Monitoring dotačních příležitostí.

 9. 1. 2023

VÝZVA 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen.

30.12.2022, Zdroj: MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přijímá žádosti v rámci Výzvy 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen až do 8. února 2023.

Dne 20. 12. 2022 došlo ke zveřejnění excelovského souboru: Propočet velikosti podniku, pro identifikaci velikosti podniku na základě propojených a partnerských podniků, kterým žadatel prokáže, že dle účetní závěrky za rok 2021 je velkým podnikem. V této souvislosti také došlo k aktualizaci vzoru dokladu: Čestné prohlášení žadatele, že nespadá do kategorie zákazníků se stanovenou cenou zemního plynu nebo elektřiny. Oba dokumenty naleznete ke stažení níže v přílohách.

Zároveň upozorňujeme, že došlo k aktualizaci nejčastějších otázek a odpovědí k Výzvě 1.

Dodatek č. 3 k Výzvě 1 Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen.

Dne 16. prosince 2022 zveřejnilo MPO aktualizovanou verzi výzvy na základě Dodatku č. 3 k Výzvě 1 Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen.

Dle Dodatku č. 3 došlo k úpravě podmínek a požadavků, resp. upřesnění Výzvy 1:

 • textu článku 5.1 b) Výzvy 1
 • textu článku 8.1 Výzvy 1
 • textu bodu Přílohy 1 Čestného prohlášení žadatele o podporu Výzvy 1

v následujícím znění:

„… se nevztahuje nařízení vlády č. 298 Sb. ze dne 5. října 2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb. ze dne 2. listopadu 2022.“

Dne 13. 12. 2022 došlo ke zveřejnění vzoru dokladu: Čestné prohlášení žadatele, že nespadá do kategorie zákazníků se stanovenou cenou zemního plynu nebo elektřiny, které naleznete ke stažení níže v přílohách.

Tímto čestným prohlášením žadatel deklaruje, že nespadá do kategorie zákazníků se stanovenou cenou dle § 4 Nařízení vlády č. 298/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci ze dne 7. 10. 2022 ve znění Nařízení vlády č. 343/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

Dne 6.12.2022 došlo ke zveřejnění vzoru dokladu: Potvrzení dodavatele s vyúčtováním odběru elektřiny nebo zemního plynu, které naleznete ke stažení níže v přílohách.

Upozorňujeme, že pokud je potvrzení dodavatele dodáno v jiné měně než Kč, doloží žadatel k Potvrzení dodavatele podepsaný přehled přepočtu na Kč dle uvedeného vzoru.

Dodatek č. 2 k Výzvě 1 Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen.

Dne 30. listopadu 2022 zveřejnilo MPO aktualizovanou verzi výzvy na základě Dodatku č. 2 k Výzvě 1 Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen.

Dle Dodatku č. 2 došlo k následujícím úpravám podmínek a požadavků Výzvy 1:

Text ve druhém odstavci Přílohy 2 Výzvy 1 se doplňuje:

„… toto množství i náklady žadatel odečte z Výkazu způsobilých nákladů. To neplatí v případě následného prodeje určité části objemu elektrické energie nebo zemního plynu v rámci podnikatelského seskupení, tedy mezi ovládající a ovládanou osobou či mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, ve smyslu § 74 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů („ZOK“). Žadatel, ať se již jedná o ovládající, či ovládanou osobu, v takovém případě k žádosti přiloží aktuální zprávu o vztazích, dle požadavků § 82 ZOK. Pro účely této výjimky a dalších požadavků Výzvy (např. Upravený výkaz zisku a ztráty) nesmí prodejní ceny elektrické energie nebo zemního plynu žadatele být vyšší než nákupní ceny elektrické energie nebo zemního plynu žadatele v rámci uvedeného podnikatelského seskupení.“

Lhůta pro příjem žádostí je prodloužena do 8. února 2023.

UPOZORŇUJEME, že dne 16.11. došlo k úpravě všech excelovských Výkazů Způsobilých nákladů (v.2) z důvodů sjednocení zaokrouhlovaných hodnot s aplikací AIS MPO.

Zároveň upozorňujeme, aby žadatel nevkládal do systému faktury. Dokládá se pouze Výkaz způsobilých nákladů podepsaný statutárním orgánem žadatele s patřičným ověřením nebo potvrzením od dodavatele v případě souhrnného vykazování. Při měsíčním vykazování způsobilých nákladů bude výkaz způsobilých nákladů ověřen auditorem dle vzoru v Příloze č. 6.

