Monitoring dotačních příležitostí.

 2. 5. 2023

Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na nákup poradenských služeb.  

Jak využít brownfieldy? MPO a CzechInvest spustily nový web.  

Opravte si rybníček a pomozte se zadržováním vody v krajině.  

Rozvoj venkova i na podporu menších zemědělců slibuje nová společná zemědělská politika 2023-2027.  

Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na nákup poradenských služeb.

Agentura pro podnikání a inovace (API) zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Poradenství Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

18.04.2023 | Agentura pro podnikání a inovace (API)

O dotace na nákup poradenských služeb pro zvýšení své konkurenceschopnosti mohou žádat malé a střední podniky. Výzvu vyhlásilo 27. března 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 4. září 2023.

Cílem úspěšných projektů je buď získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) nebo zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti.

„Počet poradenských služeb, které bude pro získání různých typů certifikátů v rámci jednoho projektu žadatel čerpat, není omezen. Obsah každé poradenské služby musí být přitom jedinečný,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Malé a střední podniky mohou v této výzvě získat až 50 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 1 milion korun na jeden projekt.

Podrobné informace o aktuální výzvě z OP TAK jsou dostupné na stránkách agentury API.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK a OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory OP PIK a OP TAK. Mezi hlavní aktivity API patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org.


Jak využít brownfieldy? MPO a CzechInvest spustily nový web.

Ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechInvest spustily nový webový portál věnující se rozvoji brownfieldů. Bude sloužit jako centrální informační zdroj pro podporu obnovy a revitalizace zanedbaných a nevyužitých lokalit v Česku.

14.04.2023 | Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Součástí bude i Národní databáze brownfieldů, která obsahuje více než čtyři tisíce lokalit. Nový web je dostupný na adrese www.brownfieldy.cz

Ambicí portálu je stát se hlavní informační platformou pro investory a majitele nevyužitých lokalit z řad veřejného i soukromého sektoru. Inspiraci a aktuální informace z brownfieldového prostředí zde ale může načerpat každý, kdo se o toto téma zajímá.

Na webu najdete například ukázky úspěšně revitalizovaných území i přehled dotačních a nedotačních nástrojů, které je možné využít při realizaci obdobných projektů. Nechybí rubrika aktuality, která bude upozorňovat na zajímavé akce a projekty nebo na termíny vyhlášení dotačních programů. Pravidelný informační servis si mohou zájemci zajistit přihlášením k odběru newsletteru případně sledovat profil Brownfields by CzechInvest na sociální síti LinkedIn.

Klíč k udržitelnému rozvoji regionů

„Zájem o stavby na brownfieldech se rok od roku zvyšuje. Investice do opětovného využití zanedbaných lokalit často nastartují ekonomiku celého regionu a jsou klíčem k jejich udržitelnému rozvoji. Proto se tomuto tématu chceme věnovat intenzivněji než v minulosti a jedním z nástrojů je právě nový přehledný web, který je vhodný nejen pro potenciální investory, ale také pro majitele zvažující obnovu objektu,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

CzechInvest: Nedostatek pozemků výrazně zvýšil zájem o stavby na brownfieldech

Důležitou součástí webu je také vstup do veřejné části Národní databáze brownfieldů, která slouží k mapování nevyužitých lokalit v České republice. V současné době obsahuje více než čtyři tisíce brownfieldů, přičemž část z nich je nabízena investorům, kteří v Česku hledají lokalitu k realizaci svých podnikatelských záměrů. Agentura CzechInvest, která databázi spravuje, aktuálně dokončuje vývoj zcela nové Databáze investičních příležitostí, která bude brzy zpřístupněna skrze nový portál.

Díky technologii GIS a propojení s katastrem nemovitostí bude databáze přehledně zobrazovat informace o brownfieldech přímo nad mapou konkrétní lokality. To CzechInvestu umožní poskytovat mnohem kvalitnější informace než doposud.

,,CzechInvest dlouhodobě poskytuje konzultace a poradenství v oblasti revitalizace brownfieldů, pomáháme s výběrem vhodného zdroje financování nebo s vyhledáním nevyužitých pozemků dle konkrétních parametrů investora. Prostřednictvím nového webu chceme všem, kteří o to projeví zájem, co nejvíce zjednodušit orientaci v tomto tématu,’’ říká Radovan Baloun, ředitel Odboru podnikatelské lokalizace agentury CzechInvest.

www.brownfieldy.eu

Za politiku ve vztahu k brownfieldům odpovídá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které také městům a obcím poskytuje finance na obnovu zchátralých objektů formou dotačních programů. V uplynulých šesti letech podpořilo revitalizace brownfieldů částkou 690 milionů korun.

