Monitoring dotačních příležitostí.

 12. 6. 2023

Nová výzva z OP TAK: Evropské dotace podpoří vstup podnikatelů na zahraniční trhy.  

Nový projekt podpoří rozvoj výzkumu, vývoje a inovací na národní i regionální úrovni.  

Dotace na zajištění ochrany kulturního dědictví a otevření dosud nepřístupných částí památek.  

Dotace pro bytové domy z Nové zelené úsporám zvýhodní nízkopříjmové domácnosti.  

Nová výzva z OP TAK: Evropské dotace podpoří vstup podnikatelů na zahraniční trhy.

Cílem výzvy I programu Marketing je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím účasti na zahraničních výstavách a veletrzích. Alokace pro výzvu je stanovena na 250 mil. Kč.

30.05.2023 | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo novou výzvu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Žádosti mohou podnikatelé podávat od 19. června do 30. října 2023.

„Chceme firmám pomoci prosadit se na zahraničních trzích a pomoci jim tak zde zvýšit jejich konkurenceschopnost. Podpoříme tedy jejich účast na zahraničních výstavách a veletrzích a s tím související služby jako je například pronájem výstavní plochy, doprava, nebo marketingové propagační materiály,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. „Míra podpory je stanovena na maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů, přičemž minimální výše dotace na projekt činí 200 000 Kč, maximální pak 2 450 000 Kč,“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

Podrobnější informace k výzvě jsou k dispozici na stránkách API nebo na webu MPO.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  1. A) Individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích:
  • Pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků.
  1. B) Služby usnadňující vstup na zahraniční trhy:
  • Doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět.
  • Marketingové a propagační materiály – např. letáky, plakáty, brožury, prospekty, videa a další propagační materiály.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé a střední podniky

Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. Společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu provádí hodnocení a výběr projektů. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň také provozuje tzv. Zelenou linku 800 800 777, kam se mohou zájemci se svými dotazy obracet.


Nový projekt podpoří rozvoj výzkumu, vývoje a inovací na národní i regionální úrovni.

15.5.2023, Zdroj: MPO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Technologickou agenturou ČR zahajují nový projekt – Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+, který je spolufinancovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský.

„Projekt přinese mnoho výhod a příležitostí pro pracovníky výzkumných organizací, veřejné správy a širokou veřejnost. Tento nový projekt jim pomůže v rychlém a efektivním přenosu informací a v inovativních řešeních, což přispěje k posílení konkurenceschopnosti České republiky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Cílem projektu je zlepšit implementaci a řízení Národní RIS3 strategie tak, aby intenzivně podporovala rozvoj silných stránek v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) na národní i regionální úrovni, reagovala na nové společenské výzvy a posilovala průmyslovou transformaci a digitalizaci,“ říká vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko.

Projekt Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 strategie 2023+ je klíčovým krokem k rozvoji a posílení výzkumné a inovační politiky. Bude se soustředit na řadu klíčových aktivit, mezi něž patří např. další rozvoj RIS3 misí, posílení analytické základny pro realizaci výzkumné a inovační politiky, rozvoj RIS3 portálu pro komunikaci mezi aktéry systému VaVaI a vzájemnou integraci datových zdrojů. „Zaměří se také na dlouhodobé provázání a koordinaci Národní RIS3 a krajských RIS3, rozvoj kompetencí RIS3 týmů na národní i krajské úrovni a rozvoj meziregionální a mezinárodní spolupráce,“ dodává ředitel odboru digitální ekonomiky a chytré specializace Daniel Všetečka.

Účelem RIS3 strategie je na národní i regionální úrovni definovat výzkumné a inovační priority pro vytváření konkurenčních výhod jednotlivých zemí, krajů a konkrétních aktérů výzkumného a inovačního ekosystému. Tyto priority budou náležitě podpořeny z operačních programů (zejména OP Jan Amos Komenský a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost). Podporu prioritám RIS3 strategie poskytují i národní programy, zejména v gesci Technologické agentury ČR, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu.

