Monitoring dotačních příležitostí.

 29. 1. 2024

MMR poskytne na rekonstrukci veřejných budov více než půl miliardy korun.* 

Další miliardy korun z Modernizačního fondu jdou na fotovoltaiku pro vlastní spotřebu. Průmyslu, zemědělství i obcím usnadní cestu k udržitelné energii ze slunce.* 

MPO připravilo výzvu na podporu elektromobility.* 

MMR poskytne na rekonstrukci veřejných budov více než půl miliardy korun.

15.12.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo v dotační výzvě programu Podpora rozvoje regionů 2019+ celkem 118 žádostí zaměřených na obnovu veřejných budov. Obcím budou rozděleny dotace v celkové výši 506,2 milionu korun. Tyto prostředky jim pomohou rekonstruovat například školy nebo kulturní domy.

„MMR pravidelně přispívá ke zlepšení stavu infrastruktury a občanské vybavenosti, proto i přes nutnost snižovat schodek státního rozpočtu investuje nemalou částku do obnovy veřejných budov. Podporujeme zejména obce v hospodářsky a sociálně ohrožených územích a strukturálně postižených regionech. Snažíme se prosazovat regionálně citlivou politiku, protože vždy je důležité pomáhat těm, kteří to nejvíc potřebují,” řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Dotační podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova poskytuje prostředky na zvýšení kvality života a atraktivity obecního prostoru v obcích do 3 000 obyvatel. Přednost dostávají projekty menších obcí zejména z hospodářsky a sociálně ohrožených území a z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.

Z podpory až do výše 80 % vynaložených uznatelných nákladů budou obce financovat rekonstrukci a přestavbu veřejných budov, které jsou pevnou a důležitou součástí místní občanské vybavenosti. Konkrétně jde o kulturní domy, sídla obecních úřadů, knihovny nebo mateřské a základní školy.

Vyhodnocení a další podrobnosti o výzvě najdete na webových stránkách MMR.


Další miliardy korun z Modernizačního fondu jdou na fotovoltaiku pro vlastní spotřebu. Průmyslu, zemědělství i obcím usnadní cestu k udržitelné energii ze slunce.

2.1.2024, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR uvolňují z programu RES+ Modernizačního fondu další miliardové investice, kterými podpoří výstavbu fotovoltaických elektráren určených k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu. Modernizační fond z výnosů evropských emisních povolenek tak pokračuje v energetické proměně Česka, využití udržitelné sluneční energie, zajištění energetické soběstačnosti průmyslu i veřejných institucí a ochraně klimatu.

Finanční prostředky z dotační výzvy RES+ č. 1/2024 jsou určeny na instalace nových fotovoltaických elektráren na již existujícím odběrném místě s výkonem 50 kW až 5 MW, v Praze od 10 kW. Vyrobená energie musí být primárně spotřebována v místě výroby. „V této výzvě máme připraveny tři miliardy korun s tím, že dotační podpora se vztahuje zároveň i na akumulační bateriové systémy i na systémy na výrobu obnovitelného vodíku, tedy na elektrolyzéry. Solární systém pak může být rozmístěn jak na střechách budov a hal, na okolních pozemcích či nevyužívaných brownfieldech,“ popsal výzvu ministr Hladík„Investice do solárních elektráren znamenají zdroj dlouhodobých ekonomických i ekologických výhod. Proto se snažíme subjekty napříč Českem motivovat k využívání levné a dostupné energie ze slunce. Jen z programu RES+ jsme za dobu fungování Modernizačního fondu nabídli na rozvoj fotovoltaiky již přes 17 miliard korun. Další investiční podporu průběžně směřujeme k obcím a veřejným subjektům i z Operačního programu Životní prostředí a Národního plánu obnovy a domácnostem z programu Nová zelená úsporám. Nyní dostávají příležitost podnikatelé a zájemci z řad průmyslových, zemědělských i veřejných subjektů, kteří chtějí snížit svou závislost na cenách konvenčních zdrojů energie a optimalizovat výdaje za energie. Fotovoltaickou výrobu zelené energie pro vlastní spotřebu podpoříme v nové výzvě třemi miliardami korun,“ přibližuje novou investiční pobídku ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Touto výzvou vycházíme vstříc subjektům, které mají v úmyslu řešit vlastní energetické potřeby. Výzva je proto nastavena jako jednokolová nesoutěžní, žádosti budeme posuzovat průběžně podle data doručení se zohledněním alokovaných finančních prostředků. Rozhodující pro přiznání podpory je splnění kritérií výzvy a podmínek programu. Uchazeči pak mohou získat z programu podle výkonu FVE až třetinu ze způsobilých výdajů na projekt,“ doplňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Žádosti mohou zájemci elektronicky podávat od 1. března do 31. října 2024 prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR, dostupného na webových stránkách zadosti.sfzp.cz. Podpořené projekty musí být realizovány do tří let od schválení.

Aktuální dotační podpora z Modernizačního fondu představuje zejména pro komerční subjekty příležitost zainvestovat s pomocí státu do vlastního zdroje solární energie. Tím si minimalizují své provozní náklady a zároveň aktivně přispějí ke snížení emisí skleníkových plynů.

Nové dotace i pro obce a velké instalace fotovoltaických elektráren nad 1 MW

„Chytré obce hledají cesty, jak snížit svou energetickou závislost na dodávkách energie ze sítě. My jim jdeme naproti. Malým obcím do 3 tisíc obyvatel opětovně nabídneme dotace na pořízení FV systémů na střechy nekomerčních objektů, větším obcím a veřejným subjektům navíc zafinancujeme potřebnou infrastrukturu, a tím podpoříme vznik energetických společenství. Navazujeme tak na výzvy z loňského roku, o které byl mezi obcemi obrovský zájem a celkem si řekly o dotace v objemu 2,7 miliard korun,“ popsal ministr Hladík a dodává, že právě tyto projekty pomáhají v Česku rozvíjet komunální energetiku.

