Monitoring dotačních příležitostí.

 8. 7. 2024

Pokrytí bílých míst a rychlejší internetové připojení.* 

Další dotace pro teplárny.* 

SFŽP vyzývá žadatele ke zvýšené obezřetnosti při výběru dodavatelů a realizačních firem.* 

Pokrytí bílých míst a rychlejší internetové připojení. Ve výzvě z OP TAK jsou připraveny 4 miliardy korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo I. výzvu aktivity Vysokorychlostní internet z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Cílem výzvy je zvýšit rychlost a kvalitu připojení a pokrýt oblasti s nedostatečným nebo žádným připojením k internetu.

10.06.2024 | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Žádosti bude možné podávat od 1. srpna 2024 do 31. října 2024 prostřednictvím portálu ISKP2021+. Na jeden projekt lze získat až 228 milionů korun.

„Rychlé, dostupné a stabilní internetové připojení potřebujeme jak v podnikání, tak v každodenním životě. Proto jsme připravili výzvu na podporu výstavby a modernizace přípojných a přístupových sítí s velmi vysokou kapacitou, ve které máme z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost připraveny 4 miliardy korun,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Díky tomu bude možné vybudovat nové optické sítě a pokrýt místa, kde v současné době připojení není v odpovídající kvalitě dostupné. Modernizace stávající infrastruktury pak pomůže zajistit rychlejší a stabilnější připojení k internetu.“

O podporu mohou požádat žadatelé s oprávněním k podnikání v oblasti elektronických komunikací, například společnosti poskytující služby pevného a mobilního připojení. Na jeden projekt lze získat až 228 milionů korun. „Do výzvy jsme navíc přidali novinku, která zahrnuje podporu budování a modernizace přípojných sítí do obcí. Nabídka možností podpory na nejrůznější typy sítí se rozšířila a podnikatelé budou mít možnost zavádět širší škálu sítí s ohledem na potřeby daného území. Věříme, že i o tuto novinku projeví podnikatelé v oblasti elektronických komunikací zájem,“ říká vrchní ředitel Sekce fondů EU Marian Piecha s tím, že v případě velkého počtu kvalitních projektů je MPO připraveno celkovou alokaci 4 miliard korun navýšit.

Výzvu připravilo MPO ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a asociacemi podnikatelů v elektronických komunikacích. Díky podpoře z evropských fondů už bylo z OP PIK vybudováno připojení více než 22 tisíc českých domácností a pro dalších téměř 40 tisíc je podpora schválena z Národního plánu obnovy.

Více informací k výzvě najdete na webu OP TAK

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň provozuje bezplatnou Zelenou linku 800 800 777.

OP TAK 2021-2027 je jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů. Jeho cílem je zvýšit přidanou hodnotu podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Program se primárně zaměřuje na podporu malých a středních podniků. V oblasti úspor energií, energetické a digitální infrastruktury nebo výzkumu a vývoje nechybí ani podpora pro velké podniky. Řídicím orgánem je Sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu.


Další dotace pro teplárny.

13.6.2024, Zdroj: Priorita (www.priorita.cz)

Odklon české energetiky od uhlí pokračuje. Ministr Petr Hladík oznámil v Teplárně České Budějovice další masivní investice na dekarbonizaci teplárenství. Dvacet miliard korun z programu HEAT Modernizačního fondu podpoří teplárny, které přejdou z uhlí na ekologičtější zdroje. Právě českobudějovická teplárna je příkladem úspěšného žadatele v předchozí výzvě HEAT a díky tomu se odstřihla od uhlí.

Pokračuje tak modernizace, která má zajistit ekologicky udržitelné dálkové vytápění domácností za dostupné ceny. „Je to další krok v investicích do našeho teplárenství, které je zásadní složkou státní energetické infrastruktury. Modernizace a dekarbonizace tepláren je jednou z hlavních oblastí podpory Modernizačního fondu. Celkem už bylo zaalokováno projektů za téměř 70 miliard korun, schváleno jich je 35 ve výši přes 46 miliard korun. Jsou to obrovsky náročné a drahé projekty a já jsem velmi rád, že přibývá tepláren, ve kterých se již nespaluje uhlí,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Dosud jsme v programu HEAT, který je určen na dekarbonizaci teplárenství, vyhlásili čtyři dotační výzvy, v nichž se nám sešlo na šest desítek kvalitních projektů. Požadavky na dotace ale dvojnásobně převýšily vymezenou alokaci, proto jsme podpořili také projekty, které původně spadly do zásobníku projektů,“ popisuje velký zájem energetiků ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman s tím, že je tu i nadále velký potenciál realizace dalších potřebných investic na snižování emisí tepláren. Proto je v Modernizačním fondu připraveno na investice do této oblasti dalších 20 miliard korun.

