Monitoring dotačních příležitostí.

 6. 2. 2023

Přehled dotačních programů na podporu energetické účinnosti.

Miliony z OPŽP pomohou záchranným stanicím i farmářům na ochranu stád před vlky.

Přehled dotačních programů na podporu energetické účinnosti.

5.1.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Význam energetických úspor a energetické účinnosti je stále více skloňován napříč celou společností, i proto je důležité zavádění energeticky úsporných opatření v maximální možné míře podporovat. Pro tyto účely existuje celá řada dotačních titulů, jejichž přehled najdete níže.

Přehled dotačních programů:

 • Program EFEKT podporuje dosahování energetických úspor a snižování energetické náročnosti napříč soukromým a veřejným sektorem, stejně tak jako v domácnostech. Konkrétně cílí na podporu předprojektové přípravy, poradenské činnosti v podobě energetických konzultačních a informačních středisek, vzdělávání a energetického managementu a energetických koncepcí.

Více informací naleznete zde.

Domácnosti

Mezi dotovaná energeticky úsporná opatření pro domácnosti patří zejména zateplení obálky budovy, výměna oken, instalace fotovoltaických a fototermických systémů a dalších moderních zdrojů vytápění, tedy například tepelných čerpadel. Informace o jednotlivých podporovaných opatřeních a relevantních programech jsou k dispozici níže.

 • Program Nová zelená úsporám je zaměřen na podporu snižování energetické náročnosti rodinných a bytových domů. Podporovány jsou dílčí i komplexní renovace rezidenčních budov. Dotaci můžete konkrétně čerpat na komplexní či dílčí zateplení, výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu kotlů a kamen, environmentálně šetrné způsoby vytápění, přípravu teplé vody, zpětné získávání tepla z odpadní vody a instalaci obnovitelných zdrojů energie a systémů řízeného větrání. Čerpat příspěvek je ale také možné na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených střech a spolu se zateplením také na instalaci stínicí techniky. Nově program podporuje dobíjecí stanice pro elektromobily a u bytových domů i výsadbu komunitní zeleně.

Více informací naleznete zde.

 • Program PANEL poskytuje formou zvýhodněných úvěrů vlastníkům bytových domů podporu snižování energetické náročnosti těchto budov, opravy jejich poruch, opravy a modernizaci společných prostor a bytových jader. Konkrétně lze úvěr čerpat například na provedení dodatečné tepelné izolace obvodového pláště, zateplení střechy či vybraných vnitřních konstrukcí. Podporována je ale i instalace termosolárních panelů sloužících k přípravě tepla nebo teplé vody nebo kupříkladu na opravu či výměnu vstupních dveří.

Více informací naleznete zde.

Nízkopříjmové domácnosti

 • Program Nová zelená úsporám Light poskytuje dotaci nízkopříjmovým domácnostem (senioři a lidé pobírající dávky na bydlení) jakožto nejvíce ohrožené skupině energetickou chudobou. Oproti „tradiční“ Nové zelené úsporám může být žadatelům podpora vyplacena předem, a příjemci podpory tak nemusí vynakládat žádné vstupní investice. Výše dotace může přitom dosáhnout až 100 % přímých realizačních výdajů. Konkrétní podporovaná opatření představují zateplení fasády, stropu, střechy a podlahy a výměna oken a vchodových dveří.

Více informací naleznete zde.

 • Operační program Životní prostředí (2021-2027) OPŽP nabízí nízkopříjmovým domácnostem dotaci na výměnu nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva, tedy kotlů. Podporuje přechod na tepelná čerpadla a kotle na biomasu a pořizování domovních předávacích stanic.

Více informací naleznete zde.

Podniky

Mezi dotovaná energeticky úsporná opatření pro podniky patří zejména investice do zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů, zateplení budov a výměnu systémů vytápění a klimatizace, osvětlení nebo například modernizaci výrobních technologií spočívající ve výměně energeticky neefektivních strojů. Informace o jednotlivých podporovaných opatřeních a relevantních programech jsou k dispozici níže.

 • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OPTAK cílí na podporu opatření přispívajících ke snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. V konkrétní rovině se jedná o obnovu výrobní technologie v podobě výměny energeticky neefektivních strojů, osvětlení budov a jejich zateplení, modernizace a rekonstrukce rozvodů, instalaci zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energií nebo například o zavedení a modernizaci systémů měření.

Více informací naleznete zde.

 • Program ENERG poskytuje zvýhodněný podnikatelský úvěr pro podniky v oblastech zpracovatelského průmyslu a stavebnictví, malo- a velkoobchodu, dopravy a skladování, cestovního ruchu a stravování a v neposlední řadě zemědělství a energetiky, a to na území Prahy. Čerpat jej lze na zateplení budov, výměnu systémů vytápění a klimatizace, osvětlení nebo například na instalaci výrobny energie z obnovitelných zdrojů.

Více informací naleznete zde.

 • Modernizační fond cílí na snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie zařízení spadajících do systému EU ETS. Dále je pak podporován přechod tepláren na čisté zdroje energie, tedy rekonstrukce či náhrada starého zdroje za nový čistý zdroj a v neposlední řadě výstavba malých FV elektráren pro držitele licence pro podnikání v energetických odvětvích a společenství pro obnovitelné zdroje.

Více informací naleznete zde.

 • Operační program spravedlivá transformace primárně cílí na zmírnění socioekonomických dopadů zelené transformace v rámci Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Ačkoliv tedy podpora energetické účinnosti není hlavním cílem programu, prostředky programu lze čerpat i právě pro tyto účely. Program konkrétně podporuje investice do zařízení využívajících energie z obnovitelných zdrojů nebo rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění, stejně tak jako investice do výroby tepla výhradně na základě obnovitelných zdrojů energie.

Více informací naleznete zde.

Obce/veřejný sektor

Mezi dotovaná energeticky úsporná opatření pro veřejný sektor patří zejména výměna zdroje vytápění, chlazení a přípravu teplé vody, zateplení obálky budov, využívání odpadního tepla a sluneční energie, výstavba zelených střech, instalace zařízení na shromažďování dešťové vody, rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí, včetně přípravy kabeláže v rámci infrastruktury pro udržitelnou mobilitu nebo například nákup elektromobilů či vozidel na vodíkový pohon. Informace o jednotlivých podporovaných opatřeních a relevantních programech jsou k dispozici níže.

 • Operační program Životní prostředí (2021-2027) OPŽP je především zaměřen na investiční podporu snižování energetické náročnosti veřejných budov a infrastruktury. Prostředky programu lze čerpat na stavební práce, dodávky a služby vedoucí ke zvýšení energetické účinnosti gastro provozů, provozu prádelen a dalších technologických provozů, zavádění energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie. V neposlední řadě je podporována výstavba zelených střech, zařízení na shromažďování dešťové vody, zařízení na využívání sluneční energie a nových budov splňujících přísné energetické standardy.

Více informací naleznete zde.

 • Integrovaný regionální operační program 2021-2027 je zaměřen na investiční podporu pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy na alternativní pohon. Opatření povede ke zvýšení míry náhrady vozidel na konvenční pohon s nižší účinností motorů a zavádění nových vozidel na alternativní pohon s komparativně vyšší účinností, čímž přímo povede ke zvyšování energetické účinnosti a dosažení úspor energie v sektoru dopravy.

Více informací naleznete zde.

 • Modernizační fond podporuje rozvoj komunální energetiky. Malé obce s počtem obyvatel do 3000 mohou čerpat podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie. Větší obce mají k dispozici podporu na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky nejen veřejných, ale i komerčních budov a veřejné pozemky. Navíc mohou dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.

Více informací naleznete zde.

 • Operační program spravedlivá transformace primárně cílí na zmírnění socioekonomických dopadů zelené transformace v rámci Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Ačkoliv tedy podpora energetické účinnosti není hlavním cílem programu, prostředky programu lze čerpat i právě pro tyto účely. Program konkrétně podporuje investice do zařízení využívajících energie z obnovitelných zdrojů nebo rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění, stejně tak jako investice do výroby tepla výhradně na základě obnovitelných zdrojů energie.

Více informací naleznete zde.

 • Národní program životního prostředí podporuje nákup nových elektromobilů a automobilů s vodíkovým pohonem. Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).

