Monitoring dotačních příležitostí.

 17. 7. 2023

4 miliardy korun na zlepšení kvality vzdělávání a snížení sociálního vyloučení ve vzdělávání.  

Podpora čistých vozidel v obcích pokračuje.  

4 miliardy korun na zlepšení kvality vzdělávání a snížení sociálního vyloučení ve vzdělávání.

27.6.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Význam kvalitního vzdělávání pro všechny je v dnešní turbulentní době nesporný, bez něj bychom nemohli budovat vzdělanou a otevřenou společnost. Operační program Jan Amos Komenský si proto mimo jiné klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání a zároveň snižování sociálního vyloučení ve vzdělávání v lokalitách, které jím nejvíce strádají. Určeny jsou na to z evropských prostředků 4 miliardy korun ve výzvách Akčního plánovaní v území.

Výzva Akční plánování v území – MAP (tj. místní akční plány rozvoje vzdělávání) s alokací 1,7 miliard korun a výzva Akční plánování v území – IDZ (implementace dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje) s alokací 2,3 miliardy korun jsou vzájemně provázané. Nejen hierarchicky (kraj – obec/MASka), ale také tematicky. Zaměří se totiž např. na zvýšení kvality vzdělávání a snížení sociálního vyloučení ve vzdělávání. Obě výzvy naplňují potřebné kroky stanovené Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a Koordinovaným přístupem k sociálnímu vyloučení 2021+.

Výzva Akční plánování v území – MAP je zaměřena na spolupráci aktérů ve vzdělávání v obcích s rozšířenou působností, cílem je podpořit společné řešení místně specifických problémů s důrazem na sociálně vyloučené lokality. Obce, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupiny či městské části Prahy budou realizovat aktivity vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v celém jejich ekosystému a vztahů různých stakeholderů. Kraje a hlavní město Praha návazně ve výzvě Akční plánování v území – IDZ podpoří implementaci aktivit a opatření uvedených v dlouhodobých záměrech vzdělávání a krajských akčních plánech. Díky tvorbě a implementaci KAPů z OP VVV došlo k proměně vnímání IDZ a jeho obohacení o další složky, které pomohou se na vzdělávání dívat různou optikou. Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci stejné výzvy poskytne metodickou podporu realizátorům MAP a intenzivní podporu sociálně vyloučeným lokalitám. Tím bude vytvořen komplexní systém podpory vedoucí k dosažení stanovených cílů.

Žádost o podporu do výzvy Akční plánování v území – MAP mohou žadatelé předložit od 10. 7. 2023 do 30. 9. 2024 do 14:00:00, v případě výzvy Akční plánování v území – IDZ bude možné předložit žádost o podporu v termínu od 11. 7. 2023 do 30. 6. 2025 do 14:00:00 hodin v aplikaci IS KP21+.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021-2027 využít finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

OP JAK podpoří půl miliardou zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů!

Předpokladem kvalitního vzdělávání ve školách je v první řadě kvalitní teoretická i praktická příprava budoucích učitelů. Dnes vyhlašovaná výzva OP JAK je zaměřena právě na rozvoj kompetencí studentů připravujících se na pedagogická povolání, podporu akademiků a pedagogů, kteří je vzdělávají, ale také na podporu síťování a spolupráce mezi univerzitami a školami.

Výzva „Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek“ nese svůj hlavní cíl už ve svém názvu a jejími koncovými příjemci budou tedy jak studenti vysokých škol – budoucí učitelé, tak akademičtí a pedagogičtí pracovníci, kteří se podílejí na jejich přípravě – učitelé učitelů. Díky evropským fondům tak dojde nejenom k proměně přípravy právě studujících, ale také celkového pojetí vysokoškolského učitelského vzdělávání. Podmínky výzvy umožní veřejným vysokým školám, které budoucí učitele vzdělávají, čerpat prostředky například na práci fakult se společným kompetenčním rámcem absolventa učitelství, inovace studijních programů učitelství nebo vzdělávacích programů pro provázející učitele, realizaci stáží v zahraničí, na prevenci studijní neúspěšnosti a v neposlední řadě na vzájemnou spolupráci a síťování.

„Přenos příkladů dobré praxe nejen mezi pedagogickými fakultami, ale obecně fakultami vzdělávajícími učitele je krok, který posílí jak efektivitu, tak kvalitu projektů, a proto i následně absolventů učitelských studijních programů,“ doplnil vrchní ředitel Velčovský.

