Monitoring dotačních příležitostí.

 1. 7. 2024

CzechInvest podpoří akce zaměřené na podporu podnikání u mladých lidí.* 

Druhá výzva programu Úspory energie – aktuální harmonogram výzev na rok 2024.* 

Spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu.* 

CzechInvest podpoří akce zaměřené na podporu podnikání u mladých lidí.

Soutěže, workshopy, letní festivaly či inspirativní kempy. Agentura CzechInvest prostřednictvím projektu Podpora podnikavosti pořádá či spoluorganizuje desítky akcí během letošního roku zaměřených na podporu podnikání u mladých lidí po celém Česku.

11.06.2024 | Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Podpora podnikavosti je klíčovým pilířem strategie CzechInvestu, který si klade za cíl nejen zvýšit počet nově vznikajících podniků, ale také zlepšit jejich konkurenceschopnost na domácím i mezinárodním trhu. V rámci tohoto programu budou organizovány workshopy, semináře, hackathony, a další vzdělávací akce, které mladým lidem poskytnou potřebné znalosti a dovednosti pro úspěšný start jejich podnikání.

„Chceme mladým lidem na akcích po celém Česku představit nejen výhody podnikání, ale také nabídnout příležitosti a inspiraci, jak rozvíjet vlastní nápady. Proto se zaměřujeme na oblasti, jako jsou inovace, technologie a udržitelnost, které jsou jedním z předpokladů pro budoucí úspěch začínajících podnikatelů,“ říká Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest. Současně dodává: „Podpora mladých podnikatelů je dobrou investicí, protože jim pomáhá postavit se na vlastní nohy a přináší inovace a nové pracovní příležitosti do regionů.”

Mezi téměř sto padesáti akcemi je například i nadcházející hudební festival Rock for People, který se koná ve dnech 12.–15. června 2024 v Hradci Králové. V rámci KB Future Fest Zóny se budou prezentovat tři startupy z projektu Technologická inkubace, které představí své projekty široké veřejnosti.

„Chceme inspirovat mladé lidi k podnikání, aby se nebáli zkoušet nové věci a posouvat své hranice. Rock for People nám umožňuje být blíže lidem a představit jim technologicky inovativní koncepty, které je mohou inspirovat k cestě za svým business snem,“ říká Markéta Mentelová, ředitelka Creative Hub projektu Technologická inkubace.

„Rock for People už dlouho není ryze hudební festival. Stal se také showroomem pro technologie, design a inovace. Naší dlouhodobou a postupně naplňovanou strategií je zvyšování kreativních kompetencí a vytváření nových kapacit v tomto směru. Právě tyto atributy se v zóně Komerční banky a Mastercard s přispěním CzechInvest setkávají a nechávají příchozí nahlédnout do budoucnosti udržitelných festivalů.  Je před námi ještě dlouhá cesta a nás těší, že máme partnery, kteří se na ni vydali společně s námi,“ říká Michal Thomes, ředitel Rock for People.

Zástupci CzechInvestu budou i na populárním festivalu Colours of Ostrava, který je zaměřen na hudbu, ale i na podporu mezioborovosti, inovací a podnikavosti. Na akci se účastní mezinárodního diskuzního fóra Meltingpot.

Projekt Podpora podnikavosti je zaměřen na studenty středních a vysokých škol, mladé profesionály i začínající podnikatele, kteří chtějí získat praktické zkušenosti a odborné rady od úspěšných podnikatelů a odborníků z různých oborů. CzechInvest také plánuje spolupráci s univerzitami, výzkumnými institucemi a soukromými firmami, aby zajistil co nejvyšší úroveň kvality a relevance poskytovaných akcí. Projekt je součástí Národního plánu obnovy, komponenty 1.4. Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie, financovaného z EU Nástroje pro oživení a odolnost.


Druhá výzva programu Úspory energie – aktuální harmonogram výzev na rok 2024.

