Monitoring dotačních příležitostí.

 30. 10. 2023

Firmy mohou žádat o dotace na hospodaření s vodou a urychlení přechodu na oběhové hospodářství.* 

MMR připravuje novou dotační výzvu na podporu vývoje a zavádění aplikací sítí 5G v regionech.* 

Pomoc zájemcům o dotace z řad zranitelných domácností.* 

Dotační novinky říjen 2023.* 

Firmy mohou žádat o dotace na hospodaření s vodou a urychlení přechodu na oběhové hospodářství.

Agentura pro podnikání a inovace (API) začala přijímat žádosti o dotace ve dvou výzvách Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Pro žadatele jsou v těchto výzvách připraveny celkem 2,2 miliardy korun.

02.10.2023 | Agentura pro podnikání a inovace (API)

Firmy mohou žádat o finanční podporu na opatření pro úsporu vody a optimalizaci jejího využívání v podnikání a na urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice. Výzvy vyhlásilo 14. září 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK.

Pro žadatele je ve výzvě Udržitelné hospodaření s vodou připravena 1,2 miliardy koruna a API bude žádosti přijímat až do 28. června 2024. Ve výzvě Oběhové hospodářství je k dispozici celkem 1 miliarda korun a příjem žádostí bude probíhat do 29. března 2024.

Cílem výzev je přechod na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje a adaptace na změny klimatu. Výzva Udržitelné hospodaření s vodou podporuje citlivé využívání vody v průmyslu. „Žadatelé tak mohou dotace použít například na nákup dlouhodobého hmotného majetku souvisejícího s opatřeními na úsporu vody,“ říká Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Výzva Oběhové hospodářství se zaměřuje na předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury, omezení plýtvání druhotnými surovinami, zvýšení obsahu recyklovaných materiálů ve výrobcích a tím zvýšení surovinové bezpečnosti České republiky. „Žadatelé tak mohou financovat třeba zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu, zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vybraných odpadů nebo zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků,“ uvádí Jan Piskáček.

Firmy, obce a výzkumné organizace mohou od poloviny září žádat o finanční podporu na nákup specializovaných poradenských služeb nebo na zřízení, rozšíření či modernizaci výzkumné a inovační infrastruktury v integrovaném území.
Více o výzvě Služby infrastruktury – ITI – výzva I

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat telefonicky nebo e-mailem na programy@agentura-api.org či na zelené lince 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.


MMR připravuje novou dotační výzvu na podporu vývoje a zavádění aplikací sítí 5G v regionech.

29.9.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Výzva se zaměří na podporu vývoje a zavádění aplikací sítí 5G v obcích. Navazuje na soutěž „5G pro 5 měst“, kterou organizovalo MMR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a první výzvu Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti. Stejně jako u ní je cílem dotace motivovat k intenzivnějšímu rozvoji konceptu Smart Cities.

„Budeme financovat až 100 procent výdajů. 5G sítě významně urychlí a zpřístupní využití nových technologií. Podobné inovace mohou usnadnit každodenní život nás všech a výrazně podpořit místní ekonomiku,” uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Tentokrát MMR podpoří projekty zaměřené například na bezpečnost veřejných prostranství, městskou mobilitu, elektronické zdravotnictví nebo vzdělávání. O dotaci mohou žádat samosprávy, veřejné orgány a veřejnoprávní a soukromé subjekty, které působí v oblasti vývoje a nasazování aplikací ekosystému sítí 5G pro města, obce a regiony. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je polovina října 2023.

2. výzva – Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásí výzvu Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony. Výzva bude určena pro územně samosprávné celky, veřejné orgány, veřejnoprávní a soukromé subjekty působící v podporovaných oblastech. 

Cílem je podpora vývoje a nasazování aplikací ekosystému sítí 5G pro města, obce a regiony se záměrem podpořit koncept Smart Cities. Proces navazuje na výsledky dosažené díky soutěži „5G pro 5 měst“, kterou organizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a „1. výzvu demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti“, která na zmíněnou soutěž navazovala.

V rámci výzvy budou vyvinuty a uvedeny do provozu referenční aplikace ekosystému sítí 5G pro Smart Cities. Na vývoj a nasazení každé aplikace musí být předložená samostatná Žádost o podporu. Detailní informace o připravované výzvě jsou poskytnuté ve zveřejněném avízu.

