Monitoring dotačních příležitostí.

 24. 4. 2023

Souhrn lesnických dotací: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů. Ministerstvo zemědělství jim poskytuje finanční příspěvky na hospodaření.  

Dotační výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro NNO.  

Dotace na vzdělávání i pro OSVČ.  

Dotace na inovace CFF.  

Souhrn lesnických dotací: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů. Ministerstvo zemědělství jim poskytuje finanční příspěvky na hospodaření.

6.4.2023, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

I letos můžou vlastníci lesů žádat o příspěvky na hospodaření v lesích. Dotace poskytuje Ministerstvo zemědělství (MZe) na obnovu a péči o lesní ekosystémy, zlepšení jejich stability, odolnosti a biodiverzity. MZe tak podporuje např. obnovu a výchovu lesních porostů, využití ekologických a šetrných technologií nebo zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin.

Celkem je letos na příspěvky připraveno přes 4 miliardy korun. Dotace jsou financovány převážně z Národního plánu obnovy.

„Zdravé a pestré lesy, jejich obnova a péče o ně jsou naší dlouhodobou prioritou. I vlastníci nejmenších lesů mohou díky dotacím pokrýt náklady na úklid po kůrovci, výsadbu nových stromů nebo péči o už vysazené, jako je vyžínání či ochrana proti zvěři. Starat se o lesy je náročná práce, její výsledky často ocení až budoucí generace. Jde o službu celé společnosti, proto chceme toto úsilí odměnit a co nejvíce ho lidem usnadnit,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Příspěvek na šetrné a ekologické technologie

Finanční příspěvek se poskytuje na: soustřeďování dříví lanovkou v lese – 200 Kč/m3, soustřeďování dříví koněm – 120 Kč/m3, na vyvážení dříví za podmínky, že největší technicky přípustná hmotnost na každou nápravu vyvážecího stroje není vyšší než 6000 kg – 50 Kč/m3, na štěpkování nebo drcení klestu – 25 000 Kč/ha a na soustřeďování dříví železným koněm – 80 Kč/ m3.

Příspěvek na přirozenou obnovu

Na plochu se semenáčky z přirozené obnovy je možné získat 30 000 Kč/ha při obnově melioračními a zpevňujícími dřevinami a 20 000 Kč/ha při obnově základními dřevinami. (Meliorační a zpevňující dřeviny jsou stromy a keře, které lépe odolávají škodlivým jevům, jako jsou vítr, sníh, deště apod., než jiné dřeviny. Zvyšují odolnost lesa např. proti sesuvům či erozi půdy.)

Příspěvek na výsadbu vhodných stromků

Na výsadbu stromků je možné zažádat o podporu 15 Kč/ks pro meliorační a zpevňující dřeviny a 9 Kč/ks pro základní cílové a přípravné dřeviny. Od svého odborného lesního hospodáře si vlastník lesa zjistí kód souboru lesního typu obnovovaného stanoviště a z tabulky stanovištně vhodných dřevin určí, jaké druhy jsou podporovány. MZe přispívá na smrk ztepilý pouze od pátého lesního vegetačního stupně, zároveň není podporována douglaska tisolistá v oblastech Natura 2000 a v zvláště chráněných územích. K žádosti je nutné přiložit průvodní list použitého sadebního materiálu.

Příspěvek na výchovu lesních porostů do 40 let věku

Ministerstvo zemědělství přispívá také na prořezávky a probírky vzrostlých stromků v lese. O příspěvek 10 000 Kč/ha je možné zažádat nejvýše dvakrát za období platnosti lesního hospodářského plánu/osnovy.

Příspěvek na nové oplocenky

Na ochranu vysazených stromků je vhodné postavit oplocenku. Když bude na obnovované ploše růst aspoň 40 % melioračních a zpevňujících dřevin a oplocenka bude vysoká alespoň 160 cm, dosáhne žadatel na příspěvek 70 000 Kč na jeden kilometr.

Příspěvek na péči o vysazené stromky

Je třeba, aby dřeviny byly chráněny před zvěří a buření (plevelné rostliny, tráva). Na to je možné využít každoroční příspěvek 16 000 Kč/ha po dobu pěti let na práce spojené s péčí o nově založené porosty. Dotace pokrývá náklady například na nátěr stromků proti okusu zvěří, opravu oplocenek nebo vyžínání.

Příspěvek na ukládání klestu na hromady nebo valy

Při úklidu lesa po těžbě je žádoucí ponechat klest na hromadách k zetlení. Za to je možné žádat o dotaci 50 Kč/m3.

