Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 15. 1. 2024

Právní zájem na poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.* 

Výstavba strategicky významné infrastruktury se urychlí, poslanci schválili novelu.* 

Nákladní dopravu čeká dekarbonizace. Dopravci ji podporují, chybí jim ale infrastruktura.* 

Řidičák na zkoušku a možnost řídit pod dohledem už od 17 let bude fungovat i na evropské úrovni.* 

Právní zájem na poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.

2.11.2023, Zdroj: Nejvyšší správní soud

k § 5 odst. 7 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (v textu jen „zákon o podmínkách provozu“)

Právní vztah založený na osvědčené existenci pohledávky žadatele o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel za osobou, která je vlastníkem (provozovatelem) vozidla, jehož registrační značku žadatel v žádosti označí, je právním zájmem odůvodňujícím poskytnutí údajů z tohoto registru (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu vlastníka či provozovatele vozidla) ve smyslu § 5 odst. 7 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 6. 2023, čj. 30 A 31/2023-44)

Prejudikatura:

č. 4064/2020 Sb. NSS.

Věc:

L. P.-V. proti Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel.

Žalobce se obrátil na Městský úřad Vrchlabí se žádostí o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel. Dožadoval se sdělení jmen, příjmení, data narození a trvalého pobytu vlastníků či provozovatelů 20 vozidel, která v žádosti označil. Tato vozidla byla dle žalobce zachycena zaparkovaná ve městě Pula, aniž by jejich vlastníci či provozovatelé uhradili příslušné poplatky za parkování, k čemuž byly přiloženy fotografie. Důvodem žádosti tak byly pohledávky společnosti Pula Parking d. o. o., jíž žalobce zastupuje a která je městem Pula pověřena k výběru poplatků za parkování.

Městský úřad řízení o žádosti zastavil pro zjevnou právní nepřípustnost dle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu usnesením ze dne 5. 10. 2022. Dospěl k závěru, že podle rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, a podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413/EU o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu lze do zahraničí poskytnout data pouze v rámci dopravních deliktů s tím, že nezaplacení poplatku za parkování se mezi nimi nevyskytuje.

Odvolání proti tomuto usnesení žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 10. 1. 2023 s odůvodněním, že žalobce nedoložil právní zájem na poskytnutí údajů z registru silničních vozidel dle § 5 odst. 7 zákona o podmínkách provozu. Existence civilní pohledávky podle žalovaného nebyla důvodem pro poskytnutí požadovaných údajů. Pojem „právní zájem“ není jednoznačně definován, ale lze jej vyložit jako oprávněný zájem žadatele zjistit z různých důvodů potřebné údaje k věci či osobě, k níž má nějaký vztah. Jako příklad právního zájmu pak žalovaný uvedl například jednání s Českou kanceláří pojistitelů nebo získání přehledu o vozidlech registrovaných na žadatele. Odkázal také na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2020, čj. 1 As 387/2019-56, č. 4064/2020 Sb. NSS, že registrační značka je osobním údajem.

Žalobce se proti rozhodnutí žalovaného bránil žalobou. Tvrdil, že je postaveno na závěrech, které městský úřad neuvedl a ani o nich neprovedl žádnou úvahu. Předně nezaložil své rozhodnutí na § 5 odst. 7 zákona o podmínkách provozu, ale na tom, že se žalobce domáhal mezinárodní spolupráce ve věcech trestních. Vůbec tudíž nezkoumal, zda má žalobce na vydání požadovaných údajů právní zájem, neboť žádost vyhodnotil jako nepřípustnou. Úvaha žalovaného týkající se právního zájmu žalobce byla uvedena pouze v následujícím rozsahu: „V daném případě bylo jako právní zájem uvedeno vymáhání pohledávky za parkování v létě roku 2021. Správní orgán shledal, že právní zájem nebyl prokázán.“ Takovou úvahu považoval žalobce za příliš stručnou a napadené rozhodnutí tedy za nepřezkoumatelné.

