Monitoring dotačních příležitostí.

 29. 5. 2023

Přes miliardu korun na digitalizaci podniků.  

Miliarda z Modernizačního fondu pomůže zefektivnit rozvody tepla.  

MMR připravilo téměř 2,4 miliardy korun na rozvoj malých a středních obcí.  

Nová zelená úsporám Light nabídne ohroženým domácnostem další miliardy korun na zateplení a zcela nově i na solární ohřev vody.  

Přes miliardu korun na digitalizaci podniků.

28.4.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPO vypsalo dvě nové výzvy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu na podporu digitalizace podniků z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), ve které je připraveno 500 milionů korun. MPO také vyhlásilo pátou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Tam je k dispozici 550 milionů korun z Národního plánu obnovy.

„Podpora malých a středních podniků a digitalizace patří mezi naše priority. Proto vyhlašujeme výzvy, které podnikům pomohou s jejich rozvojem a posílí jejich konkurenceschopnost. Jsou to právě digitalizace a automatizace, které Českou republiku posunou blíže k zemím, které patří mezi celosvětovou špičku,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ve výzvě z OP TAK mohou firmy žádat o dotaci na nákup a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu mapuje a vyhodnocuje postupný technologický vývoj, který posunul významnou část provozních výdajů (služby, licence atd.) do virtuálního prostředí, a právě z těchto důvodů reagoval na tento trend vyhlášením výzvy Digitální podnik – virtuální podnik – výzva I., která tuto oblast plně podporuje a doplňuje tak výzvy Digitální podnik a Virtuální podnik vyhlášené v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Národního plánu obnovy.

„Digitalizace podnikových procesů již není volbou, ale nutností pro společnosti, které chtějí zůstat v dnešní digitální době konkurenceschopné,“ říká vrchní ředitel sekce pro EU fondy Marian Piecha.

Výzva se zaměřuje na menší projekty. Žadatelem mohou být malé a střední podniky a realizace projektů je omezena pouze na jednu etapu. Míra podpory je stanovena podle velikosti podniků, a to 40 % pro malé podniky a 30 % pro střední podniky. Podrobnější informace jsou na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zároveň Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo pátou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Cílem je podpořit zavádění inovací v malých a středních podnicích. Žádat o ni mohou tyto podniky ze všech regionů České republiky včetně hlavního města Prahy. Žádosti je možné podávat do 9. června 2023.

Výzva se zaměřuje na okamžik, kdy firma potřebuje zavést inovace do výroby, nebo uplatnit nové postupy či organizační schémata ve své činnosti a nabídky produktů na trhu. Má tedy například dokončen vývoj nového produktu a musí připravit nový výrobní proces. Podpořit lze právě zavedení procesu, stejně jako poskytování nových chytrých služeb a zefektivňování procesů prostřednictvím nových informačních systémů. Obsahem projektu může být inovace produktu, výrobního procesu či organizační inovace nebo libovolná kombinace, pokud tvoří v konkrétním případě jeden logický celek.

Každý podnik může do soutěže přihlásit pouze jeden projektový záměr, na který může získat dotaci ve výši až 20 milionů korun. Těžiště způsobilých nákladů by mělo spočívat v nákladech neinvestičních, přípustné jsou však i investice do dlouhodobého majetku, a to v režimu de minimis, která je co do výše limitována (max. částkou 200 tisíc EUR). Za úspěšně ukončený projekt se považuje ten, kdy je inovace úspěšně zavedena a generuje ekonomické přínosy, závazně deklarované v návrhu přihlášeném do veřejné soutěže.


Miliarda z Modernizačního fondu pomůže zefektivnit rozvody tepla.

27.4.2023, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Nová dotační výzva Modernizačního fondu se zaměřuje na sítě dálkového vytápění. Díky jejich modernizaci se ušetří energie a zefektivní přenos tepla. Výzva HEAT č. 1/2023 je určena pouze pro území hlavního města Prahy.

Nové trubky, moderní předávací stanice na horkovodech, rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelnou energií a nové technologie související s distribucí tepelné energie. Na to vše mohou jít nově vypsané dotace z Modernizačního fondu. V právě zveřejněné výzvě je k dispozici jedna miliarda korun, alokace se případně může dále navyšovat.

