Monitoring dotačních příležitostí.

 3. 4. 2023

Podpora podnikového vzdělávání z evropských dotací.  

Nové dotace pro energetické úspory veřejných budov.  

MŽP posílá do obcí přes 5 miliard korun na vodovody, kanalizace i lepší čistění a úpravu vody.  

Podpora podnikového vzdělávání z evropských dotací.

17.3.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo druhou březnovou výzvu zaměřenou na další profesní vzdělávání zaměstnanců v podnicích.

Vyhlášená výzva s názvem Podnikové vzdělávání (1) je určena podnikům a mohou v ní žádat o finance na vzdělávání svých zaměstnanců. Žadatelé budou moci předkládat žádosti o podporu v průběhu téměř tří měsíců a realizaci projektů zahájit od března následujícího roku. V další výzvě Společně za vzděláváním (1), která byla vyhlášena 7. března 2023, mohou žádat profesní a podnikatelská sdružení o finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců svých členů. Žádosti je možné podávat po dobu dvou měsíců, projekty lze začít realizovat od začátku příštího roku.

Obě výzvy navazují na úspěšnou realizaci podobných projektů z období 2014–2021, kdy bylo realizováno více než 2 700 vzdělávacích projektů za téměř 6,1 miliard korun. Stejně jako v předchozím období, je u nynějších výzev využita zjednodušená forma vykazování prostřednictvím jednotkových nákladů. Ta spočívá v pevně stanovené ceně za účast jedné osoby na jedné hodině školení.

Novinkou v obou výzvách je možnost vzdělávání i pro osoby samostatně výdělečně činné. Příjemci mohou realizovat například kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání. Důraz je kladen na aktivizaci zaměstnanců starších 55 let. Vzdělávání v oblasti digitálních (počítačových) dovedností není předmětem těchto výzev, je na něj vyčleněno 6,5 miliard korun v Národním plánu obnovy.

Díky těmto výzvám umožní zaměstnavatelé svým zaměstnancům rozvíjet potřebné znalosti, schopnosti a dovednosti. Kurzy mohou být realizované prezenční i distanční formou, a to na území celé České republiky, včetně Prahy. Aktuální informace o výzvách z Operačního programu Zaměstnanost plus jsou dostupné v přehledu výzev OPZ+. Více informací o Národním plánu obnovy najdete na https://www.mpsv.cz/web/cz/narodni-plan-obnov


Nové dotace pro energetické úspory veřejných budov.

14.3.2023, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Ministerstvo životního prostředí přichází s novinkou v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) pro šetření energiemi. Tentokrát nabídne dotaci na komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. Ty umožní školám, nemocnicím, obecním úřadům a dalším veřejným budovám získat finanční prostředky na zateplení, modernizaci vnitřního osvětlení, instalaci fotovoltaiky, zelené střechy i systémy pro zachytávání, úpravu a rozvod srážkových a šedých vod nebo dobíjecí stanici pro elektromobily.

Ministerstvo životního prostředí od dubna spouští dvě dohromady pětimiliardové výzvy, příjem žádostí u těchto výzev se zahájí na začátku dubna.

Koncept tzv. komplexních projektů je v OPŽP významnou novinkou a představuje model, kdy jsou do jednoho projektu integrovány aktivity z různých oblastí podpory. V případě OPŽP 2021-2027 se jedná o možnost kombinace opatření ze specifických cílů 1.1 (Energetické úspory) a 1.2 (Obnovitelné zdroje energie). Od dubna tak spouštíme dvě výzvy s názvem Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách, ve kterých je pro žadatele připraveno pět miliard korun.

O podporu na zvyšování energetické účinnosti budov je velký zájem. Na snižování jejich energetické náročnosti nabídl OPŽP v loňském roce výzvu zacílenou na výstavbu nových veřejných budov v pasivním nebo plusovém standardu s alokací téměř 1,5 miliardy korun. Z důvodu vyčerpání stanovené alokace výzvy byl příjem žádostí ukončen už po šesti týdnech po otevření výzvy.

Výzva 37 pro Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj .

Výzva 38 pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Operační program Životní prostředí.

  1. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj.