Dále žalobce považoval za absurdní i samotný závěr městského úřadu o mezinárodní spolupráci ve věcech trestních. Žalobce ani netvrdil, že je nadán veřejnou mocí. Prokázal toliko, že je v souladu s chorvatskými předpisy oprávněn k výběru parkovného, a tudíž osoby, které parkovné nezaplatily, jsou jeho dlužníky. Úvaha o trestněprávním charakteru byla zcela zjevně smyšlena městským úřadem. Zásadní ale bylo, že tvrzený důvod o zjevné právní nepřípustnosti žádosti nebyl v napadeném rozhodnutí nikterak hodnocen. Žalovaný se tedy s odvolacími argumenty vůbec nevypořádal a založil své rozhodnutí na zcela nové úvaze.

Nakonec žalobce tvrdil, že byly splněny všechny předpoklady pro to, aby bylo jeho žádosti vyhověno, přičemž věcně jeho žádost správní orgány nepřezkoumaly. Domníval se, že podle § 5 odst. 7 zákona o podmínkách provozu budou údaje z registru vozidel poskytnuty osobě, která prokáže právní zájem. Právní zájem spatřoval v tom, že provozovatelé označených vozidel jsou dlužníky jeho klienta. Tuto pohledávku žalobce nemůže vymáhat, aniž by znal jméno a adresu jednotlivých provozovatelů. K tomu žalobce prokázal plnou moc k zastupování společnosti Pula Parking, oprávnění k výběru parkovného, a nakonec i fotografie předmětných vozidel s uvedením místa a času, kde k parkování došlo.

Ve svém vyjádření k žalobě žalovaný uvedl, že městský úřad postupoval dle platných právních předpisů, neboť je do zahraničí možné poskytnout data pouze v souladu s právními předpisy Evropské unie. Dále uvedl, že registr silničních vozidel je neveřejný a zjišťovat provozovatele a vlastníka vozidel je v souvislosti s provozem vozidla umožněno pouze kompetentním subjektům, jako např. Policii ČR, obecní policii a správním orgánům. Právní zájem se podle žalovaného prokazuje zmocněním právního předpisu platného na území České republiky, nikoliv jiného členského státu Evropské unie. V tomto případě podle žalovaného nebyla doložena existence právního zájmu žadatele v souladu se zákonem. Zopakoval, že existence civilní pohledávky není důvodem poskytnutí požadovaných údajů.

Při jednání žalobce uvedl, že nemá jinou možnost, jak hájit svoje legitimní právní zájmy, než získat údaje z registru vozidel. Domníval se, že tuto možnost mu žalovaný odpírá v rozporu s právem. Závěrem dodal, že žaloba byla podána důvodně proto, že pohledávka byla dostatečným způsobem prokázána. Pokud by existoval spor o existenci pohledávky, ten by náležel do civilního řízení.

Indicie o tom, že pohledávky existují, jsou ale podle něj natolik silné, že není důvod údaje z registru vozidel neposkytnout, zejména když nejde o údaje bezprostředně ohrožující osoby, kterých se týkají.

Krajský soud v Hradci Králové rozhodnutí žalovaného a Městského úřadu Vrchlabí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

Z ODŮVODNĚNÍ:

(…) [23] Dále se krajský soud bude zabývat právním hodnocením případu. Důvodnost předmětné žádosti je nutno posuzovat ve světle § 5 odst. 7 písm. a) zákona o podmínkách provozu, podle něhož obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu.

[24] Nejprve považuje krajský soud za vhodné vypořádat námitku o nepřiléhající právní úpravě, jež na projednávaný případ aplikoval městský úřad. Krajský soud musí dát za pravdu žalobci v tom, že předpisy Evropské unie aplikované prvoinstančním správním orgánem nejsou na případ vůbec přiléhavé. Tyto předpisy se totiž týkají případů tzv. přeshraniční spolupráce ve věcech trestních. Jinými slovy, podle těchto předpisů se vydávají údaje z registru vozidel orgánům veřejné moci jiných členských států Evropské unie. Žalobce ve své žádosti netvrdil, že údaje žádá za účelem trestního nebo přestupkového řízení, ani nijak netvrdil, že je orgánem veřejné moci. Ve své žádosti výslovně uváděl, že o údaje žádá ve smyslu zákona o podmínkách provozu za účelem vymáhání soukromoprávní pohledávky. Krajský soud tak uzavírá, že městský úřad na případ aplikoval právní úpravu, která na něj vůbec nedopadala a podle které ani nemohl dospět k relevantnímu závěru, zda požadované údaje žalobci sdělí či nikoliv. Nebylo tedy vůbec na místě řízení zastavovat s odkazem na § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu.

