Monitoring dotačních příležitostí.

 13. 3. 2023

Ministerstvo navyšuje prostředky na regeneraci brownfieldů.  

NPO: dotační výzvy pro Zrychlení a digitalizaci stavebního řízení vypsány.  

Ministerstvo navyšuje prostředky na regeneraci brownfieldů.

Další finanční prostředky z Národního plánu obnovy určené na regeneraci brownfieldů pro podnikatelské využití poputují vybraným projektům, které splní podmínky Ministerstva průmyslu a obchodu.

06.03.2023 | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Díky navýšení alokace o částku ve výši 50 milionů korun bude nově realizováno čtyři až šest brownfieldových projektů, které předložili představitelé obcí, měst a krajů z celé České republiky.

„Výzva v rámci programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití, kterou v loňském roce vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, se na straně obcí, měst a krajů z celé České republiky setkala s pozitivním ohlasem, o čemž svědčí vysoký počet přihlášených brownfieldových projektů,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Díky zájmu o dotace na regeneraci brownfieldů se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo navýšit alokaci finančních prostředků z Národního plánu obnovy o částku 50 milionů korun z národních zdrojů a podpořit tím další čtyři až šest projektů. Celkově tak budou po splnění všech podmínek podpořeny projekty ve výši 600 milionů korun.“

„Díky navýšení finančních prostředků v rámci výzvy z Národního plánu obnovy můžeme podpořit další projekty, s nimiž se v loňském roce města, obce a kraje z celé České republiky přihlásily. Jde o projekty rekonstrukce a revitalizace zchátralých objektů, které naleznou nové konkrétní využití, ať již jde o stavby určené pro podnikatelské využití jako jsou restaurace, podnikatelské inkubátory, coworkingová centra nebo budovy pro využití multifunkční se zázemím pro kulturní akce nebo obecní byty,“ říká vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko a dodává: „Při pohledu na tak velký zájem ze strany municipalit o dotační program je patrné, že problematika regenerace brownfieldů v České republice ve veřejném prostoru rezonuje, a že se obce snaží své objekty nejen kultivovat, ale podněcovat i zájem investorů.“

CzechInvest: Tři čtvrtiny starostů stojí o nového investora, problémem je nedostatek volných ploch

Zejména v kontextu přetrvávající energetické krize je důležitý i aspekt energetických úspor budov a objektů v rámci řešeného brownfieldu. Podmínky trvalé udržitelnosti a důraz na obnovitelné zdroje energie jsou jedny z těch, jež žadatelé o dotace musí splňovat.

„V této výzvě jsme při výběru projektů zohlednili využití obnovitelných zdrojů energie a nakládání s dešťovou vodou. Veškeré projekty také musí splňovat přísnější podmínky v oblasti energetických úspor budov, což je v probíhající energetické krizi velmi důležité,“ říká Zbyněk Pokorný, ředitel odboru brownfields a rozvoje inovačního podnikání.

Mezi projekty, které by mohly být nově podpořeny, je například i brownfield v obci Herálec v okrese Žďár nad Sázavou, kde již ministerstvo jeden projekt podpořilo. Představitelé města chtějí ze zchátralého objektu vybudovat kavárnu s restaurací a společenský sál pro pořádání kulturních akcí. Vzniknout zde má i obecní muzeum a menší bytová jednotka.


NPO: dotační výzvy pro Zrychlení a digitalizaci stavebního řízení vypsány.

31.1.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

struktura dokumentu

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 30. 1. 2023 ve 14:00 hod vyhlásilo dvě samostatné Výzvy k předkládání žádostí ze zdrojů Národního plánu obnovy. Obě Výzvy jsou součástí komponenty 1.6. „Zrychlení a digitalizace stavebního řízení“.

První Výzva se vztahuje k subkomponentě č. 1.6.2. „Vytvoření agendového informačního systému (AIS)“. Cílem této investice je vytvoření centrálního agendového informačního systému využívaného nejen orgány zapojenými do stavebního řízení. Tento informační systém umožní jednotné zpracování všech stavebních řízení v elektronické podobě. Díky tomuto systému bude sjednocena praxe stavebních úřadů a všechna povolovací řízení budou transparentnější, rychlejší a jednodušší pro běžného občana. Nový informační systém bude navržen pod zásadou “jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko.”

Celková alokace Výzvy je 330,6 mil. Kč bez DPH.

Druhá výzva se vztahuje k subkomponentě č. 1.6.3. „Rozvoj a využití datového fondu veřejné správy v územním plánování“. Cílem této investice je zavedení centrální databáze územně analytických podkladů v rámci informačního systému územního plánování. Jedná se o předem definovaný projekt Ministerstva pro místní rozvoj, jehož součástí bude nejen vytvoření jednotného datového modelu databáze územně analytických podkladů, ale také pořízení datového obsahu formou konsolidace dat ze stávajících databází jednotlivých úřadů. Investice bude sloužit k zajištění poskytování dat a služeb pro orgány územního plánování, stavební úřady a další uživatele z veřejného sektoru a projektanty územně plánovacích dokumentů. Maximum dat bude poskytováno ve formě otevřených dat. Centralizace a jednotný datový model umožní efektivní sdílení dat s dalšími systémy veřejné správy, zejména s registrem územní identifikace, adres a nemovitostí a digitálními technickými mapami krajů.