Výzva HEAT č. 1/2023 je dalším krokem k modernizaci teplárenství. Modernizační fond už dříve podpořil projekty tepláren částkou přes 22 miliard korun a stále je otevřená výzva HEAT č. 1/2022, která umožňuje čerpat peníze na přechod tepláren na čistší zdroje energie.

Nynější výzva se zaměřuje na sítě, které zásobují domácnosti a firmy teplem. Je to další logický krok v procesu modernizace teplárenství, vedle zdrojů je potřeba zefektivnit i rozvody. Díky tomu se zlepší energetická účinnost, sníží se potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů a ve výsledku poklesnou také emise CO2.

Právě zveřejněná výzva je určena pouze pro území hlavního města Prahy. O peníze mohou žádat vlastníci stávajících soustav zásobování tepelnou energií (SZTE) dle energetického zákona, kteří disponují licencí na rozvod tepelné energie, nebo vlastníci SZTE, kteří licencí nedisponují, ale infrastruktura je provozována subjektem s výše uvedenou licencí.

Žadatelé mohou získat dotaci na modernizaci a rekonstrukci stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic. Peníze jsou také určeny na instalaci a modernizaci technologických zařízení souvisejících s distribucí tepelné energie, kam patří například řídicí a zabezpečovací systémy a systémy přenosu dat. Výzva myslí i na rozvoj a propojování stávajících sítí, je možné vybudovat i novou větev soustavy či propojit stávající větve. Naopak není možné požádat o peníze na výstavbu nových soustav, dotace z této výzvy se netýkají ani zdrojů tepla a nejsou podporovány modernizace SZTE mimo území hlavního města Prahy.

Maximální výše podpory se liší dle velkosti podniků, velký podnik může získat podporu až 30 %, střední podnik až 40 % a malý podnik až 50 % způsobilých výdajů. Žádosti je možné podávat od 26. 4. 2023 do 30. 11. 2023.

Podrobnosti a dokumenty k výzvě HEAT č. 1/2023


MMR připravilo téměř 2,4 miliardy korun na rozvoj malých a středních obcí.

14.4.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Peníze půjdou třeba na obnovu cest, škol nebo knihoven.

Prostředky by měly směřovat prioritně do hospodářsky a sociálně ohrožených území, ale o podporu mohou žádat obce z celé ČR. Všechny obce do 10 tisíc obyvatel mohou v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ žádat o dotaci na opravy místních komunikací, obce do 3 tisíc obyvatel také o dotaci na rekonstrukci veřejných budov. Na tuto mohou získat až 80 procent vynaložených nákladů. Celková alokace výzvy, kterou vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj, je téměř 2,4 mld. korun.

Méně byrokracie a možnost opravit žádost o podporu

Opravy vozovek a nadjezdů, ale také školních budov, knihoven i kulturních domů. Takové projekty podpoří výzva Ministerstva pro místní rozvoj. Na redesignu programu se pracovalo celý rok, a to především na lepším zacílení a odbourání byrokratické zátěže. „Dosud byly projekty mnohdy zamítnuty kvůli formálním náležitostem, teď je možné žádost na výzvu MMR opravit. Hlavně úřady menších obcí často nemají dostatek personálu a kvůli velké byrokratické zátěži někdy na podporu nedosáhly. To se teď změní,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Vláda schválila změnu hodnotících kritérií, tak aby byly více objektivní a transparentní.

Podporu získají projekty široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, neplatí se za jejich užívání a jsou veřejně přístupné. Příjemci dotace jsou ve dvou podprogramech obce do 3 tisíc obyvatel a obce s 3001 až 10 000 obyvatel. Musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument platný k datu podání žádosti o dotaci a po dobu realizace akce.

Lepší využívání finančních nástrojů

Obce do 3 tisíc obyvatel mohou žádat o dotace až do výše 80 procent nákladů. V případě obnovy místních komunikací mohou samosprávy počítat s dotací do 50 procent. Dalších 40 procent mohou získat díky zvýhodněnému úvěru, zbývajících 10 procent pak mají tvořit vlastní zdroje. Pro obnovu veřejných budov se počítá s dotací až 80 procent nákladů, stejně jako v minulém období. „V současnosti probíhají jednání s Národní rozvojovou bankou o možnosti nízkoúročených úvěrů. Je důležité, aby se obce neostýchaly používat návratné finanční nástroje, tedy různé kombinace dotací a půjček. Jejich význam bude v následujících letech rychle růst,“ dodal Bartoš.