[25] V souvislosti s tím krajský soud poznamenává, že s přihlédnutím k tomu, že správní orgán prvního stupně věc meritorně neprojednal, protože řízení zastavil, meritorní posouzení existence či neexistence právního zájmu ze strany žalovaného bylo nad rámec podaného odvolání. Žalovaný měl pouze posoudit, zda městský úřad řízení zastavil v souladu se zákonem či nikoliv. Jinými slovy měl přezkoumat, zda obstojí závěr o zjevné právní nepřípustnosti podané žádosti.

[26] Žalovaný se této problematice v podstatě vyhnul a posoudil žádost (nově) s ohledem na existenci § 5 odst. 7 písm. a) zákona o podmínkách provozu. I kdyby krajský soud připustil, že by takový postup byl možný s akcentem na zásadu jednotnosti správního řízení, kdy rozhodnutí správních orgánů obou stupňů tvoří jeden celek, přesto k nápravě pochybení prvoinstančního správního orgánu v důsledku nedošlo. Žalovaný totiž na věc sice správně aplikoval shora citované ustanovení (namísto městským úřadem odkazovaných předpisů Evropské unie), ale svůj závěr, že nebyla doložena existence právního zájmu žadatele na poskytnutí požadovaných informací, odůvodnil způsobem naprosto nedostatečným. A to pouhým stručným konstatováním, že „nebyla doložena existence právního zájmu žadatele v souladu se zákonem“ a „správní orgán shledal, že právní zájem nebyl prokázán“. Právě absence jakékoliv hlubší úvahy o tom, z jakého důvodu k tomuto závěru žalovaný dospěl, způsobuje vadu spočívající v nepřezkoumatelnosti jeho rozhodnutí pro nedostatek důvodů.

[27] Ani odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 As 387/2019-56 tato vada zhojena být nemohla. Dle závěrů tohoto rozsudku „poskytnutí osobních údajů žadateli při vyřízení jeho žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, může být nezákonným zásahem podle § 82 s. ř. s. pouze tehdy, pokud je zásah dostatečně individualizován, tj. je-li subjekt údajů pro žadatele bez dostatečných překážek ztotožnitelný. V případě registrační značky vozidla je takovou překážkou povinnost žadatele o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel prokázat právní zájem na jejich získání, což předpokládá existenci užšího vztahu (např. odpovědnostního) mezi danými osobami, nikoliv pouze znalost registrační značky vozidla.

A dále z téhož rozsudku:

Právní úprava poskytování údajů z registru vozidel tak představuje dostatečnou překážku tomu, aby jakákoliv třetí osoba s pouhou znalostí registrační značky vozidla ztotožnila konkrétního vlastníka či provozovatele. K tomu musí existovat jiný kvalifikovaný zájem, než je toliko samotná znalost registrační značky.“

[28] Není tak sporu o tom, že registrační značka je osobním údajem, v uvedeném rozsudku ale Nejvyšší správní soud došel rovněž k závěru relevantnímu pro posuzovanou věc, a to že právní úprava obsažená v § 5 odst. 7 písm. a) zákona o podmínkách provozu poskytuje dostatečnou překážku pro to, aby údaje z registru silničních vozidel mohla získat osoba na základě pouhé znalosti registrační značky. Ke znalosti registrační značky se totiž musí přidat další podmínka, a to je právě „právní zájem“ žadatele, který i podle Nejvyššího správního soudu může spočívat například v odpovědnostním vztahu mezi žadatelem a osobou, jíž se požadované údaje týkají.

