Monitoring dotačních příležitostí.

 21. 11. 2023

Až 1,5 milionu korun na podporu digitalizace podniků. MPO vypsalo novou výzvu z OP TAK.

MMR poskytne 3,6 miliardy korun na rozvoj komunitní péče.

V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo MPSV výzvu Budování kapacit dětských skupin.

Až 1,5 milionu korun na podporu digitalizace podniků. MPO vypsalo novou výzvu z OP TAK.

1.11.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu na podporu zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků (MSP) z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Žádosti mohou podnikatelé podávat od 22. listopadu 2023 do 15. února 2024.

„Vyhlašujeme výzvu, která podnikům usnadní využití rychle se rozvíjející digitální ekonomiky, což povede ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Společnosti díky tomu mohou investovat do zavádění pokročilých technologií, robotizace nebo automatizace,“ říká ministr Jozef Síkela.

Výzva je vyhlášena v rámci specifického cíle 1.2 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány. Podporováno je pořízení nových technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti, i pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

V reakci na technologický vývoj, který přesunul významnou část provozních výdajů jako služby implementace či licence do virtuálního prostředí, reaguje Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlášením výzvy Digitální podnik – Technologie 4.0 – výzva I., která tuto oblast podporuje a rozvíjí již zažitý a ověřený způsob podpory z programu Technologie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), přičemž současně navazuje na výzvy Digitální podnik a Virtuální podnik vyhlášené v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) a Národního plánu obnovy.

„Digitalizace podnikových procesů již není volbou, ale nutností pro společnosti, které chtějí zůstat v dnešní digitální době konkurenceschopné,“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

Výzva Digitální podnik – Technologie 4.0. je zaměřena na komplexní projekty dotýkající se všech nebo většiny vnitropodnikových procesů. Žadatelem mohou být malé a střední podniky, přičemž realizaci projektu lze etapizovat do nejzazšího data ukončení fyzické realizace projektu stanoveného na 30. 6. 2026. Míra podpory je stanovena podle velikosti podniku v souladu s regionální mapou podpory v rozmezí 30 % až 60 % z prokázaných způsobilých výdajů projektu.

Nastavení a parametry výzvy byly konzultovány s hospodářskými a sociálními partnery. Model hodnocení výzvy Digitální podnik – Technologie 4.0 – výzva I. navazuje na modely hodnocení přechozích výzev programu Technologie v rámci OP PIK a současně představuje evoluční krok v rámci svého pojetí, které se nově neopírá o hodnocení současného stavu digitalizace v době podání žádosti, nýbrž je striktně zaměřen na objektivní přínos podložený pořizovanými technologiemi.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň také provozuje tzv. Zelenou linku 800 800 777

Podrobnější informace k výzvě naleznete zde.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/az-1-5-milionu-korun-na-podporu-digitalizace-podniku–mpo-vypsalo-novou-vyzvu-z-op-tak–277676/ 


MMR poskytne 3,6 miliardy korun na rozvoj komunitní péče.

31.10.2023, Zdroj: MMR, MPSV

Integrovaný regionální operační program, který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil dvě výzvy na podporu deinstitucionalizace sociálních služeb. Na vybudování nových zařízení pro komunitní péči a zajištění sociálních služeb půjde téměř 3,6 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Cílem je podpořit přechod od ústavní péče ke komunitní, nabídnout lidem s postižením individuální přístup a umožnit jim zůstat se svou rodinou, blízkými a přáteli.

Dotace umožní obcím, krajům a jejich organizacím vybudovat nová zařízení pro komunitní péči. Z finančních prostředků mohou příjemci zajistit také zázemí pro sociální poradenství, pobytové, ambulantní či terénní sociální služby a další. Díky menšímu kolektivu a individuální péči se klienti mohou dál zapojovat do běžného života a brát za sebe zodpovědnost. V mnoha případech se díky tomu dlouhodobě zlepšuje jejich stav a mají větší radost ze života.

58. výzva IROP je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 2 227 469 370 korun z EFRR. U výzvy je požadován soulad s Regionálním akčním plánem (RAP). Celková částka je stanovena dle jednotlivých krajů následovně:

 • Karlovarský kraj – 56 100 000 Kč
 • Ústecký kraj – 88 019 370 Kč
 • Liberecký kraj – 214 200 000 Kč
 • Královéhradecký kraj – 473 280 000 Kč
 • Pardubický kraj – 224 400 000 Kč
 • Olomoucký kraj – 448 800 000 Kč
 • Moravskoslezský kraj – 258 060 000 Kč
 • Zlínský kraj – 464 610 000 Kč

59. výzva IROP je poté pro projekty na území přechodových regionů a je v ní k dispozici 1 328 460 000 korun z EFRR. U výzvy je také požadován soulad s Regionálním akčním plánem (RAP). Přidělená částka je stanovena dle jednotlivých krajů takto:

 • Středočeský kraj – 315 155 368 Kč
 • Kraj Vysočina – 522 944 246 Kč
 • Jihomoravský kraj – 490 360 386 Kč

Projekty musí splňovat Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace (viz webové stránky MPSV).

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP. Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP.

Blíže jsme se výzvám věnovali v přehledu aktuálních výzev zde.Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí – zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele, sociální politika


V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo MPSV výzvu Budování kapacit dětských skupin.

18.10.2023, Zdroj: MPSV ČR

Výzva je zaměřena na podporu zcela nové výstavby, nákupu či rekonstrukce budov za účelem navýšení kapacit dětských skupin. Oprávněnými žadateli jsou subjekty spadající do tzv. občanského sektoru (nadace, obecně prospěšné společnosti, ústavy, spolky, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby).

Výzva č. 31_22_046 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – občanský sektor

Vláda schválila Akční plán k přechodu sociálních služeb na komunitní péči. Cílem je zkvalitnit život klientům

Vláda dnes schválila Akční plán k přechodu sociálních služeb k péči poskytované na komunitní bázi a k větší individualizaci péče a k podpoře deinstitucionalizace sociálních služeb pro období 2023–2025 (zkráceně Akční plán pro DI), který předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Jedním z cílů plánu je zlepšit péči klientů sociálních služeb tak, aby jim například bylo prioritně umožněno žít v jejich domácím prostředí nebo v zařízeních s komunitním charakterem.

Více informací najdete v dokumentech ke stažení.

Nová Strategie rodinné politiky se zaměřuje na potřeby rodin v jednotlivých životních fázích a specifických situacích

Vláda 11. října 2023 schválila Strategii rodinné politiky 2024–2030 jako nový strategický dokument, který aktualizuje dřívější Koncepci rodinné politiky z roku 2017. Dokument nově zdůrazňuje pohled zaměřený na potřeby rodin v jednotlivých životních fázích a specifických situacích a na rodiny jako na nenahraditelný zdroj společenské prosperity. Velký význam je věnován ocenění a stabilitě rodiny, primární prevenci předcházení negativních jevů a podpoře manželství jako nástroje právní, sociální a ekonomické ochrany rodiny. Zároveň je respektována různorodost životních drah a faktická diverzita forem rodinného soužití.

Vize Strategie rodinné politiky 2024–2030: Rodinná politika vytváří příznivé společenské prostředí a stabilní podmínky, které respektují svobodu volby, podporují rodiny v jejich funkcích a poskytují rodinám prostor i možnosti k naplňování jejich individuálních potřeb a aspirací.

Celý text Strategie najdete ke stažení zde.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526