Před podáním žádosti si žadatel založí uživatelský účet v aplikaci Modul pro žadatele a podá tzv. ohlášení. To je nutné každoročně vytvořit před zahájením prací a zaslat na příslušný krajský úřad. Ve stejné aplikaci je nutné do 3 měsíců od provedení prací sestavit žádost o finanční příspěvek. Podrobnosti a návod k žádostem zde (leták).

Další údaje pro jednotlivé finanční příspěvky naleznete v příručce pro žadatele.

Obecné informace o všech příspěvcích do lesů najdete zde.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Příjem žádostí na plošná lesnická opatření bude spuštěn v polovině dubna. Žádosti bude možné podávat do 15. května 2023

Rádi bychom informovali lesnickou veřejnost, že je možné podávat žádostí o zařazení, žádostí o dotaci a žádostí o změnu zařazení na rok 2023 na níže uvedená opatření, a to Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) prostřednictvím Portálu farmáře.

Lesnicko-environmentální platby (v rámci Strategického plánu SZP 2023-2027, podle nařízení vlády č. 72/2023 Sb.)

  • Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS)
  • Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond)

Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (závazky uzavřené 2016-2020 )

  • Zachování porostního typu hospodářského souboru
  • Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

Natura 2000 v lesích (závazky uzavřené 2008–2013)

Lesnicko-environmentální opatření (závazky uzavřené 2009–2013)

V této souvislosti bychom rádi upozornili, že proběhla novelizace nařízení vlády č. 29/2016 Sb., č. 147/2008 Sb. a č. 53/2009 Sb., kterými jsou implementována výše uvedená opatření. Změny plynoucí z této novelizace jsou následující:

  • U podopatření 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru z PRV 2014-2022 není nově nutné dokládat přílohu, která obsahuje podrobnosti o prováděné obnově, pokud proběhne. Dostačující je pouze údaj uvedený na žádosti o tom, že obnova probíhá. Toto se vztahuje také na podopatření II.2.2 Zachování hospodářského souboru z programového období 2007-2013.
  • U podmínky polohové přesnosti zařazených porostních skupin byla navýšena tolerance, kdy se porostní skupina musí nacházet nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z LHP/LHO zvětšené o 50metrový pás (dříve byl stanoven 40metrový pás).

Opatření Lesnicko-environmentální platby, v rámci strategického plánu SZP 2023-2027, se bude řídit nařízením vlády č. 72/2023 Sb.

V rámci Lesnicko-environmentálních plateb je dále zavedeno nové podopatření Zachování habitatových stromů. Jedná se o podopatření, v rámci kterého si žadatelé v roce 2023 budou moci zaevidovat tzv. habitatové stromy do IS fLPIS nicméně příjem žádostí bude spuštěn až v roce 2024. Tato platba bude poskytována na kruhovou plochu kolem habitatového stromu.

Pro úplnost uvádíme přehled termínů podání žádostí na výše uvedená opatření v roce 2023:

  • Žádost o zařazení pouze do podopatření ZPTHS a Genofond – do 15. května 2023
  • Žádost o změnu zařazení na všechna opatření – do 15. května 2023
  • Žádost o dotaci na všechna opatření – do 15. května 2023

Po 15. květnu 2023 je možné doručit žádost ještě dalších 25 kalendářních dnů, což má ovšem za následek snížení dotace ve výši 1 % za každý pracovní den prodlení, poté dojde k zamítnutí žádosti.

Od roku 2016 jsou závazky v rámci výše uvedených opatření evidovány v modulu fLPIS. Žádosti na rok 2023 budou opět podávány výhradně prostřednictvím tohoto modulu. SZIF plánuje spuštění předtiskové aplikace v rámci fLPIS na první polovinu dubna 2023. O přesném termínu spuštění předtiskové aplikace bude SZIF informovat na webových stránkách www.szif.cz a na Portálu farmáře MZE.


Dotační výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro NNO.

12.4.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační výzvu na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Výzva se vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ze dne 1. června 2020 č. 591 a vychází z investice Komponenty 3.2. Národního plánu obnovy.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Dotaci lze žádat na realizaci individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním k vyrovnávání vzdělávacích ztrát, včetně podpůrné komunikace se zapojenými žáky, jejich školami a v případě nezletilých žáků s jejich zákonnými zástupci, která je nedílnou součástí doučování. Na každého doučovaného žáka bude poskytnuta dotace v částce 6 500 Kč. 

Žádosti pro rok 2023 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému IS-NPO na adrese https://is-npo.msmt.cz. IS-NPO je  otevřen pro vkládání žádostí od 6. dubna 2023. 

