Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 18. 9. 2023

Zelená dohoda: Ekologizace nákladní dopravy pro větší hospodářský zisk s menším dopadem na životní prostředí.* 

MODALES: Projekt mapující techniku jízdy s co nejmenšími emisemi.* 

Připojení přívěsu OT4 k vozidlu N3.* 

Zelená dohoda: Ekologizace nákladní dopravy pro větší hospodářský zisk s menším dopadem na životní prostředí.

11.7.2023, Zdroj: Evropská komise

Komise dnes navrhuje opatření ke zvýšení účinnosti a udržitelnosti nákladní dopravy tím, že se zlepší správa železniční infrastruktury, poskytnou silnější pobídky pro nákladní automobily s nízkými emisemi a zlepší informovanost o emisích skleníkových plynů z nákladní dopravy. Cílem je zvýšit účinnost v tomto odvětví a pomoci mu přispět k cíli snížit do roku 2050 emise z dopravy o 90 %, jak je stanoveno v Zelené dohodě pro Evropu, a zároveň umožnit, aby jednotný trh EU nadále rostl.

Účinnější využívání železniční kapacity

Výstavba železničních tratí je nákladná a v EU jsou tyto tratě stále více přetížené. Navrhované nařízení optimalizuje jejich využívání, zlepší přeshraniční koordinaci, zvýší dochvilnost a spolehlivost a v konečném důsledku přiláká k železniční dopravě více nákladních společností. Cestující budou mít prospěch z dalších železničních služeb, neboť kapacita sítě bude lépe využívána, což bude mít pozitivní dopad na přeshraniční služby tím, že budou mimo jiné umožněny častější spoje a dřívější rezervace jízdenek.

O stávajících pravidlech pro řízení kapacity se rozhoduje každoročně, na vnitrostátní úrovni a manuálně. To nezvýhodňuje přeshraniční dopravu (přibližně 50 % železniční nákladní dopravy překračuje hranice), přičemž roztříštěný přístup vede ke zpožděním na hranicích. To zase brání fungování jednotného trhu. Běžná jsou rovněž zpoždění způsobená přetížením v důsledku nekoordinované údržby.

Dnešní návrh nařízení o využívání kapacity železniční infrastruktury v jednotném evropském železničním prostoru vychází z projektu přepracování jízdního řádu vycházejícího z daného odvětví. Cílem je lépe reagovat na různé potřeby železničního odvětví: stabilní jízdní řády a včasná rezervace jízdenek v osobní dopravě a flexibilní jízdy vlaků přizpůsobené dodavatelským řetězcům, jež fungují na zásadě „právě včas“, u nákladní přepravy.

Nové pobídky pro používání nákladních automobilů s nízkými emisemi

Více než 50 % nákladu je v EU přepravováno po silnici (údaje za rok 2020) a tato doprava významně přispívá k emisím skleníkových plynů. Stávající směrnice o hmotnostech a rozměrech stanoví maximální hmotnost, délku, šířku a výšku pro těžká nákladní vozidla. Dnešní návrh tato pravidla reviduje s cílem umožnit dodatečnou hmotnost vozidel používajících technologie s nulovými emisemi, neboť mají tendenci zvyšovat hmotnost vozidla. To bude motivovat k zavádění čistších vozidel a technologií. Jakmile bude technologie vyvinuta a pohonné systémy s nulovými emisemi budou lehčí, a to i díky používání aerodynamických zařízení a kabin, budou čistší vozidla profitovat z dodatečného užitečného zatížení ve srovnání s konvenčními nákladními vozidly.

Rovněž bude podporováno zavádění aerodynamičtějších kabin a dalších energeticky úsporných zařízení, a to nejen zlepšením pohodlí a bezpečnosti řidiče, ale také zvýšením účinnosti hnacích ústrojí (což je mechanismus, který přenáší výkon motoru na pohyb vozidla) s nulovými emisemi.

Návrh rovněž objasní používání těžších a delších vozidel, která jsou dnes v některých členských státech povolena, v přeshraniční dopravě za určitých podmínek. To zahrnuje vyjasnění toho, že členské státy, které na svém území povolují evropské modulární systémy (EMS), je budou moci rovněž využívat při mezinárodních operacích mezi těmito sousedními členskými státy, aniž by byla zapotřebí dvoustranná dohoda a aniž by bylo omezeno překročení pouze jedné hranice. To znamená, že stejné množství nákladu může být přepravováno při menším počtu jízd.

