MONITORING DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

 9. 8. 2022

CzechInvest prodlužuje první výzvu projektu Technologická inkubace.  

Dotace MŽP aktuálně – fotovoltaika, úprava vod.  

Pozvánka na webinář úspory energií s dotační podporou.  

CzechInvest prodlužuje první výzvu projektu Technologická inkubace.

Agentura CzechInvest prodloužila termín podání přihlášky v rámci první výzvy projektu Technologická inkubace, a to do 17.8. 2022.

22.07.2022 | Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Zároveň došlo ve výzvě k několika změnám, které se však týkají pouze doplnění či vysvětlení stávajících informací.

Jedná se o následující změny:

 • Prodloužení lhůty pro podání žádostí – od 1. 7. 2022 do17. 8. 2022
 • Definice používaných výrazů a zkratek: TI = Systémový projekt Technologická inkubace, ev. č. FX01010001, jehož součástí je Program Technologická inkubace startupů (ve Výzvě uváděn jako Program TI) – jedná se o obecné upřesnění, které prochází celým textem výzvy.
 • Několik informací k dovysvětlení kapitoly 14 – Proces administrace a posouzení Žádosti
 • Dvě doplňující informace ke kapitole 15.2 Rozhodnutí o poskytnutí podpory
 • Změny v kapitole 16 Čerpání podpory – zde se jedná o větší úpravy – vysvětlení toho, jak budou v případě, že budete vybráni, probíhat platby částí přidělené dotace..
 • • Změna v kapitole 19 Publicita došlo k úpravě věty: „Tento projekt byl realizován za finanční podpory systémového projektu Technologická inkubace.“

Veškeré dokumenty naleznete na stránce projektu Technologická inkubace.


Dotace MŽP aktuálně – fotovoltaika, úprava vod.

19.7.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/)

Zájem o fotovoltaiku a tepelná čerpadla v programu Nová zelená úsporám dále roste. Voda bez toxických zbytků léčiv? Norské fondy nabízí laboratořím miliony na přístroje pro analýzu vod.

Zájem o fotovoltaiku a tepelná čerpadla v programu Nová zelená úsporám dále roste

Nárůst zájmu o dotace na obnovitelné zdroje energie z programu NZÚ je kontinuální. Jak však ukazují přiložené grafy přijatých žádostí, opravdu přelomovým obdobím byl podzim 2021. V důsledku krachu velkého dodavatele elektřiny a plynu a prudkého nárůstu cen energií evidujeme od října loňského roku doslova raketový nárůst zájmu zejména o fotovoltaiku a také i o tepelná čerpadla.

Tento trend pokračuje i nadále od ledna letošního roku, kdy zájem kontinuálně strmě stoupá. Za červen se dokonce počet přijatých žádostí o fotovoltaiku meziročně vyšplhal na pětinásobek oproti roku 2021 (940 přijatých žádostí za červen 2021 versus 4 676 žádostí za červen 2022) a celkový počet přijatých žádostí na fotovoltaiku (FVE) za první půlrok letošního roku (18 316) je již téměř dvojnásobný oproti počtu přijatých žádostí za celý loňský rok, takový trend lze vystopovat i u tepelných čerpadel (TČ).

K pokračujícímu nárůstu zájmu o podporu OZE bezesporu přispívá i nejistota kolem dodávek plynu kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině a všeobecný odklon od využívání plynu jako zdroje energie. Navíc ale Nová zelená úsporám zaznamenává příliv nové klientely. O příspěvek na výměnu neekologických zdrojů z programu NZÚ se totiž nově začaly hlásit domácnosti, které nespadají do kategorie nízkopříjmových domácností, a tudíž nemohou využít program kotlíkových dotací.

Rekapitulace základních informací k pokračování Nové zelené úsporám (spuštěné od podzimu 2021)

 • Do roku 2030 dotace v minimální výši 39 miliard korun
 • Dotace pokrývají zhruba 50 % vstupních nákladů na jednotlivá opatření
 • Další peníze získají zájemci za kombinaci opatření: Majitelé rodinných domů za každou kombinaci získají 10 tisíc korun, majitelé bytových domů 20 tisíc korun, bonusy se mohou sčítat
 • Pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj navíc poskytuje 10 % zvýhodnění
 • O dotace mohou žádat majitelé rodinných a bytových domů z celé ČR nebo majitelé rekreačních objektů, v nichž trvale žijí
 • Program domácnosti motivuje k úsporným rekonstrukcím a stavbám, zvyšuje zájem o obnovitelné zdroje energie
 • Podání žádosti i všech potřebných dokumentů probíhá online přes webové stránky www.novazelenausporam.cz

