Monitoring dotačních příležitostí.

 23. 1. 2023

Nově vyhlášené výzvy z OP TAK.  

Nové výzvy z OPŽP přispějí k adaptaci Česka na změnu klimatu.  

Nově vyhlášené výzvy z OP TAK.

Včera Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vyhlásilo první čtyři slíbené výzvy z OP TAK, jsou zaměřeny především na malé a střední podniky plus výzkumné organizace a příjem žádostí začne v nadcházejících týdnech. O jednotlivých výzvách Vás budeme podrobněji informovat, prozatím je zde jejich výčet a základní informace.

Inovační vouchery – výzva II.: příjem žádostí od 1.2.2023.

Určeno na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Žadatelé mohou využít dotaci např. na měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku a služeb, zpracování nových systémů, technologických postupů nebo např. unikátních konstrukčních řešení, na výdaje související s vývojem (např. SW, HW, materiálu, zařízení, prototypu, funkčního vzorku) nebo zaváděním nového produktu či služby nebo na tvorbu nových metod či procesů.

Partnerství znalostního transferu – výzva I.: příjem žádostí od 27.1.2023.

Zaměřeno na vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup, a to konkrétně:

  1. a) zaváděním pokročilých technologií v podniku
  2. b) vývojem/inovacemi nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu.

MSP mohou žádat na hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál.

Spolupráce – Klastry – výzva I.: příjem žádostí od 23.1.2023.

Podporovány budou A. kolektivní výzkum, B. sdílená infrastruktura nebo C. rozvoj inovačního klastru.

Způsobilými výdaji pro aktivitu A a C jsou osobní náklady, služby, režijní náklady.

Pro aktivitu C navíc: marketing a propagace, semináře, konference, nájemné a získání známky excelence ESCA.

Pro aktivitu B: hmotný a nehmotný majetek, stavby a jejich technické zhodnocení, stoje a zařízení, HW s SW, práva duševního vlastnictví a nájemné.

Technologické platformy – příjem žádostí od 23.1.2023.

Dotaci můžete získat na vytvoření Akčního plánu pro digitální a zelenou transformaci průmyslu, na navázání hlubší spolupráce technologických platforem (TP) na evropské úrovni nebo na koordinaci českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizont Europe a dalších evropských programů.

V této výzvě jsou podporovány způsobilé výdaje ve formě osobních nákladů, HW a SW, služeb poradců, expertů a studie, semináře, konference., marketingu a propagace, nájemného a režijních nákladů.

Stále platí, že jsme tu pro Vás, takže se na nás neváhejte obracet, pokud Vás nějaká výzva zaujala a rádi byste připravili dotační projekt. Naši členové z řad erudovaných dotačních poradců jsou zárukou férového a spolehlivého přístupu. Stačí napsat na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz nebo volat na +420 774 874 603.


Nové výzvy z OPŽP přispějí k adaptaci Česka na změnu klimatu.

21.11.2022, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Ministerstvo životního prostředí spouští spolu se Státním fondem životního prostředí ČR další dvě nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Stanou se zdrojem financí na preventivní opatření proti povodním a řešení svahových nestabilit zapříčiněných přírodními jevy.

„Je třeba se připravit na změny klimatu, je to nezbytná prevence, abychom do budoucna nemuseli ‚hasit‘ obří škody. Samozřejmě to ale znamená zvýšené finanční nároky třeba na obce. Proto dotace na přizpůsobení se dopadům změny klimatu jsou jednou z hlavních oblastí podpory v novém programovém období OPŽP s více než 61 miliardovou alokací,“ uvádí ministr životního prostředí Marian Jurečka a pokračuje: „Extrémní meteorologické jevy se bohužel čím dál tím častěji vyskytují i v České republice jako třeba letošní jarní bouřky se silným větrem a krupobitím nebo série povodní v minulé dekádě. Proto je potřeba se na ně co nejlépe připravit. Do komplexu preventivních opatření proti povodním spadá i budování systému předpovědní služby, modernizace systémů včasné výstrahy a také vytváření analýz a studií pro stanovení záplavových území. Právě na podporu těchto aktivit je určena jedna z aktuálně vypsaných výzev.“

Jedná se o 22. výzvu a své projekty v oblasti zkvalitnění protipovodňových systémů zde mohou podávat státní podniky a organizační složky státu včetně jejich příspěvkových organizací.

Ve 23. výzvě, která se zaměřuje na sanaci svahových nestabilit a skalních řícení, je okruh příjemců podpory širší, zažádat si o dotaci na svůj projekt mohou např. obce, jejich dobrovolné svazky, obecně prospěšné společnosti či také fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

„Na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření ze strany obcí, měst, krajů a dalších subjektů je k dispozici finanční podpora v rámci již probíhající 19. výzvy, kterou jsme vyhlásili letos v září. Alokace výzvy činí dva a půl milionu korun a ještě v ní zbývá dostatek prostředků k čerpání. Navíc je to výzva nesoutěžní, takže je o dotaci možné žádat průběžně,“ dodal Petr Valdman, ředitel Státního fondu životní prostředí ČR.

Dokumenty k novým výzvám:

  1. výzva – Preventivní opatření proti povodním
    23. výzva – Obnova svahových nestabilit

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526