Monitoring dotačních příležitostí.

 3. 10. 2023

Firmy mohou žádat o dotace na obnovitelné zdroje energie.* 

Blíží se třetí výzva Technologické inkubace. Podpora se rozšiřuje o nové oblasti inovací.* 

MMR bude spravovat program rozvoje pevnostních měst.* 

Firmy mohou žádat o dotace na obnovitelné zdroje energie.

Pro žadatele je ve dvou výzvách Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) připraveno celkem 1,5 miliardy korun.

08.09.2023 | Agentura pro podnikání a inovace (API)

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt OP TAK, začala ve středu 6. září přijímat žádosti o dotace ve výzvách zaměřených na obnovitelné zdroje energie (OZE), a to ve výzvě OZE – Malé vodní elektrárny a OZE – Vtláčení Biometanu.

Firmy tak mohou žádat o finanční podporu na využívání energie z obnovitelných zdrojů. Výzvy vyhlásilo 16. srpna 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 13. prosince 2024. Pro malé vodní elektrárny je žadatelům k dispozici celkem půl miliardy korun a na vtláčení biometanu 1 miliarda korun.

Cílem obou výzev je podpora podnikatelů v oblasti využití OZE, jež vede ke snížení spotřeby primárních energetických zdrojů a tím i znečištění ovzduší. Využívání obnovitelných zdrojů energie dále snižuje energetickou závislost ČR na domácích fosilních palivech a dovozu energií ze zahraničí. Konečným cílem je pak postupný přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku.

„V případě malých vodních elektráren mohou žadatelé použít dotační podporu na jejich výstavbu či modernizaci,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace. „U výzvy na podporu vtláčení biometanu mohou žadatelé finance využít na nákup technologií na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě nebo jeho plnění, například Bio-CNG plnící zařízení včetně plničky a navazující technologie,“ doplňuje Lukáš Vymětal.

Firmy mohou v obou výzvách získat až 65 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 100 milionů korun na jeden projekt. Podrobné informace o aktuálních výzvách z OP TAK jsou dostupné na webu API: Malé vodní elektrárny – výzva a Vtlačení biometanu – výzva. Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.


Blíží se třetí výzva Technologické inkubace. Podpora se rozšiřuje o nové oblasti inovací.

Na podzim letošního roku se budou moct inovativní startupy hlásit do další výzvy projektu Technologické inkubace. CzechInvest nabídne podporu startupům v oblastech s nejvyšším potenciálem.

08.09.2023 | Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Třetí výzva bude určena také startupům z oblastí biotechnologií, pokročilých materiálů, zdravotnictví nebo bezpečnostních řešení. Také tyto startupy se už nyní mohou hlásit do tzv. preinkubace.

„Inovace jsou motorem ekonomiky – vytvářejí nová pracovní místa, zvyšují konkurenceschopnost firem a přispívají k ekonomickému růstu. Česko má v oblasti inovací velký potenciál a Technologická inkubace cílí na jeho naplnění a zároveň reaguje na velkou poptávku po těchto nových oblastech v rámci podzimní výzvy. Projekt se tedy nově otevírá dalším klíčovým progresivním sektorům, které jsou důležité pro ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost Česka,“ říká Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací pověřený řízením agentury CzechInvest.

Čtveřici oblastí, do kterých se mohli žadatelé doposud hlásit, doplní Advanced Tech & Materials Hub, který podpoří startupy z odvětví pokročilých materiálů, výrobních technologií, mikro a nanoelektrotechniky a fotoniky, kvantových technologií a technologií vycházejících z výzkumu jaderné a částicové fyziky. Dále Tech4Life Hub, který pokrývá startupy pro zachování a ochranu života nebo zvýšení jeho komfortu. Do jeho působnosti spadají zdravotnictví, biotechnologie, ale rovněž bezpečnostní řešení.

A konečně Space Hub, ten se zaměřuje na kosmické aktivity a zejména kosmický průmysl. Inkubace v této oblasti bude i nadále probíhat podle metodiky ESA, ale napojení na Technologickou inkubaci umožní propojení sektoru se startupovou komunitou v dalších oblastech a rozšíří celkovou podporu. Startupy, které se zaobírají kosmickými technologiemi, budou i nadále inkubovány prostřednictvím ESA BIC Czech Republic a jeho výzev.