Více informací naleznete zde.

 • Relevantní komponenty Národního plánu obnovy cílí na snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek státu, budov ve vlastnictví veřejných subjektů a v neposlední řadě na zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení. Pro budovy organizačních složek státu a ve vlastnictví veřejných subjektů přichází v úvahu například stavební úpravy zlepšující tepelně-technické vlastnosti obvodových konstrukcí, výměna energeticky neefektivních zdrojů vytápění, chlazení nebo přípravy teplé užitkové vody, instalace fotovoltaických systémů či využívání odpadního tepla. Pokud jde o soustavy veřejného osvětlení, dotace se týká jejich rekonstrukcí vedoucích k energetickým úsporám. Dotace je přitom také určena na přípravu kabeláže pro dobíjecí body infrastruktury pro udržitelnou mobilitu.

Více informací naleznete po kliknutí na jednotlivé osy podpory zmiňované výše.

Často kladené dotazy:

Chci si zateplit dům, kam se mám obrátit?

Na zateplení domu můžete využít prostředky z programu Nová zelená úsporám. Pokud spadáte do kategorie nízkopříjmových domácností, mezi kterými primárně figurují senioři a lidé pobírající dávky na bydlení, můžete čerpat dotaci programu Nová zelená úsporám Light. Zároveň můžete pro účely snížení energetické náročnosti bytových domů využít zvýhodněných úvěrů programu Panel. Pro více informaci konzultujte, prosím, sekci „Přehled dotačních programů“, kde najdete přímo i odkaz na zmiňované programy.

Je možné čerpat dotace na výměnu kotle?

Ano, domácnosti mohou dotaci na výměnu kotle čerpat z programu Nová zelená úsporám a Operačního programu Životní prostředí. Dotována je výměna neekologických kotlů na pevná paliva za kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla. Pro více informaci konzultujte sekci „Přehled dotačních programů“, kde najdete přímo i kontakt na zmiňované programy.

Na co mohou čerpat dotace domácnosti?

Mezi dotovaná energeticky úsporná opatření pro domácnosti patří zejména zateplení obálky budovy, výměna oken, instalace fotovoltaických a fototermických systémů a dalších moderních zdrojů vytápění, tedy například tepelných čerpadel. Více informací naleznete v sekci „Přehled dotačních programů“.

Na co mohou čerpat dotace obce a města?

Mezi dotovaná energeticky úsporná opatření pro veřejný sektor patří zejména výměna zdroje vytápění, chlazení a přípravu teplé vody, zateplení obálky budov, využívání odpadního tepla a sluneční energie, výstavba zelených střech, instalace zařízení na shromažďování dešťové vody nebo například nákup elektromobilů či vozidel na vodíkový pohon. Podporovány jsou mimoto i rekonstrukce soustav veřejného osvětlení vedoucí k energetickým úsporám obcí a měst, a to včetně přípravy kabeláže dobíjecích bodů infrastruktury pro udržitelnou mobilitu. Více informací je Vám k dispozici v sekci „Přehled dotačních programů“.

Na co může čerpat dotace průmysl?

Mezi dotovaná energeticky úsporná opatření pro podniky patří zejména investice do zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů, zateplení budov a výměnu systémů vytápění a klimatizace, osvětlení nebo například modernizaci výrobních technologií spočívající ve výměně energeticky neefektivních strojů. Více informací naleznete v sekci „Přehled dotačních programů“.

Potřebuji s dotacemi poradit, na koho se mám obrátit?

Široké veřejnosti jsou k dispozici bezplatné služby Energetických konzultačních a informačních center EKIS. Ta kromě problematiky dostupných programů podpory a veškerou administrací pro získání dotace pomohou také s opatřeními na míru pro každého klienta. Nově operují také mobilní energetičtí specialisté M-EKIS, kteří přijedou přímo za Vámi. Více informací, včetně konkrétních Ministerstvem průmyslu a obchodu garantovaných energetických specialistů naleznete zde.

V rámci dotace potřebuji zpracovat průkaz energetické náročnosti budov, kde najdu zpracovatele?

