Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 11. 3. 2024

Změny v českém mýtném systému.* 

Nové nařízení OSN otevírá cestu k zavádění dalších asistenčních systémů řidiče.* 

Zákaz průjezdu křižovatkou na žluté světlo není novinka, blikající zelená v Česku nebude.* 

Změny v českém mýtném systému.

27.2.2024, Zdroj: ČESMAD BOHEMIA (www.prodopravce.cz)

Od března 2024 bude nutné ověřit emisní třídu CO2 vozidla. K procesu je připraveno instruktážní video.

Česká republika zavede od 1. března 2024 novou složku mýtných poplatků, která zohlední produkci emisí CO2 u vozidel registrovaných v Systému elektronického mýtného.

 • Povinně nemusí dopravci učinit žádné kroky. Prvotně budou všechna vozidla zařazena do emisní třídy CO2 1, do které podle předběžných odhadů patří více než 90 % vozidel.
 • Vozidla s datem první registrace před 1. červencem 2019 a všechna vozidla kategorie M2 a M3 (Autobusy) nemají nárok na zařazení do vyšší emisní třídy CO2 (2-5). Jejich provozovatelé tak nemusí podnikat žádné kroky.
 • Pokud pro vozidlo nejsou k dispozici hodnoty požadovaných atributů v rozsahu dostatečném pro určení emisní třídy CO2 (2-5), nebo nesplňuje požadavky pro zařazení do těchto tříd, zůstává vozidlo zařazeno v emisní třídě CO2 1.
 • Provozovatelům vozidel s datem první registrace po 1. červenci 2019 doporučujeme zkontrolovat dokumentaci vozidla od výrobce (COC, CIF) a následně ověřit s pomocí Vyhledávače emisní třídy CO2 na stránce www.mytocz.eu/vyhledavač CO2, zda nemají nárok na přeregistraci do lepší emisní třídy CO2 s nižší mýtnou sazbou.

Nové nařízení OSN otevírá cestu k zavádění dalších asistenčních systémů řidiče.

6.2.2024, Zdroj: Organizace spojených národů

Pracovní skupina EHK OSN pro automatizovaná/autonomní a propojená vozidla přijala návrh nového předpisu, který definuje ustanovení pro schvalování vozidel s asistenčním systémem řidiče (DCAS) a stanoví minimální bezpečnostní požadavky pro vozidla vybavená pokročilým asistenčním systémem řidiče (ADAS), jako je asistent pro udržování v jízdním pruhu.

Systém DCAS je podmnožinou pokročilých asistenčních systémů řidiče (ADAS). V aktivním stavu jsou systémy DCAS schopny stabilizovat vozidlo nebo s ním manévrovat.

Nový předpis navazuje na předpis OSN č. 79 přijatý v roce 2018 a zahrnuje širší škálu technologií, které mají být zavedeny v nových modelech. Nový předpis například již neomezuje používání systémů pro změnu jízdního pruhu na dálnice (silnice se dvěma jízdními pruhy a fyzickým oddělením od provozu v protisměru), ale rozšiřuje je i na další typy silnic.

Cílem nového nařízení je umožnit schválení kombinace asistenčních prvků pro řízení jízdy, včetně asistence při brzdění, zrychlování a předjíždění.

Nové nařízení se však nevztahuje na úplnou automatizaci řízení, a proto vyžaduje, aby výrobci zavedli strategie, které zajistí, aby řidiči měli odpovídající znalosti o schopnostech asistenčních systémů a nepřeceňovali je (povědomí o režimu řízení).

Aby se zabránilo přílišnému spoléhání řidičů na tyto systémy, stanoví nařízení, že DCAS musí být navržen tak, aby zajistil, že se řidič bude nadále věnovat řízení. Řidič musí mít ruce stále na volantu a systém musí sledovat, zda řidič vizuálně sleduje vozovku, a po 5 sekundách spustit alarm, pokud zjistí, že řidič již není zapojen do řízení.

