Monitoring dotačních příležitostí.

 17. 4. 2023

Nabízíme přehled dotační podpory pro vaše projekty.  

MPSV pomůže obcím při budování nových kapacit dětských skupin, vyhlásilo další dotační výzvu.  

Až 1 miliarda korun na pořízení nových technologií. MPO podpoří malé a střední podniky.  

Nabízíme přehled dotační podpory pro vaše projekty.

17.3.2023, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (www.spcr.cz)

Potřebujete další finanční prostředky na rozvoj své firmy, produktu či na další vzdělávání zaměstnanců? Ve složitém systému podpory nabízíme základní orientační prostředek.

Svaz průmyslu připravil pro své členy pracovní přehled nejvýznamnějších programů podpory pro podnikatele. Podporu můžete nalézt pro oblast výzkumu, vývoje a inovací, na poradenství a marketing malých a středních podniků, ale také na projekty v digitální oblasti, energetice, oběhovém hospodářství či mobilitě, zaměstnanosti a vzdělávání. Rozcestník obsahuje také informace o zastropování cen elektřiny a plynu, daňových odpočtech na výzkum a vývoj nebo k investičním pobídkám.

Přehled obsahuje jak národní programy např. z ministerstva průmyslu a obchodu či Technologické agentury ČR, tak možnosti financované z Evropských strukturálních a investičních fondů, Národního plánu obnovy a dalších.

Pracovní přehled nejvýznamějších programů podpory pro podnikatele zde.

Zdroj: https://www.spcr.cz/news/15941-nabizime-prehled-dotacni-podpory-pro-vase-projekty


MPSV pomůže obcím při budování nových kapacit dětských skupin, vyhlásilo další dotační výzvu.

22.3.2023, Zdroj: MPSV ČR

struktura dokumentu

Ministerstvo také vyhlásilo výzvu zaměřenou na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny nepobytových sociálních služeb. Jejím cílem je podpora investičních projektů zaměřených na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb ambulantního a terénního charakteru.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo další výzvu v rámci Národního plánu obnovy. Podpoří tak obce při budování dětských skupin. Dotace může pokrýt veškeré náklady na výstavbu nových objektů, případně rekonstrukci a nákup budov. Tyto prostory pak musí dlouhodobě sloužit pro provoz dětských skupin. Na tento typ podpory je v Národním plánu obnovy vyčleněno asi 6 miliard korun. Další prostředky pro neziskové organizace jsou k dispozici v rámci OPZ plus.

Podpoře dětských skupin se MPSV dlouhodobě věnuje. „Tuto formu péče o děti považujeme za naprosto klíčovou, a to nejen pro sladění soukromého a rodinného života rodičů. Pomoci dětské skupiny mohou také v boji s nerovnostmi na trhu práce. Chceme při návratu do zaměstnání pomoci zejména maminkám,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Rozdíl v míře zaměstnanosti žen a mužů je v ČR jeden z nejvyšších v rámci EU, obdobně rozdíly v průměrné mzdě u nás patří k nejvyšším mezi evropskými zeměmi. „Zásadní vliv na snížení těchto nerovností má právě zajištění dostatečných kapacit služeb péče o malé děti. Proto této oblasti věnujeme velkou pozornost,“ dodal ministr.

Díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost bylo dosud vytvořeno zhruba 17 tisíc míst v dětských skupinách. V novém programovém období bude tato podpora pokračovat v rámci navazujícího Operačního programu Zaměstnanost plus (více v této tiskové zprávě). „Díky Národnímu plánu obnovy se však otevírá i nová možnost podpořit rozpočtově rozsáhlejší stavební projekty, které by obcím měly umožnit  vytvořit trvalejší infrastrukturu pro péči o nejmenší děti,“ připomněl ministr Jurečka. NPO představuje vládou schválený plán reforem a investic, který umožní využít prostředky z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resillience Facility) pro oživení ekonomiky po pandemii koronaviru. Celkem má MPSV v rámci Národního plánu obnovy k dispozici cca 6 miliard korun na podporu vzniku nových dětských skupin.

Nová výzva z Národního plánu obnovy je určena především pro obce. Neziskové organizace však již mají možnost na podporu vzniku nových dětských skupin žádat z výzvy z Operačního programu Zaměstnanost plus. Informace jsou již zveřejněny na webu esfcr.cz. Více o Národním plánu obnovy i detailní podmínky výzvy jsou k dispozici na webu MPSV.

