Monitoring dotačních příležitostí.

 27. 3. 2023

Nové výzvy zlepší bezbariérovost měst a obcí.

MMR: Menší obce do 5 tisíc obyvatel mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů. Resort připravil 90 milionů korun.

Nové výzvy zlepší bezbariérovost měst a obcí.

27.1.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě nové výzvy pro rok 2023, které se zaměřují na zajištění bezbariérovosti v domech s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů. Pomohou také s distribucí euroklíčů a osazením eurozámků.

První výzva z programu Bezbariérové obce od roku 2017 cílí na podporu projektů, které se zaměřují na odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou. Podpoří vznik bezbariérových vstupů do budov, odstranění bariér v interiérech, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení i budování zvedacího zařízení.

Ve výzvě je připraveno 10 milionů korun. Dotaci je možné čerpat do výše 50 % uznatelných skutečně vynaložených nákladů a žádat o ni mohou obce, jejichž záměry bezbariérových tras schválil Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Druhá výzva zajistí osobám se sníženou schopností pohybu a orientace na celém území ČR rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že tato zařízení osází jednotným eurozámkem a zajistí distribuci euroklíčů. Euroklíč je univerzální klíč určený pro osoby se zdravotním postižením, který slouží k dostupnosti WC, výtahů, plošin a podobných zařízení osázených jednotným eurozámkem, a to jak v České republice, tak i dalších státech EU.

Výzva podpoří projekty celkovou částkou 5 milionů korun. O dotaci, která bude poskytována až do výše 100 % skutečně vynaložených nákladů, mohou žádat nevládní neziskové organizace, které budou zajišťovat realizaci projektu.

V obou výzvách je o dotaci možné žádat do 10. března 2023 do 12.00. Nejzazší termín ukončení realizace akce je stanoven do 31. prosince 2024.


MMR: Menší obce do 5 tisíc obyvatel mohou žádat o dotaci na digitalizaci územních plánů. Resort připravil 90 milionů korun.

14.3.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Od prvního ledna mají obce povinnost převést v případě změny svůj územní plán do jednotného digitálního standardu. Ten má umožnit kvalitnější rozhodování veřejné správy a přípravu investic v území. MMR za tímto účelem pro obce do 5 tisíc obyvatel připravilo dotace v celkové výši 90 milionů korun. Žádat mohou o podporu na zpracování nového územního plánu nebo převod toho stávajícího v souladu se standardem.

„Dobře si uvědomujeme, že standardizace plánů představuje značnou finanční zátěž. Větším obcím jsme na začátku roku nabídli podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Ty menší teď mohou získat finanční prostředky ze státního rozpočtu. Nejde samozřejmě jen o peníze, pro pořizovatele i projektanty jsme připravili také bezplatná školení a další poradenství,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Průběžnou výzvu MMR vyhlašuje v podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, který je součástí programu Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+. O dotaci mohou žádat pouze obce s 5 tisíci obyvateli nebo méně. Resort podpoří dvě aktivity, v prvním případě je to vytvoření územního plánu podle jednotného digitálního standardu. Týká se obcí, které žádný územní plán nemají nebo ho zastupitelstvo schválilo před 1. 1. 2007. U druhé aktivity obec dosud nesmí mít zpracovaný územní plán v jednotném standardu a realizuje změnu v územním plánu, který byl vydán po 1. 1. 2007. Okruh oprávněných žadatelů je dál podrobně vymezen ve výzvě. Její znění je možné nalézt zde. K 31. 12. 2021 MMR evidovalo 1219 obcí bez územního plánu vydaného po 1. 1. 2007.

Ve výzvě resort celkem připravil 90 milionů korun. V případě první aktivity dotace dosahuje až 80 % uznatelných nákladů na zpracování, max. ale 500 tisíc korun na jeden územní plán. U druhé dotační aktivity podpora může pokrýt až 90 % nákladů na zpracování dokumentace v jednotném standardu, maximálně ale 250 tisíc korun na jednu změnu územního plánu. Příjem žádostí MMR ukončí 31. října 2023, ve 12:00 hod.

Kromě školení, která byla ve všech krajích dostupná pořizovatelům i projektantům zdarma, zřídilo Ministerstvo pro místní rozvoj webovou stránku, kde soustřeďuje veškeré podpůrné materiály. Kromě vlastní vyhlášky je zde dostupný metodický pokyn k jednotnému standardu územního plánu, průběžně doplňované vybrané otázky a odpovědi a rovněž prezentace a videozáznam ze školení. Pokud po nastudování vyhlášky, metodiky a častých otázek budou přetrvávat nejasnosti, je možné zaslat dotaz na e-mail KonzultacniStredisko@uur.cz.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526