Monitoring dotačních příležitostí.

 16. 10. 2023

Stát chce více podpořit udržitelné podnikání. Ve výzvách OP TAK je 3,7 miliardy.* 

Vše přehledně a na jednom místě. MPO spustilo vyhledávač podpor pro podnikatele.* 

Zástupci instalačních firem komentují upravený dotační program pro domácnosti.* 

Stát chce více podpořit udržitelné podnikání. Ve výzvách OP TAK je 3,7 miliardy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvy v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), které jsou zaměřené na nízkouhlíkové hospodářství, efektivnější nakládání se zdroji a na obnovitelné zdroje.

14.09.2023 | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

MPO tak podpoří iniciativu v rozvoji udržitelného podnikání v České republice. Pro firmy ve výzvách je připraveno až 3,7 miliardy korun.

Přechod k udržitelné ekonomice prioritou

„Efektivita při využívání zdrojů pomáhá zvyšuje produktivitu, výrazně snižuje náklady, ale také prospívá životnímu prostředí. Proto je pro nás přechod na udržitelnou ekonomiku, energetické úspory, energetickou účinnost a rozvoj obnovitelných zdrojů prioritou. Ve výzvách OP TAK jsme nově vyčlenili téměř čtyři miliardy na podporu udržitelného podnikání,“ popisuje ministr průmyslu o obchodu Jozef Síkela.

„Podpora cílí na větší recyklaci, omezení plýtvání s druhotnými surovinami, úsporné hospodaření s vodou, malé vodní elektrárny a vtláčení biometanu,“ doplňuje ministr.

Podpora cirkulární ekonomiky

Podnikatelé mohou využít přínosy cirkulární ekonomiky ve své výrobě a snížit objem produkce nežádoucích odpadů. Ve výzvě Oběhové hospodářství je připravena 1 miliarda korun. 

Firmy mohou žádat o dotace na obnovitelné zdroje energie

„Cílem výzvy je podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu, omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích či zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky,“ říká vrchní ředitel sekce fondů Evropské unie Marian Piecha.

Žadatelem může být malý a střední podnik nebo tzv. small mid-cap. Míra podpory je stanovena na 60 % pro malý podnik, 50 % pro střední firmy a 40 % pro small mid-cap z celkových způsobilých výdajů. Na jeden projekt lze získat podporu od 1 milionu do 100 milionů korun. Žádosti o podporu bude možné podávat od letošního 2. října až do 29. března 2024.

Úsporné hospodaření s vodou

Výzva OP TAK Udržitelné hospodaření s vodou s celkovou alokací 1,2 miliardy korun podporuje aktivity od zvýšení účinnosti rozvodů až po úspory vody její recyklací nebo cirkulací.

Cílem výzvy je podpořit udržitelné hospodaření s vodou v průmyslu, tedy podpořit opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.

„Věříme, že ze strany podnikatelů bude poptávka po realizaci projektů v oblasti udržitelného hospodaření s vodou vysoká a že podpora poskytnutá na realizaci projektů přispěje ke zvýšení odolnosti podnikatelských subjektů,“ doufá Marian Piecha.

Nová výzva z OP TAK podpoří rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury

Výzva cílí na malé, střední, ale i velké podniky. Výše podpory se odvíjí dle velikosti firmy a pro malý podnik nabízí 60 procent, pro střední 50 a pro velké firmy 40 procent z prokázaných způsobilých výdajů.  Na projekt lze získat podporu od 1 milionu do 100 milionů korun. Žádosti o podporu bude možné podávat od 2. října do 28. června 2024.

Obnovitelné zdroje jako cesta k udržitelné ekonomice

„Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou klíčovým krokem směrem k udržitelnosti energetiky, ale zároveň nám pomáhají s posilováním energetické bezpečnosti,“ prohlašuje ministr Síkela.

OZE jsou podle Síkely klíčem k snižování emisí skleníkových plynů a ochraně životního prostředí pro nás i pro budoucí generace.

V rámci dotačního balíčku na podporu udržitelného podnikání v Česku MPO vyhlásilo 16. 8. 2023 také výzvy z oblasti obnovitelných zdrojů energie, které přispějí ke snižování podílu využití fosilních paliv a zároveň k lepší kvalitě ovzduší. Žádosti o realizaci projektů OZE mohou podnikatelé a firmy podávat do 13. prosince 2024.

Výzva je zaměřena na výstavbu a modernizaci malých vodních elektráren, efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu v energetickém mixu a současně snížení spotřeby primárních energetických zdrojů či podpora podnikatelských subjektů v oblasti využití OZE.

