Monitoring dotačních příležitostí.

 11. 9. 2023

Nová výzva z OP TAK podpoří rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury.* 

MMR: Téměř 49 milionů korun pro obce na demolice budov.* 

Nová výzva z OP TAK podpoří rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo I. Výzvu Služby infrastruktury v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

01.08.2023 | Agentura pro podnikání a inovace (API)

Ve výzvě je pro malé a střední podniky a výzkumné organizace připravena 1 miliarda korun formou dotace. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 9. srpna 2023 a poběží do 18. ledna 2024.

Výzva je rozdělena na dvě oblasti podpory:

Aktivita A se zaměřuje na poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům, kdy výzkumná a inovační infrastruktura bude podporována prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství.

V aktivitě B podpora směřuje k rozšíření prostor a modernizaci otevřené výzkumné a inovační infrastruktury včetně pořízení nového vybavení, budování nové otevřené výzkumné a inovační infrastruktury.

Cílem Výzvy je rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury a zkvalitňování jejích služeb, které povedou ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na výzkum, vývoj a inovace nových technologií a zavádění pokročilých inovačních řešení.

„Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního ekosystému v ČR v souladu s konceptem inteligentní specializace“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a s administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň také provozuje tzv. Zelenou linku 800 800 777, kam se mohou zájemci se svými dotazy obracet.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.


MMR: Téměř 49 milionů korun pro obce na demolice budov.

29.8.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne pro rok 2023 obcím téměř 49 milionů korun v rámci podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Dotace si rozdělí 20 projektů v osmi krajích České republiky. Všichni žadatelé uspěli.

„Zchátralé budovy mají negativní dopad na životy lidí. Hyzdí okolí, ohrožují životy a mohou přispět ke vzniku sociálně vyloučených lokalit. Dotace umožní jejich demolici, díky které mohou obce využít dané území ke svému dalšímu rozvoji,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Cílem podprogramu je podpořit demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování nebo rekreaci v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Dané území se tím připraví na opětovné plnohodnotné využití, které zamezí vzniku lokality se sociální segregací. Podprogram se člení na dva dotační tituly. První se zaměřuje na lokality na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, druhý pak na zbytek území České republiky.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů.  Maximální výše dotace se stanoví na základě velikosti žadatele. Obec do 3 000 obyvatel může obdržet až 70 % způsobilých nákladů, obec od 3 001 do 10 000 obyvatel 60 %, obce nad 10 001 obyvatel 50 %, stejně tak kraje.

Seznam vyhodnocených žádostí naleznete v příloze.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526