Monitoring dotačních příležitostí.

 8. 1. 2024

Dotace na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech.* 

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků pro rok 2024.* 

Dotace MMR ČR na architektonické soutěže i povodně.* 

Dotace na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech.

15.12.2023, Zdroj: MMR ČR

Lepší vybavenost turistických tras, rozvoj navigačních a informačních systémů, ekologicky šetrná doprava i podpora marketingových aktivit. Na to se zaměřují dvě výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, které podpoří cestovní ruch v České republice částkou 197 milionů korun. Příjem žádostí o dotaci odstartuje 2. ledna 2024.

První vyhlášená výzva se zaměřuje na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Podpoří vybavenost turistických tras, rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, ekologicky šetrnou dopravu v turistických regionech i monitoring návštěvníků. Tím usnadní pohyb turistů, pomůže rozvoji investic do cestovního ruchu, rozšíří poskytované služby a zvýší jejich kvalitu. Z Národního programu podpory cestovního ruch v regionech na to MMR vyčlenilo více než 118 milionů korun.

Druhá výzva cílí na marketingové aktivity v cestovním ruchu. Jejím základním cílem je zvýšení povědomí o nabídce cestovního ruchu v destinacích, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky a zlepšení její koordinace. Finanční prostředky mohou žadatelé využít například na realizaci komunikačních kampaní na podporu cestování po celé České republice, tvorbu a aktualizaci strategických dokumentů a marketingových výzkumů nebo zavádění inovací, včetně digitalizace. Pro žadatele je k dispozici přes 78 milionů korun.

Dotace bude poskytována do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Příjem žádostí skončí 29. února 2024.

Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Cílem podprogramu je zvýšení povědomí o nabídce aktivit cestovního ruchu v destinacích, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování a zlepšení koordinace nabídky v destinaci.

V rámci podprogramu mohou být podpořeny projektové záměry zaměřené na řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci. Možnými příjemci jsou subjekty z řad organizací destinačních managementů nebo zastřešující organizace s celorepublikovou působností zabývající se tvorbou národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu.

Poskytovaná výše dotace je maximálně 50% podíl uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce. Realizace akce je možná do konce 11/2025.

Lhůta pro podání žádosti
Platnost výzvy: 15. 12. 2023 – 29. 02. 2024
Příjem žádostí: 02. 01. 2024 – 29. 02. 2024

Žádosti je třeba podat (elektronicky přes aplikaci DIS ZAD a do datové schránky MMR) nejpozději do 29. 02. 2024.

Více informací zde.

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Cílem podprogramu je podpora nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech.

V rámci podprogramu budou stejně jako v minulých letech podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků. Záměry by měly být přínosné pro účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity.

Poskytovaná výše dotace je maximálně do 50 % uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 10 mil. Kč. Realizace akce je možná do konce 11/2025. Povinnou součástí projektu je také propagace výstupu akce.

Lhůta pro podání žádosti
Platnost výzvy: 15. 12. 2023 – 29. 02. 2024
Příjem žádostí: 02. 01. 2024 – 29. 02. 2024

Žádosti je třeba podat (elektronicky přes aplikaci DIS ZAD a do datové schránky MMR) nejpozději do 29. 02. 2024.

Více informací zde.


Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků pro rok 2024.

15.12.2023, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství má na příští rok připraveno 50 milionů korun na dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků II. Jeho cílem je přispět k zachování charakteristického rázu venkova, a tím pomoct i ke zvýšení turistické atraktivnosti a oživení venkovského prostoru.

Alokace 50 milionů korun je určená na údržbu, obnovu nebo opravu drobných venkovských staveb, které neslouží k osobnímu užívání nebo podnikání a stojí v obcích do 2 000 obyvatel, případně v místní části obce do 500 obyvatel, pokud má obec od 2 001 do 5 000 obyvatel. Jde o objekty typu kapličky, zvoničky, křížové cesty, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší nebo hřbitovy a hřbitovní zdi.

U obcí s počtem obyvatel do 2 000 může být výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu. U obcí s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000 může být výše dotace maximálně 60 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu. V obou případech to může být nejméně 15 tisíc a nejvíce 300 tisíc korun. Žadateli mohou být obce, spolky, nadace, nadační fondy, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti, vlastníci a uživatelé staveb nebo pozemků.

Od 1. do 14. února 2024 bude probíhat registrace žádostí v rámci výzvy Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny I, a to prostřednictvím Jednotného dotačního portálu.

