MONITORING DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

 20. 9. 2022

Nová vlna dotací z OPŽP.  

První výzvy z OP TAK byly vyhlášeny.  

Nová vlna dotací z OPŽP.

18.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Příspěvek na nové čistírny odpadních vod, včetně domovních čistíren pro jednotlivé domy, nebo na jejich modernizaci, výstavbu vodovodů, kanalizace a úpraven pitné vody, nabízí právě otevřené výzvy z nového Operačního programu Životní prostředí.

„Potřebujeme více a rychleji adaptovat ČR na změnu klimatu. Sucho a nedostatek vody nás trápí řadu let a není pravděpodobné, že by se tento stav měl do blízké budoucnosti změnit. Proto musíme investovat nejen do přivaděčů a nových zdrojů pitné vody, ale také do šetření vodou a jejího lepšího čištění. Jen na tato technická opatření nabízíme nyní obcím 14 miliard korun,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

„Vyšli jsme vstříc poptávce obcí, kde se skutečně ekonomicky nevyplatí budovat kanalizaci. Domovní čistírny dokáží účinně čistit vodu a jsou ekonomičtějším řešením. Na jejich realizaci i provoz ale budou stále dohlížet obce, tak aby skutečně splňovaly všechny potřebné parametry,“ doplňuje Jan Kříž, náměstek ministryně životního prostředí pro řízení sekce ekonomiky životního prostředí MŽP.

Vedle nových zdrojů pitné vody a kvalitnějšího čištění odpadních vod nabízí Operační program Životní prostředí také dalších téměř 10 miliard Kč na zadržování vody v krajině. Program míří na opatření ve volné krajině, městech a obcích, ale také na projekty, které pomohou zachytávat vodu v zastavěných územích a chránit lidská sídla před povodněmi. Podpora se týká jak obnovy a zakládání tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, tak obnovy přírodního charakteru potoků a říček a budování ploch, kde se může rozlévat povodňová vlna. Novinkou je, že program nabízí peníze i na nákup pozemků v okolí vodních toků. Peníze mohu obce využít také na odstranění starých zařízení, které původně sloužily právě k odvodňování krajiny.

Obce mohou žádat dotace na zadržování dešťové vody a její využívání například pro zalévání parků nebo jiné veřejné zeleně. Dotace míří také na budování zelených střech.

„Další peníze nabízíme obcím do 2 tisíc obyvatel, které by jinak na dotace nedosáhly, protože nemají dostatek vlastních finančních prostředků. Pro ně máme k dispozici možnost čerpání zvýhodněné půjčky na dofinancování vodohospodářských projektů, která může být poskytnuta až do výše rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a poskytnutou dotací z OPŽP,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Operační program Životní prostředí nabídne do roku 2027 celkem 61 miliard korun v šesti jednotlivých oblastech, které pokrývají energetické úspory, obnovitelné zdroje energie, adaptaci na změnu klimatu, vodu, odpady a přírodu. Do konce letošního roku aktuálně plánuje MŽP spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásit 28 výzev.

Díky dotacím z předchozího období Operačního programu Životní prostředí se podařilo vybudovat přes dva tisíce kilometrů nových kanalizací a téměř 500 kilometrů vodovodů. Nové období operačního programu nabízí řadu zlepšení. Jednou z nich je příspěvek na nové vrty nebo na prohloubení těch existujících u malých projektů do 3 milionů korun. Další je možnost podpory pro domovní čistírny i jednotlivé nemovitosti až do výše 300 000 korun.

Dokumenty k novým výzvám:

Čistírny odpadních vod a kanalizace

Vodovodní přivaděče, vodovodní řady

Vodohospodářské projekty

Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné vody

Půjčky pro projekty OPŽP 2021+

www.opzp.cz

Přílohy:

Powerpointová prezentace z TK


První výzvy z OP TAK byly vyhlášeny.

V pondělí 15. 8. 2022 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) první výzvy.

14.08.2022 | Agentura pro podnikání a inovace (API)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2020 – 2027 je přímým nástupcem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Prioritami jsou nadále výzkum, vývoj a inovace, malé a střední podniky, energeticko-klimatická politika a digitalizace ekonomiky.

Aktuálně byly v OP TAK vyhlášeny následující výzvy:

Aplikace – výzva I
Text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API, na webu MPO.

Inovace – výzva I
Text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API, na webu MPO.

Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I
Text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API, na webu MPO.

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I
Text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API, na webu MPO.

Proof of Concept – výzva I
Text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API, na webu MPO.

Úspory energie – výzva I
Text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API, na webu MPO.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526