,,Revitalizace brownfieldů je pro Českou republiku mimořádně důležitá. Našimi dlouhodobými cíli je snížení počtu brownfieldů a záborů zemědělské půdy, zlepšení kvality urbanizovaného prostředí a zvýšení socioekonomického rozvoje regionů. V současné době vzniká nová Národní strategie regenerací brownfieldů, ve které se chceme zaměřit zejména na podporu a usnadnění přípravné fáze projektů, nicméně podporu pro podnikatelské a multifunkční využití určitě chceme také zachovat,“ doplňuje ředitel odboru brownfields a inovačního podnikání na MPO Zbyněk Pokorný.


Opravte si rybníček a pomozte se zadržováním vody v krajině.

27.4.2023, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Na dílčí opravy malých vodních nádrží je vyčleněno více než 30 milionů korun. Jejich majitelé či nájemci tak mohou získat finance například na opravy hrází, odtěžení sedimentu či výsadby keřů a stromů na březích. Výzva byla pro žadatele právě otevřena.

„Malých vodních nádrží jsou v naší krajině tisíce a některé často potřebují jen částečnou opravu, aby  plnily svou funkci v krajině. Právě proto nyní otevíráme novou výzvu z Národního plánu obnovy, která jejich dílčí rekonstrukci umožní,“ popisuje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„K obnově vodního režimu naší krajiny vede kombinace mnoha kroků. Čím více tůní, rašelinišť, rybníků, alejí, meandrujících potoků a řek či remízků, tím pomaleji voda z krajiny odteče. Různými dotačními programy se proto snažíme vlastníky či nájemce motivovat, aby k ozdravění naší krajiny přispěli. Chceme, aby možnosti podpory byly co nejširší,“ konstatuje Petr Hladík (KDU-ČSL), ministr životního prostředí.

Podporu na dílčí opravy malých vodních nádrží (MVN) lze získat na realizaci  jedné nebo více z těchto činností: odtěžení, uložení, rozprostření materiálu (sedimentu), výstavba nebo rekonstrukce technických objektů (hráz, výpustné zařízení, bezpečnostní přeliv, atp.), výsadby doprovodných břehových porostů. Předpokladem k získání dotace je, že  dílčí rekonstrukce MVN povede (postačí) k dlouhodobému udržení existence biotopu a  k zachování schopnosti zadržet vodu v krajině.

Výzva [1] se vyhlašuje pro podprogram 165 – Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. Maximální výše podpory je 2,5 mil. Kč a pro 80 % uznatelných nákladů (tj. pro maximální výši podpory je nutné, aby uznatelné náklady byly minimálně ve výši 3,125 mil. Kč). Žadatelem ani majitelem MVN nesmí být subjekt, který má jako hlavní či vedlejší ekonomickou činnost sladkovodní akvakulturu. MVN také nesmí být využívány k chovu ryb a drůbeže pro komerční účely.

Podrobné informace včetně příručky pro žadatele jsou na stránkách dotačního portálu Finance pro přírodu a krajinu [2]. V případě dotazů je možné se obrátit na pracovníky příslušného regionálního pracoviště AOPK ČR [3].

V nejbližších dnech se také otevře další výzva, je určena na zpracování studií k posouzení potenciálu zadržování vody v krajině a návrhy konkrétních opatření, která mohou pomoci.

Poznámky:

[1]https://dotace.nature.cz/-/vyzva-npo-popfk-c-2-pro-rok-2023

[2] https://dotace.nature.cz/

[3] https://dotace.nature.cz/kontakty

Kontakt:

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, tel: 724 102 406, e-mail: karolina.sulova@nature.cz


Rozvoj venkova i na podporu menších zemědělců slibuje nová společná zemědělská politika 2023-2027.

5.4.2023, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Nová společná zemědělská politika 2023-2027 bude zelenější, zaměřená na rozvoj venkova i na podporu menších zemědělců. Je na to 200 miliard korun. Nové nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům. Zveřejnění nařízení vlády k environmentálním opatřením.

Nové nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům

Dne 31.3.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů, Částka 46, nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, které nabývá účinnosti dne 1. 4. 2023 s výjimkou podmínek pro Základní celofaremní ekoplatbu na standardní ornou půdu týkající se diverzifikace plodin, které nabývají účinnosti až od 1. 1. 2024. Pro žádosti podané v roce 2023 se použijí podmínky diverzifikace plodin podle § 9 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Další výjimky z plnění podmínek přímých plateb pro rok 2023 jsou uvedeny v § 39 Přechodná ustanovení tohoto nařízení.