Díky aktuálně vyhlášené výzvě i všem předchozím bude snazší do roku 2030 dokončit přechod teplárenství od uhlí k jiným zdrojům. „Nově je podpora cílena zejména na nejmodernější technologie, jako jsou například tepelná čerpadla nebo využití geotermální energie,“ uvádí ministr životního prostředí Hladík, který novou výzvu oznámil v českobudějovické teplárně. Ta je jedním z výrobců elektřiny a tepla, kteří k přechodu z uhlí na bezemisní a obnovitelné zdroje přistoupili. Tato městská společnost zásobuje krajskou metropoli, mezi odběratele patří průmyslové společnosti, různé instituce, školy, kulturní a zdravotnická zařízení i domácnosti. „V Budějovicích vyměnili starý kotel na uhlí za nový, který spaluje biomasu, konkrétně štěpku. Ve výsledku to znamená, že do ovzduší meziročně vypustí méně emisí včetně CO2 a významně sníží spotřebu neobnovitelných zdrojů. Přispěla k tomu i více než třistamilionová dotace z programu HEAT Modernizačního fondu,“ uvedl ministr při návštěvě na jihu Čech.

V teplárně demontovali granulační uhelný kotel a vystavěli nový na biomasu. Součástí projektu je i navazující infrastruktura a vybudování příjmu a skladu nového paliva.

„Modernizaci zdrojů jsme systematicky zahájili v roce 2017. Vloni byl zprovozněn tepelný napáječ z nedaleké elektrárny Temelín a společně se zmíněnou výměnou kotle tak ušetříme přibližně dvě třetiny spalovaného uhlí. Posledním krokem realizace naší Strategie pro zelené město bude výstavba zařízení na energetické využívání odpadu ZEVO Vráto, které chceme s podporou SFŽP dokončit v roce 2028, tedy před zahájením zákazu skládkování a oficiálními evropskými termíny pro dekarbonizaci,“ uvádí Václav Král, předseda představenstva Teplárny České Budějovice, a. s.

Modernizací prošly i jiné teplárny, nyní mají možnost získat podporu z Modernizačního fondu další z nich. V aktuálně vyhlášené výzvě je připraveno dvacet miliard korun. Žádosti bude možné podávat od 15. července do 29. listopadu 2024.

„Dotace je určená na přechod z uhlí a uhelných derivátů na biomasu a jiné obnovitelné zdroje, včetně tepelných čerpadel nebo využití geotermální energie. Podporován je stále ale i přechod na zemní plyn s účinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla Jsou to podlimitní i nadlimitní projekty. Vždy se musí jednat o soustavu zásobování tepelnou energií, žadatelé musejí být vlastníky zdroje tepelné energie či soustavy. Podporu budeme poskytovat v rozmezí 30 až 65 % z celkových způsobilých výdajů projektů,“ doplňuje ministr Hladík.


SFŽP vyzývá žadatele ke zvýšené obezřetnosti při výběru dodavatelů a realizačních firem.

17.6.2024, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

SFŽP: Žádáme příjemce a žadatele o dotaci z programu Nová zelená úsporám, a zvláště podprogramu Nová zelená úsporám Light, aby u dotačních projektů věnovali zvýšenou pozornost a obezřetnost při výběru dodavatele, uzavírání smluv na instalaci solárních systémů a na renovaci domu a úhradě záloh.

Důrazně doporučujeme nepřistupovat na platbu zálohy vyšší než 30 % ceny díla nebo dodávky. Současně doporučujeme nepřistupovat k poskytnutí zálohy dodavateli před uzavřením řádné smlouvy, neproplácet plnou cenu díla nad hodnotu případně poskytnuté zálohy dříve, než je dílo dodavatelem řádně předáno v bezvadném stavu, neposkytovat platby v hotovosti bez vystaveného daňového dokladu, nepodléhat případnému nátlaku dodavatelské firmy na rychlé uzavření smlouvy bez přítomnosti dalšího člena rodiny nebo poradce NZÚ Light apod.