Seznam zpracovatelů průkazů energetické náročnosti budov, tedy energetických specialistů je Vám k dispozici zde.

Je k dohledání seznam osob oprávněných k instalaci zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů?

Ano, zákon pro tyto účely definuje tyto kategorie: instalatér solárních termických soustav, elektromontér fotovoltaických systémů, instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů, kamnář montér kamen na biomasu, kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem, topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem a topenář — montér kotlů na biomasu. Seznam těchto osob rozdělen dle zmiňovaných kategorií se Vám otevře kliknutím na jednotlivé kategorie.

Chci šetřit energii v obci, kde mám začít?

Jako úvodní etapa na cestě za úsporami energie se nabízí sběr dat. V rámci této fáze zvažte zpracování energetického auditu a zavedení energetického managementu, díky kterým získáte lepší přehled o své spotřebě a konkrétních oblastech, kde můžete ušetřit. Samozřejmostí je optimální nastavení systémů vytápění a chlazení, využívání úsporného osvětlení, ale i spotřebičů. Neméně důležité je však osvojení si energeticky úsporného chování ze strany všech zaměstnanců a dalších představitelů daného subjektu. Investičně náročnější cestu představuje renovace Vašich budov, na kterou však můžete využít rozličné dotační tituly. Pokud si stále nevíte rady nebo třeba jenom hledáte více informací, využijte bezplatné služby Energetických konzultačních a informačních středisek.

Chci jako firma ušetřit, kde mám začít?

I firmy by na cestě za úsporami energie měly nejprve začít sběrem dat. V rámci této fáze zvažte zpracování energetického auditu a zavedení energetického managementu, díky kterým získáte lepší přehled o své spotřebě a konkrétních oblastech, kde můžete ušetřit. Kromě univerzálně platných možností úspor, jako je optimální nastavení systémů vytápění a chlazení, využívání úsporného osvětlení, spotřebičů, osvojení si energeticky úsporného chování ze strany všech zaměstnanců a dalších představitelů se nabízí například i výsadba stromů v okolí firemních budov společně s uvolněním striktního dresscodu jako prostředky snížení nákladů na chlazení v teplých měsících nebo investice do energeticky úspornějších způsobů přepravy zaměstnanců. Investičně náročnější cestu představuje renovace Vašich budov, na kterou však můžete využít rozličné dotační tituly. Pokud si stále nevíte rady nebo třeba jenom hledáte více informací, využijte bezplatné služby Energetických konzultačních a informačních středisek.

Chci jako domácnost ušetřit, kde mám začít?

Zásadní úspory jsou spojeny s oblastí vytápění a chlazení, namísto přetápění či nadměrného chlazení místností zvažte oblékání dle aktuálního ročního období. Ideální pokojová teplota je z hlediska energetického, ale i zdravotního 20 °C. Oblékání zapadá do širší kategorie energeticky úsporného chování, které dále představuje úsporné svícení, upřednostnění krátkého sprchování před zdlouhavým koupáním nebo například využívání úsporných spotřebičů a vhodné zacházení s nimi. Investičně náročnější cestu představuje renovace Vašich obytných prostorů, na kterou však můžete využít rozličné dotační tituly. Pokud si stále nevíte rady nebo třeba jenom hledáte více informací, využijte bezplatné služby Energetických konzultačních a informačních středisek.

Kde najdu k dotacím podrobné informace?

Podrobné informace ke všem dostupným dotačním programům najdete přímo na stránkách jednotlivých programů, odkazy na ně jsou Vám k dispozici v sekci „Přehled dotačních programů“.


Miliony z OPŽP pomohou záchranným stanicím i farmářům na ochranu stád před vlky.

26.1.2023, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dlouhodobě podporuje kvalitní péči o živočichy v záchranných stanicích a centrech pro ohrožené druhy modernizaci záchranných stanic i zemědělce, kteří provádí preventivní opatření na ochranu svých zvířat před útokem šelem jako je vlk, rys nebo medvěd. Na tuto podporu míří první z letošních vyhlášených výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 s alokací ve výši 120 milionů korun.

