MONITORING DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

 26. 7. 2022

Dotační novinky červenec 2022.  

Dotace mají pomoci udržet obchody v malých obcích, vyhlášena nová výzva.  

Dotační novinky červenec 2022.

Cirkulární řešení v podnicích- nová výzva z Národního plánu obnovy

MPO včera vyhlásilo výzvu na podporu cirkulární ekonomiky z Národního plánu obnovy, přesněji se jedná o „I. Výzvu- Cirkulární řešení v podnicích“ (komponenta 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda).

Cílem je předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami a zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích. Plánovaná celková alokace je 1 miliarda Kč.

Kdo může být žadatelem a jaká je výše podpory?

Žadatelem mohou být podniky všech velikostí od malých, přes střední až po velké, počítá se také s podniky vlastněnými až ze 100 % veřejným sektorem. Výhodou je, že mohou žádat podniky na území celé ČR včetně Hl. m. Prahy.

Dotace až do výše 40 % způsobilých výdajů, v rámci jednoho projektu minimálně 1mil. Kč a maximálně 20 mil. Kč.

Od kdy mohu o dotaci žádat?

Příjem žádostí bude probíhat od 27. července 2022 do 30. září 2022.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

Stroje a technologie sloužící k následujícím účelům:

– nové technologie k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu.

– dále technologie k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu a také zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.

– zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků. Podporováno je i zavádění technologií k náhradě vybraných vstupních surovin a snížení množství vstupů při výrobě.

– zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku.

– nové technologie na protektorování pneumatik a zavádění technologií pro získávání kritických surovin.

Definice druhotné suroviny

Tento pojem se v rámci výzvy na podporu cirkulárních řešení vyskytuje velmi často, proto je dobré ho správně chápat. Jedná se o vedlejší produkt nebo upravený odpad, který přestal být odpadem. Dále jsou to materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru, a z dalších výrobků, využitelné pro další zpracování a v neposlední řadě též nespotřebované vstupní suroviny a materiály předávané k novému využití.

Druhotná surovina slouží jako vstup pro výrobu a nahrazuje primární surovinu.

Typ dotace

Průběžná, bude tedy rozhodovat rychlost podání vašeho projektu. Pokud byste rádi připravili dotační projekt na téma cirkulárního řešení ve vašem podniku, neváhejte nás kontaktovat na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz.

Ing. Petra Macková Hrochová

předsedkyně Komory dotačních poradců

mob.: +420 605 140 517


Dotace mají pomoci udržet obchody v malých obcích, vyhlášena nová výzva.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 30. června 2022 druhou výzvu Programu na podporu provozu maloobchodních prodejen na venkově Obchůdek 2021+.

01.07.2022 | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Žádost podávají kraje, které vyhlásí vlastní dotační program pro prodejny na svém území.

Cílem dotace je pomoci s udržením provozu maloobchodních prodejen v obcích do 1000 obyvatel, nebo ve větší obci do 3000 obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1000 obyvatel, kde je v provozu pouze jedna prodejna s převažujícím prodejem potravin.

Z důvodu vysoké inflace, vysokých cen energií a pohonných hmot navýšilo Ministerstvo průmyslu a obchodu celkovou dotaci programu z 39 na 52 milionů korun, což umožní jednotlivým krajům (kromě Prahy) dosáhnout až na 4 miliony korun. Prodejnám pak může kraj vyplatit podporu na provozní financování až do výše 130 tisíc korun.

Ministerstvo proplácí žádosti krajů v programu Obchůdek 2021+

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo v této obtížné době navýšit rozpočet na podporu malých venkovských prodejen. Věřím, že se všechny kraje do programu zapojí a podpoří tak zachování základní obslužnosti v malých obcích“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Veřejná služba, ne výnosný byznys

„V rámci první výzvy se podařilo podpořit více než 400 prodejen částkou přesahující 28 milionů korun,“ připomíná Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Provozování obchodů v malých obcích je často spíše veřejnou službou než výnosným podnikáním a je proto dobře, že stát pokračuje v jejich podpoře prostřednictvím programu Obchůdek 2021+. S ohledem na ceny energií a další rostoucí náklady je podpora nyní skutečně životně důležitá. Význam obchodů v malých obcích se naplno ukázal i během pandemie. Program nastartoval také větší zájem části krajů tyto obchody podporovat. Do budoucna by bylo skvělé, kdyby se připojily i další regiony a krajská podpora obchodů v malých obcích byla koordinována s vládním programem,“ doplňuje Pavel Březina, předseda Asociace českého tradičního obchodu, která sdružuje tradiční české maloobchodní sítě.

Informace k výzvě pro kraje

 • Příjem žádostí krajů o podporu probíhá od 1. září do 15. října 2022
 • Maximální dotace pro kraj je 4 miliony korun za rok a pro prodejnu 130 tisíc ročně
 • Rozhodné období je od 1. ledna do 31. října 2022 nebo od 1. ledna do 31. prosince 2022

Program je zaměřen na dotační podporu těchto provozních nákladů/výdajů prodejen:

 • náklady na zaměstnance, kteří se podílejí na chodu prodejen
 • náklady na nájem prodejny včetně poplatků za vytápění, osvětlení, pořízení
 • neinvestičního majetku a služby související s provozem
 • náklady spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu,
 • náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb

Kraj vyplní základní informace v žádosti a připojí přílohu č. 1 Výzvy II., která je potvrzením o respektování základních podmínek Programu Obchůdek 2021+.

Proces poskytnutí dotace kraji

 1. MPO vyhlásí výzvu pro příjem žádostí krajů o dotaci s uvedením termínů pro podání žádostí o dotaci a objemem alokace prostředků státního rozpočtu.
 2. Žádost o dotaci je možné podávat nejpozději do data uvedeného v příslušné výzvě.
 3. Po prověření žádosti kraje o poskytnutí dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
 4. Dotace je kraji poskytnuta formou ex post v rámci příslušného rozpočtového roku v období let 2021–2025.
 5. Za dodržení podmínek účelovosti dotace a dodržení parametrů odpovídá příjemce dotace (zástupci prodejen).
 6. Účelné a hospodárné využití dotace bude předmětem kontroly ze strany poskytovatele dotace podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů (kontrolní řád)

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526