. To snad bude vyhovovat i německým kontrolním orgánům.

Poznámka na závěr

Pokuta za nevhodnou kanalizační ucpávku je nepříjemná věc v řádu desítek euro. Pokud by ale došlo k mimořádné události a vozidla unikne nebezpečná látka do kanálu a kontrolní úřady zjistí, že to bylo kvůli tomu, že řidič neměl vhodnou kanalizační ucpávku, náhrada škody bude řádově vyšší než případná pokuta.

Mnoho šťastných km.

Autor: Zdeněk Gerstner ředitel regionálního pracoviště Ústí nad Labem
Aktualizováno: 18. 08. 2023


Zákaz předjíždění pro kamiony na D1 se odkládá.

24.8.2023, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA (www.prodopravce.cz)

Důvodem je velké množství zákazových značek, jejichž osazení se nestíhá do konce léta, kdy chtěla mít policie zákazy již v platnosti.

Úřady v současné době usilují o umístění značek před začátkem zimní sezóny.

Dálnice D1 přes Vysočinu podstoupila sice nákladnou a náročnou modernizaci, ale i po ní zůstaly v každém směru dva jízdní pruhy. Nákladní auta přitom mohou předjíždět bez omezení všude – na stokilometrovém vysočinském úseku není ani jedna značka, která by jim to zapovídala. Podle policie je to v některých úsecích problém, který slíbilo ministerstvo dopravy vyřešit a značky zákazu předjíždění pro kamiony na D1 rozmístit.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl charakterizoval chystané zákazy jako „téměř souvislý zákaz předjíždění kamionů mezi 21. a 189. kilometrem“, i když formálně bude předjíždění zakázáno místní úpravou za každou dálniční křižovatkou. Výjimkou budou místa, kde jsou stoupací pruhy, kde ale také nebude možné, aby jel kamion v levém pruhu. Zatím ale žádné značky omezující předjíždění u dálnice stále nejsou, i když původní ambicí bylo rozmístit je do konce léta.

Ministerstvo to vysvětluje byrokracií. „Zpracováváme dokumentaci, aby mohly být značky co nejdříve osazeny. Těch značek je pět set, to není málo,“ uvedl mluvčí úřadu František Jemelka. Věří, že se jejich osazení nakonec stihne alespoň do 1. listopadu, tedy do začátku zimní sezony.

Policie považuje za riziko hlavně třináct míst na vysočinské části D1, kde by podle ní bylo potřeba, aby kamiony nepředjížděly. Manévry řidičů nákladních vozidel zde v minulosti způsobily hromadné nehody, přispěly i ke kalamitě z roku 2018, kdy kamiony jedoucí v obou pruzích uvízly na zasněžené vozovce, a tak dálnici zcela zablokovaly. Podle policistů ale stačí to, že na frekventované dálnici vznikají za předjíždějícími kamiony kolony. „Každá dopravní kolona zvyšuje riziko dopravních nehod,“ zdůraznil policista Lukáš Tuma.

Kromě D1 na Vysočině chce ministerstvo dopravy letos rozšířit zákaz předjíždění pro nákladní vozidla na 33 nových úsecích dálnic D2, D5, D7, D8, D11, D35, D46, D55 a na čtyřpruhové silnici I/11 u Ostravy.
V součtu se zákazy, které již platí, by měly zůstávat kamiony výhradně v pravém pruhu na 420 kilometrech. Nyní nesmějí řidiči nákladních vozidel předjíždět na úsecích dálnic D5, D8 a D11 v blízkosti Prahy, na D1 u Brna a Ostravy a také na dvou místech na D8 na severu Čech. Většina zákazů platí pouze přes den, v noci kamiony předjíždět mohou.

Autodopravci se obávají, aby výsledkem chystaných změn nebylo plošné osázení celých dálnic lokálními zákazy. „Tam, kde to má smysl, se tomu bránit nebudeme,“ ujistil však generální tajemník sdružení Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526