Stav výzvy

Příjem žádostí probíhá

Druh výzvy

Průběžná

Podání žádosti

  1. 8. 2022 – 31. 5. 2023

Alokace

500 000 000 Kč

Specifický cíl 1.1 – Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
Opatření 1.1.2 – Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů
V programovém období 2021–2027 se zvažuje užití nového úvěrového finančního nástroje na podporu výstavby nových energeticky úsporných veřejných budov. V této souvislosti probíhá v současné době průzkum zájmu o tento typ podpory ze strany potenciálních žadatelů, kterými by měly být veřejné subjekty s výjimkou organizačních složek státu.

Pokud jste zástupci této cílové skupiny, uvítali bychom vyplnění následujícího dotazníku pro šetření v rámci využití finančních nástrojů u veřejných budov.

Dokumenty k výzvě na odkaze zde


MŽP posílá do obcí přes 5 miliard korun na vodovody, kanalizace i lepší čistění a úpravu vody.

22.3.2023, Zdroj: MŽP (http://www.mzp.cz/)

struktura dokumentu

Níže také více k dotacím z Operačního programu Spravedlivá transformace a identifikačním průkazům energetických poradců poskytujících asistenci v Nové zelené úsporám Light.

Díky dotacím pro 162 nových projektů dojde k výstavbě desítek nových čistíren odpadních vod či stovek kilometrů vodovodní sítě a kanalizace. Investice do vodohospodářských projektů měst, obcí a dalších veřejných subjektů představují jeden ze základních pilířů Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) i v jeho aktuálním programovém období do roku 2027.

„Čísla hovoří jasně. Od startu tohoto programu v roce 2007 se jeho prostřednictvím dočkalo podpory více než tři tisíce konkrétních vodohospodářských projektů za téměř 70 miliard korun. S takto rozsáhlými investicemi počítáme i v novém programovém období. Důkazem toho je aktuální balíček 162 schválených projektů ze čtyřech loni otevřených výzev v OPŽP týkajících se vody,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že šetrné hospodaření s vodou a posilování jejích zdrojů dlouhodobě podporují naše národní i evropské dotační programy. „Operační program Životní prostředí, financovaný z fondů Evropské unie, pomáhá zkvalitnit zásobování obyvatel pitnou vodou, zlepšovat jakost povrchové i podzemní vody, posilovat kapacitu vodárenských systémů nebo zvyšovat kapacitu čistíren odpadních vod a zvyšovat podíl obyvatel připojených na čištění odpadních vod,“ doplnil ministr Hladík. Mezi schválenými projekty figuruje například revitalizace pěti zdrojů vody v lokalitě Machnín na Liberecku, kde vlivem sucha a v důsledku rozšíření hnědouhelného lomu Turów dochází k poklesu hladiny místních zdrojů vody. Rekonstrukcí zdejší úpravny vod, která byla mimo provoz od roku 2004, dojde k navýšení objemu pitné vody, a to zejména pro obce Václavice, Horní Vítkov a Dolní Vítkov. Nové úpravny vody se dočkají i v Pokojovicích na Třebíčsku. A ve Zbirohu v okrese Rokycany se díky dotaci z OPŽP mohou těšit na doplnění stávající čistírny odpadních vod o dešťovou zdrž. Ta umožní zachytit a následně vyčistit první splach dešťových vod, které nárazově zatěžují čistírnu odpadních vod.

„Schválené projekty zahrnují také realizaci 44 nových čistíren odpadních vod a u 14 stávajících čistíren zvyšují jejich kapacitu. Dojde také k vybudování téměř 400 kilometrů kanalizace pro odvedení znečištění. Počítá se i se vznikem 15 nových úpraven vody a také s realizací 31 projektů výstavby nebo dostavby vodovodů,“ přibližuje ministr Hladík. Dokončení schválených projektů bude do budoucna znamenat zlepšení kvality a zvýšení množství dodávané pitné vody pro takřka sedmdesát tisíc obyvatel Česka.

Míra podpory na vodohospodářské projekty dosahuje v případě OPŽP až sedmdesáti procent. „Obcím do dvou tisíc obyvatel, které by jinak na dotace nedosáhly pro nedostatek vlastních finančních prostředků, jsme nabídli navíc možnost čerpání zvýhodněné půjčky určené právě na dofinancování vodohospodářských projektů, téměř 800 milionů korun si rozdělilo 78 obcí,“ informuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Do poloviny roku plánuje Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásit trojici nových výzev ze specifického cíle 1.4, který se věnuje podpoře přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou. „Tyto výzvy se opět zaměří na budování zdrojů pitné vody, úpraven vody a vodovodů, stejně jako počítají s podporou projektům výstavby čistíren odpadních vod a projektům dobudování a výstavby kanalizací. Ke spuštění příjmu žádostí by mělo dojít 30. srpna,“ prozradil ministr Hladík.