Nařízení rovněž stanoví, že výrobci budou povinni předložit náčrt konstrukce systémů schvalovacím orgánům. Validace systému DCAS musí zajistit, aby výrobce během procesu návrhu a vývoje provedl důkladné posouzení, které zohlední funkční a provozní bezpečnost prvků integrovaných do systému DCAS a celého systému DCAS zabudovaného do vozidla.

Nařízení bude po výrobcích vyžadovat, aby sledovali fungování těchto systémů po jejich uvedení na trh a aby orgánu, který vozidlo schválil, poskytovali pravidelné (nejméně jednou ročně) a ad hoc zprávy o kritických bezpečnostních událostech.

Nový předpis bude předložen Světovému fóru pro harmonizaci předpisů pro vozidla (WP.29) k přijetí v červnu 2024, přičemž jeho vstup v platnost se předpokládá v lednu 2025.


Zákaz průjezdu křižovatkou na žluté světlo není novinka, blikající zelená v Česku nebude.

4.3.2024, Zdroj: iBESIP (www.ibesip.cz)

V médiích a na sociálních sítích se objevily v poslední době dvě zavádějící informace. Podle jedné úprava bodového systému a sankcí od nového roku zavedla i nový zákaz průjezdu křižovatkou, pokud na semaforu svítí žlutý signál. Podle další ministerstvo zvažuje zavedení tzv. blikající na semaforem pro automobily. Oboje uvádíme na pravou míru.

Projetí křižovatky na žlutou = jízda na červenou

 • Nezastavení na žlutou mělo před novelou zákona o silničním provozu a stále má stejné následky jako jízda na červenou. V tomto ohledu se od 1. ledna nic nezměnilo.
 • Změnila se sankce, která byla před účinností novely na místě ve výši do 2 500 Kč a 5 trestných bodů, nově hrozí pokuta 4 500 – 5 500 Kč a 6 bodů.
 • Při opakovaném projetí křižovatky na červenou nebo žlutou pak hrozilo 4 000 – 7 500 Kč a zákaz činnosti od 1 do 6 měsíců. Nově ve správním řízení je to od nového roku 7 000 – 25 000 Kč. Zákaz činnosti hrozí pouze v případě úmyslného nezastavení na pokyn, a to 4 – 6 měsíců. Vždy pak 6 bodů.
 • Signál se žlutým světlem „Pozor!“ znamená povinnost zastavit vozidlo. Platí však výjimka, že pokud je vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě. Jinými slovy, aby mohl být provoz na křižovatce plynulý a bezproblémový, při rozsvícení žlutého signálu má řidič povinnost zpomalit a zastavit. (Viz § 70 odst. 2 písm. d) z. 361/2000 Sb.)
 • Konkrétní jednání řidiče posuzují policisté individuálně na místě. Vždy záleží na vyhodnocení, jestli dotyčný úmyslně přidal rychlost tak, aby stihl před rozsvícením červené křižovatku projet nebo byl tak blízko křižovatce, že žlutý signál konstantní rychlostí projel.

Blikající zelená na semaforech v Česku nebude

 • Studii vlivu zavedení vizuální modifikace signálu VOLNO na světelných signalizačních zařízeních v ČR zpracovávalo Centrum dopravního výzkumu v roce 2019. Jako modelové město, kde se ověřovalo, nakolik plynulost provozu a jeho bezpečnost ovlivní blikající zelená na semaforu, byla vybrána Břeclav.
 • Na základě vyhodnocení této studie rozhodlo Ministerstvo dopravy již před pěti lety, že blikající zelená v České republice využívána nebude. Od té doby se na tomto názoru nic nezměnilo, i když občas přijde podnět, který zavedení tohoto opatření navrhuje.
 • Svou roli v tom hrál paradoxně vznik rizikových situací, přitom je tato novinka naopak měla odstranit, neboť tuzemští řidiči na tento signál nejsou zvyklí a neví, jak se v dané situaci mají zachovat, jestli před křižovatkou zastavit, nebo pokračovat.
 • Shrnuto: negativa převážila nad popisovanými pozitivy. Bezpečnost na křižovatkách a zvyšování jejich kapacity či propustnosti se tak i nadále bude řešit za použití jiných nástrojů.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526