Žádosti je možné podávat od 15. listopadu 2022 od 9:00 hod prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Pokud se žadatel do systému již registroval v rámci předchozích programů vyhlašovaných ministerstvem průmyslu a obchodu, nová registrace není nutná. Po podání žádosti doporučujeme komunikovat stav Vaší žádosti prostřednictvím komunikačního nástroje „Nástěnka“ v systému AIS MPO. Jedná se o nejspolehlivější způsob komunikace přímo s administrátorem žádosti.

Metodická podpora žadatelů o podporu:

 • e-mail: 1212@mpo.cz

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO:

 • e-mail: hotline-aismpoenergie2022@asd-software.cz
 • telefon: 841 135 135 (po-pá 8:00–16:00 h)

Obecné informace k Výzvě z programu:

 • informační linka MPO: 1212 (po-pá 8:00–16:00 h; zpoplatněno podle tarifu volajících)

Konsolidovaný text Výzvy 1 a nejčastější otázky k Výzvě 1 naleznete níže v přílohách.

Dne 11. listopadu 2022 zveřejnilo MPO na základě dodatku aktualizovaný text Výzvy. V rámci Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) došlo k následujícím úpravám podmínek a požadavků výzvy.

 • V bodě 5. 1 d) Výzvy 1 je nově definován požadavek na oprávněnost žadatele. Žadatel je oprávněným žadatelem, pokud jeho Obrat u nepodporovaných činností dle klasifikace CZ-NACE 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí, 06 Těžba ropy a zemního plynu, 09.10 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu, 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů, Výroba, přenos a rozvod elektřiny, 35.2 Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí, Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky, 46.71.3 Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky, 49.50.1 Potrubní doprava ropovodem, 49.50.2 Potrubní doprava plynovodem v souhrnu netvořil více než 50 % z celkového Obratu všech činností žadatele v roce 2021. Obrat z těchto činností se prokazuje Výkazem o obratu z nepodporovaných činností dle Přílohy 8 Výzvy. Příloha 8 je nově součástí Výzvy. V souvislosti s tím je upraveno i znění Čestného prohlášení žadatele o podporu.
 • Dodatek také definuje období, v rámci kterého se prokazuje energetická náročnost podniku v Příloze 4 Výzvy: „Energeticky náročným podnikem je pro účely Výzvy žadatel, u kterého náklady na spotřebu energetických produktů a elektřiny činily alespoň 3,0 % Obratu v roce 2021.“
 • Příloze 2 B) ii) Výzvy je upřesněno, že Potvrzení dodavatele je požadováno souhrnně za celé Způsobilé období a  že u zákazníků bez průběhového měření spotřeby plynu, či elektrické energie lze provést rozdělení roční odečtené spotřeby za celé způsobilé období za použití metodiky typových diagramů dodávek, která je popsána ve Vyhlášce č. 408/2015 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.
 • Dále jsou v Příloze 2 Výzvy nastavena pravidla pro kurzový přepočet. Pokud jsou daňové doklady (faktury, vyúčtování) vystaveny v eurech či jiné měně, použije se pro přepočet na české koruny kurz České národní banky ke dni vystavení dokladu.
 • Upraven je text článku 8.11 Výzvy, kdy je z dané podmínky vypuštěna věta: „V rozsahu, v jakém je příjemce součástí společnosti ve skupině, musí toto zproštění zahrnovat odměnu, kterou obdrží vedení příjemce od všech subjektů ve skupině.“ Analogicky je upraven i text Čestného prohlášení žadatele o podporu.

Vláda usnesením č. 876 ze dne 19. října 2022 schválila aktualizaci Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen pro podnikatelské subjekty s předpokládanou alokací až 30 miliard korun.

Podpora je poskytována na základě oddílu 2.4 sdělení Evropské komise „Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (2022/C 131 I/01)“ a sdělení Evropské komise „Změna dočasného krizového rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině“ (C(2022) 5342 final) (dále jen „Dočasný krizový rámec EK“).

Aktualizace Programu, podle oddílu 2.4 Dočasného krizového rámce Evropské komise, byla provedena s ohledem na nařízení vlády č. 298 ze dne 5. října 2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, v platném znění, které umožňuje zastropování cen elektřiny a plynu pro určité zákazníky, včetně některých podniků. Program je tak nyní určen pouze pro podniky, které nepatří do kategorie zákazníků se zastropovanými cenami podle nařízení vlády č. 298 v platném znění.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo a zveřejnilo dne 2. listopadu 2022 na základě usnesení vlády č. 876 ze dne 19. října 2022 a usnesení vlády č. 786 ze dne 14. září 2022 Výzvu 1 Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen (dále jen Program).