Dokumenty


Pomoc zájemcům o dotace z řad zranitelných domácností.

2.10.2023, Zdroj: Priorita (www.priorita.cz)

Inovovaný seznam poradců pro žadatele v programu Nová zelená úsporám Light umožní snadnější vyhledání poradce z řad Místních akčních skupin či Energetických informačních a konzultačních středisek a nabídne možnost ověření oprávněnosti poradce k poskytování poradenství.

Na webu programu Nová zelená úsporám jsme aktualizovali stránku Poradenství NZÚ Light. Nově mohou zájemci o rychlé a snadné zateplení a solární ohřev vody vyhledávat poradce podle svého bydliště. Po zadání adresy případně na základě aktuální polohy zájemce nabídne systém kontaktní údaje na nejbližší osoby oprávněné k poskytování poradenství k dotovaným opatřením, k vypracování potřebných posudků a dalších formulářů a k pomoci nejen s podáním žádosti, ale i s následným doložením realizace.

Poradenství pro zájemce v programu Nová zelená úsporám Light je zcela zdarma a může být poskytováno pouze na základě proškolení a následné certifikace vydané Státním fondem životního prostředí ČR. Poradci mají k dispozici průkaz prokazující jejich oprávněnost k poskytování této služby, a jsou povinni předložit ho na vyžádání. Platnost a pravost průkazu si mohou zájemci ověřit buď telefonicky na telefonním čísle uvedeném přímo v průkazu nebo na nové stránce Poradenství NZÚ Light v záložce „Chci ověřit poradce“, a to na základě jména poradce nebo identifikačního čísla průkazu.

Program Nová zelená úsporám Light úspěšně běží od ledna 2023. Více než 40 tisíc žadatelů z řad příjemců starobního nebo invalidního důchodu případně příspěvku na bydlení už požádalo o dotační podporu na zateplení, výměnu oken a vchodových dveří a solární ohřev vody a díky tomu snížilo své výdaje na bydlení.


Dotační novinky říjen 2023.

1. Prodloužení příjmu žádostí ve Speciální výzvě Aplikace

– nyní je možné podat svou žádost do 31. ledna 2024 do 10 hodin.

– oproti původnímu termínu tedy máte o tři měsíce navíc podpořit například náklady na smluvní výzkum a poradenské služby VaV, osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku nebo náklady na materiál a komponenty, a další způsobilé výdaje projektu.

– mohou žádat podniky všech velikostí, od malého přes střední až po velký.

 

2. Prodloužení příjmu žádostí ve výzvě Digitální podnik-Virtuální podnik

– nyní můžete podávat žádost do 29. března 2024 do 10 hodin.

– podporu lze získat na digitální transformaci firmy, logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie, na vnitropodnikovou konektivitu, kybernetickou bezpečnost, školení a certifikaci v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov, BIM a CDE systémy, vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie.

– pro malé a střední podniky, až 40 % ZV.

 

3. Vyhlášení výzvy Digitální podnik-Technologie 4.0

Minulý týden byla vyhlášena nová výzva „Digitální podnik-Technologie 4.0“ na podporu pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.
– určeno pro malé a střední podniky, místo realizace musí být mimo hl. m. Prahu.

– míra podpory se liší dle regionální mapy a velikosti podniku, může dosáhnout až 60 % a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 5 mil. Kč a maximální 50 mil. Kč.

Pozor! Není uvedena minimální a maximální výše dotace, ale ZV, z nich se následně podle velikosti podniku a místa realizace počítá výše dotace.

– na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti. Digitalizace a automatizace výroby, zefektivnění poskytování služeb nebo vytvoření podmínek pro jejich zavedení.

– způsobilými výdaji jsou dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a služby.

– jeden žadatel v tomto případě může mít pouze jednu aktivní žádost.

– příjem žádostí odstartuje 22. listopadu 2023 v 10 hodin a skončí 15. února 2024, typ výzvy je kolový, takže bude velmi záležet na kvalitě upracování žádosti o dotaci.

Kvalita je u našich členů samozřejmostí, rádi Vám dotační projekt připraví tak, abyste podstatně zvýšili své šance na získání dotace.

Neváhejte nás kontaktovat na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz nebo na +420 774 874 603.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526