Monitoring dotačních příležitostí.

 20. 2. 2023

Firmy mohou žádat o dotace na nákup služeb v oblasti inovací.  

MMR: Státní fond podpory investic v dubnu spustí program Nájemní bydlení. Na výstavbu bytů půjde až 800 milionů korun.  

MPO podpoří z Národního plánu obnovy inovativní projekty zaměřené na digitalizaci malých a středních podniků.  

Firmy mohou žádat o dotace na nákup služeb v oblasti inovací.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Inovační vouchery.

01.02.2023 | Agentura pro podnikání a inovace (API)

O dotace na rozvoj vlastních inovačních aktivit tak mohou žádat malé a střední podniky. Výzvu vyhlásilo 16. ledna 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 1. února 2024.

Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou firmy využít na zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit a zvýšit tak svoji konkurenceschopnost na trhu.

„Žadatelé mohou podporu použít na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací, a to od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Malé a střední podniky mohou v této výzvě získat až 75 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 1 milion korun na jeden projekt.

Podrobné informace o aktuální výzvě z OP TAK

Program podpory Inovační vouchery se vyznačuje jednodušším zpracováním než ostatní programy. Mezi jeho výhody patří nenáročné zpracování žádosti o platbu, nutnost předložení minima dokladů a zjednodušený podnikatelský záměr.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

Agentura pro podnikání a inovace (API) má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK a OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.


MMR: Státní fond podpory investic v dubnu spustí program Nájemní bydlení. Na výstavbu bytů půjde až 800 milionů korun.

10.2.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Program podpoří vznik nájemních bytů pro lidi, kteří nevlastní nemovitost k bydlení. O kombinaci dotace a výhodného úvěru se mohou přihlásit obce, spolky, charity i další právnické osoby. Obce budou mít prospěch i z projektů, na které získá podporu soukromý investor. V takovém případě mohou určit, komu se pronajme část bytů. Program je součástí širší reformy podpory bydlení, na které pracuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

„Nedostupnost bydlení v Česku je komplexní problém, který zasahuje čím dál širší skupinu lidí a bohužel nemá jednoduché a rychlé řešení. Tímto a dalšími programy chceme nastartovat dlouhodobý trend výstavby dostupných nájemních bytů. Klíčová v tomto bude nejen podpora státu, ale hlavně úzká spolupráce obcí a soukromých investorů, která je v Česku zatím vzácná,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Program Nájemní bydlení spravuje Státní fond podpory investic (SFPI), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Podpora se bude skládat ze dvou částí, dotace do maximální výše 25 procent a výhodného úvěru. Celkem může dosáhnout až 90 procent nákladů. Žádat mohou například obce, jimi zřizované organizace, charitativní organizace, církve a další právnické osoby. SFPI bude dbát o to, aby státní podporu získaly především samosprávy. I v případech, kdy s projektem uspěje soukromý investor bude obec mít možnost určit nájemce u nejméně čtvrtiny bytových jednotek.

Jednou z podmínek získání dotace a úvěru je, že po dobu udržitelnosti (min. 20 let) bude majitel požadovat nájem běžný v místě nemovitosti. V budoucnu bude stát pro tento účel využívat cenové mapy, které připravuje Ministerstvo financí. Oproti předchozím podobným titulům SFPI nabízí program Nájemní bydlení výrazně nižší než tržní úrok, který navíc nepodléhá výkyvům úrokových sazeb. Nově také obsahuje dotační složku, která má motivovat k nové výstavbě.

„Program je nastavený tak, aby veřejná podpora nenarušila tržní prostředí.  Výše nájmu se bude řídit obvyklými nájmy v lokalitě a dotace i úrokové zvýhodnění nepřesáhnou provozní zisk z investice,“ prohlásila ředitelka Státního fondu podpory investic Hana Pejpalová.

SFPI chystá také program dostupných nájemních bytů určený výhradně pro obce. Zatím o něm MMR jedná s Evropskou komisí. Výstavbu nového bydlení chce resort podpořit také z Národního plánu obnovy, kde pro tento účel požaduje zhruba 8 miliard korun. Tyto peníze plánujeme navázat na prostředky z Evropské investiční banky a soukromé zdroje. Tím bychom do systému mohli dostat dalších několik desítek miliard.

Kromě peněz na samotnou výstavbu bytů chceme obcím poskytnout až 1,6 miliardy korun na přípravu projektů a investic do bydlení. Ta je náročná nejen finančně, ale i z hlediska odborných znalostí. Připravujeme proto také regionální poradenská centra a kompetenční oddělení, která budou obcím radit třeba jak územně plánovat výstavbu, jak nastavit bytovou politiku, nájemné a jaké vybrat financování.


MPO podpoří z Národního plánu obnovy inovativní projekty zaměřené na digitalizaci malých a středních podniků.

3.2.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhodnotilo žádosti o dotace ve čtvrté veřejné soutěži podprogramu „Inovace do praxe“ programu The Country for the Future. Zaměřena byla zejména na digitalizaci, kterou podpoří prostřednictvím finančních prostředků z Národního plánu obnovy ČR.

„S využitím 500 milionů korun z evropského nástroje pro oživení a odolnost (RRF) podpoříme 65 projektů malých a středních podniků na digitalizaci a další inovační kroky směřující k modernizaci jejich produktového portfolia, jejich výrobních postupů a interních procesů,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Vzhledem k současné situaci v energetické oblasti jsme jako jedno z kritérií zařadili otázku, jestli přinese energetické úspory.“

Malé a střední podniky mohly ve čtvrté soutěži přihlašovat své záměry na zavedení inovace produktu, výrobního postupu nebo organizační inovace. Na jeden projekt bylo možno žádat nejvýše 20 mil. Kč a podnik sám se na nákladech podílí vždy minimálně z padesáti procent vlastními zdroji. Přihlášeno bylo 116 návrhů projektů, z nichž 108 poté prošlo odborným hodnocením.

„S ohledem na zařazení této soutěže do Národního plánu obnovy byly vedle přímých dopadů či stupně inovativnosti důležité i neekonomické aspekty projektů, například naplňování jednoho z digitálních cílů či nenarušování žádného z důležitých environmentálních cílů EU,“ říká vrchní ředitel sekce pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Tyto podmínky budou platit i v další plánované soutěži vyhlašované na jaře, která by měla podpořit nové inovační projekty malých a středních firem opět dotací ve výši 500 mil. Kč.“

Seznam projektů, které budou podpořeny, a další podrobnosti jsou k dispozici na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vysledky-ctvrte-verejne-souteze-v-programu-the-country-for-the-future–podprogramu-_inovace-do-praxe_–vyhlasene-v-ramci-narodniho-planu-obnovy–272394/

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podpori-z-narodniho-planu-obnovy-inovativni-projekty-zamerene-na-digitalizaci-malych-a-strednich-podniku—272398/

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526