[29] Dle názoru krajského soudu právě tak je tomu i v projednávaném případě. Žalobce totiž přílohami své žádosti o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel dostatečným způsobem osvědčil, že mezi ním, resp. společností, která jej pověřila, a osobami, jichž se požadované údaje týkají, existuje určitý soukromoprávní vztah. Přestože tedy krajský soud shora uzavřel, že závěr žalovaného, že právní zájem na poskytnutí informací z registru silničních vozidel neshledal, nebyl přezkoumatelným způsobem odůvodněn, dospěl na základě obsahu správního spisu, který měl k dispozici, k závěru, že shora uvedený (a osvědčený) právní vztah spočívající v pohledávce žadatele za osobou, o jejíž údaje z registru silničních vozidel žadatel žádá, představuje právní zájem odůvodňující poskytnutí údajů z registru silničních vozidel ve smyslu § 5 odst. 7 písm. a) zákona o podmínkách provozu. V projednávaném případě tak bylo na místě, aby městský úřad požadované údaje žalobci vydal.

[30] Krajský soud tak za využití § 78 odst. 3 s. ř. s. zrušil obě správní rozhodnutí (žalované pro vady řízení a nezákonnost, prvoinstanční pro nezákonnost) s tím, že v dalším řízení bude povinností správních orgánů posoudit projednávanou věc na základě správné právní úpravy, tj. dle § 5 odst. 7 písm. a) zákona o podmínkách provozu, a svá rozhodnutí řádně odůvodnit dle § 68 odst. 3 správního řádu. Nezmění-li se pak v dalším řízení zásadním způsobem skutkové okolnosti projednávané věci, bude povinností městského úřadu předmětné žádosti žalobce o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel vyhovět.


Výstavba strategicky významné infrastruktury se urychlí, poslanci schválili novelu.

3.11.2023, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Poslanecká sněmovna schválila novelu liniového zákona, která má za cíl zrychlit realizaci mnohem širšího okruhu staveb, než tomu bylo doposud. Pro strategicky významné energetické a dopravní investice zákon ukotví závazné lhůty čtyř let pro ukončení všech správních řízení. Podle ministra dopravy Martina Kupky a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely navrhované změny v legislativě odstraní zbytečnou byrokracii a tím urychlí povolovací procesy pro strategické investice a umožní opravdový restart českého hospodářství. Úpravu zákona oceňuje také Hospodářská komora České republiky, která je společně se Svazem průmyslu a dopravy členem vládního výboru pro strategické investice a hlavním motorem iniciativy Česko na křižovatce.

V rámci snahy urychlit celou řadu klíčových investic, které Česká republika potřebuje pro nastartování ekonomiky, se rozšiřuje okruh staveb o klíčové energetické stavby a další důležité součásti energetické sítě, snazší budou některá pravidla, která souvisejí s povolováním těžební činnosti strategických surovin nebo s výstavbou infrastruktury elektronických komunikací. Díky rozsáhlým změnám dojde k přejmenování normy na zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury.

„Změna názvu lépe odpovídá finální působnosti zákona. České republice pomůže s dostavbou základní dálniční sítě a se začátkem výstavby vysokorychlostních tratí. Nutně ale potřebujeme zajistit a urychlit celou řadu dalších klíčových strategických investic, které Česká republika potřebuje pro odstraňování dlouhodobých dluhů v infrastruktuře a k restartu ekonomiky,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Prioritizace staveb vychází z výstupů vládního výboru pro strategické investice. V energetice novela zákona urychlí například dostavbu nových bloků jaderných elektráren a rozvoj malých modulárních reaktorů a využití evropských prostředků pro investice do obnovitelných zdrojů energie a posílení energetické infrastruktury.

„Pečlivě jsme vybrali klíčové oblasti, které jsou nutné pro zajištění rychlejší dekarbonizace a udržení energetické bezpečnosti naší země. Novela zavádí jasné a rychlé procesy povolování nových i modernizovaných zdrojů energie. To nám pomůže snížit byrokracii a umožní rychlejší realizaci takových projektů. Stejně tak urychlujeme pravidla pro výstavbu infrastruktury elektronických komunikací nebo povolování pro přenosovou, přepravní či distribuční soustavu, což platí jak pro elektřinu a plyn, tak i pro teplo,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že navrhované změny pomohou hospodářství České republiky vrátit tam, kam patří.

