MONITORING DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.

 7. 6. 2022

MŠMT přispěje mládežnickým NNO na rekonstrukce budov

MŽP nabízí 200 milionů korun na rozvoj potravinových bank. 

MŠMT přispěje mládežnickým NNO na rekonstrukce budov.

5.5.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Neziskové organizace, které poskytují aktivity pro volný čas dětí a mládeže, mají možnost vylepšit kvalitu svých budov a objektů.

Umožní jim to nová výzva MŠMT. Podpora se pohybuje mezi 3 až 12 miliony korun a požádat o ni mohou zástupci NNO do konce srpna 2022.

Hlavním cílem výzvy je poskytnutí dotací na investiční výdaje stavebního charakteru na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zejména z pohledu řešení špatného stavebně – technického stavu objektů základen, kluboven a dalších staveb a zařízení, které jsou výhradně ve vlastnictví žadatele.

Žadatel o dotaci musí počítat se zapojením vlastních zdrojů, které činí minimálně 15 % z celkových uznatelných výdajů. Minimální dotace je 3 miliony korun, maximální pak 12 milionů korun.

Žádosti lze podávat mezi 4. květnem 2022 a 31. srpnem 2022, nejzazší termín ukončení realizace akce pak je 31. prosinec 2025.

Více informací najdete přímo ve výzvě zde: https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-c-1-v-ramci-programu-133-720-rozvoj-materialne


MŽP nabízí 200 milionů korun na rozvoj potravinových bank.

25.5.2022, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Potravinové banky hrají v poslední době stále důležitější roli. Jednak při předcházení vzniku odpadů, díky nim nemíří tuny jídla do popelnic, a jsou i vítanou pomocí lidem v nepříznivé sociální situaci. Aktuální výzva vyhlášená Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR proto nabízí příspěvek na výstavbu či rekonstrukci prostor nebo na nákup dopravních prostředků.

„Potravinové banky jsou mezičlánkem, který zamezuje plýtvání. Záchrana potravin má svůj jednoznačný ekologický aspekt, protože ubude značné množství odpadu, který by jinak skončil na skládkách. Vedle toho je tu však neméně podstatný sociální rozměr, kdy jídlo putuje nízkopříjmovým domácnostem včetně těch, jejichž ekonomickou situaci zhoršila pandemie covidu i současný prudký nárůst cen energií a dalších komodit. Potravinové banky jsou v posledních letech velmi vytížené, dává tedy jasný smysl podpořit jejich rozvoj, například co se týče zlepšení jejich logistiky,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Aktuální výzva je už druhá v dobíhajícím programovém období Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, v té předchozí bylo mezi sedm projektů rozděleno celkem 170 milionů korun. Alokace v nové výzvě je ještě o něco vyšší, připraveno je celkem 200 milionů korun.

Příspěvky jsou určeny především na rozšíření a dobudování infrastruktury potravinových bank. Týká se to především výstavby nových či rekonstrukce již existujících skladů potravin, dále sem spadá nákup dopravních prostředků a manipulační techniky anebo pořízení vybavení do skladů potravin. Potravinové banky budou moci dotační prostředky použít i na nákup nemovitostí, tak aby se z pronajatých prostor mohly přesunout do vlastních.

Ucházet se o finanční podporu mohou ve výzvě subjekty, které jsou v době podání žádosti členy České federace potravinových bank. Žádosti může předkládat také samotná Česká federace potravinových bank. Pro všechny zájemce o dotaci platí, že je tak třeba učinit do 30. listopadu 2022.

„Pro potenciální žadatele je jistě vynikající zprávou, že míra podpory dosahuje v případě této výzvy až 100 procent. Stejně tak, myslím, ocení to, že se jedná o průběžnou nesoutěžní výzvu, což znamená, že k podpoře budou doporučeny všechny projekty, které splní kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti. Předpokládáme proto, že o tuto výzvu bude opravdu velký zájem,“ doplňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

S podporou směrem k potravinovým bankám počítá i nové programové období OPŽP. Vypsání další samostatné výzvy určené pro potravinové banky by se mělo uskutečnit ve druhé polovině příštího roku.

Dokumenty k výzvě >

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526