Grafy k nárůstu zájmu o NZÚ v oblasti FVE a tepelných čerpadel od r. 2018 do dnešních dní:

Graf fotovoltaika (PDF, 100 kB )

Graf tepelná čerpadla (PDF, 74 kB )

Voda bez toxických zbytků léčiv? Norské fondy nabízí laboratořím miliony na přístroje pro analýzu vod

Až 19,5 milionu korun mohou získat úspěšní žadatelé na pořízení laboratorního vybavení z nové výzvy „Call-3A Ålesund“, kterou vyhlašuje Státní fond životního prostředí ČR v rámci programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu Norských fondů. Cílem výzvy je rozšířit vybavení a analytické schopnosti laboratoří pro monitoring znečištění vod od zbytků léčiv v návaznosti na příslušné evropské směrnice.

„V Norských fondech se v oblasti ochrany vod zaměřujeme především na problematiku znečištění vod mikropolutanty v podobě zbytků léčiv. Jinak tomu nebude ani v naší nové výzvě „Ålesund“. V ní nabízíme laboratořím podporu v rozmezí od 5,2 do 19,5 milionu korun na pořízení přístrojů na analýzu mikropolutantů a zavedení nebo optimalizaci analytických metod pro monitoring povrchových vod dle směrnice 2000/60/ES. Tato směrnice stanovuje základní rámec pro zjišťování stavu povrchových vod v oblasti prioritních a specifických znečišťujících látek. Výzva se zaměřuje konkrétně na znečištění našich vod vybranými skupinami látek, především farmak,“ představuje výzvu Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky.

Žadatelé z řad právnických osob mohou získat podporu na zajištění vhodné infrastruktury a analytických metod pro identifikaci znečišťujících látek ve vodním prostředí. Mezi látky, na které evropské společenství upíná v současnosti nejvíce pozornosti, patří například ibuprofen, některé druhy antibiotik či přípravky na bázi hormonů. Příjemci mohou pokrýt z prostředků Norských fondů až 90 % způsobilých nákladů projektu.

„Naše členství v evropských i světových uskupeních s sebou přináší požadavky na provádění pečlivého monitoringu jakosti vod na území České republiky. Některé ze stanovených limitů pro monitoring nových znečišťujících látek jsou však na takové úrovni, že jejich naplnění vyžaduje zavádění nových, citlivějších a přesnějších způsobů měření a analýzy, pro kterou naše laboratoře mnohdy zatím nemají odpovídající vybavení. S tím jim chceme pomoci,“ vysvětluje Petr Valdman.

Po předcházející podpoře pokročilých technologií na čištění odpadních vod je dotační výzva Ålesund dalším významným finančním nástrojem, který pomáhá s ochranou našich vod před znečištěním toxickými zbytky léčiv, jež mohou být velmi nebezpečné jak pro vodní organismy, tak pro celé ekosystémy.

Žádosti o podporu mohou být podávány prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR na adrese zadosti.sfzp.cz. Příjem je otevřen od 12. července (12:00) do 30. září 2022 (12:00).

Dokumenty a podrobnosti k výzvě

Výzva získala své pojmenování po norském přístavním městě Ålesund, které je známé pro svou obchodní a rybářskou historii. V současnosti se jedná o jeden z největších přístavů Norska, světovou raritu secesní architektury a také výchozí bod pro cestovatele, kteří odtud vyráží na známou Cestu trollů (Trollstigen) či k fjordu Geirangerfjord. Ten je jedním z nejvíce navštěvovaných míst Norska a součást světového dědictví UNESCO.

O grant pro výsadbu stromů můžete žádat již jen do konce července.

Požádejte si o grant u Nadace Partnerství. V grantovém programu Sázíme budoucnost na podzimní výsadby stromů můžete letos získat až 150 tisíc korun.

Výzva se zaměřuje na výsadby stromů ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím. Nabízí pokrytí nákladů na výsadbu, následnou péči o stromy, odborný dohled nebo finance na nezbytný materiál, nářadí či dopravu. Příjem žádostí je možný už jen do 31. července 2022.

Více informací najdete zde: www.nadacepartnerstvi.cz/Granty


Pozvánka na webinář úspory energií s dotační podporou.

22-08-09 DOTACE Pozvánka na webinář úspory energií s dotační podporou

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526