O Technologickou inkubaci je mimořádný zájem, do druhé výzvy se přihlásilo 196 startupů

„Třetí výzvu Technologické inkubace plánujeme na podzim. Aktuálně finalizujeme vyhodnocení předchozí výzvy, do které se nám přihlásilo neuvěřitelných 196 startupů. Výběr je založen na principu soutěže, uspět mohou jen inovativní startupy s kvalitně zpracovaným business plánem. Aktuálně už mohu potvrdit, že úroveň přihlášených je velice vysoká a mnoho z nich má obrovský business potenciál. Díky otevření dalších oblastí již podporujeme prakticky všechny obory, ve kterých technologické startupy běžně podnikají,“ doplňuje Tereza Kubicová, náměstkyně pro technologický rozvoj ve společnosti CzechInvest.

Technologická inkubace představuje největší projekt na podporu startupů v Česku. Má ambici nejen poskytnout podnikatelům potřebné finanční zdroje, ale také rozvíjet celý ekosystém startupů vzájemným propojením s regionální inovační infrastrukturou, zavedenými firmami a akademickými institucemi ve všech podporovaných odvětvích.


MMR bude spravovat program rozvoje pevnostních měst.

14.9.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Vláda schválila plán obnovy a rozvoje pevnostních měst Terezín a Josefov. Na záchranu nejvíce chátrajících objektů půjde v příštích pěti letech až 1,73 miliardy korun z Havarijního fondu Ministerstva kultury a rozpočtů krajů a měst.

Spoluúčast Terezína, Jaroměře, Ústeckého a Královéhradeckého kraje by měla dosahovat 20 %. Další až 1,2 miliardy bude v letech 2024–2033 směřovat na údržbu a obnovu také dalších staveb. Tento dotační program připraví s partnery v krajích Ministerstvo pro místní rozvoj.

Prostředky z Havarijního fondu, krajů a měst zastaví destrukci šesti kulturních památek. V Terezíně jsou to Žižkova kasárna, Zbrojnice, Proviantní sklad a Vojenská nemocnice, v Josefově Čtvercová kasárna a Vojenská nemocnice. „Věci zašly příliš daleko. Hrozí pády střech a kusů zdiva, propadají se podzemní chodby. Máme recept, jak to zastavit a v obou městech nastartovat lepší budoucnost,“ řekl vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan BartošZ celkového objemu 1,73 miliardy korun pro roky 2024–2028 činí účast státního rozpočtu 80 % uznatelných výdajů, maximálně 1,384 miliardy.

Sanace zabrání nejhoršímu, ale to nestačí. MMR proto vytvoří a bude spravovat „Systémový program obnovy a rozvoje pevnostních měst“ pro průběžnou obnovu objektů a fortifikací. Cílem je zajistit dlouhodobý rozvoj těchto areálů. Ze státního rozpočtu na to půjde do 120 milionů ročně, během deseti let až 1,2 miliardy. Podmínky jsou dvě. „Je to vznik speciálních útvarů v obou městech, které se budou věnovat obnově objektů a hledání možností, jak je využít. Vzniknout by tam mohly například nové byty, školky, zdravotnická zařízení nebo obchody. Dále je třeba, aby kraje a města přidaly ke státní podpoře vlastní prostředky,“ vysvětlil Bartoš. Zároveň trvá snaha získat prostředky od ostatních ministerstev, z Evropské unie a od dalších zahraničních partnerů.

Plán na obnovu a rozvoj pevnostních měst se začal rýsovat na podzim minulého roku. Tehdy vznikla Vládní komise s účastí ministerstev místního rozvoje, financí, kultury a také zástupců Terezína, Jaroměře a Ústeckého i Královéhradeckého kraje. „Památky se drolí před očima a pomoc musí přijít co nejdřív. Jsem rád za to, jak rychle jsme našli shodu o modelu financování. Můj dík patří hlavně vládním kolegům Zbyňku Stanjurovi a Martinu Baxovi i partnerům z obou měst a krajů,“ uvedl Bartoš. MMR hledání prostředků na záchranu Terezína a Josefova od začátku koordinuje.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526