Kdo je oprávněným žadatelem?

 • Fyzická nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem,
 • má alespoň jedno odběrné a předávací místo (OPM) připojené k distribuční soustavě elektřiny anebo plynu na které se nevztahuje nařízení vlády č. 298 Sb. ze dne 5. října 2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, v platném znění,
 • prokáže, že ve způsobilém období od 1. února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových cen na plyn anebo elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně,
 • její činnosti dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE spadající do nepodporovaných činností:
 • CZ-NACE 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí,
 • CZ-NACE 06 Těžba ropy a zemního plynu,
 • CZ-NACE 09.10 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu,
 • CZ-NACE 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů,
 • CZ-NACE 35.1 Výroba, přenos a rozvod elektřiny,
 • CZ-NACE 35.2 Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí,
 • CZ-NACE 46.71.2 Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky,
 • CZ-NACE 46.71.3 Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky,
 • CZ-NACE 49.50.1 Potrubní doprava ropovodem,
 • CZ-NACE 49.50.2 Potrubní doprava plynovodem,

v souhrnu netvořily více než 50 % Obratu z celkového Obratu všech činností žadatele v roce 2021

a jejíž činnosti dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE nespadají do:

 • CZ-NACE 64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování s výjimkou činnosti uvedené v klasifikaci CZ-NACE pod kódem 64.11 – Centrální bankovnictví, jde-li o žadatele, který je bankou,
 • CZ-NACE 92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří.Obrat z těchto činností se prokazuje Výkazem o obratu z nepodporovaných činností dle Přílohy 8 Výzvy.“
 • Pokud žadatel podává žádost jako Energeticky náročný podnik nebo jako Podnik ve vybraných odvětvích, musí kromě podmínek na oprávněného žadatele dle článku 5.1 Výzvy také splňovat následující podmínky:
 1. a) žadatel se nachází v Provozní ztrátě (hodnota EBITDA ˂ 0),
 2. b) Způsobilé náklady musí tvořit alespoň 50 % Provozní ztráty.

Základní pojmy:

 • Způsobilým obdobím je období od 1. února 2022 do 31. října 2022.
 • Referenčním obdobím je období od 1. ledna do 31. prosince 2021.
 • Pro účely Výzvy se žadatel nachází v Provozní ztrátě, pokud je hodnota EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) za Způsobilé období záporná. V takovém případě se za výši Provozní ztráty pro účely Výzvy pokládá hodnota EBITDA, jejíž výpočet je definován v Příloze 3 Výzvy na základě Upraveného výkazu zisku a ztráty.
 • Obratem se pro účely Výzvy rozumí výnosy v účtové skupině 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží, tedy tržby z prodeje výrobků a služeb a tržby za prodej zboží.
 • Energeticky náročným podnikem je pro účely Výzvy žadatel, u kterého náklady na spotřebu energetických produktů a elektřiny činí alespoň 3,0 % Obratu. Žadatel prokazuje, že je energeticky náročným podnikem dle Přílohy 4 Výzvy.
 • Podnikem ve vybraných odvětvích se pro účely výzvy rozumí Energeticky náročný podnik, jehož více než 50 % Obratu v roce 2021 spadá do odvětví nebo pododvětví uvedených v Příloze 5 Výzvy. Žadatel tuto skutečnost prokazuje dle přílohy 5 Výzvy.
 • Způsobilými náklady jsou náklady na nákup komodit elektřiny a zemního plynu žadatelem jakožto konečným spotřebitelem od dodavatelů energií pro vlastní spotřebu, které vznikly v souvislosti se zvýšením cen zemního plynu a elektřiny v důsledku ruské agrese vůči Ukrajině. Způsobilé náklady může žadatel prokázat po měsících či v souhrnu za celé způsobilé období. Tyto náklady se prokazují na základě srovnání jednotkových cen ve způsobilém období a dvojnásobku referenční jednotkové ceny za rok 2021. Zároveň v září a říjnu 2022 nesmí množství zemního plynu a elektřiny použité pro výpočet způsobilých nákladů překročit 70 % spotřeby příjemce za stejné období roku 2021. Konkrétní prokazování a výpočet způsobilých nákladů je definován v Příloze 2 Výzvy.
 • Pro účely výzvy je Odběrné a předávací místo (dále také OPM) místem připojení objektu působení/provozu žadatele k distribuční soustavě elektřiny anebo zemního plynu. V Odběrném a předávacím místě dochází k předávce energie/komodity z distribuční sítě dodavatele k žadateli. Fyzicky je opatřeno zařízením monitorujícím množství předané energie/komodity od dodavatele k žadateli.