V oblasti těžby pomůže novela liniového zákona zajistit dostatek primárních surovin pro dálnice a železnice v podobě dostupnosti kamene, štěrků a písků. Pro výrobu baterií je zase klíčová těžba lithia. V oblasti moderního průmyslu je pak prioritou rozvoj výrobních kapacit pro technologie třetího tisíciletí.

„Průmysl potřebuje vstupovat se svými projekty do světa v době, kdy je tvoří, a ne až po téměř dekádě povolování. Vládní výbor pro strategické investice, na jehož ustavení jsme dlouhodobě apelovali, toto řešení přináší. Novela liniového zákona zkracuje dobu mezi záměrem projektu a jeho realizací, což je základ pro dynamické a moderní podnikání. Stejně tak průmysl potřebuje garanci dostupných energií v dlouhodobém horizontu s ohledem na plánování svých investic do výroby, proto dnešní schválení liniového zákona vnímáme jako posun České republiky mezi země s moderní povolovací legislativou,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

„Dnešní schválení novely liniového zákona je významným krokem k překonání prvotních překážek, které brzdí a limitují modernizaci české ekonomiky. Její rozvoj je podmíněn vybudováním kvalitní infrastruktury, vedle té dopravní také energetické a datové, což jednoznačně vyplynulo ze SWOT analýzy, kterou předložily podnikatelské organizace na první jednání vládního výboru. Infrastrukturu se dosud nedařilo efektivně schvalovat, a právě proto jsme jako Hospodářská komora iniciovali při jednáních s vládou vznik tohoto vládního výboru. Věřím, že dnešní novela by mohla zásadním způsobem zrychlit její povolování, a tím i modernizaci tuzemské ekonomiky,“ uvedl prezident Hospodářské komory a spoluorganizátor iniciativy Česko na křižovatce Zdeněk Zajíček.

Zdůraznil, že Hospodářská komora a další podnikatelské organizace budou usilovat o další zjednodušování povolovací legislativy pro strategické investice i v jiných oblastech, aby v Česku vzniklo předvídatelné a motivující investiční prostředí důležité pro investice firem.

Novelu zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) nyní ještě posoudí senátoři a prezident. Pokud se změnami budou souhlasit, začne platit od 1. ledna 2024.

Přehled změn v liniovém zákoně

Doprava: Urychlení výstavby vysokorychlostních železnic a dalších klíčových dopravních staveb

 • Blanketní odvolání: Novela vyváří podmínky pro rychlejší projednání odvolání u staveb v působnosti liniového zákona tím, že pokud nebudou v odvolání uvedeny důvody, pro něž se prvostupňové rozhodnutí napadá, popř. pokud nebudou v zákonné lhůtě pro podání odvolání doplněny, odvolatel nebude k jejich doplnění vyzýván, a věc bude přezkoumána toliko z hlediska zákonnosti rozhodnutí a řízení mu předcházejícímu, nebude již řešena věcná správnost.
 • Novela usnadní výstavbu vysokorychlostních tratí díky ukotvení v Dílčím územním rozvojovém plánu do území v rámci celé České republiky. Tím se zamezí možným konfliktům s jinými stavbami či zájmy napříč Českou republikou. Práva samospráv nebudou nikterak ohrožena, se všemi aktéry budou změny projednány.
 • Současně jsou v zákoně konkrétně uvedené zásadní úseky železnice, pro které bude umožněno získat zrychlené povolení pro stavbu železničních tratí (Ústí nad Orlicí – Lichkov – státní hranice, Brno – Břeclav – st. hr. SK/AT, Ostrava – Hranice na Moravě – Přerov – Břeclav – st. hr. SK/AT, Přerov – Česká Třebová a trať Ostrava – Mosty u Jablunkova – státní hranice).

Urychlená příprava dobíjecí a plnící infrastruktury

 • Zjednodušuje a urychluje přípravu a povolování výstavby čerpací infrastruktury v souladu s vývojem v oblasti tzv. čisté mobility a vytváří prostor pro rozvoj alternativních druhů dopravy (elektro, vodík, LNG). Zákon se vztahuje i na čerpací infrastrukturu dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, vodíkových plnicích stanic, a rovněž LNG, a rovněž stavby, které je napojí na distribuční sítě.

