DOPRAVA – Informace nejen pro podnikatele

 25. 1. 2022

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o silničním provozu
Rada schválila jasnější a flexibilnější pravidla týkající se najímání nákladních vozidel
CSPSD: Tachografy to mají spočítané
Německo se připojilo k protokolu e-CMR

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o silničním provozu

29.12.2021, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Novela zákona o silničním provozu si vyžádala novelu jeho prováděcí vyhlášky.

Ve Sbírce zákonů ČR byla zveřejněna vyhláška č. 509/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.

Vydáno dne: 23. 12. 2021
Účinné od: 1. 1. 2022

První je změna ustanovení § 17 zákona o silničním provozu, která zavádí bezpečný boční odstup při předjíždění cyklisty v rozsahu nejméně 1,5 m, v místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty nejméně 1 m. Vzhledem k tomu, že podle vyhlášky není možné předjet cyklistu na tzv. plné čáře, mohou se začít tvořit dlouhé kolony. Pokud by nebyla upravena dopravní značka V 1a, docházelo by k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Cílem novely je umožnit řidičům cyklisty předjíždět bez porušení zákona a ohrožení bezpečnosti cyklistů, přičemž stále platí, že řidič nesmí předjíždět v případech stanovených v ustanovení § 17 odst. 5 zákona o silničním provozu, např. pokud nemá dostatečný rozhled.

Druhou změnou je vznik nového speciálního označení pro vozidla domácí zdravotní péče. Osoby, které obdrží označení vozidla „lékař ve službě“ nebo „domácí zdravotní péče“, nemusí po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.


Rada schválila jasnější a flexibilnější pravidla týkající se najímání nákladních vozidel

13.1.2022, Zdroj: Rada Evropské unie (www.consilium.europa.eu)

Rada EU odsouhlasila před Vánoci revidovaná pravidla týkající se používání najatých vozidel pro nákladní dopravu. Očekává se, že Evropský parlament pravidla schválí v nejbližší době.

Schválená reforma objasňuje pravidla, harmonizuje právní rámec a zmírňuje omezení týkající se používání těchto vozidel. Větší flexibilita při najímání vozidel zvýší efektivitu dopravy a přispěje k hladkému fungování jednotného trhu. Mimoto bývají najatá vozidla novější, bezpečnější a šetrnější k životnímu prostředí.

Kdy začnou nová pravidla platit?

Země EU budou muset nová ustanovení začlenit do svých vnitrostátních právních předpisů do 14 měsíců od vstupu této směrnice v platnost.

Tato skutečnost je zohledněna v harmonogramu pro zavedení dodatečných kontrolních opatření požadovaných prvním balíčkem opatření v oblasti mobility.

Postup a další kroky

Dnešní výsledek hlasování znamená, že Rada přijala svůj postoj v prvním čtení. Právní akt musí být nyní před vyhlášením v Úředním věstníku EU přijat Evropským parlamentem ve druhém čtení.

Rada a Evropský parlament dosáhly politické dohody ohledně tohoto návrhu dne 26. října 2021. Výbor stálých zástupců Rady (Coreper) tuto dohodu potvrdil dne 12. listopadu 2021.

Reforma týkající se najatých vozidel je součástí prvního balíčku opatření v oblasti mobility, který Komise předložila v květnu 2017 a jehož cílem je dosáhnout čistší, konkurenceschopnější a sociálně spravedlivější dopravy. Rada schválila svůj vyjednávací postoj v červnu 2021.


CSPSD: Tachografy to mají spočítané

14.12.2021, Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu (www.cspsd.cz)

Od srpna tohoto roku známe přesnou podobu nového smart tachografu verze 2 (V2). Protože tachografy, které se v současnosti do vozidel montují, neplní požadavky Balíčku mobility I, musí být postupně nahrazeny.

Výměna se netýká všech vozidel, ale pouze těch, se kterými se provádí mezinárodní doprava. První na řadě budou od 31. 12. 2024 analogové tachografy, spolu s digitálními tachografy I. generace (vozidla registrovaná před 15. 6. 2019). V srpnu roku 2025 už budou muset být vyměněny tachografy také u vozidel vybavených smart tachografy V1 (současný typ). Jako poslední přijdou na řadu malá užitková vozidla od 2,5 tuny, a to od června roku 2026.

A od kdy musí být smart tachografy V2 povinně v nově registrovaných vozidlech? I tento termín už je známý, jde o 21. 8. 2023. To je pochopitelně nejzazší termín. Pokud budou k dispozici první schválené tachografy smart V2, bude snahou výrobců vozidel zavést je do provozu co možná nejdříve.

Balíček mobility I je se svými požadavky neúprosný, a pokud se má provádět automatický záznam překročení hranic nebo například záznam místa, kde byla provedena nakládka a vykládka vozidla, bez nových zařízení se neobejdeme.

Může se zdát, že uvedené termíny jsou velmi vzdálené. Zejména dopravci a provozovatelé vozidel by ale měli mít jasno a s novými požadavky počítat. Pro řidiče máme jednu relativně blízkou novinku k zapamatování přes vánoční svátky. Od 2. 2. 2022 platí povinnost zaznamenání překročení státních hranic u vozidel vybavených digitálními tachografy a smart tachografy V1.

Řidič je od tohoto data povinen zastavit po překročení hranic na nejbližším možném místě a prostřednictvím tachografu zadat symbol země, do které s vozidlem vstoupil. Zadání se provede jako další začátek pracovní doby. V tachografu a na kartě řidiče tak může být za celý pracovní den několik symbolů zemí pro začátek pracovní doby, ale pouze jeden symbol pro její konec. Řidiči vozidel s analogovým tachografem takový záznam provádějí již od roku 2020, a to vyjmutím kotoučku a ručním zaznamenáním symbolu země na něj.

© CSPSD


Německo se připojilo k protokolu e-CMR

18.1.2022, Zdroj: Organizace spojených národů

Německo jako páteřní tranzitní země EU patří nově k zemím, jež přistoupily k protokolu k elektronickému nákladnímu listu e-CMR, který umožňuje snadnější a efektivnější odbavení zboží.

Pravidla pro mezinárodní silniční přepravu zásilek stanovuje Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR). Jednotlivé strany přepravy – dopravce, řidič a příjemce – používají nákladní list CMR, v němž jsou odpovídající údaje o zásilce a její přepravě. Do roku 2008 byly nákladní listy výhradně v papírové podobě.

V roce 2008 byl přijat Dodatkový protokol týkající se elektronického nákladního listu, který umožňuje jednodušší a efektivnější mezinárodní přepravy. Tento protokol je účinný od 5. června 2011. Dosud k protokolu přistoupilo 30 zemí – Bělorusko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Írán, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Moldávie, Německo, Nizozemí, Norsko, Omán, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Turecko, Ukrajina a Uzbekistán .

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526