Monitoring dotačních příležitostí.

 4. 9. 2023

Dotace pro rok 2023. * 

MPSV vyhlásilo v rámci NPO výzvy zaměřené na modernizaci a rozvoj materiálně technické základny sociálních služeb. * 

MŽP vyhlásilo průběžnou výzvu pro integrované projekty z unijního programu LIFE. * 

Přes 8 miliard korun získají zemědělci na investice do svých podniků, zpracování produktů nebo inovace. * 

Dotace pro rok 2023.

Na následujících stánkách naleznete jednak aktuální výzvy, kterým končí příjem žádostí v průběhu roku 2023, ale také výhled, jaké výzvy budou vyhlášeny v průběhu roku.

Aktuální dotační možnosti

Z OP TAK:

OBLAST DIGITALIZACE, INOVACÍ A VÝZKUMU A VÝVOJE

 • Inovační vouchery – výzva II: určeno na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. Již běží příjem žádostí do 1.2.2024.

–     Poradenství– zaměřeno na nákup poradenských služeb ve dvou oblastech:

 1. a) k získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.)
 2. b) ke zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k úspoře vody.

Příjem žádostí začal 17.4.2023 a skončí 4.9.2023.

 • Digitální a virtuální podnik – zaměřený na zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků (dále jen MSP). Až 60 % způsobilých výdajů. Již vyhlášeno, příjem žádostí začal 3.7.2023 a poběží do 2.11.2023.
 • Technologie pro MAS (CLLD)- na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby. V rozmezí 200 tis. Kč. až 1 mil. Kč. s maximální výší způsobilých výdajů 2 mil. Kč.

Příjem žádostí již odstartoval a poběží do 31.12.2023.

 • Spolupráce škol a firem– Jedná se o podporu vyučování žáků SŠ, VOŠ a VŠ prostřednictví odborně zaměřených malých a středních podniků. Určeno pro MSP, až 70 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí už probíhá a potrvá do 29. prosince 2023.
 • Potenciál- zakládání nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Až 70 % způsobilých výdajů podle velikosti firmy a regionu. Pouze pro podniky do 3 000 zaměstnanců. Příjem žádostí běží do 20.9.2023.
 • Marketing– na podporu účasti MSP na zahraničních veletrzích, na náklady spojené s touto účastí. Příjem žádostí odstartoval 19.6.2023 a potrvá do 30.10.2023.
 • Služby infrastruktury- na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.

Rozděleno na dvě podporované aktivity:

 1. Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům. Až 75 %.
 2. Rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury- pro MSP, i pro velké podniky, výzkumné organizace a municipality. Až 50 %.

Příjem žádostí odstartoval 9.8.2023 a skončí 18.1.2024.

 

OBLAST NÍZKOUHLÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 • Obnovitelné zdrojů energie vtláčení biometanu– podpora transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a výstavba nových výroben biometanu (čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu, jeho karburace, měření kvality biometanu, komprese a přenos dat), a to včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní infrastrukturu). Příjem žádostí odstartuje 6.9.2023 a skončí 13.12.2024.
 • Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny– výstavba a modernizace malých vodních elektráren. Příjem žádostí odstartuje 6.9.2023 a skončí 13.12.2024.
 • Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I: na výstavbu větrných elektráren již běží příjem žádostí do 1.2.2024.
 • Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM – výzva I- na rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR. Příjem žádostí běží od 2.5.2023 až do 25.1.2024.

 

Modernizační fond

HEAT- na rekonstrukci či náhradu starého zdroje za nový, v obou případech je podmínkou, že musí dojít ke změně palivové základny na čistý zdroj. Až 80% podpora. Příjem žádostí běží do 29.9.2023.

 

TAČR

Prostředí pro život- PP1 Operativní výzkum ve veřejném zájmu

PP2 Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí

V obou soutěžích je příjem žádostí již odstartován a poběží do 13.9.2023. Žadatelem mohou být PO i FO podnikající.

EnerDigit– na aplikovaný výzkum, pro podniky a výzkumné organizace. Lhůta běží do 12.9.2023.

 

OP Zaměstnanost+

 • Podpora sociálního podnikání– určeno na vytvoření, provoz a rozvoj sociálního podniku, vznik nových pracovních míst pro znevýhodněné, až 85 % způsobilých výdajů a příjem žádostí již běží do 20.9.2023.

 

OPŽP

– Prevence vzniku odpadů– zaměřeno na snížení vzniku odpadů a cirkulární řešení (re-use centra, kompostéry, sběrné dvory a další aktivity), také pro firmy, až 85 % způsobilých výdajů, příjem žádostí již běží až do 31.12.2023.