Zrychlení procesu povolování všech strategicky významných staveb

 • Novela zákona vytváří podmínky pro rychlejší projednání odvolání u staveb v působnosti liniového zákona tím, že pokud nebudou v odvolání uvedeny důvody, pro něž se prvostupňové rozhodnutí napadá, popř. pokud nebudou v zákonné lhůtě pro podání odvolání doplněny, odvolatel nebude k jejich doplnění vyzýván, a věc bude přezkoumána toliko z hlediska zákonnosti rozhodnutí a řízení mu předcházejícímu, nebude již řešena věcná správnost.
 • Odkladný účinek správní žaloby proti stavebnímu povolení. Bude možné o jeho přiznání požádat jedině společně s žalobou a nikoliv později, jako tomu je dnes.
 • Urychlení majetkové přípravu staveb. Zakotví se v zákoně okamžik, od kdy lze zahájit výkupy pozemků a staveb pro přípravu dopravních staveb – bude to již v okamžiku, kdy bude vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA.
 • Zjednodušení dalších postupů při přípravě dopravních staveb – nebude již nezbytné vést řízení a vydávat samostatná rozhodnutí o povolení dělení či scelování pozemků u staveb dopravní infrastruktury, katastr nemovitostí zápis provede již na základě geometrického plánu.
 • Usnadní se i rozvoj dalších oblastí – působnost zákona se vztáhne nově i na metropolitní rozvojové oblasti. V těchto oblastech bude možné nově využít mezitímního rozhodnutí i pro stavby místních komunikací I. třídy a speciální, tramvajové nebo trolejbusové dráhy.
 • Společné řízení o povolení záměru a vyvlastnění bude nově možné u všech staveb dopravní infrastruktury v působnosti zákona o strategické infrastruktuře (doposud to byly pouze dálnice, silnice a celostátní dráhy).

Energetika: Podpora dostavby jaderných bloků

 • Česká republika potřebuje akcelerovat dostavbu jaderných bloků, finančně zajistit a současně je vystavět se spolehlivými dodavateli.
  • Proto v rámci zjednodušení povolovací řízení se odstraní nedůvodné prodlužování lhůt (např. nelze prodlužovat lhůty pro vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, přezkumné řízení pro přezkum závazného stanoviska lze zahájit v omezené lhůtě apod.), opouští se například odvolací institut apod.
  • Kromě zjednodušení povolovacích procesů je ukotvena možnost využití financování výstavby jaderných zdrojů pomocí režimu tzv. Contract for Difference, který již byl schválen Evropskou komisí pro výstavbu jaderných elektráren ve Velké Británii, je plánován i Polskem či dalšími členskými státy. Je tak vytvořen soubor podmínek pro vyrovnání rizik spojených s výstavbou, provozem a ukončením provozu výrobny elektřiny v jaderném zdroji formou vyrovnávací platby mezi státem a investorem nového jaderného zařízení.
  • Novela zavádí u jaderných zdrojů bezpečnostní pojistku, která zabrání uzavření smlouvy s dodavatelem z geopoliticky nestabilního prostředí. Nově bude provozovatel jaderného zařízení, vláda, resp. ministerstvo průmyslu a obchodu společně posuzovat bezpečnostní rizika v rámci zadávacího řízení a nově bude možné v případě zjištěných bezpečnostních rizik zabránit uzavření takové smlouvy.