Dotace na ochranu stád před vlkem

Ministerstvo životního prostředí řadu let kompenzuje škody na hospodářských zvířatech způsobené velkými šelmami (vlk, rys, medvěd). V posledních letech se chovatelům hradí také náklady na realizaci preventivních opatření na ochranu hospodářských zvířat před útoky těchto predátorů, kteří patří mezi zvláště chráněné druhy. Jde o nezbytnou pomoc podnikajícím chovatelům hospodářských zvířat, aby mohli zabezpečit svá stáda.

„Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě hledá oporu pro chovatele, jejichž stáda ohrožují vlci. S návratem vlka do české krajiny se řada chovatelů zejména menších hospodářských zvířat již dlouhou dobu potýká s nečekanými a často vysokými náklady na zabezpečení svých stád a nutností měnit svůj způsob hospodaření. Pro zemědělce a farmáře je proto nejlepší, když předejdou zbytečným ztrátám. MŽP přispívá na investice do preventivních opatření jako jsou například elektrické ohradníky, pevné oplocení, pořízení pasteveckých psů, optické bariéry, košáry, ochranu proti podhrabávání, zdvojení stávajícího oplocení, zajištění bran nebo třeba plašiče. Vlci obecní tradičně do české krajiny patří a historicky bohužel vymizeli vlivem člověka. Proto musíme najít harmonii mezi volně žijícími druhy a chovnými stády,“ říká ministr životního prostředí Marian Jurečka.

Od začátku letošního roku také platí průlomová vyhláška MŽP. Díky ní chovatelé, kteří mají zabezpečené pastviny, mají nárok na kompenzaci zvýšených nákladů již za loňský rok. „Díky naší vyhlášce mají farmáři nárok i na kompenzaci škod v případě vlčího útoku,“ doplňuje ministr Jurečka.

Jak si mohu zažádat o tuto dotaci?

Chovatelé mohou opět získat podporu na realizaci zabezpečení svých chovů ve výši až 100 % z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Oproti předcházejícímu období se podařilo podmínky a administraci dotace významně zjednodušit. Jedná o takzvané zjednodušené metody vykazování, platbu za provedené opatření bez administrativy. Minimální výše dotace je 50 000 korun. Díky zjednodušeným metodám vykazování nebudou muset příjemci podporu k proplacení dotace dokládat žádné smlouvy či faktury, cena je stanovena paušálem (náklady obvyklých opatření MŽP). O podporu mohou chovatelé požádat u dvou subjektů – Státního fondu životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Dotace na záchranné stanice a centra CITES

Péče o zraněné a jinak handicapované živočichy v záchranných stanicích i o druhy chráněné podle mezinárodní úmluvy CITES (zahrnuje druhy živočichů a rostlin, které jsou bezprostředně ohrožené vyhubením) v záchranných centrech tvoří dlouhodobě součást systému ochrany přírody v ČR. Stát touto aktivitou pomáhá řešit ohrožení živočichů ve volné krajině, které je bohužel často způsobeno lidskou činností.

„Kvalitu péče o živočichy v záchranných stanicích a záchranných centrech CITES je třeba držet na vysoké úrovni. Právě proto jsme zřídili výzvu, která centra zmodernizuje a zlepší podmínky pro péči o živočichy. Současně je také třeba navýšit kapacity záchranných center CITES, a to zejména pro ohrožené druhy, které byly zadrženy třeba nelegální činností,“ vysvětluje náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík.

Jak si mohu zažádat o tuto dotaci?

Ve vyhlášené výzvě z OPŽP mohou subjekty oprávněné k provozování záchranných stanic a záchranných center CITES získat podporu ve výši až 80 % nákladů na opatření k modernizaci a rozvoji záchranných stanic a center, více ve 33. výzvě OPŽP – Záchranné stanice pro živočichy, prevence útoků šelem.

„Získat podporu na tato opatření bylo v minulosti pro chovatele poměrně složité, jsem proto rád, že se podmínky zjednodušily a zemědělcům odpadne další nadbytečná administrativa. Je to další krok, který jim umožní trávit méně času u vyplňování žádostí a soustředit se na to, co je v jejich práci důležité – tedy starat se o zvířata, hospodářství i krajinu kolem sebe,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Více informací žadatelům případně poskytnou pracoviště Státního fondu životního prostředí a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526