Přílohy

Zveřejnění nařízení vlády k environmentálním opatřením

Dne 31.3.2023 v částce 46 Sbírky zákonů byla zveřejněna nařízení vlády k environmentálním opatřením s účinností od 1. dubna 2023.

Konkrétně se jedná o:

  • Nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
  • Nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství 
  • Nařízení vlády č. 84/2023 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie

Přílohy

Nová společná zemědělská politika 2023-2027 bude zelenější, zaměřená na rozvoj venkova i na podporu menších zemědělců. Je na to 200 miliard korun

Tisková zpráva – Nová pravidla pro zemědělství v EU letos přinášejí změny. Dotace budou podporovat hospodaření s ohledem na přírodu, prevenci a ochranu před změnami klimatu, posílení konkurenceschopnosti, rozvoj venkova, vědu a výzkum i generační obměnu v zemědělství. Zemědělci budou letos podávat jednotnou žádost o hlavní dotace od 17. dubna.

Evropské zemědělství by se mělo v příštích pěti letech rozvíjet tak, aby zajistilo obyvatelům dostatek zdravých potravin, pečovalo o přírodu a zároveň pomáhalo zvýšit konkurenceschopnost zemědělců a potravinářů. Patří to k cílům nového Strategického plánu společné zemědělské politiky (SZP) do roku 2027.

„Změny v novém období jsou náročné, proto pro zemědělce pořádáme webináře, které je seznamují s novinkami pro podání jednotné žádosti. Pomáhat jim bude také všech 65 regionálních pracovišť Státního zemědělského intervenčního fondu. Cílem SZP je podpořit odolné a udržitelné zemědělské odvětví, které může přispět ke zmírnění dopadů klimatické změny. V příštích pěti letech tak naše zemědělství získá zhruba 200 miliard korun z unijního a českého rozpočtu,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Hlavní zemědělskou dotací jsou přímé platby, jsou plně hrazeny ze zdrojů Evropské unie.

„Kromě už zavedených dotací, jako je základní platba na plochu nebo podpora citlivých komodit, se od letošního roku nově zavádí platba pro malé zemědělce, doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost a takzvaná ekoplatba. Přímé platby tak více přispějí k rozvoji menších zemědělských farem a zároveň budou motivovat k šetrnějším postupům hospodaření,“ uvedl ministr Zdeněk Nekula.

Jednotnou žádost začnou zemědělci podávat 17. dubna. Kromě přímých plateb je standardně v rámci jednotné žádosti umožněno podávat žádost také na environmentální opatření rozvoje venkova. Jde například o dotace pro mladé zemědělce do 40 let, na hospodaření s ohledem na klima a životní prostředí, na pěstování ovoce a zeleniny, na dobré životní podmínky zvířat, péči o lesy, na agroenvironmentálně-klimatická opatření, ekologické zemědělství nebo v oblastech s přírodními omezeními.

„V následujícím období bude podpora zacílena na trvale udržitelné způsoby hospodaření jako je ekologické zemědělství a agroenvironmentálně-klimatická opatření, na která je vyčleněno asi 29 miliard korun. Dále také do chovů a na lepší životní podmínky zvířat. Novinkou jsou dotace na očkování prasat proti infekčním nemocem. Na to chovatelé můžou v příštím období získat 2 miliardy korun. Nadstandardní podmínky v chovech zajistí dotace 3,7 miliardy korun. Zvířata tak budou žít ve větším komfortu a v souladu se svými přirozenými potřebami,“ řekl ministr Nekula.

Průměrně vyřídí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), jako platební agentura Ministerstva zemědělství, za rok více než 30 tisíc jednotných žádostí.

„Vyřizování takového množství žádostí je náročné, ale Státní zemědělský intervenční fond je profesionální platební agenturou s dlouholetou zkušeností. V minulém programovém období jsme zvládli administraci stovek dotačních titulů, opatření a podopatření, zvládneme tedy i nové programové období zemědělské politiky,“ uvedl generální ředitel SZIF Petr Dlouhý.

Na dotace poskytované na základě jednotné žádosti navazují ve společné zemědělské politice další příspěvky ve formě projektových intervencí. Jsou zaměřené na investice do zemědělských podniků (na stavby a pořízení technologií je do roku 2027 připraveno 9,6 miliardy korun).

„Novou zemědělskou politikou chceme vzbudit zájem mladých lidí o obor, proto jsou přichystány dotace na nákup strojů a zařízení pro precizní zemědělství. Zemědělci si za ně budou moci pořídit například systémy využívající družicové polohové systémy, jako je asistované automatické řízení traktoru, polní roboty, nebo investice do živočišné výroby, kam spadají zejména různé typy robotických zařízení. Maximální výše jedné dotace, kterou bude možné získat, je 30 milionů korun,“ řekl ministr Nekula.