V zájmu podpory intermodální dopravy, kdy je zboží přepravováno dvěma nebo více druhy dopravy, ale se standardizovanou nákladovou jednotkou (např. kontejnerovým přívěsem nebo jinou jednotkou), budou nákladní automobily, přívěsy a návěsy moci přepravovat dodatečnou hmotnost. Dodatečná výška rovněž usnadní přepravu velkoobjemových kontejnerů standardními vozidly.

CountEmissionsEU: srovnání uhlíkové stopy

Komise navrhuje společnou metodiku pro společnosti k výpočtu jejich emisí skleníkových plynů, pokud se rozhodnou tyto informace zveřejnit nebo pokud jsou požádány o jejich sdílení ze smluvních důvodů. Navrhovaná metodika je založena na nedávno přijaté normě ISO/CEN pro kvantifikaci a vykazování emisí skleníkových plynů vznikajících při provozování dopravních řetězců cestujících a nákladu. Spolehlivé údaje o emisích „ode dveří ke dveřím“ umožní provozovatelům porovnávat své služby a spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí o možnostech dopravy a doručování.

Další kroky

Návrhy nyní posoudí Evropský parlament a Rada v souladu s řádným legislativním postupem.

Souvislosti

Nákladní doprava je páteří jednotného trhu EU – zajišťuje zásobování supermarketů, továren a lékáren a evropským společnostem umožňuje prodávat jejich produkty na celém kontinentu i mimo něj. V roce 2020 zaměstnávalo odvětví nákladní dopravy v EU přibližně 6 milionů lidí.

Nákladní doprava je však také odpovědná za více než 30 % emisí CO2 z dopravy. A s růstem hospodářství EU se emise pravděpodobně zvýší, pokud nebudou zavedena dekarbonizační opatření: očekává se, že nákladní doprava vzroste do roku 2030 přibližně o 25 % a do roku 2050 o 50 %.

Dnešní balíček návrhů je součástí širšího úsilí o zvýšení udržitelnosti mobility a dopravy. Navazuje na klíčové složky balíčku „Fit for 55“, jako jsou cíle týkající se dobíjecích a čerpacích stanic a zavádění udržitelných paliv v letecké a námořní dopravě.

V zájmu dokončení dnešních návrhů plánuje Komise koncem tohoto měsíce revidovat směrnici o kombinované přepravě. Komise zváží možné začlenění řady regulačních, provozních a ekonomických opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti intermodální dopravy.

Dnešní balíček rovněž doplňuje návrh Komise na aktualizaci politiky transevropské dopravní sítě (TEN-T) prostřednictvím pobídek a požadavků na rozvoj infrastruktury a lepší integrace různých druhů dopravy do multimodálního dopravního systému. Ke zvýšení účinnosti rovněž přispívají digitální technologie, včetně evropského systému řízení železničního provozu a digitálního automatického spřahování v železniční dopravě, nařízení o elektronických informacích o nákladní dopravě a evropského prostředí jednotného námořního portálu.

„Ekologizace nákladní dopravy“ je stěžejní iniciativou 4 Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu. Tato strategie představuje plán na snížení emisí z dopravy o 90 % do roku 2050, jak požaduje Zelená dohoda pro Evropu. Mnoho milníků strategie popisuje, jak se nákladní doprava musí stát ekologičtější, například zdvojnásobením železniční nákladní dopravy do roku 2050, zajištěním toho, aby nová těžká nákladní vozidla měla do stejného data nulové emise, a tím, že do roku 2030 budou připraveny k uvedení na trh oceánská plavidla s nulovými emisemi.

Další informace

Sdělení

Informativní přehled o ekologizaci nákladní dopravy

Otázky a odpovědi – železniční kapacita

Otázky a odpovědi – váha a rozměry

Otázky a odpovědi – CountEmissionsEU


MODALES: Projekt mapující techniku jízdy s co nejmenšími emisemi.

18.7.2023, Zdroj: International Road Transport Union (IRU) (www.iru.org)

Pro snížení emisí ze silničních vozidel existuje řada návrhů legislativních a technologických řešení. Projekt MODALES financovaný EU zvolil jiný přístup: zaměřil se na správné způsoby jízdy řidičů. Výsledky jsou nyní k dispozici.

Projekt MODALES, který byl ukončen na začátku tohoto roku, analyzoval vliv jízdního projevu řidičů na emise oxidu uhelnatého, oxidů dusíku a oxidu uhličitého.

MODALES následně vypracoval řadu praktických a cenově dostupných opatření, která může každý řidič aplikovat okamžitě a ve všech fázích provozu vozidla.