 

Národní fond životního prostředí

–  Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu-  určeno na vybudování a rozšíření kapacit pro zpracování kompostu, ale také na pořízení techniky sloužící pro jeho koncové zpracování. Výše dotace až 70 %, příjem žádostí odstartuje 1.9.2023 a skončí 1.5.2024. Určeno především zemědělcům, ale žadatelem mohou být také obchodní společnosti.

 

SZIF

– Investice do zemědělských podniků- na zlepšení jakosti výrobků a zvýšení účinnosti výrobních faktorů. Podávání žádostí do 12. 9. 2023 18:00 hodin.

– Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů- určeno na pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů. Dále je podporována výstavba a rekonstrukce budov, monitorování kvality a uvádění nových produktů na trh. Obě dotace ze SZIF jsou určeny pro zemědělské podnikatele. Podávání žádostí do 12. 9. 2023 18:00 hodin.

– Investice do zpracování zemědělských produktů– zaměřeno na investice do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, které umožní zpracovatelům využití moderních technologií, přispějí k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. Žadatelem může být zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo výrobce krmiv. Podávání žádostí do 12. 9. 2023 18:00 hodin.

– Inovace při zpracování zemědělských produktů– na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, pro dva subjekty společně (zemědělský podnikatel nebo výrobce krmiv a výzkumná instituce). Podávání žádostí v termínu do 12. 9. 2023 18:00 hodin.

 

Chystané dotační výzvy pro rok 2023

Národní plán obnovy

Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda investice: Budování recyklační infrastruktury- bude vyhlášeno pravděpodobně v roce 2023, zaměřeno na tři aktivity:

Aktivita A: Pořízení vybavení na aplikaci kompostu pro zemědělce

Aktivita B: Pořízení vybavení na aplikaci kompostu pro provozovatele kompostáren a BPS

Aktivita C: Podpora navýšení kapacity stávajících kompostáren za účelem zvýšení produkce kompostu

 

Modernizační fond

RES+ – na fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp. Očekává se vyhlášení na přelomu roku.

 

OP TAK 2023

Třetí čtvrtletí

OBLAST NÍZKOUHLÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

– Energetická infrastruktura – LDS– Podporovanými aktivitami je posílení distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu a komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách. za účelem integrace OZE do distribučních sítí.

 

OBLAST DIGITALIZACE, INOVACÍ A VÝZKUMU A VÝVOJE

Proof of Concept– bude zaměřeno na aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Vyhlášení zřejmě 15.9.2023 a příjem žádostí od 18.9.2023.

Digitální podnik – Technologie 4.0– na podporu technologií a SW řešení včetně služeb v oblasti prvků Průmyslu 4.0, vyhlášení zřejmě 25.9.2023, pro MSP.

Aplikace – speciální výzva– realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu článku 25 GBER, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Služby infrastruktury (ITI)- Na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií. Čeká se na vyhlášení a zahájení příjmu žádostí.

 

OBLAST EFEKTIVNĚJŠÍHO NAKLÁDÁNÍ SE ZDROJI

– Cirkulární řešení v podnicích – pro efektivnější nakládání s druhotnými surovinami. Vyhlášení zřejmě 15.9.2023.

– Úspory vody– podpoří úsporu spotřeby vody v rámci hospodaření podniku. Vyhlášení zřejmě 15.9.2023.

 

Čtvrté čtvrtletí

OBLAST DIGITALIZACE, INOVACÍ A VÝZKUMU A VÝVOJE

 • Inovace– podpora produktových a procesních inovací.
 • Digitální podnik– na zvyšování digitální úrovně MSP.
 • Aplikace– určeno na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

 

OBLAST NÍZKOUHLÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 • Energetická infrastruktura – Power to gas- výroba zeleného vodíku a plynů.
 • Obnovitelné zdroje energie – biomasa– výroba energie z biomasy.
 • Úspory energie- snížení energetické náročnosti podnikatelských provozů (FVE, nové energeticky méně náročné stroje, modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu, využití odpadní energie atd.). Bylo ukončeno na konci srpna předčasně, nová výzva pravděpodobně na konci roku.

Pokud byste rádi připravili pro svou firmu dotační projekt v jakékoli oblasti, ať už na úspory energií, vody, digitalizaci a mnohé další, neváhejte se na nás obrátit. Naši členové z řad erudovaných a zkušených dotačních poradců Vám rádi poradí a pomohou. Pište na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz nebo volejte na +420 774 874 603.

Ing. Petra Macková Hrochová

Předsedkyně Komory dotačních poradců


MPSV vyhlásilo v rámci NPO výzvy zaměřené na modernizaci a rozvoj materiálně technické základny sociálních služeb.

19.7.2023, Zdroj: MPSV ČR

Pro služby sociální péče bude podpořen nákup nemovitostí, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro poskytování sociálních služeb, a to pobytových, ambulantních i terénních. Umožněn je také nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy několik výzev, jejichž cílem je podpořit investiční projekty zaměřené na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb.