Dále našim žadatelům doporučujeme, aby si před podpisem smlouvy a zaplacením zálohy vybraného dodavatele prověřili a zjistili reference. Zájemcům o dotaci z programu Nová zelená úsporám Light jsou bezplatně k dispozici poradci z řad Místních akčních skupin a energetických středisek EKIS. Pomoci s ověřením spolehlivosti mohou také členové rodiny či sousedé a známí, kteří již realizovali podobné projekty a mohou tak poskytnout informace na základě vlastních zkušeností. Reference lze čerpat i na ověřených online portálech jako např. refsite.info, vodítkem může být i členství dodavatele v některé z oborových organizací.

Státem hrazenou asistenci poradců ze sítě MAS, EKIS a M-EKIS doporučujeme zájemcům o dotaci NZÚ Light využít ještě před uzavřením smlouvy o dílo. Poradci na požádání zkonzultují předložené návrhy dodavatelských smluv před jejich podpisem, mohou upozornit na případné nestandardní smluvní ujednání, postupy nebo podezřelé aktivity. Kromě toho žadatelům v této fázi poradí, jak naplánovat renovaci, pomohou s podáním žádosti o dotaci i s doložením realizace.

Co dělat, když se plnění díla ze strany dodavatele zpožďuje

V případě zpoždění realizace ještě není důvod k panice. Instalace firem jsou závislé na řadě faktorů a ke zpoždění dochází. Pokud hrozí, že doba instalace překročí lhůtu požadovanou k předložení dokladů k prokázání splnění podmínek pro čerpání poskytnuté dotace, umožníme na základě včas podané odůvodněné žádosti realizační dobu pro čerpání dotace prodloužit, aby bylo možné vzniklou situaci řešit a projekt dokončit.

V případě, že jste již obdrželi od Fondu výzvu k doložení projektu, požádejte prostřednictvím informačního systému pro evidenci žádostí AIS SFŽP o prodloužení doby realizace vašeho projektu. Zde je nutné upozornit, že nelze prodloužit lhůtu, která již uplynula, proto požádejte o její prodloužení co nejdříve po zjištění, že lhůta pro plnění nebude splněna.

Co dělat, když se dodavatel dostal do insolvence

V případě, že máte uzavřenou smlouvu s dodavatelem, který se ještě před realizací vašeho projektu dostal do insolvence, radíme realizovat naplánovaná opatření s jinou realizační firmou. Na základě odůvodněné žádosti v těchto případech také umožníme prodloužit dobu na doložení podkladů k prokázání podmínek pro čerpání dotace, aby bylo možné projekt dokončit. V případě, že již došlo k uhrazení zálohy dodavateli, který se dostal do insolvence, doporučujeme žadateli přihlásit svoji pohledávku u příslušného insolvenčního soudu (místně příslušný krajský soud).

Pokud se rozhodnete dotační projekt nakonec nerealizovat, je možné žádost o dotační podporu vzít zpět či odstoupit od vydaného rozhodnutí a případně o ni požádat znovu ve chvíli, kdy budete mít spolehlivého dodavatele. V případě, že vám byla u takto ukončené žádosti na základě vydaného rozhodnutí zálohově poskytnutá dotace z veřejných prostředků již vyplacena, je nutné uvedenou částku poukázat zpět na účet Fondu, a to nejpozději do termínu pro splnění účelu dotace.

Pokud se v souvislosti s jednáním dodavatele domníváte, že jste se stali obětí podvodu, doporučujeme obrátit se na orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství).

Jak provést změnu žádosti

Veškeré změny v žádosti, ať už jde o prodloužení termínu doložení realizace podpořených opatření nebo odstoupení od žádosti o dotaci, vyřídíte v informačním systému pro administraci žádosti AIS SFŽP ČR, ve kterém jste žádost podávali. V případě nejasností se obraťte na poradce ze sítě MAS/EKIS nebo kontaktujte projektového manažera, který vám byl při podání žádosti přidělen.

Co když nemají instalované výrobky požadované vlastnosti

Dostali jste se vy nebo někdo z blízkých do situace, kdy instalované technologie nemají deklarované vlastnosti nebo máte podezření na nekalé či klamavé obchodní praktiky? V přehledném průvodci České obchodní inspekce najdete odpovědi na nejčastější otázky ze spotřebitelského práva.

Spotřebitelský průvodce

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526