MONITORING DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

 23. 8. 2022

Harmonogram OP TAK a vyhlášení prvních výzev.  

OP TAK: jednotlivé vyhlášené výzvy.  

Newsletter plusinovace.  

Harmonogram OP TAK a vyhlášení prvních výzev.

Dlouho očekáváný OP TAK má za sebou konečně vyhlášení prvních výzev, v pondělí 15. srpna byly vyhlášeny následující výzvy:

– Úspory energie výzva I.: Snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů

– Aplikace výzva I.: Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

– Inovace výzva I.: Posílení inovační výkonnosti českých firem

– Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví výzva I.: Posílení inovační výkonnosti českých firem prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví

– Proof of Concept výzva I.: Rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými

organizacemi a podniky

– Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny výzva I.: Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v souladu s příspěvkem ČR určeným Vnitrostátním plánem pro energetiku a klima

Příjem žádostí bude u všech výzev probíhat od 1. září 2022 (u OZE- větrné elektrárny od 8. září 2022) a ukončen bude u Aplikace, Inovace a Proff of Concept 30. listopadu 2022, Úspory energií mají termín ukončení příjmu žádostí 30. listopadu 2023, Inovační vouchery 31. prosince 2023 a OZE – větrné elektrárny 1. února 2024.

Výzvy z Inovace, Aplikace a Proof of concept jsou kolové, ostatní výzvy jsou průběžné.

Maté jakékoli další dotazy k výzvám z OP TAK a rádi byste připravili kvalitní projekt na energetické úspory či inovace ve Vaší firmě? Neváhejte nás kontaktovat na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz. Rádi Vám s Vaším projektem poradíme.


OP TAK: jednotlivé vyhlášené výzvy.

Priorita 1: Výzkum, vývoj, inovace a digitalizace

Zde jsou plánovány následující výzvy: V rámci Aplikace – výzva I se chystá výzva „Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje I.“, kdy bude podporováno získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Zapojit se mohou podniky všech velikostí a výzkumné organizace, míra podpory se odvozuje od velikosti podniku, kategorie činnosti a míry účinné spolupráce.

Dále je v plánu výzva Inovace- „Posílení inovační výkonnosti českých firem“, kam spadá podpora produktové inovace (zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb) a procesní inovace (zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb).

Zapojit se mohou malé a střední firmy, ale také podniky spadající do kategorie small-mid caps. Podpora bude odstupňována v závislosti na místě realizace projektu.

Druhou plánovanou výzvou v rámci Inovace je „Posílení inovační výkonnosti českých firem prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví“, které cílí na dotace na zveřejnění přihlášek vynálezů, na registraci užitných vzorů, průmyslových vzorů nebo ochranných známek.

Určeno pro malé a střední podniky plus výzkumné organizace, míra podpory způsobilých výdajů je 75 %.

Z výzvy Proof of Concept se počítá s rozjezdem podpory „Rozvoje transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky“ a to hned ve dvou kategoriích:

aktivita 4.1 a) podpora 500 tis. Kč – 5 mil. Kč a způsobilými výdaji budou náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti.

aktivita 4.1 b) podpora 500 tis. Kč – 20 mil. Kč, zde bude způsobilých výdajů víc náklady zcela spadající do kategorie experimentálního vývoje, náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky, náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv a náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací.

Priorita 4: Nízkouhlíkové hospodářství

V této oblasti OP TAK podpoří v první výzvě Úspory energií- konkrétně „Snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů I.“. Očekáváná výzva cílí na snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů, využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů, dále na modernizaci rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti, také na akumulaci všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti, na využití odpadní energie, na snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2), na modernizaci trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě., na zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Určeno pro podniky všech velikostí, liší se pouze míra podpory, která je odstupňována také v závislosti na místu realizace.

V rámci výzvy Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I. se očekává výzva „Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v souladu s příspěvkem ČR určeným Vnitrostátním plánem pro energetiku a klima I.“, kde bude podpořena výstavba větrných elektráren.

Výzvy se mohou účastnit podniky všech velikostí, liší se pouze míra podpory, která je odstupňována také v závislosti na místu realizace.

Pokud byste potřebovali více informací, neváhejte se na nás obrátit na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz. Pomůžeme s dotačním projektem od začátku do konce, naši erudovaní členové jsou jedničkami na trhu dotačního poradenství.


Newsletter plusinovace.

22-08-23 DOTACE Newsletter plusinovace

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526