Monitoring dotačních příležitostí.

 5. 2. 2024

Kreativní vouchery: Aktuální výzva pomůže malým a středním podnikům s inovacemi.* 

Byly vyhlášeny nové výzvy na modernizaci lokálních distribučních sítí.* 

Příjem žádostí o dotace pro domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.* 

Kreativní vouchery: Aktuální výzva pomůže malým a středním podnikům s inovacemi.

Již druhá výzva ministerstva kultury v rámci Národního plánu obnovy nabízí malým a středním podnikům propojení s kreativním sektorem prostřednictvím kreativních voucherů. Díky nim budou moci inovovat svoje služby a produkty, a tím zvýšit konkurenceschopnost.

17.01.2024 | Ministerstvo kultury (MK)

Cílovými skupinami jsou malé a střední podniky a kreativní profesionálové. Malý či střední podnik bude moci podat žádost o voucher na služby kreativců na měkké inovace neboli kreativní řešení jejich produktu nebo služby.

Kreativci, se kterými bude možné navázat spolupráci v rámci čerpání voucheru, budou muset být registrovaní v  Celostátní galerii kreativců.

Výhodou kreativních voucherů je jejich multiplikační efekt (pokračování spolupráce, zakázky nad rámec voucheru), který zvyšuje jejich dopad na ekonomiku. Důležitým znakem spolupráce je interaktivita. Půjde o společný tvůrčí proces žadatele a poskytovatele služeb (kreativce).

Malé a střední podniky mohou prostřednictvím kreativních voucherů inovovat své služby a produkty například v následujících oblastech:

  • architektura a interiérový design, průmyslový a produktový design, design služeb, design nábytku;
  • film / video / hudba / zvuk / fotografie, grafický design a branding, webdesign;
  • informační a komunikační technologie;
  • marketingové strategie, práce s texty a další.

Jste malý či střední podnik a uvažujete, jak vylepšit svůj produkt či službu? 

Navažte spolupráci s kreativním profesionálem registrovaným v Celostátní galerii kreativců a můžete na tuto spolupráci získat až 150 000 Kč z prostředků Národního plánu obnovy.

Žádosti bude možné podávat prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva kultury od 1. 2. 2023.

Veškeré podrobnosti o výzvě a procesu podání žádosti naleznete na webu MK ČR: https://www.mkcr.cz/kreativni-vouchery-cs-2918

Cílem všech dotačních řízení ve všech plánovaných výzvách v rámci iniciativy Kreativní vouchery je přidělit malým a středním podnikům nejméně 3 000 kreativních poukázek ve třech po sobě následujících výzvách (2023–2025).


Byly vyhlášeny nové výzvy na modernizaci lokálních distribučních sítí.

Ve čtvrtek 21. 12. 2023 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) nové výzvy z oblasti energetiky.

22.12.2023 | Agentura pro podnikání a inovace (API)

Jedná se o výzvy Energetická infrastruktura – OZE v LDS – výzva I, a Energetická infrastruktura – Úspory v LDS – výzva I. Obě výzvy jsou určeny pro malé, střední i velké firmy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dvě nové výzvy na podporu modernizace lokálních distribučních sítí (LDS) z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V rámci obou výzev budou moci provozovatelé soustav podávat žádosti od 2. dubna 2024 do 30. prosince 2024. Výzvy umožní úsporu energií v LDS a navýšení jejich kapacity.

Provozovatelé lokálních distribučních sítí (LDS) budou moci v příštím roce žádat o dotace na jejich modernizaci. Připravena je 1 miliarda korun v rámci dvou dotačních výzev z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

„Modernizace lokálních distribučních soustav nám pomůže v úsilí rozvíjet českou energetiku. Tyto dvě výzvy podpoří jejich provozovatele při nákupu zařízení omezujících ztráty v distribuční soustavě a pomohou do ní také instalovat chytré prvky, což spotřebitelům dá možnost lépe řídit svou spotřebu elektřiny a tím snižovat své výdaje,“ popisuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Cílem výzvy Energetická infrastruktura – úspory v LDS je úspora primární energie při distribuci elektřiny. Přičemž podpora se vztahuje na nákup a instalace transformátorů, trafostanic a dalšího dovybavení.