Firmy mohou v rámci dotace získat 500 milionů korun. Žadatelem ve výzvě na malé vodní elektrárny může být malý, střední i velký podnik. Na jeden projekt lze získat dotaci od 1 milionu do 100 milionů korun. Maximální výše podpory je 65 % pro malý podnik, 55 % pro střední podnik a 45 % pro podnik velký z prokázaných způsobilých výdajů. Žádosti o podporu lze podávat od 6. září 2023 do 13. prosince 2024.

Vtláčení biometanu

Výzva na vtláčení biometanu má za cíl snížení závislosti na dovážených fosilních palivech, snížení emisí skleníkových plynů a současně zvýšení bezpečnosti dodávek a energetické soběstačnosti. Na projekty malých, středních nebo velkých podniků je připravena celková alokace ve výši 1 miliardy korun.

Podpora je zaměřena na technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě nebo technologie plnění plynem, například Bio-CNG plnící zařízení včetně plničky a navazující technologie. Na jeden projekt leze získat podporu od 1 milionu až 100 milionů korun a maximální míra podpory může dle velikosti podniku a typu projektu dosáhnout až 65 %. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 6. září 2023 do 13. prosince 2024.

Zájemci o dotaci z těchto výzev se také mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace (API), která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a je zřízena Ministerstvem průmyslu a obchodu. Agentura pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a s administrací vlastního projektu. API má regionální kanceláře ve všech krajích, kde poskytuje individuální konzultace Agentura také provozuje zelenou linku 800 800 777, kam se mohou s dotazy obracet zájemci o dotace.


Vše přehledně a na jednom místě. MPO spustilo vyhledávač podpor pro podnikatele.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo web, na kterém podnikatelé najdou vyhledávač, který jim usnadní orientaci a následnou volbu nejvhodnější podpory, jež nejvíce odpovídá konkrétní situaci jejich podniku či záměru.

20.09.2023 | Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Podnikatelé mohou na webu vyhledávat nejvhodnější podporu na základě vyplnění čtyř údajů, a to: stáří podniku, velikost podniku, místo realizace projektu a oblast podpory odpovídající jejich zamýšlenému projektu.

„V současné době existuje v České republice široká paleta programů, které pomáhají podnikům prostřednictvím grantů, úvěrů, záruk, kapitálových vstupů nebo různých nefinančních opatření. Aby se podnikatelé v programech jednoduše orientovali, připravili jsme pro ně přehledný vyhledávač, který všechny možnosti komplexně mapuje. V něm najdou souhrn podpory v řadě oblastí jako například digitalizace, výzkum a vývoj, energetika, lidské zdroje a vzdělávání, infrastruktura, přístup na zahraniční trhy a další,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že se jedná o první vyhledávač, kde je veškerá podpora přehledně na jednom místě.

Vyhledávač podpor pro podnikatele naleznete na webu www.podporapodniku.cz

Web zároveň umožňuje zobrazení kompletního seznamu podpor za jednotlivé oblasti podpory. Přehledně strukturované informace k jednotlivým programům obsahují stručný popis programu, způsobilé výdaje, upřesnění výše podpory i přímý kontakt na poskytovatele podpory za účelem konzultací projektových záměrů.


Zástupci instalačních firem komentují upravený dotační program pro domácnosti.

11.9.2023, Zdroj: Komora obnovitelných zdrojů energie (w.komoraoze.cz)

Komora OZE vítá rozšíření a zjednodušení pravidel Nové zelené úsporám. Zástupci instalačních firem považují za důležité, že stát pokračuje v tradičně úspěšném programu pro domácnosti. Společně komentujeme novinky v programu a popisujeme aktuální trendy v tepelných čerpadlech, fotovoltaice, solárních termických systémech a kamnech.

Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl:
 
„Všem zájemcům o novou fotovoltaiku, tepelné čerpadlo, kamna nebo solární kolektory vřele doporučuji dobře si prostudovat spotřebitelská desatera, kde najdou tipy, jak vybírat nový zdroj i instalační firmu a na co si dát pozor. Jsou k dispozici jak na webu Nové zelené úsporám, tak na webu Ministerstva průmyslu a obchodu EnergieZaMene.cz.”

„Správná firma se bude vždy zajímat o to, čím se v domě vytápí a připravuje teplá voda, jaké jsou účty za energie, kolik a jakých osob v domě žije a jaké mají zvyky a tak dále. Jen tak je schopna připravit projekt majiteli na míru,” řekl Petr Kotek z portálu Refsite.