Další projektovou intervencí jsou dotace investic do zpracování zemědělských produktů (na zařízení pro výrobu krmiv, potravin, balení a sklady je připraveno 4,7 miliardy korun), na zahájení činnosti mladého zemědělce (na realizaci podnikatelských plánů bude poskytnuto asi 2,7 miliardy korun na období) a na inovace při zpracování zemědělských produktů (na provozní výdaje dostanou zemědělci a potravináři zhruba 190 milionů korun na období). Pomocí projektových intervencí se budou vyplácet i příspěvky do lesního hospodářství (zhruba 4,2 miliardy korun na nákup lesních technologií, obnovy kalamitních ploch nebo vodohospodářská opatření v lesích). Žádosti o dotace projektových intervencí bude možné podávat přibližně od července letošního roku.

Poznámka: částky v korunách jsou orientační, jsou ovlivněny aktuálním kurzem koruny vůči euru.

Jednotná žádost 2023

V programovém období 2023–2027 se změní některá pravidla nárokových dotací. V přímých platbách je nově definována základní podpora příjmu pro udržitelnost, tzv. BISS platba, která představuje stabilizační příjem pro aktivní zemědělce obhospodařující minimálně 1 hektar zemědělské půdy. Nově je také zaváděna redistributivní podpora poskytovaná všem žadatelům na prvních 150 ha. Podporu malých zemědělců přináší samostatný dotační titul určený pro žadatele hospodařící na zemědělské výměře do 10 hektarů. Podporu obdrží žadatel na první čtyři hektary.

Nová jsou také celofaremní ekoschémata. Základní ekoplatba je zaměřená na podporu postupů prospěšných pro životní prostředí a udržitelnost, prémiová platba podporuje navíc neprodukční plochy a posílenou ochranu vodních toků. Podle schváleného Strategického plánu musí být všichni žadatelé aktivními zemědělci. Tuto podmínku splní na základě administrativních kritérií téměř 99 % žadatelů, zbývajících pouhých 400 žadatelů podmínku naplní příjmovým testem. Novou povinností je i doložení transparentnosti, která má identifikovat majetkovou propojenost právnických osob a vymezovat ovládající a ovládané osoby.

Významnou novinkou bude monitoring zemědělských ploch prostřednictvím družic. Jde o inovativní způsob prověřování naplnění dotačních podmínek. Žadatelé budou mít přístup do nového Portálu AMS, v němž získají přehled o dílech půdních bloků a k nim navázaným žádostem o dotaci, Portál je také upozorní na povinnost naplnit dotační podmínku. A hlavně zde budou informace o výsledcích monitoringu ploch prostřednictvím družic. Žadatel tak uvidí v tzv. semaforu, zda dotační podmínku naplnil (zelená barva) či nenaplnil (červená barva). V případě, že družice neposkytne dostatečné informace, zobrazí se oranžová barva a žadatel bude moci s pomocí mobilní aplikace GTFoto poslat geotagovanou fotografii prokazující splnění podmínky. Aplikace bude pro žadatele zdarma pro systémy iOS i Android. Zasláním fotografie tak může žadatel Fondu doložit, že podmínku splnil. V případě, že žadatel podmínku nenaplní, má možnost reagovat a provést změnu žádosti, a tím si minimalizovat negativní dopady na výši dotace.

„Jde o spravedlivý nástroj na ověřování splnění dotačních podmínek, protože monitoring se týká všech žadatelů ve stejném čase. Zároveň pro zemědělce zjednoduší kontroly na místě. Portál AMS a mobilní aplikace GTFoto budou přístupné po podání jednotné žádosti, tedy v době, kdy budou přicházet první výsledky monitoringu dotačních podmínek, které žadatel musí plnit,“ upřesnil Petr Dlouhý.

Zahájení nového programového období znamená již tradičně zvýšenou zátěž při zpracování žádostí.

„Připravili jsme více než 50 seminářů pro žadatele, na nichž mohou získat veškeré informace potřebné k jejímu podání. Také je připraveno 65 regionálních pracovišť. Žadatelé se mohou objednat na návštěvu na daném pracovišti na přesný čas. Tato podpora spolu s podáním žádosti výhradně elektronicky přes Portál farmáře znamená pro žadatele velkou úsporu času,“ řekl Petr Dlouhý

Žádost se podává pouze elektronicky přes Portál farmáře. Přihlášky se zadávají od 17. dubna do 15. května. Žadatel může poslat žádost ještě 15 dní po termínu, ale jako sankce se mu přiznaná dotace zkrátí o 1 % za každý den.

Doplňující informace

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526