24.5.2024, Zdroj: OP TAK (www.optak.cz)

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, konkrétně závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2023/1791/EU ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR a splnění závazku nových úspor energie podle článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2023/1791/EU, dále potřebě příspěvku k naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

Mezi podporované aktivity patří snížení energetické náročnosti firemních budov, kterou lze kombinovat například s podporou instalace integrovaného zařízení na místě, které vyrábí elektřinu, vytápění nebo chlazení z obnovitelných zdrojů energie. Podpořeny budou i investice do zelených střech a do zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody. U opatření mimo renovace budovy v rámci energetického hospodářství se pak jedná například o podporu snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé emise oxidu uhličitého) nebo využití odpadní energie pro pokrytí vlastní potřeby energetického hospodářství.

Maximální výše dotace je zhruba 750 milionů korun (30 milionů EUR) na podnik a na investiční projekt. Celkové způsobilé výdaje (CZV) na projekt musí být minimálně ve výši 625 tisíc korun a maximálně dvě miliardy korun.

Podpora na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a výběrové řízení, bude poskytována ve výši 50 procent ze způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých výdajů na organizaci výběrových řízení položku může činit 80 000 korun na jednu žádost o podporu.

Podniky si navíc mohou vybrat z dalších výzev, které resort na energeticky úsporná opatření a rozvoj obnovitelných zdrojů energie průběžně vypisuje. Stále je tak možné podávat žádosti do výzvy na výstavbu malých vodních elektráren nebo na udržitelné hospodaření s vodou. Připravuje se také výzva na podporu výstavby větrných elektráren.

MPO podpoří opatření na úsporu energie ve firmách

Žadatelem bude moci být malý a střední podnik podle definice v Příloze I GBER nebo velký podnik. V oblasti železniční dopravy může být žadatel i subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem, a státní organizace (Správa železnic, státní organizace). Plánovaná alokace na tuto výzvu je 5 mld. Kč. Jedná o průběžnou výzvu, v rámci které bude příjem žádostí o podporu probíhat od 24. 5. 2024 do 31. 10. 2025.

Podporované aktivity

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů.
 • Instalace integrovaného zařízení v místě, které vyrábí elektřinu, vytápí nebo zajišťuje chlazení z obnovitelných zdrojů energie (OZE).
 • Instalace zařízení pro ukládání energie vyrobené v zařízeních na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
 • Připojení k soustavě energeticky účinného dálkového vytápění a/nebo chlazení a související vybavení.
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby.
 • Investice do zelených střech a do zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody.
 • Modernizace rozvodů elektřiny, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetickém hospodářství.
 • Využití odpadní energie pro pokrytí vlastní potřeby energetického hospodářství.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě.

Výše způsobilých výdajů

 • 0,625 mil. Kč – 2 000 mil. Kč

Míra podpory

 • 50–80 % – malý podnik,
 • 40–70 % – střední podnik,
 • 30–60 % – velký podnik.

* je závislá na realizovaných opatřeních (dle GBER), na výši úspory a na regionu, kde je projekt realizován (chudší regiony mají vyšší podporu)

Cílová skupina

 • malý a střední podnik (definice GBER),
 • velký podnik,
 • subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem (podrobnosti ve výzvě).

Způsobilé výdaje

 • dodatečné investiční náklady, které jsou nezbytné k dosažení vyšší úrovně energetické účinnosti pro podporované činnosti.

Klíčová specifika a omezení

V rámci výzvy nejsou podporovány modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro distribuci vedoucí ke zvýšení její účinnosti, dále modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti mimo zdrojů na OZE a investice související s výrobou, zpracováním, přepravou, distribucí, skladováním nebo spalováním fosilních paliv. Nejsou podporována zařízení v EU ETS apod.

Nejsou podporována opatření ke splnění legislativních požadavků včetně požadavků na BAT apod., resp. pouze náklady nad rámec těchto požadavků.

Ukončení fyzické realizace: 31. 10. 2026

Dokumenty ke stažení

Úspory energie II.pdf – PDF (362 kB) a další na odkaze zde.