Cílem výzvy Energetická infrastruktura – OZE v LDS je posílení kapacity lokálních distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu OZE formou rozvoje chytrých sítí a konvenčního posílení sítí. Podpora se vztahuje jednak na modernizaci silové infrastruktury, tak na instalaci chytrých prvků distribučních sítí.

„Věříme, že výzvy zaprvé efektivním způsobem podpoří naplňování cílů v oblasti energetické účinnosti, která je jedním ze základních pilířů přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Zadruhé očekáváme rychlejší rozvoj chytrých sítí a konvenční posílení sítí v Česku, který je nezbytný pro rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů energie,“ říká vrchní ředitel Sekce fondů EU Marian Piecha.

Alokace pro každou výzvu je stanovena ve výši 0,5 miliardy korun. Pro obě výzvy platí, že oprávněnými žadateli jsou provozovatelé distribučních soustav, ke kterým je připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků. Maximální výše podpory je stanovena na 50 % z prokázaných způsobilých výdajů. V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů je Řídicí orgán OP TAK oprávněn alokaci na každou výzvu adekvátně navýšit.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň provozuje tzv. Zelenou linku 800 800 777.

Energetická infrastruktura – OZE v LDS – výzva I

Cílem výzvy je posílení distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu OZE podporou rozvoje chytrých sítí a konvenčním posílením sítí v souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů v ČR. Podporu lze získat na projekty modernizace silové (konvenční) infrastruktury, nebo na instalaci chytrých prvků distribučních sítí.

Text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API, nebo na webu MPO.

Energetická infrastruktura – Úspory v LDS – výzva I

Cílem výzvy je úspora primární energie v rámci distribuce elektřiny. Podporu lze získat na snížení technických ztrát distribučních trafostanic.

Text výzvy spolu s přílohami je k dispozici na webu API, nebo na webu MPO.


Příjem žádostí o dotace pro domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.

18.1.2024, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Od 17. ledna 2024 od 10 hodin mohou o zálohovou dotaci ve výši až 240 tisíc korun z programu Nová zelená úsporám Light vedle seniorů, příjemců invalidního důchodu a příspěvku na bydlení nově žádat i domácnosti pobírající přídavky na děti.

Státní fond životního prostředí České republiky po krátké provozní přestávce spouští 17. ledna 2024 v 10 hodin příjem žádostí o dotace na snadné a rychle proveditelné zateplení fasád, střech, stropů a podlah, výměny oken i vchodových dveří a instalaci solárního ohřevu vody v úspěšném programu Nová zelená úsporám Light. Program, spuštěný v lednu minulého roku jako součást vládní pomoci domácnostem obzvlášť ohroženým energetickou chudobou, oslovil 56 tisíc žadatelů s nižšími příjmy, které díky štědré finanční podpoře významně sníží výdaje na bydlení.

„Nová zelená úsporám Light je jednoznačně úspěch, cestu k dotaci si našly desetitisíce zájemců z celého Česka, dosud jsme jim vyplatili 6 miliard korun. Parametry programu, nastavené s ohledem na finanční možnosti oprávněných žadatelů, umožnily realizaci zateplení a instalaci ekologického a úsporného ohřevu vody i těm nejzranitelnějším domácnostem, které nejvíce pocítily skokový nárůst cen energií,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík a dodává: „Podpora seniorů a domácností s nižšími příjmy bude i nadále pokračovat, finanční prostředky z Modernizačního fondu nabídneme více zájemcům. Okruh oprávněných příjemců dotace rozšíříme o rodiny, které pobírají přídavky na děti.“

Nové programové období přináší úpravu některých parametrů u podporovaných opatření a zpřesnění podmínek pro poskytnutí dotace.