Na dnešní den, tedy 22. březen, připadá již tradičně Světový den vody. Připomíná nám vodu jako nenahraditelný zdroj života, který je třeba chránit. Tématem letošního svátku vody je urychlení změn k vyřešení vodní a hygienické krize. Podle údajů Světové zdravotnické organizace z roku 2021 každý čtvrtý obyvatel planety Země nemá zaručený přístup k bezpečnému a nezávadnému zdroji pitné vody. Téměř polovina světové populace nemá pak k dispozici odpovídající kanalizaci nebo se dokonce musí obejít úplně bez ní.

Řídicím orgánem Operačního programu Životní prostředí je Ministerstvo životního prostředí, administraci programu má na starosti Státní fond životního prostředí ČR. Na roky 2021 až 2027 je konkrétně pro oblast vodohospodářské infrastruktury vyčleněno celkem 14 miliard korun, z toho osm miliard již bylo rozděleno mezi 241 úspěšných projektů.

Seznam schválených projektů

Operační program Životní prostředí

Dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace míří k lidem, ve výzvách je přes 20 miliard korun

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) už vyhlásil 13 výzev v celkové výši 23,2 miliard korun z celkové dvaačtyřicetimiliardové alokace. To znamená, že celá polovina finančních prostředků z programu je už nyní dostupná zájemcům a další výzvy budou v příštích třech měsících přibývat. Program dosud registruje žádosti o podporu za 12 miliard korun. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nabízí pomocí tohoto programu dotace pro obyvatele, obce a firmy v krajích, které se musí vypořádat s útlumem těžby uhlí. Přispívá na aktivity, které pomáhají řešit jak sociální a hospodářské, tak environmentální dopady přechodu na nízkoemisní ekonomiku.

Operační program Spravedlivá transformace je zcela novým programem, který má pomoci regionům, jejichž hospodářství je silně provázáno s těžbou uhlí, zmírnit negativních dopadů jejího ukončování a usnadnit jejich přeměnu.„Český OPST byl jedním z prvních programů spravedlivé transformace, který v EU vznikl. I tak jej Evropská komise schválila teprve v září 2022. Odchod od uhlí je výzvou pro řadu regionů po celé Evropské unii. V našem případě jde o Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že cílem programu je, aby finance směřovaly právě do oblastí, které jiné dotační programy nepokryjí vůbec nebo kde je třeba více peněz.

„Pro uhelné kraje to jsou extra prostředky oproti ostatním regionům a zároveň jedinečná příležitost, jak proces jejich transformace urychlit. Do léta chceme vyhlásit dalších 23 výzev s alokací 5,2 miliard korun. Na konci prvního pololetí to bude dohromady 28,6 miliard korun. Podpoříme rozvoj současných a také vznik nových malých a středních podniků, připravujeme výzvu na vzdělávání a rekvalifikaci v podnicích zasažených transformací.  Pro veřejný sektor plánujeme například náborové příspěvky pro učitele nebo motivační příspěvky pro výzkumníky. A spustíme i výzvy na podporu obnovy území, tedy investice nejen do ochrany přírody a krajiny, ale i na budování turistické infrastruktury,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík.

Program nabízí celkem 42 miliard korun, které musí být proinvestovány nejpozději do konce roku 2029. Ministerstvo životního prostředí se v loňském roce intenzivně věnovalo jeho nastartování, včetně přípravy výzev, které jsou svým tematickým zaměřením velice odlišné. Míří na podporu místních podnikatelů, ale i na vzdělávání a výzkumné projekty nebo na ochranu životního prostředí. Hned od začátku se MŽP zaměřilo na přípravu podpory strategických projektů. To jsou finančně náročná a komplexní opatření, která budou mít v regionech největší dlouhodobý efekt. Zároveň potřebují delší dobu na přípravu i realizaci. Výzvu pro strategické projekty se podařilo vyhlásit už 30. listopadu 2022, tedy necelé dva měsíce po schválení samotného programu.