Aktivity definované výzvou rozvíjejí a pomáhají implementovat Reformu přípravy učitelů a učitelek v ČR. Ta zavedla celou řadu systémových změn přípravy učitelů, které se ponesou v duchu sdílené vize, s důrazem na podporu maximálního rozvoje potenciálu dětí/žáků, inspirované zahraniční zkušeností, a to v souladu s principy rovného přístupu ke vzdělávání. Potřeba takového zacílení vychází nejenom ze Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, ale i z evaluačních zpráv projektů realizovaných již v OP VVV.

Žádost o podporu do výzvy Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek může žadatel předložit od 12. 7. 2023 – 31. 1. 2024 do 14:00:00 hodin (nebo do vyčerpání alokace) v aplikaci IS KP21+ s tím, že první uzávěrka bude 31. 8. 2023, další uzávěrky pak vždy poslední den každého následujícího kalendářního měsíce až do 30. 11. 2023. Od 1. 12. 2023 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu, tedy do 31. 1. 2024.

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy, kde jsou k dispozici přehledné letáky i plné texty výzev. K této výzvě je také zřízen informační e-mail podporaU_opjak@msmt.cz.


Podpora čistých vozidel v obcích pokračuje.

20.6.2023, Zdroj: MŽP (http://www.mzp.cz/)

Obce, kraje, úřady, školy a další veřejnoprávní instituce mohou od června 2022 žádat o 600 milionů korun z Národního plánu obnovy na podporu nákupu elektromobilů, vozidel na vodík a neveřejných dobíjecích stanic.

Rok od vyhlášení eviduje Státní fond životního prostředí žádosti v celkové hodnotě přes 454 milionů korun. O dotaci je možné stále žádat, a to až do 15. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace. MŽP dále podpoří rozvoj čisté mobility ve výzvách z Modernizačního fondu.

Dotace z Národního plánu obnovy s celkovou alokací 600 milionů korun by měla na české silnice dostat nejméně 1485 vozidel a také vybudovat 200 dobíjecích stanic. Díky výzvě dojde k navýšení počtu elektromobilů v českém vozovém parku o více než 5 % v porovnání se stavem ke konci prvního čtvrtletí 2023, kdy bylo v České republice evidováno necelých 26 tisíc elektrických vozidel ve všech kategoriích.

Podpora vodíkového pohonu se zatím týká pouze osobních aut, na které mohou žadatelé získat až 500 tisíc korun. Co se týká elektrického pohonu, na jeden osobní elektromobil je možné získat až 300 tisíc korun. Vyčleněná alokace na nákladní auta, minibusy a pracovní stroje již byla vyčerpána, na zbývající typy vozidel je možné podporu nadále získat. Společně s elektromobilem může žadatel využít dotaci i na pořízení tzv. chytrých dobíjecích stanic – až 30 tisíc korun na jednu stanici.

Podporované typy vozidel a výše dotace

Typ vozidla/dobíjecích stanic Maximální výše dotace na jedno vozidlo/dobíjecí stanici
Elektromobil Automobil s vodíkovým pohonem
M1 (osobní) 300 tis. Kč 500 tis. Kč
L7E (malá užitková) 200 tis. Kč není podporováno
L6E 100 tis. Kč není podporováno
L1E, L2E (motorky do 45 km/h) 30 tis. Kč není podporováno
L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h) 50 tis. Kč není podporováno
Dobíjecí stanice 30 tis. Kč není podporováno

Ministerstvo životního prostředí zatím obdrželo žádosti za více než 454 milionů korun, což znamená 1223 vozidel (z toho 4 vodíková vozidla) a 306 dobíjecích stanic. Vyčerpány tak byly dvě třetiny dostupných financí. U dobíjecích stanic se již podařilo splnit stanovený milník, u vozidel se předpokládá překročení cíle o desítky kusů.

Po vyčerpání aktuální výzvy bude pokračovat podpora čisté mobility z Modernizačního fondu. Vedle podpory čistých vozidel pro veřejný sektor a pro veřejnou dopravu podpoří MŽP z Modernizačního fondu například rozvoj carsharingu a alternativní pohony v těžké nákladní dopravě v podnikatelském sektoru. Počítá se také s podporou vlaků s alternativním pohonem včetně infrastruktury.

Ministerstvo životního prostředí je v podpoře čisté mobility dlouhodobě aktivní. V návaznosti na Národní akční plán čisté mobility vyhlásilo už v letech 2016-2019 čtyři úspěšné výzvy z Národního programu Životní prostředí. Z něj podpořilo nákup více než 600 elektrických vozidel pro veřejnou správu.

Na podporu výstavby neveřejných dobíjecích stanic pro rodinné a bytové domy dosáhnout zájemci v programu Nová zelená úsporám, o kterou bude možné znovu žádat po prázdninové přestávce. Dosud bylo zaevidováno 30 tisíc žádosti o domácí dobíječky.

Výzva č. 3/2022: Ekomobilita

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526