MMR ve výzvě snížilo podporu na jednotlivý projekt. Díky tomu se dostane na více žadatelů. Částka určená na podporu obcí do 3 tisíc obyvatel dosahuje 1,8 miliardy korun, obce od 3 do 10 tisíc obyvatel mohou očekávat 600 milionů korun, celková alokace výzvy je tedy 2,4 miliardy korun.

Peníze na opravu silnice v obci i na zateplení střechy školy

Ministerstvo zveřejnilo konkrétní typy projektů, které by v rámci obou podprogramů měly vést ke zkvalitnění života obyvatel v obcích. Podporu mohou získat opravy a modernizace všech konstrukčních prvků vozovek a krajnic, odpočívadel, přídatných pruhů a parkovacích zálivů včetně zastávkových pruhů autobusové dopravy. Peníze půjdou také na opravy a vybudování nadjezdů, obnovu kanalizace a ostatních odvodňovacích systémů, opěrných a obkladních zdí, násypů, dělících pásů a příkopů. V případě veřejných budovy mají prostředky směřovat do projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace, přestavby a přístavby budov, které jsou aktuálně využívané a jejichž provoz financuje obecní rozpočet. Půjde o kulturní domy, sídla obecních úřadů, knihovny, budovy mateřských a základních škol včetně prostor pro družinu, školní kuchyň a jídelnu a také o obecní multifunkční domy. Mezi uznatelné náklady patří rekonstrukce střech, vnitřní rekonstrukce, ale také zateplení střech, opravy fasád nebo výměny kotlů.

Žádosti o dotaci bude MMR přijímat od 2. května do 5. června 2023. Schválené projekty by měly být realizovány nejpozději do 30. listopadu 2024.


Nová zelená úsporám Light nabídne ohroženým domácnostem další miliardy korun na zateplení a zcela nově i na solární ohřev vody.

18.4.2023, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Prostředky na financování programu na úsporná opatření pro domácnosti s nižšími příjmy Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light) budou navýšeny z původních 1,5 miliardy na 6 miliard korun. Kromě zateplení mohou žadatelé od května nově získat 90 tisíc korun na pořízení termických nebo fotovoltaických systémů na ohřev vody, které jejich domácnostem pomohou ušetřit i více než 10 tisíc korun ročně.

První měsíce od spuštění Nové zelené úsporám Light potvrdily, že správně nastavené parametry podpory úsporných opatření a rozsáhlý poradenský systém dokázaly oslovit přesně ty zájemce, pro které byl program koncipován. Více než 23 tisíc žadatelů z řad seniorů a domácností pobírajících příspěvek na bydlení si řeklo už o bezmála tři miliardy korun na snadno realizovatelné renovace, pomáhající čelit vysokým cenám energií.

„Zájem o zateplení rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení je stále opravdu velký. I těm nejzranitelnějším skupinám obyvatel se díky NZÚ Light dostalo masivní pomoci a umožnilo jim přečkat letošní krizovou zimu. A nejen to, úsporná opatření pomůžou šetřit výdaje na vytápění i v dalších letech,“ uvádí Petr Hladík, ministr životního prostředí a dodává: „Rozhodnutí navýšit alokaci o další 3 miliardy korun bylo logickou reakcí na neustávající příliv žádostí o dotace na snadné a na úspory efektivní renovace. Chceme i nadále podporovat ohrožené domácnosti a posilovat jejich energetickou nezávislost.“

Pokračující etapa úspěšného programu pro nízkopříjmové domácnosti Nová zelená úsporám Light získá další 3 miliardy korun z Modernizačního fondu a nabídne kromě podpory zateplení i možnost čerpat dotační podporu na instalaci systému ohřevu teplé vody pomocí sluneční energie.