Více informací o Národním plánu obnov i detailní podmínky všech výzev na této stránce.
„Česká republika v současné době čelí některým výzvám spojeným se stárnutím obyvatel. Potýkáme se s nedostatečnou kapacitou materiálně technické základny sociálních služeb, a ne vždy se tak stoprocentně daří pokrýt současnou poptávku po terénních, ambulantních i pobytových sociálních službách. Prostředky z Národního plánu obnovy jsou skvělou příležitostí, jak celou situaci zlepšit,“ řekl ministr práce a sociálních věcí
Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Do budoucna je nutné podpořit i proces transformace a deinstitucionalizace těch sociálních služeb, které jsou obecně považovány za ústavní zařízení, a zvyšovat kapacity komunitních sociálních služeb podporujících nezávislý život seniorů či osob se zdravotním postižením, ať už v domácím prostředí nebo v prostředí pobytové sociální služby. Národní plán obnovy podporuje nákup, rekonstrukci či výstavbu objektů, zařízení
a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, zlepšení a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb.

V současné době jsou aktuální tyto výzvy:
• 31_22_043 – Navyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb
• 31_23_066 – Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II.
• 31_22_044 – Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociálních služeb

Česká federace potravinových bank ve spolupráci s MPSV spouští projekt Výdejen potravinové pomoci

Jedná se o výjimečný projekt, kdy se do stávající sítě patnácti potravinových bank po celé zemi buduje nová společná síť 150 výdejních míst. Tyto výdejny budou periodicky poskytovat potravinovou pomoc v místech, kde byla složitě dostupná, nebo dalším osobám, které pomoc potřebují a nedokázali ji dosud čerpat. Více informací najdete ZDE.


MŽP vyhlásilo průběžnou výzvu pro integrované projekty z unijního programu LIFE.

28.7.2023, Zdroj: MŽP (http://www.mzp.cz/)

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo průběžnou výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE v období 2023-2024.

Výzva je určena na spolufinancování strategických projektů na ochranu přírody a strategických integrovaných projektů předkládaných do řádných výzev programu LIFE v kategoriích „životní prostředí“ a „opatření v oblasti klimatu“. MŽP se dlouhodobě snaží české žadatele podporovat skrz informační, konzultační a finanční pomoc, aby se mohli snadněji zapojit do přípravy a realizace opatření s pozitivním vlivem na životní prostředí.

„V novém programovém období se Evropská komise zaměřuje stále více na podporu strategických integrovaných projektů LIFE. Pro letošní rok vyčlenila na jejich podporu 83 milionů eur,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a pokračuje: „Ministerstvo životního prostředí chce na tento trend reagovat a rozšířit portfolio národní podpory i pro tyto typy projektů. Proto jsme vyhlásili průběžnou výzvu pro integrované projekty. Máme pro ni připravenou alokaci 120 milionů korun. Chceme tak zajistit podporu projektům, které řeší zásadní environmentální problémy a jejich výsledky mají výrazné pozitivní dopady v oblasti životního prostředí a klimatu.“

Výše podpory udělené v rámci této výzvy činí max. 20 % z konečných způsobilých výdajů projektu a zároveň ne více než 40 mil. Kč na jeden projekt. Maximální výše podpory pro spolufinancování projektu v součtu grantu poskytnutého Evropskou komisí a podpory schválené v rámci této výzvy, může činit nejvýše 100 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Finanční podpora je určena v programovém období 2021-2027 českým příjemcům na spolufinancování způsobilých výdajů souvisejících s realizací projektů, které budou podpořeny na evropské úrovni v rámci výzev unijního programu LIFE. O podporu mohou žádat předkladatelé, kteří jsou v pozici tzv. koordinujícího příjemce. Uzávěrka příjmu žádostí je 30. listopadu 2024.

„Průběžná výzva je další pobídkou pro české žadatele, aby při plánování svých projektů více využívali finanční prostředky z programu LIFE,“ doplňuje ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski. „Ministerstvo životního prostředí se snaží české žadatele dlouhodobě podporovat prostřednictvím informační, konzultační a finanční pomoci. Podpora poskytovaná z národních zdrojů usnadňuje zapojení českých subjektů do přípravy a realizace opatření, která mají pozitivní dopady v oblasti životního prostředí a klimatu. Tato výzva představuje rozšířenou formu podpory, která se zaměřuje na strategické přístupy přispívající k naplňování cílů a vizí MŽP.“

Dotazy a konzultace k výzvě na telefonních číslech 267 122 017, 731 690 215, 267 122 967; nebo e-mailu life@mzp.cz

Často kladené dotazy a odpovědi pro výzvu budou zveřejňovány na webových stránkách programu LIFE www.program-life.cz.