Harmonogram výzev OP TAK pro rok 2024

Harmonogram výzev na rok 2024 – Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021-2027)

Harmonogram výzev OPTAK pro rok 2024.xlsx – XLSX (76 kB)

MPO na semináři radilo firmám, jak zvládnout digitální a zelenou transformaci

„Seminář poskytl malým a středním podnikům praktické rady, jak zvládnout dvojí tranzici při vědomí, že udržitelný růst je nejen trendem, ale i nevyhnutelnou strategií pro budoucnost,“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.  

V dopolední části semináře zástupci MPO nastínili vývoj podpory financování podniků v nadcházejícím programovacím období 2028+, představili současné i plánované výzvy OP TAK a informovali o střednědobém hodnocení tohoto operačního programu. Zástupce OECD prezentoval projekt ke střednědobé evaluaci Strategie podpory malých a středních podniků v České republice (2021-2027), který získal financování z evropského Nástroje pro technickou podporu (TSI).

Odpolední blok se zaměřil na problematiku nefinančního reportingu a odpovědného investování (ESG) a jejich vnímání malými a středními firmami. Účastníci semináře se seznámili s konkrétními příklady využití umělé inteligence téměř ve všech ekonomických odvětvích. Zástupci Evropského centra pro digitální inovace (EDIH) ukázali možnosti hloubkového technického poradenství, které jsou schopni malým a středním firmám ušít na míru v oblasti kybernetické bezpečnosti, automatizace, robotiky a AI.


Spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu.

3.6.2024, Zdroj: ÚOHS (www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html)

Dne 1. 6. 2024 byl spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM). Od tohoto data je tedy možné poskytovat podporu malého rozsahu (de minimis) dle nových nařízení č. 2023/2831 a nařízení č. 2023/2832 o podporách de minimis a zapisovat ji do RDM.

Dle nařízení č. 2023/2831 je možné jednomu podniku poskytnout podporu de minimis do maximální výše 300 tisíc eur za tříleté období, které se posuzuje průběžně (tj. při poskytnutí podpory se sledují podpory de minimis, které jeden podnik obdržel v období tří let předcházejících dni poskytnutí podpory).
Jednomu podniku pověřenému poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu může být poskytnuta podpora de minimis dle nařízení č. 2023/2832 do maximální výše 750 tisíc eur v tříletém období, které se též posuzuje průběžně.
Kromě nového počítání rozhodných období a nových limitů podpory de minimis obsahuje RDM také funkce umožňující zaznamenávat podpory poskytnuté finančním zprostředkovatelům ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení č. 2023/2831.
Dne 31. 5. 2024 byly na webu Úřadu zveřejněny aktualizovány metodické příručky a dokumenty k podpoře de minimis a k RDM: podpora de minimis a centrální registr podpor malého rozsahu. V souvislosti s přechodem na nová nařízení o podporách de minimis je třeba, aby poskytovatelé, pokud tak dosud neučinili, aktualizovali vzory právních aktů, na základě kterých podpory malého rozsahu poskytují, neboť spuštěním upraveného RDM v České republice skončilo přechodné období a není již možné poskytovat podporu de minimis dle nařízení č. 1407/2013 a nařízení č. 360/2012. Název nařízení, podle kterého je podpora malého rozsahu poskytována, je tedy potřeba ve vzorech právních aktů aktualizovat, stejně jako případná další ustanovení týkající se limitu podpory a rozhodného období. Podpory de minimis, které byly poskytnuty do 31. 5. 2024 dle nařízení č. 1407/2013 nebo nařízení č. 360/2012 je možné do RDM i nadále zaznamenávat.
Dovolujeme si též připomenout, že v souladu s ustanovením § 3a odst. 4 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel povinen údaje o každé poskytnuté podpoře de minimis a jejím příjemci (s výjimkou podpory poskytnuté finančnímu zprostředkovateli ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení č. 2023/2831) zaznamenat do centrálního registru do pěti pracovních dnů ode dne jejího poskytnutí.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526