Celková alokace výzvy je 34,8 mil Kč bez DPH.

600 miliony korun pro obce na digitalizaci územních plánů

Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu umožní kvalitnější rozhodování veřejné správy. Integrovaný regionální operační program (IROP) vypsal pro tento účel dvě výzvy pro obce nad 5 tisíc obyvatel.

„Standardizace je pro obce povinná a může představovat finanční zátěž. IROP proto připravil dvě výzvy, které jim náklady na digitalizaci pomohou pokrýt. Na územní plány z méně rozvinutých a přechodových regionů máme připraveno 600 mil. korun,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Obě výzvy mají za cíl převod stávajících územních plánů do jednotného standardu platného pro celou Českou republiku. Přispějí ke sběru dat o územním plánování v souladu s Národním geoportálem územního plánování, který provozuje MMR. Také pomohou naplnit směrnici Evropské unie o zpřístupnění prostorových dat INSPIRE.

Výzvy jsou rozděleny podle kategorie regionu. Výzva č. 75 je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 100 mil. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). V rámci výzvy č. 76 pak MMR připravilo 500 mil. korun z EFRR na projekty v přechodových regionech.

Kategorie regionů jsou k dispozici na webových stránkách IROP, kde zájemci zároveň najdou informace k semináři pro žadatele a příjemce výzev. Obě výzvy jsou určeny pro obce s více než 5 tis. obyvatel. O dotace mohou průběžně žádat od 31. ledna 2023 přes Monitorovací systém 2021+.

MMR v současnosti zároveň připravuje vyhlášení výzvy na vytváření a změny územních plánů podle jednotného digitálního standardu i v rámci národních dotačních programů. V tomto případě budou moci o podporu žádat obce do 5 tisíc obyvatel.

Rychlejší stavební povolení i díky digitalizaci. Spolupracovat na ni budou Ministerstvo pro místní rozvoj a Národní centrum Stavebnictví 4.0 na ČVUT 

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš podepsal memorandum o spolupráci mezi MMR a Národním centrem Stavebnictví 4.0, které je součástí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. Nové partnerství má za cíl přispět k rozvoji informačních technologií ve stavebnictví.

“Stavebnictví představuje ve všech vyspělých evropských zemích velkou část ekonomiky, zároveň je ale jedním z nejméně digitalizovaných sektorů. V tomto ohledu už nesmí dál zůstávat stranou. Rozvoj digitalizace napříč všemi odvětvími je jednou z hlavních priorit vlády i mou osobní,” řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš před podpisem memoranda.

Spolupráce mezi MMR a Národním centrem Stavebnictví 4.0 je odpovědí na dlouhodobý nedostatek komunikace mezi jednotlivými aktéry v oblasti digitalizace stavebního průmyslu. V rámci vzájemných konzultací a výměny informací přispěje k propojení státních orgánů s výzkumníky i stavebními firmami.

„V Ministerstvu pro místní rozvoj získává Národní centrum Stavebnictví 4.0 silného partnera, se kterým bude moci konzultovat a prosazovat potřebné změny v oboru s takovým inovačním potenciálem, jako je stavebnictví,“ řekl k podpisu memoranda Ondřej Velek, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, v jehož rámci Národní centrum Stavebnictví 4.0 působí.

V průběhu panelové diskuse ministr Bartoš informoval, jakými způsoby Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje výstavbu dostupného bydlení. V této souvislosti představil plánované nástroje jako například investice z Národního plánu obnovy ve výši 8 miliard korun nebo dotační tituly, které zajišťuje Státní fond podpory investic.

Důležitým tématem byla také novela stavebního zákona, která by v březnu měla projít ve Sněmovně druhým a třetím čtením. Jejím hlavním cílem je ponechání rozhodování v daném území při plnění pevně stanovených lhůt a zachování veřejného zájmu. Například pro stavebníka rodinného domu je to 30 dnů s maximálním prodloužením na 90 dnů. Klíčovým prvkem celého procesu povolení stavby od podání žádosti, dokumentace, přes posouzení dotčenými orgány, až po vydání vlastního povolení stavby je digitalizace.

“Není to samozřejmě pouze o digitalizaci stavebního řízení a územního plánování, ale i o navazujících krocích a digitalizaci vlastní výstavby,” dodal Bartoš. Do budoucna ministerstvo počítá například se zavedením datového standardu staveb (BIM). Jde o digitální model objektu, který obsahuje všechny jeho důležité charakteristiky a informace. Využití najde, jak během přípravy stavby, tak během jejího užívání.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526