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/novy-projekt-podpori-rozvoj-vyzkumu–vyvoje-a-inovaci-na-narodni-i-regionalni-urovni–274235/  


Dotace na zajištění ochrany kulturního dědictví a otevření dosud nepřístupných částí památek.

30.5.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, spouští v novém programovém období dvě výzvy, které se zaměřují na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO. Žádosti mohou podávat vlastníci památek a subjekty s právem hospodaření od 14. června 2023 do 13. prosince 2023.

Více než 1,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) půjde na zajištění ochrany kulturního dědictví a otevření dosud nepřístupných částí památek. Podpora zvýší atraktivitu turistických cílů v České republice.

Současné programové období IROP 2021–2027 navazuje na předchozí úspěšnou podporu památek v letech 2014–2020, ve kterých evropské peníze podpořily například obnovu hradu Karlštejn, hradu Kost, revitalizaci zámku Telč, arcibiskupského zámku Kroměříž nebo opravu Sázavského kláštera. Nové výzvy se zaměří na národní kulturní památky a památky ze seznamů UNESCO, které nebyly podpořené v předchozím období, přičemž tato podmínka se netýká plánované výzvy pro ITI.

  1. výzva IROP – Památky – SC 4.4 (PR)

Výzva je určena pro projekty na území méně rozvinutých regionů, k dispozici je v ní 1 005 944 611 korun z EFRR.

Stav výzvy: Vyhlášená
Druh výzvy: Průběžná
Zpřístupnění žádosti o podporu: 14. 6. 2023
Zahájení příjmu žádostí: 14. 6. 2023
Ukončení příjmu žádostí: 13. 12. 2023
Oprávnění žadatelé: Vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření.

Více informací na odkaze 51. výzva IROP.

  1. výzva IROP – Památky – SC 4.4 (MRR)

Výzva je určena pro projekty na území přechodových regionů, přiděleno je v ní 566 508 800 korun z EFRR. 

Stav výzvy: Vyhlášená
Druh výzvy: Průběžná
Zpřístupnění žádosti o podporu: 13. 6. 2023
Zahájení příjmu žádostí: 13. 6. 2023
Ukončení příjmu žádostí: 13. 12. 2023
Oprávnění žadatelé: Vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření.

Více informací na odkaze 52. výzva IROP.

Ministerstvo pro místní rozvoj letos v létě zveřejní další možnosti podpory památek

V červnu vyhlásí výzvu pro městské aglomerace ITI s částkou 1,9 mld. korun a v červenci pro komunitně vedený místní rozvoj s finančním balíčkem 796 mil. korun.

Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP.

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP.


Dotace pro bytové domy z Nové zelené úsporám zvýhodní nízkopříjmové domácnosti.

8.6.2023, Zdroj: Nová Zelená úsporám (www.novazelenausporam.cz)

Program Nová zelená úsporám od září spustí rozšířenou nabídku dotací pro oblast bytových domů zohledňující nároky na energetické vlastnosti budov i finanční možnosti majitelů bytových jednotek. Vedle bonusů pro nízkopříjmové domácnosti program nabídne i vyšší dotace a možnost jejich čerpání zálohově.

Majitelé bytových domů a bytových jednotek zareagovali na energetickou krizi spojenou s probíhající válkou na Ukrajině a počet žádostí o dotace v NZÚ se oproti loňskému květnu téměř zpětinásobil. Největší zájem mají žadatelé o komplexní zateplení. Po vydání novely vyhlášky Energetického regulačního úřadu o pravidlech trhu s elektřinou, která umožňuje sdílení elektřiny z fotovoltaiky v bytových domech, a schválení tzv. Lex OZE I, který zjednodušuje celý proces instalace obnovitelných zdrojů do 50 kWp, narůstá i zájem o podporu budování fotovoltaických elektráren. I přesto, že počty žádostí rostou, stále je zde velké množství bytových domů, které prozatím neprošly žádnou renovací a jsou energeticky neúsporné.

