Monitoring dotačních příležitostí.

 3. 6. 2024

Velké zjednodušení administrativy pro MAS a téměř 5 miliard korun do roku 2027.* 

Podávání žádostí na podporu kompostáren a aplikace kompostu na pole se prodlužuje do začátku září.* 

Velké zjednodušení administrativy pro MAS a téměř 5 miliard korun do roku 2027.

20.5.2024, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) podepsal pravidla pro dotace na rozvoj venkova v intervenci LEADER. Místní akční skupiny dostanou téměř 5 miliard korun do roku 2027. Novinkou je, že dotaci získají nejenom na spolupráci mezi sebou, ale nově i na projekty, do kterých jsou zapojeny obce, místní podnikatelé nebo neziskové organizace. Zároveň jim podstatně ubude byrokracie.

Dotace na rozvoj venkova v rámci Strategického plánu společné zemědělské politiky (SP SZP) na období 2023–2027 přinesou v rámci intervence LEADER do regionů přibližně 4,9 miliardy korun, z toho 65 % půjde z národního rozpočtu a 35 % z evropského.

„V novém programovém období jsme mohli zavést několik novinek. Ta hlavní je, že místní akční skupiny už nezískají podporu pouze na vzájemnou spolupráci, ale i na společné projekty s obcemi, neziskovými organizacemi nebo místními podnikateli. Také jsme rozšířili předmět podpory. Zatímco dříve bylo možné získat ji převážně na vzdělávací projekty a akce pro veřejnost, nyní si místní akční skupiny určí, co je pro rozvoj jejich regionu nejdůležitější a zaměření záleží na nich. Projekt pouze musí schválit Státní zemědělský intervenční fond jako administrátor dotace,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Místní akční skupiny (MAS) si připraví strategii rozvoje na konkrétním území, získají dotaci a samy vyberou projekty, které uskuteční ve spolupráci s jinou MAS, obcí, neziskovkami nebo podnikateli. MAS mohou také z dotací samy podporovat projekty konečných žadatelů, jako jsou například obce. Půjde například o vzdělávací akce, akce pro veřejnost, informační a turistická centra, ale nově to můžou být i investice například do stezek, regionálního značení potravin, sociálních služeb pro seniory a multifunkčních domů. Projekty mohou být také mezinárodní, například přeshraniční.

Oproti programovému období 2014–2020 tak mohou MAS zvolit mnohem širší spektrum aktivit investičního i neinvestičního charakteru. Zásadní změnou pravidel pro projekty spolupráce je zrušení prokazování bezdlužnosti MAS vůči finančnímu úřadu. Odpadá také další byrokratická zátěž, už není nutné prokazovat tzv. motivační účinek, a rovněž není nutné dokládat, že MAS nejsou podnikem v obtížích. Velkým zjednodušením je i zavedení jednotkových nákladů pro vzdělávací akce, exkurze a další neinvestiční výdaje. MAS tedy nebude muset dokládat faktury, podporu získá podle sazby určené například za jednu hodinu vzdělávacího kurzu.

Na období 2024 až 2027 mají jednotlivé MAS stanovenou předpokládanou podporu, kterou mohou rozdělit na projekty spolupráce nebo pro projekty konečných žadatelů. Na projekty spolupráce může MAS využít maximálně 50 % rezervované alokace a zároveň maximálně 15 milionů. Projekty musí být v souladu se schváleným Programovým rámcem SP SZP.

Žádosti o dotace na projekty spolupráce z intervence LEADER začne přijímat Státní zemědělský intervenční fond v září 2024. Výzvy na projekty konečných žadatelů mohou MAS vyhlašovat od března tohoto roku.

Úplné znění Pravidel pro projekty spolupráce naleznete zde: Pravidla pro projekty spolupráce | eAGRI

Místní akční skupiny (MAS) jsou společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku). V České republice působí 180 MAS.


Podávání žádostí na podporu kompostáren a aplikace kompostu na pole se prodlužuje do začátku září.

13.5.2024, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Ministerstvo životního prostředí prodlužuje podporu výstavby nebo modernizace kompostáren, stejně jako pořízení techniky pro aplikaci kompostu na ornou půdu z prostředků Národního programu Životní prostředí. Nově se provozovatelé kompostáren i zemědělci mohou do programu přihlásit až do 2. září 2024.

Podpora z výzvy č. 6/2023: Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu míří především na zvýšení odbytu vyrobených kompostů. Podporu mohou čerpat soukromé firmy i obce a pokryje až 70 % nákladů u modernizace kompostáren nebo pořízení techniky na aplikaci kompostu na pole pro provozovatele kompostáren nebo bioplynových stanic. Zemědělské podniky si mohou pořídit tuto techniku s 60 % dotací.

MŽP v minulých letech podporovalo budování kompostáren v rámci Operačních programů Životní prostředí (OPŽP) a na základě poskytnutých prostředků byla vybudována rozsáhlá síť kompostáren pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů.

Právě zpracovatelským zařízením aktuální výzva umožňuje dovybavení provozovaných technologií. Aplikace kompostů přispívá k zajištění koloběhu živin a organické hmoty v zemědělské půdě, proto ministerstvo podporuje také využití aplikační techniky na zapravení kompostů (případně digestátů, tedy zbytků ze zpracování biologického odpadu v bioplynových stanicích). Dotace také směřují například na manipulační plochy nebo technologie pro multispektrální snímání zemědělských pozemků.

Kompost a digestát jsou kvalitní organická hnojiva, která doplní do půdy potřebné živiny. Pomáhají zlepšit a udržet kvalitu půdy, přispívají k zadržování vody a udržení zemědělského využití půdy, což je zásadní pro adaptaci na probíhající klimatickou změnu. Podpora výroby a aplikace těchto přírodních hnojiv na zemědělskou půdu pomůže využití bioodpadů v regionu a také informovanost o výhodách jejich využití mezi zemědělci.

Lhůta pro podávání žádostí o podporu v rámci dotační výzvy č. 6/2023: Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu je prodloužena do 2. 9. 2024. Prodlužuje se i období realizace podpořených projektů do 31. 10. 2025.

Podrobnosti k nastavení podmínek vypsané výzvy najdete této stránce Národního programu Životní prostředí.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526