Předčasné ukončení příjmu žádostí ve výzvě I. Úspory energie a výzvě I. Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále „OP TAK“) musí reagovat na významné změny v podmínkách veřejné podpory stanovené aktualizovaným zněním GBER (nařízení (EU) č. 651/2014) vzešlé v platnost 30. 6. 2023. Podmínky aktualizovaného GBER jsou natolik rozdílné od původních, že na ně není možné reagovat jinak než předčasně ukončit příjem žádostí ve výzvě I. pro aktivitu Úspory energie a výzvě I. pro aktivitu Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny OP TAK. Příjem žádostí bude ukončen 31. 8. 2023 ve 12:00.

Výzvy budou přepracovány tak, aby nové nastavení odpovídalo požadavkům revidovaného nařízení GBER, a to na základě již zahájených konzultací s poradním orgánem Evropské komise. Nové výzvy s upravenými podmínkami pak budou opětovně vyhlášeny v závislosti na délce nezbytných procesů spojených s vyjasněním příslušných článků nového GBER. Plánovaný termín je přelom roku 2023/2024.

Dále upozorňujeme žadatele, kteří ještě hodlají podat žádost do výzvy I. v aktivitě Úspory energie a do výzvy I. Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny před ukončením jejich příjmu, že Řídicí orgán musí vydat všechna Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále „RoPD“) nejpozději do 31. 12. 2023. Po tomto datu již lze vydávat RoPD výhradně podle nového znění GBER, s nímž však obě stávající výzvy bohužel nejsou (a nemohou být) v souladu. Pokud je tedy zřejmé, že plánovaný projekt nezíská veškeré podklady k vydání RoPD (například stavební povolení) do 30. 11. 2023, doporučujeme takový projekt vůbec neregistrovat a vyčkat s jeho podáním na novou výzvu.

Podrobné informace jsou přímo v části věnované výzvě I. pro aktivitu Úspory energie, nebo části věnované výzvě I. pro aktivitu Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny z OP TAK.


Přes 8 miliard korun získají zemědělci na investice do svých podniků, zpracování produktů nebo inovace.

Od 22. srpna se mohou zemědělci a potravináři začít hlásit o příspěvky z 1. kola příjmu žádostí na rozvoj venkova podle Strategického plánu společné zemědělské politiky 2023–2027 (SZP).

22.08.2023 | Ministerstvo zemědělství (MZe)

Připraveno je pro ně téměř 8,3 miliardy korun. Příjem žádostí skončí 12. září letošního roku. Novinkou jsou například dotace na drony.

Na investice do zemědělských podniků, zpracování produktů, zahájení činnosti mladých zemědělců, inovace při zpracování produktů a zavedení výsledků výzkumu do zemědělské a potravinářské praxe jsou určeny podpory 1. kola nové SZP.

„Nová pravidla pro zemědělství v Evropské unii letos přinášejí změny, budou více podporovat hospodaření s ohledem na přírodu, prevenci a ochranu před změnami klimatu, posílení konkurenceschopnosti, rozvoj venkova, vědu a výzkum i generační obměnu v zemědělství. Důležité je najít vyváženost mezi zajištěním dostatku kvalitních potravin pro obyvatelstvo a péčí o krajinu,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Předběžné rozdělení financí na 1. kolo

Intervence (dříve opatření) Alokace (Kč)
Investice do zemědělských podniků 4 856 343 174
Investice do zpracování zemědělských produktů 2 380 000 000
Zahájení činnosti mladého zemědělce 682 515 040
Inovace při zpracování zemědělských produktů 95 200 000
Podpora operačních skupin a projektů EIP 267 750 000
Celkem 8 281 808 214

Zdroj: MZe. Konečná částka pro závazkování projektů může být upravena podle stavu aktuálního kurzového přepočtu.

Nově bude možné pořídit si s pomocí dotace do zemědělství drony, které se dají využít například na mapování polí, sledování informací o stavu rostlin, přesnější aplikaci hnojiv nebo i na hledání srnčat ve vysokém porostu v době sklizně. Na ochranu zvířecích mláďat bude moci zemědělec nově získat podporu na signální asistenční systém, který umístí na žací lištu.

Žádosti je možné podávat pouze prostřednictvím Portálu farmáře od 22. srpna do 12. září letošního roku.

Obecným cílem SZP je podpořit odolné a udržitelné zemědělské odvětví, které může přispět ke zmírnění dopadů klimatické změny. V příštích pěti letech tak naše zemědělství získá zhruba 200 miliard korun z unijního a českého rozpočtu.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/spszp  (subportál Dotace – Strategický plán SZP 2023–2027 a příslušné intervence) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz  v sekci Strategický plán 2023–2027.

Ministerstvo zemědělství organizovalo webinář, jehož záznam, včetně odpovědí na dotazy, naleznete na www.eagri.cz/spszp v sekci Aktuality.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526