Na cenové nabídky tzv. od stolu bez prohlídky nemovitosti by neměli lidé ani reagovat. Lidé by si měli dát také pozor na firmy, které vybírají 100% zálohy. Doporučení oborových asociací je v rozsahu 30-50 %, u zranitelné skupiny a seniorů maximálně 10% zálohy na dílo předem. Vedle spotřebitelských desater doporučujeme prolustrovat firmu přes ověřené recenze od zákazníků na www.Refsite.info. Tamtéž jsou k dispozici i kontakty na EKIS poradce, kteří bezplatně pomohou zájemcům o úsporné opatření.

Poprvé podpora pro kachlová kamna a krby

Výše podpory na vybraný instalovaný zdroj je v kategorii kamen a krbů stanovena paušálně na 45 000 Kč a týká se topidel na dřevní biomasu s ručním přikládáním, uzavřenou spalovací komorou, topidel sálavých, teplovzdušných nebo s vodním výměníkem. U zdrojů bez teplovodního výměníku je instalace podpořena pouze v případě, že se zde nově nepočítá s paralelní existencí teplovodní otopné soustavy. V případě starších staveb není ale existence stávajících teplovodních rozvodů pro podání žádosti o dotaci na překážku.

Podpora se tedy týká stávajících (starších) i nových rodinných domů. Zhotovitelem musí být kvalifikovaný kamnář, tedy odborník s výučním listem nebo úplnou profesní kvalifikací

„Individuálně stavěná kamna mohou dobře sloužit sto a více let, pokud je staví proškolený, zkušený kamnář a pokud se s nimi pak správně zachází,” řekl Libor Soukup, prezident Cechu kamnářů ČR.

Tepelná čerpadla: podpora náhrady starých kotlů včetně plynových

Upravený dotační program rozšířil podporu i na instalace tepelných čerpadel s vrty a zemními kolektory, které jsou dražší, ale na druhou stranu o něco efektivnější. Za racionálně nastavenou považují zástupci oboru podporu pro čerpadla nahrazující starší zdroje, ať už plynové nebo na tuhá paliva.

Radek Červín, předseda Asociace pro využití tepelných čerpadel, řekl:
„Všem domácnostem, které topí atmosférickými plynovými kotli staršími dvaceti let nebo elektrokotli doporučujeme obrátit se na vybraného dodavatele tepelných čerpadel a nechat si spočítat návratnost výměny.

„Domácnosti, které mají kotle na dřevo nebo uhlí první nebo druhé emisní třídy, by neměly otálet a začít řešit výměnu topného zdroje. Tepelná čerpadla představují pro všechny uvedené případy velmi dobré řešení, jak z pohledu úspor, tak i komfortu užívání.”

Fotovoltaika: méně papírování a lepší podmínky pro bytové domy

Jedním z hnacích motorů poptávky po fotovoltaice v bytových domech jsou od začátku roku 2023 nové podmínky, které umožnily sdílení vyrobené elektřiny v bytových domech a zároveň přinesly osvobození od všech poplatků za distribuci. Další zvýšení zájmu lze očekávat s vyšším bonusem, který Nová zelená úsporám přináší za každou připojenou bytovou jednotku opatřenou optimalizaci spotřeby energie z fotovoltaiky.

Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky, řekl:

„Počet montážních firem se rychle zvyšuje, protože zájem trhu je stále velký. Všem zájemcům o fotovoltaiku doporučím vybírat mezi našimi členy, kteří jsou vázáni etickým kodexem a procházejí kvalitními školeními. Naši členové také pomohou vyřídit celou dotaci z Nové zelené úsporám, která se v právě vyhlášené výzvě výrazně zjednodušila. Jejich kontakty najdete na webu Caft.cz společně s radami, jak postupovat v jednáních.”

Solární termika: stabilní podpora tradičního čistého zdroje tepla

Zachována byla podpora i pro solární termické systémy. V nových podmínkách výrazně ubylo podkladů, které je třeba doložit. Přesto odborníci doporučují zpracování zjednodušené projektové dokumentace, nebo dodavatelské dokumentace, která prokáže vhodnost umístění slunečních kolektorů a správnost zapojení solárního termického systému k ostatním zdrojům tepla a teplé vody v domě.

Tomáš Matuška z Československé společnosti pro sluneční energii:

„Jsme rádi za stabilní podporu solárních termických systémů, která trvá nepřetržitě od začátku programu. Správně navržené fototermické systémy mohou v přechodovém a letním období zajistit kompletní potřebu teplé vody a pomoci přitápět dům. Jedná se o tradiční řešení úspor s prokázanou životností několika desítek let Výhodou je kombinace s dalším libovolným podporovaným opatřením (zdrojem tepla), která dává v mnoha případech ekonomický i ekologický smysl. Pro ulehčení výběru dodavatele je dobré se řídit nově vydaným spotřebitelským desaterem.”

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526