„Enormně rostoucí zájem o podporu fotovoltaických systémů v klasické Nové zelené úsporám naznačuje, že i v budoucnu bude fotovoltaika jednou z nejžádanějších technologií na cestě za úsporami výdajů za energie. Jsme přesvědčeni, že i nízkopříjmové domácnosti mají mít možnost využívat energii ze slunce. Proto rozšiřujeme podporu v NZÚ Light i na instalace solárních systémů, které dokážou pokrýt až 80 % spotřeby tepla na ohřev vody a domácnostem tak ušetřit tisíce korun,“ doplňuje ministr Hladík.

V novém programovém období přinese Nová zelená úsporám Light kromě již stávajících dotací ve výši až 150 tisíc korun na zateplení včetně výměny oken a vchodových dveří i možnost získat dalších 90 tisíc korun na pořízení termického nebo fotovoltaického systému na ohřev vody. O dotaci si budou moct zažádat i ti, kteří již finanční prostředky z NZÚ Light čerpali, a stejně jako v pilotní výzvě budou moct dotaci čerpat zálohově. „Celkově tak nízkopříjmové domácnosti mohou z NZÚ Light získat na energeticky úsporné renovace domů téměř čtvrt milionu korun,“ zdůrazňuje Petr Hladík.

„U dvoučlenné domácnosti tvořené například seniory se může jednat o roční úsporu kolem čtyř tisíc korun, u čtyřčlenné rodiny využívající fotovoltaický ohřev vody se úspora může vyšplhat i přes 10 tisíc korun za rok. Pokud si nízkopříjmové domácnosti v rámci programu Nové zelené úsporám Light zažádají až o 90 tisíc korun, na pořízení některého z termických či fotovoltaických systémů, získají do budoucna velmi zajímavý zdroj na výrobu teplé vody pro svoji domácnost, díky kterému budou v této oblasti méně ekonomicky závislí na vývoji cen energií,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Nová etapa NZÚ Light plynule naváže na tu stávající. Příjem žádostí v první výzvě bude ukončen k 30. dubnu a hned 2. května se otevře příjem žádostí podle nových pravidel. Všechny parametry z první výzvy zůstávají stejné, v nové fázi programu bude stávající nabídka rozšířena o možnost čerpat prostředky na pořízení solárních systémů ohřevu vody. Zde, na rozdíl od zateplení, které je možné realizovat i svépomocí, musí montáž systému provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

„Žadatelé nemusí spekulovat, která z etap je pro ně výhodnější, ani odkládat podání své žádosti. Ti, co už svoji žádost na zateplení v první výzvě podali a chtějí v úsporách pokračovat, si jednoduše podají novou žádost o dotaci na soláry,“ připomíná ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Co se v novém období nemění, je i bezplatná poradenská síť. Zástupci Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS a mEKIS pomáhají zájemcům o dotace získávat informace o možnostech dotací a bezproblémově projít celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace.

„Podpora nízkopříjmových rodin pro nás zůstává prioritou i do budoucna. Rozšiřujeme nabídku podporovaných opatření a posilujeme i poradenskou síť NZÚ Light. V tomto týdnu bude spuštěna registrace poradců z řad MAS a EKIS, abychom v průběhu května mohli poradcům začít distribuovat identifikační průkazy. Každý zájemce o dotaci si tak bude moci jednoduše prověřit, že jedná s proškoleným odborníkem, který je oprávněn bezplatné poradenství v Nové zelené úsporám Light poskytovat,“ uzavírá Petr Valdman.

Dotační program Nová zelená úsporám Light byl spuštěn 9. ledna 2023.  Díky němu mohou senioři, lidé pobírající příspěvek na bydlení nebo lidé s hendikepem rychle a bez finančních bariér provést jednoduchá opatření s velkým efektem trvalých úspor energií. Na realizaci mají domácnosti jeden rok a žádat lze i zpětně na opatření provedená po 12. září 2022.  Na rozdíl od klasické Nové zelené úsporám nemusí mít žadatelé peníze dopředu našetřené, protože dotaci až 150 tisíc korun dostanou zálohově ještě před tím, než se do stavebních prací pustí. Výše dotace může být až 100 %. Od 2. května budou mít lidé možnost získat dalších 90 tisíc korun na pořízení termického nebo fotovoltaického systému na ohřev vody.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526