Podrobné podmínky k dotačnímu programu najdete ke stažení zde, citujeme:

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu. Za způsobilé lze považovat výdaje na terénní úpravy ve vzdálenosti max. 3 m od obnovovaného nebo upravovaného objektu vedoucí k uvedení do původního stavu, a to ve výši max. 10 % předpokládaných způsobilých výdajů na samotný objekt, max. však ve výši 40 000 Kč.

Způsobilí žadatelé

v obci do 2 000 obyvatel

 • obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • spolky, nadační fondy a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • vlastník objektu (skupina vlastníků – jejich zástupce),
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • uživatel pozemku, na němž objekt stojí.

v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel

 • obec (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) do 5 000 obyvatel, přičemž se předmět dotace nachází v místní části, která má nejvýše 500 obyvatel a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru[1],
 • spolky, nadační fondy a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • vlastník objektu (skupina vlastníků – jejich zástupce),
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • uživatel pozemku, na němž objekt stojí.

Výše dotace

Pro žadatele v obci do 2 000 obyvatel

 • Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč.
 • Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 300 000 Kč.

Pro žadatele v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel:

 • Výše dotace maximálně 60 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč.
 • Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 300 000 Kč.

Forma dotace

Dotace k hospodářskému výsledku.


Dotace MMR ČR na architektonické soutěže i povodně.

2.1.2024, Zdroj: MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+. Ministerstvo také 8. 1. vyhlásí výzvu v programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách, žádosti začne přijímat 1. 2. 2024.

Obce mohou získat dotaci až 400 tisíc korun na architektonické a urbanistické soutěže

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+. Pro obce v ní vyčlenilo celkem 5 milionů korun. Cílem je přispět ke kvalitnějším návrhům staveb a veřejných prostranství. Maximální výše podpory na soutěž je 400 tisíc korun.

Předmětem soutěže mohou být návrhy staveb veřejného občanského vybavení, veřejných prostranství, ostatních staveb veřejné infrastruktury a dále staveb pro bydlení na pozemcích ve vlastnictví obce. Ve všech případech může jít o novostavby nebo o rekonstrukce existujících staveb. Kromě toho může být předmětem soutěže také koncepce území.

Z dotace je možné financovat až 50 % nákladů na ceny a odměny v jedné soutěži. Maximální částka je 400 tisíc korun, a to i v případě dvoufázové soutěže. Výzva je určena výhradně obcím, které vyhlásí veřejnou soutěž a Česká komora architektů ji uzná jako regulérní.

MMR začalo realizovat program Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ v letošním roce, kdy přijalo 17 žádostí o dotace v celkové výši necelých 6 milionů korun. Resort očekává, že v roce 2024 bude zájem o dotace podobný.

Vyhlášenou výzvu naleznete na odkazu zde.

MMR vyčlenilo pro samosprávy 200 milionů na obnovu po povodních a dalších pohromách. Program Živel otevře už začátkem ledna

MMR vyčlenilo pro samosprávy 200 milionů na obnovu po povodních a dalších pohromách. Program Živel otevře už začátkem ledna

Ministerstvo pro místní rozvoj uspíšilo výzvu v programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Vyhlásí ji už 8. 1. 2024, žádosti začne přijímat 1. 2. 2024. V rámci výzvy uvolní pro samosprávy 200 milionů korun. Resort tím reaguje na rozvodnění některých toků a nejvyšší stupeň povodňové aktivity na mnoha místech v Česku.

„Původně jsme s otevřením Živlu počítali až ve druhém čtvrtletí, ale některé obce se se škodami potýkají už teď a jinde povodně stále hrozí. Rychlá pomoc se v takových případech cení dvojnásob,“ prohlásil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Cílem programu je přispět k obnově obecního a krajského majetku poškozeného živelní nebo jinou pohromou prostřednictvím investiční nebo neinvestiční dotace na rekonstrukci a opravu. Celkem MMR ve výzvě vyčlenilo 200 milionů korun. Dotace může pokrýt až 70 % škod do maximální výše 10 milionů korun.

„Jde o systémovou změnu. Nebudeme s přípravou čekat na to, až dojde k pohromě, ale budeme pružně reagovat na aktuální potřebu. Ministerstvo pro místní rozvoj bude mít vždy na začátku roku připravený program, ze kterého mohou samosprávy získat podporu třeba v případě velkého požáru nebo právě povodní,“ dodal Bartoš. Detailní informace k výzvě resort zveřejní v prvním lednovém týdnu na svých internetových stránkách zde.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526