Monitoring dotačních příležitostí.

 29. 4. 2024

Česko musí zrychlit renovace nehospodárných budov.* 

Konec zápachu a emisím těžkých kovů.* 

Obce si mohou pořídit akční plány pro udržitelnou energii a klima.* 

Česko musí zrychlit renovace nehospodárných budov. S jejich financováním pomůže NRB.

17.4.2024, Zdroj: Národní rozvojová banka, a.s. (www.nrb.cz)

Téma udržitelnosti a spotřeby energie rezonuje společností už několik let. Příkladem za všechny jsou severské země Finsko, Švédsko a Dánsko, které produkují více než 34 % své energie z obnovitelných zdrojů a výrazně tak snižují nehospodárnost svých budov. Dle slov ministra životního prostředí Petra Hladíka by Česko mělo tohoto příkladu následovat, značně zrychlit tempo renovací budov a přejít na udržitelná řešení. Ne všichni podnikatelé si však mohou takovou investici sami dovolit. Pro ně je tu k dispozici zvýhodněný úvěr s úrokovou sazbou 1,99 % p.a. z programu Nové úspory energie, díky kterému projekt realizují a dosáhnou požadovaných úspor. S přípravou projektu jim pomůže také poradenský program ELENA.

„V České republice je stále nejvíce budov s průkazem energetické náročnosti budovy v nehospodárných třídách, tedy F, G. Jedná se hlavně o stávající budovy, které vyžadují rekonstrukci a společně s ní zavedení energetického managementu. Starší budovy využívané za účelem podnikání mohou mít ale problém s financováním, často se totiž nejedná o zavedení jedné nebo dvou inovací, ale o celkové zefektivnění energetického fungování budovy.  Renovacím starších budov nahrávají i budoucí záměry Evropy. Europoslanci v březnu odsouhlasili směrnici, podle které mají být všechny budovy do roku 2050 klimaticky neutrální. Aby k tomuto došlo, budou muset stávající budovy projít změnami, které povedou k úspoře energií,” říká Eva Baková, specialistka energetiky Národní rozvojové banky.

Důvodem pro zavedení této směrnice je fakt, že právě budovy mají největší spotřebu energie v Evropské unii. Dle odhadů spotřebují až 40 % veškeré vyrobené energie a vyprodukují 36 % emisí skleníkových plynů. Často jde přitom o budovy sloužící k podnikání.

Renovace starších budov podporuje také ministr životního prostředí Petr Hladík, dle kterého bychom jim měli jít vstříc. Renovací totiž v Česku projde pouhé 1 % budov namísto minimálně 3 % za rok. Zároveň by u nás mělo dojít k rozšíření instalace obnovitelných zdrojů pro výrobu elektrické a tepelné energie z rodinných domů také na veřejné budovy, kanceláře a bytové domy. Hladík však doporučuje dělat i další kroky vedoucí k úspoře energií, které jsou žádané nejen z hlediska úspor energie, ale také kvůli plnění zmíněného nařízení Evropské unie. Může jít o instalaci nového osvětlení, výměnu starého stroje za nový, opatření spojená s ohřevem vody, vytápěním prostor či optimalizaci vodního hospodářství s využitím dešťové a šedé vody.

S těmi jim může pomoci zvýhodněný úvěr s úrokem 1,99 % p.a. z programu Nové úspory energie od Národní rozvojové banky, který jim pokryje způsobilé výdaje na realizaci úsporných opatření do výše 90 %. Do programu se mohou zapojit malí, střední i větší podnikatelé, kteří působí ve většině oblastí podnikání, jako je zemědělství, průmysl, stavebnictví, energetika, cestovní ruch, maloobchod a velkoobchod. Výjimkou jsou podnikatelé z Prahy, pro které funguje program ENERG. „Pokud se  projekt podaří dokončit a dosáhnout stanovené úspory energie, mohou podnikatelé získat finanční příspěvek ve formě dotace dosahující výše 35 % ze všech způsobilých výdajů projektu. Stačí doložit dodatečný ověřovací energetický posudek, ze kterého bude plánovaná úspora zřejmá,” říká Baková.

S přípravou celého projektu  pomůže poradenský program ELENA. V rámci něj mohou podnikatelé využít konzultaci, kde s nimi pracovníci NRB proberou jejich záměry, zajistí energetický posudek a následně pomohou s přípravou energeticky úsporného projektu. A nejen to, banka také může proplatit až 90 % způsobilých výdajů spojených s přípravou projektu.


Konec zápachu a emisím těžkých kovů. Podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace.