K podání žádosti o dotaci z Nové zelené úsporám nově postačí bankovní identita

Administrace žádostí v Nové zelené úsporám je jednodušší. K přihlášení do Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR je možné využít bankovní identitu.
Žádosti o dotace v programech Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light se podávají přes systém AIS SFŽP ČR. Donedávna bylo možné k přihlášení použít pouze Identitu občana, kterou bylo přes portál občana nutné nejprve zřídit a poté ověřit – prostřednictvím bankovní identity nebo na pobočkách Czech POINT. Nyní si každý žadatel, který využívá internetové bankovnictví, může tento postup výrazně zjednodušit a ověření své totožnosti pro podání žádosti provést pomocí bankovního ověřovacího nástroje za použití osobního PIN kódu nebo biometrického údaje jako je otisk prstu. Tento způsob přihlášení je zcela bezpečný, přihlašovací údaje vidí jen banka a žadatel.

Přihlášení pomocí bankovní identity mohou bez obav nově využívat i žadatelé, kteří se doposud přihlašovali Identitou občana, aniž by ve své původní registraci museli cokoli měnit.

Podmínky dotací v nové etapě programu Nová zelená úsporám od září 2023

Podpora úsporných opatření bude výhodnější a zmírní se nároky při administraci žádostí. Podstatně se zvyšuje podpora pro optimální zateplení. Objem prostředků z programu HOUSEnerg Modernizačního fondu ve výši více než 55 miliard zajistí dlouhodobé pokračování podpory úsporných opatření pro domácnosti a umožní nejen rozšířit nabídku dotací pro různé skupiny příjemců, ale i navýšit jednotkové dotace pro vybraná opatření.

Podmínky nové etapy programu Nová zelená úsporám jsou zveřejněny na webu programu v sekci Dokumenty, ke stažení níže:

Harmonogram Nová zelená úsporám: 1. 7. – 31.8. prádninová přestávka

Příjem žádostí v Nové zelené úsporám dle stávajících podmínek bude ukončen k 30. červnu. Po dvouměsíční přestávce související s přechodem financování programu pod Modernizační fond bude v září 2023 příjem žádostí podle nových podmínek opět žadatelům zpřístupněn. Žadatelé tak nemusí mít žádné obavy, program se od září opět rozeběhne, aby i následující roky pomáhal domácnostem s energetickými úsporami jejich domů.

Jak čerpat dotace Nové zelené úsporám v SVJ a bytových družstvech?

Důvodem odkládání důkladných renovací bytových domů bývá často nutnost schválení všech úprav a rozpočtu či úvěru způsobem zakotveným ve stanovách SVJ (společenství vlastníků jednotek) nebo družstva. Obvykle je potřebný souhlas většiny nebo dokonce všech vlastníků bytů či družstevního podílu, a ne vždy je možné dosáhnout dohody.

SVJ nebo družstvo zažádá o dotaci a ve své žádosti doloží počet vlastníků, kteří splňují podmínky nízkopříjmovosti. Dotace pak bude navýšena o bonus, který může dosáhnou částky až 150 tisíc korun na jednu domácnost s nižšími příjmy. Výše bonusu závisí na rozsahu realizovaného zateplení a na podlahové ploše bytů, které do nízkopříjmovosti spadají. Vlastníkům s nižšími příjmy by se díky tomuto příspěvku měsíční platby do fondu oprav neměly o tolik navýšit. Dotace bude poskytnuta zálohově, i to pomůže v rozhodování, zda a kdy se do rekonstrukce pustit.

V souvislosti s podporou domácností s nižšími příjmy v oblasti bytových domů dojde i k doplnění v programu Nová zelená úsporám Light. Nízkopříjmovým vlastníkům bytů se starými okny v zateplených domech, kde v ostatních bytech již byla okna vyměněna, umožní program výměnu za stejných podmínek jako v rodinných domech, tj. dostanou až 12 tisíc korun na výměnu každého okna.