MPSV vyhlásilo výzvu zaměřenou na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny nepobytových sociálních služeb

V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí výzvu Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb. Jejím cílem je podpora investičních projektů zaměřených na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb ambulantního a terénního charakteru. Pro vybrané služby sociální péče bude podpořen nákup nemovitostí včetně pozemků, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro poskytování služeb.

Dlouhodobým problémem materiálně technické základny sociálních služeb v ČR je jejich nedostatečná kapacita. „Ne vždy se daří pokrývat současnou poptávku po terénních a ambulantních sociálních službách, a to i v oblasti dlouhodobé sociálně zdravotní péče. Proto jsou tyto výzvy velmi důležité. Mohou zásadním způsobem přispět k dalšímu rozvoji sociálních služeb, který je pro nás prioritou,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Rostoucí potřeba kapacit těchto služeb je spojena i s postupným stárnutím populace. Velký význam má také podpora procesu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb, stejně jako zvyšování kapacit komunitních sociálních služeb, které podporují nezávislý život seniorů nebo osob se zdravotním postižením v přirozeném sociálním prostředí. Cílem výzvy je tedy podpořit navýšení kapacit ambulantních a terénních služeb
sociální péče tak, aby byl co nejvíce podpořen nezávislý život této cílové skupiny.

Národní plán obnovy podpoří nákup, rekonstrukci či výstavbu objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, zlepšení a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb. Národní plán obnovy představuje schválený plán reforem a investic, který umožní využít prostředky z evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) pro oživení ekonomiky po pandemii covid-19.

Podrobné informace o Národním plánu obnovy i detailní podmínky výzvy jsou zveřejněny zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/narodni-plan-obnovy.


Až 1 miliarda korun na pořízení nových technologií. MPO podpoří malé a střední podniky.

11.4.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje I. výzvu Technologie pro MAS (CLLD) z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na podporu malých a středních podniků (MSP). Podpora je zaměřena na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, softwaru, IT infrastruktury a služeb. Žádosti mohou podnikatelé podávat od 1. června 2023 do 31. prosince 2024.

„Podpora malých a středních podniků je naše priorita. V této výzvě se zaměřujeme na pořízení nových technologických zařízení, které podnikům pomohou zvýšit konkurenceschopnost a zefektivnit nabízené služby. Podnikatelé mohou dotaci využít například na digitalizaci či automatizaci výroby,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že je výzva zaměřena na menší projekty. Resort tak chce zároveň oslovit i ty podnikatele, kteří dosud o žádné dotace nežádali.

Cílem výzvy je prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje identifikovat lokální problémy a umožnit tak lépe zacílený dosah podpory na venkově.  Do procesu se zapojí také Místní akční skupiny (MAS). Výzva je určena pro žadatele, kteří uspějí ve schvalovacím procesu místem realizace příslušné MAS. Podporováno je také pořízení potřebné infrastruktury nebo výrobních strojů a zařízení.

„Oproti modelu hodnocení všech přechozích výzev programu Technologie OP PIK nechává model hodnocení pro tuto výzvu prostor nosné myšlence komunitně vedeného místního rozvoje s důrazem na digitalizaci respektující potřeby podmínky potenciálních žadatelů,“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha. 

Kritéria podmínek přijatelnosti jsou doplněna o kritéria technologické a datové integrace, přínosy projektu ve smyslu robotizace, automatizace, digitalizace, webových služeb a infrastruktury (komunikační, identifikační a výpočetní) spolu s kritérii hospodárnosti a souladu se schválenou strategií MAS.

Žadatelem může být malý a střední podnik, realizace projektů je omezena pouze na jednu etapu. Míra podpory je stanovena jednotně na 50 procent. Minimální výše dotace je 125 tisíc korun a maximálně je možné čerpat 1 milion korun.

Parametry výzvy byly konzultovány s podnikatelskými svazy a asociacemi, Národní sítí MAS a Agenturou pro podnikání a inovace (API). API je zprostředkujícím subjektem OP TAK a je řízena Ministerstvem průmyslu a obchodu. Pomáhá žadatelům s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a v neposlední řadě provozuje tzv. Zelenou linku 800 800 777, kam se mohou zájemci se svými dotazy obracet. Bližší informace a konkrétní parametry výzev jsou dostupné na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/az-1-miliarda-korun-na-porizeni-novych-technologii–mpo-podpori-male-a-stredni-podniky–273559/

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526