Monitoring dotačních příležitostí.

 3. 7. 2023

Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na zavedení praktické výuky.  

Dotační program Nová zelená úsporám od září podpoří estetiku fasád budov.  

Letní dotační příležitosti pro firmy.  

Malé a střední podniky mohou žádat o dotace na zavedení praktické výuky.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Spolupráce škol a firem.

17.05.2023 | Agentura pro podnikání a inovace (API)

O finanční podporu na zavedení praktické výuky pro partnerské střední, vyšší odborné a vysoké školy budou moci žádat malé a střední podniky.

Výzvu, ve které je pro žadatele připraveno celkem 300 milionů korun, vyhlásilo 5. května 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 29. prosince 2023.

Cílem výzvy je podpořit odborně zaměřené malé a střední podniky v možnosti vychovat si své odborníky a zároveň předat své know-how nastupující generaci profesionálů. Aktivita je určena pro firmy, které v tuto chvíli praktickou výuku pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nerealizují a v době zaregistrování projektu nemají podepsanou smlouvu o spolupráci, případně mají zájem rozšířit nabídku praktického vyučování o jiné obory, než jaké aktuálně nabízí.

„Žadatelé mohou podporu využít například na nákup strojů, nábytku, hardware a software, nezbytných sítí, na náklady v podobě smluvního plnění lektorů, služby koordinátora vzdělávání nebo na provozní náklady na školicí infrastrukturu včetně spotřebního materiálu pro provádění výuky,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Firmy mohou v této výzvě získat až 70 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 10 milionů korun na jeden projekt. Podrobné informace o aktuální výzvě z OP TAK jsou dostupné na webu agentury API.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory OP PIK a OP TAK. Mezi hlavní aktivity API patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org.


Dotační program Nová zelená úsporám od září podpoří estetiku fasád budov.

27.6.2023, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Od září budou platit aktualizovaná pravidla dotačního programu Nová zelená úsporám, zaměřeného na úspory energií v rodinných a bytových domech. Ve spolupráci s Českou komorou architektů byly formulovány požadavky na estetiku fasád budov, u kterých bude čerpána podpora např. na jejich zateplení. Program Ministerstva životního prostředí administruje Státní fond životního prostředí ČR.

Architekti v rámci pracovní skupiny popsali nejkritičtější situace a na jednání se Státním fondem životního prostředí ČR přišli s řešením, které vychází z tradičního vnímání fasádních odstínů. Výsledkem je seznam téměř 300 přírodních barev definovaných v systému NCS, který je ke stažení na webových stránkách programu a je závaznou podmínkou pro čerpání dotace. Omezení na tuto škálu neplatí, pokud fasádu navrhne autorizovaný architekt, nebo pokud odlišný požadavek na barevnost vyplývá ze závazného stanoviska orgánu památkové péče, úřadu městského architekta (či obdobného, obcí zřízeného útvaru), popř. z regulačního plánu, který je součástí územně plánovací dokumentace obce. Stejně tak platí respekt k původnímu barevnému řešení.

„Je to dobrý signál pro většinu žadatelů o zateplení fasády v nové etapě Nové zelené úsporám. Domácnosti mají snazší volbu barvy fasády. Pokud nejsou ve výběru limitovány památkovou péčí nebo stanoviskem městského architekta, nebo nechtějí obnovit starý tón fasády, najdou si ten svůj jednoduše ve vzorníku. Děkuji České komoře architektů za spolupráci,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Oceňuji vůli MŽP a SFŽP ČR ovlivnit při snižování tepelných ztrát budov také jejich barevné řešení, v duchu unijní iniciativy New European Bauhaus, naplňující témata Estetika, udržitelnost, pospolitost,“ uvedl Jan Kasl, předseda ČKA„Tedy že je stejně důležitým přínosem kvalitní vystavěné prostředí sídel jako splnění energetické úspornosti,“ dodal. Architekt Ondřej Chybík inicioval vznik pracovní skupiny představenstva ČKA, která pak připravila srozumitelný návrh doplnění podmínek dotace NZÚ vycházející z tradičního vnímání fasádních odstínů. „Věřím, že díky upravenému dotačnímu nástroji již nebudeme v blízké budoucnosti projíždět sídly hýřícími barvami, které sice můžeme najít ve vzornících, ale na fasády bez hlubší úvahy nepatří,“ uvedl Kasl. „Děkuji panu řediteli SFŽP Petru Valdmanovi za osvícený přístup, v úrovni státních institucí dosud málo vídaný, při aplikaci Politiky architektury a stavební kultury ČR,“ doplnil.

„Jedním z cílů programu Nová zelená úsporám je, aby prováděné rekonstrukce byly celkově kvalitní včetně barevného řešení fasád, a proto jsme se rozhodli zamezit alespoň „nejkřiklavějším“ případům, kdy investorem zvolené barevné řešení narušovalo veřejný prostor. Je to poměrně odvážný krok kupředu, ale věříme, že konečný výsledek ocení nejen majitelé samotní, ale i ostatní rezidenti ČR,“ řekl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.


Letní dotační příležitosti pro firmy.

23-07-04 DOTACE Letní dotační příležitosti pro firmy

CELÝ TEXT pdf

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526