Zajištění těžby nerostných surovin a surovin pro výstavbu

 • Jednodušší pravidla pro povolování těžební činnosti (nelze prodlužovat lhůtu pro vydávání závazných stanovisek nebo vyjádření, fikce souhlasných stanovisek, pokud nebudou vydána ve třicetidenní lhůtě apod.) Vydefinovány jsou kritické nerosty, kam řadíme například ropu a zemní plyn, nerosty, z nichž lze vyrábět kovy (lithium), ale rovněž stavební kámen a štěrkopísek.
 • Stát bude mít možnost určit, které ložiska těchto kritických surovin jsou pro Českou republiku strategická. Pro tyto kritické nerosty a strategická ložiska jsou upraveny parametry povolovacích procesů tak, abychom urychlili přístup k nerostným surovinám. Jsou to suroviny potřebné rovněž pro transformaci automotive průmyslu a jsou to suroviny, které jsou potřebné pro výstavbu infrastrukturní staveb – bez stavebního kamene a štěrkopísku, nelze stavět vysokorychlostní tratě, ani jaderné zdroje a další stavby.
 • Mezi procesní zjednodušení, která se týkají jak stanovení dobývacího prostoru, tak samotného povolení těžby lze zahrnou např. koncentraci uplatňování stanovisek a námitek, tak aby mělo řízení jasný rámec, vymezení rozsahu námitek, stanovení lhůty pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů, pokud se v této lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem souhlasí, o ložiscích strategického významu bude rozhodovat centrální Český báňský úřad.

Rychlejší povolování průmyslové výroby moderních produktů strategického významu

 • Novela podporuje zrychlení povolovacích procesů k rychlejšímu povolování areálů pro výrobu moderních produktů strategického významu, jako je výroba baterií do automobilů, výroba čipů, zpracování druhotných surovin, recyklátů, robotické výrobě, výrobě a zpracování vodíku nebo datových center.
 • Povolování těchto staveb se zrychlí tím, že jsou zahrnuty do zákona o strategických investicích a dále tím, že i u nich se bude rozhodovat napoprvé, opustí se proto odvolací institut. Dále se zamezí prodlužování lhůt pro vydání podkladových stanovisek nebo samotných povolení. Je to zásadní změna ke zrychlení realizace těchto staveb, protože právě délka povolovacího řízení je jedním z kritérií potenciálních investorů, zda investice realizovat v České republice.

Změna názvu na zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

 • Poslanci také schválili přejmenování zákona č. zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) na „zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury“. Cílem je zdůraznit jeho strategickou povahu, není totiž jen úzce zaměřen na liniové stavby, ale jeho prostřednictvím je deklarován prioritní přístup ke stavbám, které mají pro Českou republiku strategický charakter, bez jejichž realizace nemůže dostát ekonomického potenciálu, který Česká republika má.

Nákladní dopravu čeká dekarbonizace. Dopravci ji podporují, chybí jim ale infrastruktura.

9.11.2023, Zdroj: EurActiv.cz (www.euractiv.cz)

Komise v červenci letošního roku představila návrh, podle kterého by doprava zboží a osob měla v budoucnosti zezelenat. Návrh tak počítá s celou řadou opatření v různých oblastech nákladní dopravy. „Vnímáme jako primární část naší odpovědnosti vytvořit podmínky základní infrastruktury,“ uvedl na konferenci Dekarbonizace české ekonomiky 2023 ministr dopravy Martin Kupka. Nyní návrh čeká první čtení v Evropském parlamentu.

Doprava je zdrojem čtvrtiny celkových emisí oxidu uhličitého, z čehož samotná nákladní doprava tvoří zhruba 30 procent. Jde proto o jednu z důležitých oblastí, ve které EU musí hledat nové cesty a řešení, aby byla schopna dostát svým ekologickým předsevzetím.

Evropská komise proto v polovině letošního roku přišla se souborem opatření pro čistší nákladní dopravu. V jejich rámci by Evropa měla zvýšit účinnost v tomto odvětví a přispět ke snížení celkových emisí z dopravy o 90 procent do roku 2050. Tzv. Ekologizace nákladní dopravy, jak se návrh oficiálně jmenuje, je součástí Green Dealu.

Přestože v současné diskuzi panuje mezi zákonodárci, dopravci i průmyslem shoda na tom, že dekarbonizovat je nutné, řada otazníků stále visí nad způsoby, jak toho dosáhnout, jak rychle a jak u toho nepoškodit konkurenceschopnost Evropy.

Celý článek zde: https://euractiv.cz/section/doprava/news/nakladni-dopravu-ceka-dekarbonizace-dopravci-ji-podporuji-chybi-jim-ale-infrastruktura/


Řidičák na zkoušku a možnost řídit pod dohledem už od 17 let bude fungovat i na evropské úrovni.