Žádost musí být podána nejpozději do 8. května 2023. Pro splnění lhůty musí být žádost tento den již doručena na MŠMT!

Datová zpráva, popř. obálka zásilky musí být označena slovy: „VÝZVA DOUČOVÁNÍ NNO – žádost o dotaci 2023“.

V případě, že ministerstvo obdrží více žádostí, které splní kritéria formálního hodnocení dle čl. 7 odst. 2 Výzvy, a částka požadované dotace v souhrnu přesáhne výši celkové alokace uvedené v čl. 1 odst. 4 Výzvy, a nedojde-li k navýšení alokace, budou žádosti uspokojeny podle data doručení na ministerstvo.

Výzva:

Kompletní text výzvy v PDF ke stažení: Výzva_doučování NNO 2023.pdf

Přílohy výzvy:

Příloha1_Metodika_publicity_NPO.docx

Příloha2_Plakát_A4_k_publicitě.pdf

Příloha3_Zpráva_o_realizaci.docx

Příloha4_Čestné_prohlášení_výběr.docx

Příloha5_Vyúčtování_účelové_dotace.xlsx

Příloha6_Avízo_o_vratce.docx

Příloha7_ČP_střet zájmů.xlsx

Upozornění pro žadatele: 

Dle platného znění rozpočtových pravidel stanovuje v § 14 odst. 3 písm. e) žadatel o dotaci musí nově dokládat přílohu ve formě úplného výpisu z evidence skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů. 

Výpis nesmí být starší tří měsíců před dnem podání žádosti. Výpis si žadatel obstarává sám a na své náklady. Bližší informace včetně seznamu příslušných soudů a jejich kontaktů jsou uvedeny na internetových stránkách justice: https://esm.justice.cz.

Výpis lze získat bezplatně a okamžitě pro majitele datových schránek přímo z uvedené webové stránky.

Žadatelům, kteří nedisponují datovými schránkami vydá výpis krajský soud příslušný podle sídla žadatele. Tento způsob je zpoplatněný a časově náročnější, doporučujeme proto o tuto přílohu zažádat v dostatečném časovém předstihu.


Dotace na vzdělávání i pro OSVČ.

6.4.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podpora podnikového vzdělávání z evropských dotací pokračuje, MPSV vyhlásilo novou výzvu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo na sklonku března druhou březnovou výzvu zaměřenou na další profesní vzdělávání zaměstnanců v podnicích. Celkem budou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost plus projekty za 1,6 miliardy korun. Výzva navazuje na úspěšnou realizaci bezmála tří tisíc projektů, které byly podpořeny v předchozích letech.

Vyhlášená výzva s názvem Podnikové vzdělávání (1) je určena podnikům a mohou v ní žádat o finance na vzdělávání svých zaměstnanců. Žadatelé budou moci předkládat žádosti o podporu v průběhu téměř tří měsíců a realizaci projektů zahájit od března následujícího roku. V další výzvě Společně za vzděláváním (1), která byla vyhlášena 7. března 2023, mohou žádat profesní a podnikatelská sdružení o finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců svých členů.

Žádosti je možné podávat po dobu dvou měsíců, projekty lze začít realizovat od začátku příštího roku.

Obě výzvy navazují na úspěšnou realizaci podobných projektů z období 2014–2021, kdy bylo realizováno více než 2 700 vzdělávacích projektů za téměř 6,1 miliard korun. Stejně jako v předchozím období, je u nynějších výzev využita zjednodušená forma vykazování prostřednictvím jednotkových nákladů. Ta spočívá v pevně stanovené ceně za účast jedné osoby na jedné hodině školení.

Novinkou v obou výzvách je možnost vzdělávání i pro osoby samostatně výdělečně činné. Příjemci mohou realizovat například kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, technického a dalšího odborného vzdělávání. Důraz je kladen na aktivizaci zaměstnanců starších 55 let. Vzdělávání v oblasti digitálních (počítačových) dovedností není předmětem těchto výzev, je na něj vyčleněno 6,5 miliard korun v Národním plánu obnovy.

Díky těmto výzvám umožní zaměstnavatelé svým zaměstnancům rozvíjet potřebné znalosti, schopnosti a dovednosti. Kurzy mohou být realizované prezenční i distanční formou, a to na území celé České republiky, včetně Prahy.

Aktuální informace o výzvách z Operačního programu Zaměstnanost plus jsou dostupné v přehledu výzev OPZ+.

Více informací o Národním plánu obnovy najdete na https://www.mpsv.cz/web/cz/narodni-plan-obnovy.


Dotace na inovace CFF.

23-04-25 Dotace na inovace CFF

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526