Kombinované použití školicího materiálu MODALES a jeho mobilní aplikace snížilo emise jednotlivých řidičů až o 60 % u oxidu uhelnatého, 30 % u oxidů dusíku a 7 % u oxidu uhličitého.

RoadMasters, systém řízení rizik a řízení talentů organizace IRU, a kurz ekologické jízdy IRU Academy již učí techniky úspory paliva a zároveň kladou důraz na bezpečnost silničního provozu a ochranu životního prostředí. Kromě toho Zelená iniciativa IRU, jejíž součástí je i pilíř školení řidičů, poskytuje společný plán na dekarbonizaci silniční dopravy do roku 2050.

Ředitel IRU pro propagaci na úrovni EU Raluca Marian vysvětlil, jak projekt MODALES rozšiřuje toto úsilí: „Připojili jsme se k projektu MODALES, protože se zaměřuje na inovativní a doplňková řešení pro zlepšení nízkoemisních postupů pro všechny typy silničních vozidel.“

„MODALES nám umožňuje zabývat se třemi hlavními zdroji emisí – hnacím ústrojím, brzdami a pneumatikami – a kombinuje je s chováním řidičů s cílem vytvořit udržitelnější odvětví dopravy,“ dodala.

V uplynulých třech letech partneři projektu MODALES sledovali jízdní chování testovacích řidičů, analyzovali, jak typické jízdní návyky ovlivňují emise vozidel, a určili nejúčinnější postupy ke snížení emisí.

Výsledky výzkumu ukázaly snížení emisí v odvětví dopravy díky kombinaci opatření proti manipulaci, modernizačním kampaním a změnám ve způsobu chování.

Na základě výsledků projektu byla vyvinuta vícejazyčná výuková videa, osvětové kampaně s radami pro řidiče a speciální aplikace pro chytré telefony.

Školení se vztahují na všechny typy vozidel, od osobních automobilů (včetně taxíků) po lehká a těžká užitková vozidla, s dílčími částmi pro oblast před jízdou, během jízdy a během údržby.

Informační kampaň shrnuje a posiluje klíčová sdělení obsahu školení ve formátu vhodném pro sociální média.

„Zatímco se čeká na technologickou vyspělost a provozní připravenost těžkých nákladních vozidel s nulovými emisemi, provozovatelé silniční dopravy školí své řidiče, aby jezdili efektivněji, což se projeví v úspoře paliva a lepší údržbě vozového parku,“ zdůraznil Raluca Marian.

IRU mimo jiné přispěla k projektu tím, že ve spolupráci se svým členem, společností DB Schenker, vytvořila školicí video MODALES pro těžká nákladní vozidla s nízkými emisemi.

Stefaan Bertels, manažer podpory podnikání společnosti DB Schenker, popsal ucelený přístup, který stojí za tímto partnerstvím: „Ať už se jedná o elektrifikaci vozového parku nebo zkoumání alternativních paliv, je stejně důležité umět tato zařízení používat tím nejlepším možným způsobem.“

„Právě proto jsme se rozhodli podpořit IRU v kampani MODALES za úspornou jízdu, protože nejde jen o to, aby byl váš vozový park udržitelnější, ale také o to, aby byl udržitelně využíván, aby se zlepšila bezpečnost silničního provozu nebo snižovalo opotřebovávání díky inteligentní jízdě,“ dodal.

Další podrobnosti o projektu MODALES, jeho výsledcích a multimediálním obsahu naleznete na webových stránkách IRU.

IRU vyzývá své členy, aby využívali a sdíleli všechny zdroje projektu MODALES pro jízdu s minimálními emisemi v rámci svých organizací a mezi svými sítěmi.


Připojení přívěsu OT4 k vozidlu N3.

25.7.2023, Mgr. Karel Kovář, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Můžeme za vozidlo N3 připojit přívěs kategorie OT4? Nikde v předpisech (§ 4 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 209/2018 Sb.) jsme nenašli, že by to bylo zakázáno.

Odpověď:

V ustanovení § 4 písm. a) vyhlášky 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel je pro spojení vozidel do jízdní soupravy uvedeno následující: „Za vozidla kategorií M, N, L nebo Z lze připojit pouze vozidla kategorie S, pokud tak bylo stanoveno při schválení technické způsobilosti obou vozidel, nebo vozidla kategorie O.“

Z uvedeného je patrné, jaká kombinace se při zapojení do soupravy připouští a z toho vyplývá, že nelze připojit k vozidlu kategorie N3 přívěs kategorie OT4. Stručně řečeno, nelze přívěs určený pro traktor připojit za nákladní vozidlo a naopak přívěs určený pro nákladní vozidla připojit za traktor.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526