4.12.2023, Zdroj: Ministerstvo dopravy

Zvýšení bezpečnosti na evropských silnicích, zlepšení prevence pro začínající řidiče a efektivnější přeshraniční vymáhání dopravních přestupků. To byla hlavní témata zasedání Rady EU ve formaci ministrů dopravy, kterého se za Českou republiku účastnil ministr dopravy Martin Kupka. Evropští ministři dnes přijali tzv. pozici Rady k dalším směrnicím souvisejícím s legislativním balíčkem k bezpečnosti silničního provozu, tzv. Road Safety Package. Kromě toho probírali ministři také další evropské financování výstavby dopravní infrastruktury.

„Dnešní jednání ministrů dopravy z celé unie potvrzuje, že jsme se u nás vydali dobrým směrem. Ve směrnici o řidičských průkazech se schválené české novinky zavádějí i na celoevropské úrovni. Možnost řídit vozidlo pod dohledem mentora už od 17 let a řidičák na zkoušku tak už nebudou jen výsadou ČR a několika dalších států, ale stanou se společnou evropskou praxí,“ říká ministr dopravy Martin Kupka a připomíná novinky, které začnou pro české řidiče platit s novelou zákona o silničním provozu od začátku příštího roku.

Dnes přijatá směrnice by v nadcházejících letech měla na evropské silnice přinést tyto nástroje:

 • Evropský systém pro začínající řidiče umožňující řízení s doprovodem po získání řidičského průkazu už ve věku 17 let.
 • Přísnější podmínky pro začínající řidiče během prvních 2 let (nebo více v závislosti na pravidlech členského státu) řízení.
 • Řidičský průkaz v mobilu.

„Svoboda pohybu a cestování je jedním ze základních stavebních kamenů Evropské unie. Je dobře, že v tomto ohledu bude digitalizace pokračovat a za pár let budeme moci projet celou Evropu s řidičákem, který budeme mít nahraný v mobilu,“ uvedl Kupka. V České republice nebude potřeba od 1. ledna 2024 mít u sebe fyzicky při řízení řidičský průkaz, tato povinnost však bude dále platit při cestách do zahraničí.

Vymáhání pokut od cizinců bude jednodušší

Ministři členských států se dnes v Bruselu věnovali také zlepšení přeshraničního vymáhání pokut za spáchané dopravní přestupky. Dochází k rozšíření seznamu přestupků, u kterých si orgány budou vyměňovat informace o řidičích či vlastnících vozidel. Jedná se např. o nebezpečné předjíždění, jízdu v protisměru, nedodržení bezpečné vzdálenosti či vjetí na železniční přejezd přes zákaz.

„Nám se podařilo do tohoto seznamu také prosadit přestupek, kdy řidič ujede od nehody,“ zdůrazňuje ministr Kupka a dodává: „Aktuálně mají úřady obcí s rozšířenou působností často problém s doručením pokuty hříšníkovi. Nově bude možné využít pomoc národního kontaktního místa, které pomůže oznámení o spáchání přestupku doručit viníkovi. Celý systém tak bude efektivnější, a to bez zbytečné byrokratické zátěže, což jsme během vyjednávání důsledně prosazovali.“

Po dnešním přijetí obecného přístupu Rady může nyní nastupující belgické předsednictví zahájit jednání s Evropským parlamentem o těchto klíčových legislativních dokumentech.

Evropské finance pomohou s výstavbou vysokorychlostních tratí

V rámci dnešního zasedání ministři také hovořili o dalších možnostech financování výstavby dopravní infrastruktury z evropských fondů. Česká vláda nyní dokončila desetiletý investiční plán, v rámci kterého počítá s masivním rozvojem naší dopravní sítě. „Zaměřit se chceme i na rozsáhlé investice do moderní železnice a vysokorychlostních tratí, které nás do budoucna lépe propojí s Evropou. Je pro nás klíčové, abychom pro realizaci těchto velkých projektů zajistili dostatečné finanční prostředky včetně spolufinancování v rámci nadcházejícího víceletého finančního rámce EU po roce 2027,“ poznamenal ministr Kupka.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526