Výzvy RES+ č. 3/2024 a RES+ č. 4/2024 pro obce se otevřou také na začátku března a k dispozici v nich budou dohromady dvě miliardy korun. Dotace se bude vztahovat na individuální instalace FV systémů na veřejných budovách i sdružené projekty.

„Obdobnou příležitost z programu RES+ ještě letos nabídneme i zájemcům o velké instalace fotovoltaických elektráren nad 1 MW převážně pro dodávky do sítě, a to v rámci vyhlášené soutěžní výzvy RES+ č. 2/2024 s alokací 4 miliardy korun,“ doplňuje Petr Valdman.

Rozvoj solární energie v Česku letos výrazně zrychlil a svůj podíl na tom má i Modernizační fond, v jehož čerpání patří Česká republika mezi nejúspěšnější země a program Nová zelená úsporám, kde obliba střešních FV systémů roste již několikátým rokem. „Za poslední dva roky jsme díky těmto dvěma úspěšným programům podpořily fotovoltaické instalace o výkonu 2 914 MWp, z toho více než dvě třetiny připadají na letošní rok. To pro představu znamená výrobu čisté elektřiny v objemu, který pokryje běžnou roční spotřebu více než dvou milionů lidí,“ připomíná ministr Hladík.

Přehled výzev z Modernizačního fondu


MPO připravilo výzvu na podporu elektromobility.

6.12.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pro podnikatele je připraveno 1,95 miliardy korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje výzvu z Národního plánu obnovy (NPO) na podporu nákupu elektromobilů a pořízení a výstavbu dobíjecích stanic. Podpora bude poskytována formou bankovní záruky a finančního příspěvku prostřednictvím Národní rozvojové banky (NRB). Dle avíza ze strany NRB budou malé, střední i velké podniky moci podávat žádosti od 1. ledna 2024 do 30. září 2025.

„Automobilový průmysl je páteří naší ekonomiky. Udržet tempo s rozvojem elektromobility je proto jedním z důležitých úkolů pro české hospodářství. Proto jsme připravili ve spolupráci s NRB výzvu jak na podporu nákupu elektromobilů v hodnotě 1,65 miliardy korun, tak pořízení a výstavbu dobíjecích stanic za 300 milionů korun. Podpora se skládá z bankovní záruky za komerční úvěr a finančního příspěvku podle typu vozu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Výzva bude financována z evropských prostředků prostřednictvím NPO, což je plán reforem a investic k obnově ekonomiky a zmírnění dopadů pandemie covid-19. Výzva má podpořit výstavbu dobíjecích stanic a zvýšit poměr alternativních paliv na trhu s vozidly. Cílem výzvy je rozvoj a rozšíření bezemisní mobility v českém hospodářství v souladu se zásadními strategickými dokumenty Evropské unie (EU) a České republiky. Jde například o Národní akční plán čisté mobility nebo Zelenou dohodu pro Evropu, v rámci které se Česká republika spolu s dalšími členskými státy v roce 2020 zavázala dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050.

Výzva na podporu elektromobility je určena pro osobní a nákladní automobily na elektrický a vodíkový pohon a pro výstavbu dobíjecích stanic. Podpora má dvě části – bankovní záruku za komerční úvěr a samotný finanční příspěvek. Záruku poskytne NRB podnikateli za úvěr, s jehož využitím si podnikatel vůz nebo dobíjecí stanici pořídí. Záruku lze poskytnout až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru. V případě pořízení osobního vozu může rozvojová banka poskytnout záruku za úvěr od 300 tisíc do 1,5 milionu korun.

Finanční příspěvek u osobních automobilů může dosahovat až 200 tisíc korun a u nákladních či vodíkových vozů až 300 tisíc korun. Na pořízení dobíjecích stanic typu AC lze získat příspěvek až 50 tisíc korun a na dobíjecí stanici typu DC s výkonem do 40 kilowattů bude možné získat dotaci až 100 tisíc korun. Na nákup ještě výkonnějších DC stanic lze získat podporu až 150 tisíc korun. Celková podpora na vozidlo a dobíjecí stanici nesmí přesáhnout míru veřejné podpory dle de minimis, která je omezena limitem 200 tisíc EUR pro jeden podnik v tříletém období.

„Zvolili jsme nejlepší vhodný způsob financování, který neobsahuje žádné limitující podmínky a díky přítomnosti úvěru cílí na ty, kteří si elektromobil nemohou sami dovolit,“ říká vrchní ředitel sekce fondů Evropské unie Marian Piecha s tím, že plány obnovy všech členských států musí splnit určitý podíl zelených projektů a výzva na podporu elektromobility je jedním z nich.

Aby mohla Česká republika prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost EU na podporu elektromobility čerpat, musí podnikatelé pořídit alespoň 4 555 elektro vozů, což je závazný cíl NPO. Proto bude výzvu nejprve financovat MPO a po splnění podmínek je EU resortu proplatí. „Podání žádostí bude snadné, stejně tak jsme nastavili poměrně benevolentní podmínky pro žadatele. Proto očekáváme, že se celá podpora beze zbytku vyčerpá,“ dodává Piecha.

Žádosti bude možné podávat dle avíza NRB nejdříve od 1. ledna 2024 do 30. září 2025 na všech jejích pobočkách. Zájemci o podporu se již nyní mohou obracet přímo na banky a leasingové společnosti, které budou spolupracovat s NRB. Výzva je k dispozici na webu MPO na tomto odkazu.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526