3.4.2024, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Obyvatele řady měst a obcí stále obtěžuje zápach z průmyslových areálů a jiných provozů, které se potýkají s problémem zápachu, ač splňují zákonem stanovené emisní limity. K nápravě a zlepšení životních podmínek lidí v blízkosti těchto míst nabízí finanční pomoc Ministerstvo životního prostředí. Na odstranění zápachu a snížení emisí těžkých kovů vyhradilo ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR v nové dotační výzvě 30 milionů korun. O podporu se mohou firmy a také kraje, obce a další původci zápachu či znečištění ucházet od 6. května 2024.

Obyvatele řady měst a obcí stále obtěžuje zápach z průmyslových areálů a jiných provozů, které se potýkají s problémem zápachu, ač splňují zákonem stanovené emisní limity. K nápravě a zlepšení životních podmínek lidí v blízkosti těchto míst nabízí finanční pomoc Ministerstvo životního prostředí. Na odstranění zápachu a snížení emisí těžkých kovů vyhradilo ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR v nové dotační výzvě 30 milionů korun. O podporu se mohou firmy a také kraje, obce a další původci zápachu či znečištění ucházet od 6. května 2024.

Z Národního programu Životní prostředí investujeme do této oblasti pravidelně. Od roku 2016 jsme vyhlásili již 4 výzvy v souhrnu za 170 milionů korun. Nyní mají šanci získat finanční injekci na nákladná ozdravná opatření další znečišťovatelé, jimž se i přes snahu dosud nepodařilo emise odstranit,“ uvádí ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a dodává: „Z aktuální dotační výzvy můžeme pomoci dalším podnikům, ať jsou to elektrárny, sklárny, cukrovary, lakovny, zpracovatelé potravin, bioplynky či například provozovatelé čistíren odpadních vod. Důležité je, aby investice měla reálný přínos pro životní prostředí, kvalitu života lidí a jejich zdraví.

O peníze mohou požádat obchodní společnosti a družstva, podnikající fyzické osoby podnikající, ale i obce, kraje, výzkumné organizace a další subjekty. Oprávněnými příjemci jsou vlastníci, nájemci nebo provozovatelé technologie, která je zdrojem znečišťování ovzduší. Výše dotace se pohybuje v rozmezí od 100 tisíc až do 10 milionů korun na jeden projekt. Mezi uznatelné náklady mohou producenti zahrnout jak výdaje na nákup zařízení, tak jeho instalaci, ale i na přípravu projektu nebo jeho zkušební provoz.

S dotační podporou je možné pořídit technologie na snížení vypouštění vybraných těžkých kovů, konkrétně olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti, jako jsou například tkaninové filtry. Požádat o podporu je také možné na zařízení či provedení změn technologických postupů, které sníží emise pachových látek. Sem se například řadí opatření jako zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování zápachu přes biofiltry, plazmové čištění, mokrou vypírku a další technologická řešení.

Příjem žádostí se otevře 6. května 2024 a potrvá do 5. května 2025, nejpozději však do vyčerpání třicetimilionové alokace.

Dokumenty k výzvě


Obce si mohou pořídit akční plány pro udržitelnou energii a klima.

4.4.2024, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Už po šesté otevře rezort životního prostředí výzvu na podporu Paktu starostů a primátorů pro klima a energii. Jejím cílem je podpora udržitelného rozvoje obcí, zlepšení kvality životního prostředí a života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků. V Národním programu Životní prostředí je připraveno patnáct milionů korun.

Samosprávy sdružené v Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima si mohou požádat o dotaci až dva miliony korun. Peníze mohou obce, dobrovolné svazky obcí či místní akční skupiny využít na zpracování Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima, organizaci Místního dne pro klima a energii nebo na podporu jednoho pracovního místa na plný nebo částečný pracovní úvazek.

„Jsme rádi, že počet obcí zapojených do Paktu stoupá, aktuálně je v něm 282 obcí. Klimatická změna se týká všech úrovní, tedy i samospráv, akční plány a další opatření jim pomohou se s ní vyrovnávat,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Příjem žádostí se otevře na začátku září letošního roku a potrvá do konce února 2025, nebo do vyčerpání alokace.  Výzva je určena pro obce, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny, které musí být již před podáním žádosti registrovány v oficiální databázi signatářů Paktu starostů a primátorů.

Orgány místní samosprávy se do iniciativy mohou zapojit tím, že rozhodnutí ohledně účasti v Paktu schválí obecní zastupitelstvo. To současně pověří starostu nebo primátora podpisem formuláře o přistoupení, který následně zašle kanceláři Paktu. Samotná účast v Paktu je zdarma, oproti tomu obec získává metodickou podporu, možnost sdílení dobré praxe s ostatními signatáři, širší možnosti propagace svých aktivit a jejich financování.

Výzva č. 2/2024

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526