Operační program Spravedlivá transformace v tuto chvíli nabízí tři formy podpory. Vedle zmíněných strategických projektů, které doporučují jednotlivé kraje, jsou to tematické výzvy pro široké spektrum žadatelů podle jednotlivých témat. Příkladem jsou aktuálně otevřené výzvy na podporu lepšího připojení a využívání internetu ve školách nebo modernizace jejich odborných učeben a pracovišť odborného výcviku za 1,5 miliardy korun. Třetím druhem podpory jsou zastřešující projekty. Jde o výzvy zaměřené na menší a typově podobné projekty, které jsou průběžně vyhlašovány jednotlivými kraji. Ty fungují na podobném principu jako například kotlíkové dotace. Kraje si zažádají o finanční prostředky, které pak samy podle závazných pokynů nabízejí přes krajské výzvy přímo jednotlivým žadatelům. Tady půjde o investice do digitalizace nebo inovací pro firmy i veřejný sektor. V druhé polovině letošního roku začnou nabíhat první výzvy pro soukromý sektor.

O tematické výzvě na modernizaci škol si může přečíst zde.

Žadatelé o dotaci z Nové zelené úsporám Light budou lépe chráněni před nekalými praktikami firem i energošmejdů

Identifikační průkazy energetických poradců poskytujících asistenci v Nové zelené úsporám Light (NZÚ Light) a informační příručky s praktickými radami k zateplení jednotlivých konstrukcí domu. To jsou novinky v dotačním programu Nová zelená úsporám Light. Informační příručky pomohou ochránit žadatele z nejzranitelnějších skupin obyvatel před zneužitím podvodných firem. Příručky jsou ode dneška dostupné na webu programu. O dotaci si k dnešnímu dni požádalo 20 631 lidí.

Žadatelé v programu Nová zelený úsporám Light přibývají v řádu stovek každým dnem. Profil oprávněných žadatelů, jednoduché vyřízení dotace a možnost využít asistenci proškolených odborníků z robustní celorepublikové poradenské sítě ale přitahují pozornost i různých spekulantů. Ti se snaží vydělat na neinformovanosti zájemců o dotace. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) proto podniklo několik zásadních kroků, které ochrání peněženky žadatelů před zbytečnými platbami navíc.

„Bohužel zaznamenáváme některé případy zneužití ze strany osob vydávajících se za poradce NZÚ Light, kteří vyžadují poplatek za podání žádosti, případně se snaží prodat žadatelům další služby, které vůbec nesouvisí s dotacemi na rychlé renovace,“ informuje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že ve svém okolí například zaznamenal případ, kdy si dotyčná firma za zprostředkování dotace nárokovala po žadateli odměnu 5 % z dotace, navíc část této odměny požadovali zaplatit předem. „Abychom ochránili naše seniory a další oprávněné žadatele před těmito tzv. šmejdy, nově se budou naši poradci prokazovat průkazkami, které umožní zájemcům o dotace jednoduše ověřit, že mají oprávnění poskytovat poradenství k Nové zelené úsporám Light. Tato asistence je hrazená státem, konkrétně z prostředků Národního plánu obnovy, a pro žadatele tedy zcela zdarma. Pokud kdokoliv požaduje od žadatelů v NZÚ Light jakýkoliv poplatek, není to náš proškolený poradce,“ zdůrazňuje Petr Hladík.

Identifikační průkaz poradce bude obsahovat fotografii a identifikační údaje, podle kterých bude možné na webových stránkách www.novazelenausporam.cz programu ověřit, zda je jeho držitel skutečně oprávněný k poskytování poradenství v NZÚ Light. „Průkaz budeme vydávat každému poradci z řad MAS a EKIS/M-EKIS, který splní všechny povinné kroky registrace do naší databáze. Spolu s registrací bude každému poradci přidělen i unikátní identifikační kód. Podle něho si každý může jednoduše na webu ověřit, zda daný člověk skutečně patří do naší poradenské sítě. Pro okamžité ověření bude na kartě rovněž uvedena speciální telefonní linka,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman s tím, že dohromady je do sítě zapojeno 307 poradců MAS a 52 konzultantů EKIS.