Jaké je výše podpory?

Výše dotace a její maximální limit jsou stanoveny ve třech úrovních:

 • Pro žadatele, který nežádá jako Energeticky náročný podnik nebo Podnik ve vybraných odvětvích, 30 % způsobilých nákladů, maximálně do výše 45 mil. Kč na jednoho příjemce.
 • Pro žadatele, který žádá jako Energeticky náročný podnik, činí výše podpory 50 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší z částek: 80 % Provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce.
 • Pro žadatele, který žádá jako Podnik ve vybraných odvětvích, činí výše podpory 70 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší z částek: 80 % Provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce.

přičemž na skupinu partnerských a propojených podniků definovaných dle doporučení Evropské komise nesmí celkově podpora překročit 2 miliony EUR. Pro skupinu, v níž o podporu žádá Energeticky náročný podnik, činí tento limit 25 mil. EUR, a pro skupinu, v níž o podporu žádá Podnik ve vybraných odvětvích, je stanoven limit 50 mil. EUR.

Do výše uvedených limitů se započítává i podpora poskytnutá podle oddílu 2.1 Dočasného krizového rámce EK. Ke stanovení těchto limitů v Kč se použije kurz Evropské centrální banky ke dni vydání Rozhodnutí.

Co je třeba doložit?

 • Čestné prohlášení žadatele o podporu, viz Příloha 1 Výzvy (Systém generuje automaticky).
 • Výkaz způsobilých nákladů dle Přílohy 2 Výzvy.
 • V případě měsíčního vykazování Způsobilých nákladů zprávu nezávislého auditora o ověřovací zakázce dle Přílohy 6 A) Výzvy.

Pokud žadatel podává žádost jako Energeticky náročný podnik nebo Podnik ve vybraných odvětvích předloží dále:

 • Upravený výkaz zisku a ztráty sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 3 Výzvy.
 • Výkaz o energetické náročnosti podniku dle Přílohy 4 Výzvy.
 • Zprávu nezávislého auditora o ověřovací zakázce dle Přílohy 6 B) nebo 6 C) Výzvy.

Podnik ve vybraných odvětvích navíc doloží:

 • Výkaz Podniku ve vybraných odvětvích dle Přílohy 5 Výzvy.

Navíc společnost vykazující nepodporované činnosti doloží:

 • Výkaz o obratu z nepodporovaných činností.

POUŽÍVEJTE POUZE ŠABLONY PŘILOŽENÉ K VÝZVĚ. V ŽADNÉM PŘÍPADĚ NENÍ POVOLENO VKLÁDAT VLASTNÍ DOKUMENTY MÍSTO PŘÍLOH VÝZVY ČI UPRAVOVAT TEXT TĚCHTO PŘÍLOH, VYJMA POŽADOVANÉHO DOPLNĚNÍ.

Informační systém AIS MPO

Žádosti bude možné podávat od 15. listopadu 2022 od 9:00 hod prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Pokud se žadatel do systému již registroval v rámci předchozích programů vyhlašovaných ministerstvem průmyslu a obchodu, nová registrace není nutná.

Ověření identity žadatele probíhá prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu identitaobcana.cz.

Čestné prohlášení žadatele/příjemce podpory generuje informační systém AIS MPO.

Doporučení pro žadatele

Po podání žádosti doporučujeme komunikovat žádosti prostřednictvím komunikačního nástroje „Nástěnka“ v systému AIS MPO. Jedná se o nejspolehlivější způsob komunikace přímo s administrátorem žádosti.

Metodická podpora žadatelů o podporu:

 • e-mail: 1212@mpo.cz

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO:

 • e-mail: hotline-aismpoenergie2022@asd-software.cz
 • telefon: 841 135 135 (po-pá 8:00–16:00 h)

Obecné informace k programu:

 • informační linka MPO: 1212 (po-pá 8:00–16:00 h; zpoplatněno podle tarifu volajících)

Texty dodatků Výzvy č. 1, konsolidovaný text Výzvy č. 1, všechny potřebné přílohy a nejčastější otázky k Výzvě č. 1 naleznete ke stažení níže.

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526