Bytové domy ve vlastnictví fyzických a právnických osob

Standardní nabídka dotací pro bytové domy přichází ve vylepšené verzi. Stejně jako u ostatních výzev se zjednoduší administrace žádosti, k doložení realizace již nebude nutné dokládat faktury. Zvýhodněné budou celkové rekonstrukce i jednotkové dotace u komplexního zateplení.

Bytové domy ve vlastnictví obcí

Obce mohou žádat o podporu všech typů opatření a stejně jako ostatní žadatelé nebudou muset obce předkládat účetní doklady.

Zde ke stažení Prezentace z tiskové konference 25. května 2023 NZÚ – bytovky (8.84 MB)

Od září můžete v Nové zelené úsporám vyměnit svůj starý plynový kotel za tepelné čerpadlo

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR představilo základní parametry dotace na výměnu starých plynových kotlů i zjednodušení podmínek pro podporu fotovoltaiky při zachování stávajících parametrů i maximální výše dotace.

Nová zelená úsporám (NZÚ) vstoupí od září do nového období s větším objemem prostředků (v programu HOUSEnerg Modernizačního fondu je nyní připraveno 55 miliard korun na pokrytí financování NZÚ i NZÚ Light) a se změnami, které ještě více pomohou domácnostem s přechodem na úspornější bydlení. Žadatelé se dočkají navýšení dotačních částek v některých oblastech podpory, zjednodušení podmínek u instalace fotovoltaických systémů a zcela nově získají možnost vyměnit starý plynový kotel za tepelné čerpadlo.

Podmínkou podpory bude aspoň částečně zateplený dům dosahující minimálně úrovně D klasifikační třídy energetické náročnosti budovy.

Majitelé starších plynových kotlů a dalších plynových topidel, jako jsou třeba tzv. WAVky, dostanou příspěvek na výměnu za tepelné čerpadlo. Vybrat si mohou z různých typů čerpadel tak, aby vybrané zařízení co nejlépe vyhovovalo otopné soustavě v jejich domě.

Výměna zdrojů tepla v novém období bude pokračovat za podobných podmínek jako dosud. Novinkou bude o 40 tisíc korun vyšší podpora na tepelná čerpadla typu země-voda s plošným kolektorem. Nová zelená úsporám nově podpoří i individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu. Naopak tepelná čerpadla se zemními vrty již podporována nebudou.

Dlouhodobě nejvíce poptávaným úsporným opatřením je dotace na fotovoltaiku. Od října 2021 si o ni požádalo již přes 90 tisíc domácností a zájem neklesá. Aktuálně chodí každý měsíc přes 6 500 žádostí. V nové etapě dojde k zásadnímu zjednodušení – nebude potřeba dokládat projektovou dokumentaci, pouze vyhodnocení úspor a přínosů. Základní podpora se sjednotí bez ohledu na instalovaný měnič, maximální výše dotace 200 tisících korun zůstává zachována.

Stejně jako dnes mohou žadatelé zkombinovat v jediné žádosti více úsporných opatření a získat motivační bonus ve výši 10 tisíc korun za každou kombinaci. „Kromě toho 10% bonifikací zvýhodníme domácnosti v hospodářsky a sociálně znevýhodněných obcích s rozšířenou působností,“ doplňuje ministr Hladík.

Příjem žádostí ve stávající Nové zelené úsporám bude ukončen 30. června 2023, příjem žádostí v nové etapě začne v září 2023. Dotační „prázdniny“ se budou týkat pouze příjmu žádostí. Administrace již přijatých žádostí, dokládání realizace úsporných opatření i vyplácení finančních prostředků budou pokračovat i v letních měsících bez přerušení.

Zde ke stažení Prezentace z tiskové konference 25. května 2023 NZÚ – výměna zdrojů tepla a OZE (9.44 MB)

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526