Poradci programu NZÚ Light poskytují komplexní pomoc s vyřízením dotace. Žadatelům potvrdí odborný posudek a závěrečnou zprávu o realizovaných opatřeních, což jsou doklady potřebné k podání žádosti a doložení realizace. Zájemce, kteří si sami neporadí, provedou celým procesem od výběru vhodných opatření, přes podání žádosti až po doložení realizace. Poskytnou jim rovněž telefonické konzultace k podmínkám programu. Kontakty na ně jsou k dispozici na webových stránkách programu, kde si každý může vybrat poradce podle svého bydliště a rovnou si domluvit osobní schůzku.

Další novinkou v programu jsou informační příručky s praktickými radami k zateplení jednotlivých konstrukcí domu. Žadatel díky nim získá lepší orientaci, jaké přínosy zateplení dané konstrukce domu přinese a jak je správně realizovat. Na svém webu je zveřejňuje SFŽP ČR. Dotace z Nové zelené úsporám Light podporují rychle a snadno realizovatelná opatření na rodinných domech nízkopříjmových domácností jako je zateplení, výměna oken a vchodových dveří. Jde o jednoduché úpravy s významným přínosem pro úspornější provoz domácnosti, které je možné realizovat i svépomocí.

„Víme, že se naši žadatelé aktivně zajímají o úpravy svých domovů, někteří dokonce zateplení realizují vlastními silami. Pro snadnější orientaci v nabídce materiálů, firem i pro kontrolu, zda realizovaná opatření vyhovují podmínkám dotace, jsme připravili informační příručky, ve kterých žadatelé, ale i poradci z řad MAS a EKIS najdou celou řadu praktických informací a doporučení k podporovaným opatřením,“ informuje Petr Valdman. Příručky podrobněji popisují, jak mají být podporovaná opatření realizována, aby splnila podmínky dotace. Mohou být vodítkem pro všechny, kteří renovují svépomocí, ale i pro poradce, kteří pomáhají zájemcům o dotace navrhnout potřebné úpravy domů. „Žadatelé si také díky příručce mohou ohlídat, zda stavební firma realizuje opatření správně. Například, zda používá správnou tloušťku izolace,“ doplnil ministr Hladík.

Nejžádanější jsou aktuálně dotace na výměnu starých netěsnících oken, o které si žádá přes 70 % domácností, měnit se tak bude přes 100 tisíc oken. Velký zájem je i o zateplení fasády, které je předmětem zhruba 20 % žádostí. „Z důvodu velikého zájmu jsme už museli alokaci dokonce jednou navyšovat na tři miliardy korun a chtěl bych opět zdůraznit, že jsme připraveni do programu další peníze přidat, aby mohl běžet dlouhodobě. Nikdo se tak nemusí bát, že by peníze došly. K dnešnímu dni registrujeme 20 631 žádostí za 2,3 miliardy korun,“ řekl Petr Hladík.

„Nová zelená úsporám Light je jednoznačný úspěch. Program si našel své adresáty, kteří přivítali příležitost snížit náklady na vytápění nejen v letošní sezoně. V drtivé většině případů si žádosti podávají zájemci pobírající starobní důchod. Jsme rádi, že díky rozsáhlému poradenství pro ně není podání žádosti složité, a do budoucna díky identifikačním průkazům nebude ani rizikové,“ konstatuje Petr Valdman.

První etapa Nové zelené úsporám Light potvrdila správné zaměření programu a Ministerstvo životního prostředí počítá s jeho dalším rozšířením. „V současné době vyhodnocujeme pilotní fázi programu a do budoucna počítáme i s rozšířením nabídky možných opatření. Není důvod, aby domácnosti s nízkými příjmy neměly přístup například k vlastní fotovoltaice určené třeba na ohřev vody,“ uzavírá ministr Petr Hladík s tím, že novinky představí na jaře tohoto roku.

Dotační program Nová zelená úsporám Light byl spuštěn 9. ledna 2023. Díky němu mohou senioři, lidé pobírající příspěvek na bydlení nebo lidé s hendikepem rychle a bez finančních bariér provést jednoduchá opatření s velkým efektem trvalých úspor energií. Na realizaci mají domácnosti jeden rok a žádat lze i zpětně na opatření provedená po 12. září 2022. Na rozdíl od klasické Nové zelené úsporám nemusí mít žadatelé peníze dopředu našetřené, protože dotaci až 150 tisíc korun dostanou zálohově ještě před tím, než se do stavebních prací pustí. Výše dotace může být až 100 %. Program je financován z programu HOUSEnerg Modernizačního fondu, který čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030.

Prezentace z tiskové konference

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526