„Pro žadatele se v zásadě nic nemění, finanční prostředky dostanou zálohově předem a dotace může pokrýt až 100 % výdajů. Upřesnění se týká zejména technických parametrů realizovaných opatření. Klademe větší důraz na to, aby realizovaná opatření splňovala požadavky na budoucí úspory energií i na dodržení požadovaných bezpečnostních norem,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

V novém programovém období se zpřísňují požadavky na kvalitní montáž oken a dveří, aby byly v souladu s normou ČSN 74 6077, naopak v případě zateplení bude možné zohlednit stávající zateplení a tím snížit nároky na tloušťku nově instalovaného izolačního materiálu.

V případě solárního ohřevu vody budou v závazných podmínkách přesněji definovány nároky na instalované systémy. Požadován bude vyšší minimální instalovaný výkon (2 kWp) fotovoltaických panelů. V případě termického i fotovoltaického systém bude povinná ochrana proti opaření. Přepnutí na bivalentní zdroj ohřevu v případě nedostatečného výkonu solárního systému bude automatické (nikoliv manuální). Solární systém bude nově možné instalovat s novou akumulační nádrží nebo ho připojit k již existujícímu bojleru.

Stejně, jako v předchozím období, budou mít žadatelé k dispozici rozsáhlou síť poradců z místních akčních skupin (MAS) a energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS a M-EKIS). Poradci je provedou celým procesem – vytipováním vhodných opatření počínaje, přes pomoc s podáním žádosti a přípravou potřebných dokumentů k žádosti, asistenci při jednání s realizační firmou až po doložení realizace.

„Poradenská síť se neustále rozšiřuje, pokrývá celou republiku, takže každý zájemce o dotaci   pro domácnosti s nižšími příjmy najde odborného poradce v blízkosti svého bydliště. V našem seznamu na webu je již 627 registrovaných zástupců MAS a EKIS, kteří splnili podmínky pro poskytování poradenství NZÚ Light,“ připomíná Petr Valdman a dodává: „Zájemci by měli maximálně využít služeb těchto poradců, a to nejen při administraci žádosti. Žadatelům doporučujeme, aby s poradci konzultovali i dodavatelské smlouvy a zejména smlouvy o instalaci solárních systémů ještě před jejich podpisem, aby nedocházelo k zneužití obzvlášť zranitelných skupin obyvatelstva. Na stránkách programu najdou jak žadatelé, tak poradci a koneckonců i dodavatelské firmy příručky k jednotlivým opatřením i spotřebitelská desatera správné instalace fotovoltaických a solárních systémů.“

Státní fond životního prostředí ČR přijal od ledna minulého roku bezmála 56 tisíc žádostí za více než 6 miliard korun v programu Nová zelená úsporám Light. Fond k dnešnímu dni schválil více než 54 tisíc žádostí, téměř 52 tisíc úspěšných žadatelů již finanční prostředky ve výši 5,8 miliard korun obdrželi.

„Téměř polovina příjemců zálohové dotace už renovaci svého domu zrealizovala a značné úspory energií pocítí ještě v této topné sezóně. Pokud využili nebo výhledově využijí i kotlíkové dotace a vymění neekologický zdroj tepla například za tepelné čerpadlo, jejich bydlení bude nejen úsporné, ale i ekologické. Věřím, že nová etapa NZÚ Light pomůže dalším tisícům domácností ohrožených energetickou chudobou,“ uzavírá Petr Hladík.

Dotace 240 tisíc korun může pokrýt až 100 % způsobilých výdajů na zateplení fasády, střechy, stropu a podlahy, výměnu oken i vchodových dveří a na solární fotovoltaický nebo termický ohřev vody. Úspěšní žadatelé získají finanční prostředky předem a na renovaci mají celý rok.

Podrobné podmínky NZÚ Light, formuláře požadovaných zpráv a potvrzení i příručky k jednotlivým opatřením a spotřebitelská desatera najdou zájemci na webu novazelenausporam.cz.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526